ضدیخ بتن دبکو
معرفی محصول:
ضد یخ بتن این شرکت با عملکرد چند گانه خود بر اساس استاندارد ASTM  C494&666  تولید می گردد.
موارد مصرف:
– بتن ریزی در هوای سرد
مزایا:
فاقد یون کلر ،افزایش اسلامپ، خاصیت هوازایی ، به صورت مایع که باعث اختلاط بهتر با بتن میگردد.
میزان مصرف : 2تا 10%

اشتراک گذاری: