نانو نقره کلوییدی دبکوپاک

نانو نقره کلوییدی دبکوپاک
*تنها نانو نقره برای  تولید ماده ضدعفونی با  ماندگاری ۳ ماهه*

انواع نانو نقره :
-نانو نقره کلوییدی پایه گیاهی ۱۰۰درصد ایمن

-نانو نقره کلوییدی 30ppm

-نانو نقره کلوییدی50ppm

-نانو نقره کلوییدی 100ppm

-نانو نقره کلوییدی500ppm

-نانو نقره کلوییدی 1000ppm

-نانو نقره کلوییدی2000ppm

-نانو نقره کلوییدی4000ppm

-نانو نقره کلوییدی8000ppm

-نانو نقره پودری کوت شده روی تیتان

تذکر : برای تولید مواد ضدعفونی با این ماده اولیه نیاز به مجوز غذا ودارو میباشد

نانو نقره یکــی از پرکاربردترین ذرات در حوزه فناوری نانــو است، که ‌هر روزه بر کاربرد آن افزوده میشود.
نانوذرات نقره به دلیل داشــتن خواص فیزیکی و شــیمیایی ویژه ای که دارنــد، در عرصه های
گوناگون پزشکی، صنعت، کشاورزی، دامپروری و بســته بندی، لوازم خانگی، آرایشی، بهداشتی و نظامــی کاربردهای فراوانی پیدا کردهاند. این  فناوری با کنترل فعالیــت عوامل بیماریزا در خدمت انســانها قرار گرفته اســت. از این رو،
بــه لحاظ بازدهی بالا ، عملی بــودن، و افزایش ظرفیتهــا و صرفــه اقتصادی و ســازگاری با
محیطزیست و ماندگاری بسیار زیاد، در مقایسه با دیگــر روشهای بهبــود فــرآوری و تولید، ارجحیت دارد.

خاصیت ضدمیکروبی نقره
داستانی جدیدی نیســت
. برای مثال در بسیاری از جنگها برای کنترل عفونت زخم سربازان از سکه های نقره استفاده میشده است و یا برای نگهداری مواد غذایی از ظروف نقرهای استفاده میشده است.

کنسانتره نانو نقره کلوییدی را بستگی به میزان عفونت یک سطح میتوان  براحتی با آب ترکیب و سطح مورد نظر را از هر گونه میکروارگانیزم پاک کرد و پاک نگهداشت

بسته بندی : 1- 5- 10- 20 لیتری

واحد شمارش : لیترزمان تحویل ۷۲ ساعت

دسته بندی : نانو

نانو نقره ، تنها محصول جهت در امان ماندن از میکروبها و ویروس ها بدون عوارض

اشتراک گذاری: