08
دی

تأثیر رنگ نانو سیلور در کاهش سطح آلودگی قارچها

تأثیر رنگ نانو سیلور در کاهش سطح آلودگی قارچهای محیطی بیمارستان    محمد عزیزی  ” ، کاظم ندافی  حسین جباری ، علیرضا امیدی اسکویی ،  یاسر تیرایی خلاب    مقدمه : رنگ های با پایه نانو سیلور ( نقره ) یکی از فن آوری ها نوینی است که خاصیت ضدمیکروبی و ضدقارچی از خود نشان داده و با توجه به وجود آلودگی های قارچی در بیمارستان ، در این مطالعه این اثر بررسی شده است روش : با توجه به بستری بیماران پیوندی و حساسیت آنها به عفونت های بیمارستانی در اتاق مشابه در بخش نفرولوژی انتخاب و یکی از آنها با رنگ نانو سیلور و دیگری با رنگ معمولی رنگ آمیزی شد از دو روش نمونه برداری سواپ استریل و پلیت روباز استفاده گردید و در مجموع ۳۵۰ نمونه از اتاق های مورد و شاهد برداشته شده سپس واحدهای تشکیل دهنده کلی در روش پلیت روبار و کشت سطحی در اتاق های مورد و شاهد با هم مقایسه شد یافته ها : از نظر میانگین واحدهای تشکیل دهنده کلی دو اتاق مورد و شاهد در هر دو روش پلیت رو باز و گشت سطحی اختلاف معنی داری نشان دادند ( به ترتیب ۲۰۰/۰۰۰ و ۲۰۰/۰۰۱ ) ، در بررسی تاثیر گذشت زمان در خاصیت رنگ نانو سیلور نیز مقادیر Pale برای هر روش به ترتیب برابر ۰/۱۶۵  و ۱۶۴۴ ، به دست آمد .   نتیجه گیری : در این مطالعه تأثیر رنگ نانو سیلور در کاهش آلودگی قارچی در سطوح و هوا به البسات رسید و مشخص شد که گذشت زمان در مدت مطالعه تاثیری در راندمان رنگ نداشته است و تأثیر رنگ نانو سیلور در کاهش آلودگی قارچی روی سطوح بیشتر از هوا می باشد قارچ ها تقـریــا ۲۵ درصد جرم زنده زمین تشکیل می دهند ( ۱ ) و عامل بیولوژیکی تجربه کننده بسیاری از مواد آلی می باشند ، ( ۲ ) اسپور قارچ ها می توانند در همه جا وجود داشته باشند ( ۳ ) که در محیط بیمارستان نیز به وفور دیده شده و یکی از عوامل ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی می باشند ( ۴ ) عفونت های قارچی فرصت طلب شامل آسپرژیلوزیس ، سود الشر بازیس کاندیــــــ پاریس ، کریتو کو کـوزیس ، رایزو پوســی موگورمایکوزیس هستند ( ۵ ) پاتوژن های قارچی به عنوان یک خطر در افزایش عفونت در بیماران دارای نقص ایمنی شناخته می شوند ( ۶ ) . قارچ ها به دلیل دارا بودن قدرت تطابق با بسیاری از شرایط محیطی جان افراد ناتوان و دچار نقص سیستم ایمنی را به راحتی مورد تهدید قرار داده و هم اکنون یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر این بیماران به شمار می آیند ( ۷ ) . آسپرژیلوس مهاجم به عنوان یک عفونت فرصت طلب مهم در بیماران هماتولوژی مطرح است ( ( ۸ ) ذرات نانو سیلور به طور معمول کوچک تر از ۱۰۰ نانومتر بوده و شامل ۲۰ تا ۱۵۰۰ اتم نقره می باشند . به علت قدرت ضدباکتریایی و ضدقارچی ، استفاده از نانو سیلور کاربردهای وسیعی پیدا کرده است . اما استفاده از نانو سیلور ( نانونقره) به طور گسترده در موارد بهداشتی به علت عملکرد آن و عدم تأثیر بوه آن بر محیط زیست می باشد ( ۹ ) بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که مکانیزم ضد میکروبی درات نانوسیلور ( نانونقره ) تخریب دیواره سلولی میکروارگانیسم ها می باشد ( ۱۰ ) در مطالعات انجام شده در مورد آلودگی هوای بیمارستان می توان به مطالعات مختلف اشاره نمـود پردلی ( Rendell ) و همکاران میانگین غلظت قارچ های منتقله از هوا در هوای بیمارستان را Cm3 ۱۹ ۱۹ گزارش نموده اند و به ترتیب کلادسپوریوم ، آسپرژیلوس پنی سیلیوم و رایزوپوس را بیشترین جنس های آلاینده بخش های بیمارستانی دانسته اند ( ۱۱ ) ، در پژوهشی دیگرقارچ های محیطی ( ۱ ) در زمستان کمترین و در تابستان و پائیز بیشترین مقدار گزارش شده و بیشترین تعداد جنس ها مربوط به آسپرژیلوس با ۷۰ / ۵ ٪ بوده است ( ۱۲ ) . در یک پسررسی برروی هوای یک بخش چشم پزشکی در آتن قارچ های پنی سیلیوم ، آسپرژیلوس ، موگور و آلترناریا گزارش شدند ( ۱۳ ) . در مطالعه دیگری نقش هوا در انتشار آسپرژیلوس در محیط به صورت قاطع به اثبات رسیده است ( ۱۹ ) ، لی امل و همکاران میانگین غلظت قارچ هـا را در هوای اندی پاک بیمارستان ها m3 ۴ اعلام نمودند ( ۱۵ ) بورا ( Hoora ) و همکاران به ترتیب آسپرژیلوس قومیگاتوس ، پنی سیلیوم ، موکور آسپرژیلوس نایجر ، آلترناریا و آسپرژیلوس فلاووس را با بیشترین فراوانی ال هوای بیمارستان جداسازی نمودند ( ۱۶ ) راس ( R ) و همکاران نیز آسپرژیلوس ، رایزوپوس ، فوزاریوم ، پنی سیلیوم را از هوای بیمارستان جداسازی نمودند ( ۱۷ ) عزیزی فر و همکاران در مطالعه ای میانگین آلودگی بخش های مختلف بیمارستان را CLm3 ۲۰۰ اعلام نمودند ( ۱۸ ) ، هدایتی در تحقیقی بخش عفونی مرکز طبی کودکان را آلوده ترین بخش اعلام نمود ( ۱۹ ) نوریان نیز قارچ های غالب در بررسی خود را به ترتیب آسپرژیلوس ، آلتــــــر ناریا پنی سیلیوم فوزاریوم ، کلادمپوریوم ، رایز و پسوس و قوما دانست ( ۲۰ ) مهدوی عمران و شیدفر پنی سیلیوم را شایع ترین قارچ در هوای بیمارستان های شهر بابـل به دست آوردند ( ۲۱ ) ، هاشمی قارچ های قالب را پنی سیلیوم کلاد سپوریوم و آسپرژیلوس دانسته است ( ۲۲ ) ،  تحقیقاتی نیز در مورد تأثیر ذرات نانو سیلور( نانونقره )بر میکرور گانـهـا صورت گرفته است ، از جمله نشان داده شده که ذرات نانو سیلور فعالیت خیلی مؤثری بر تریکوفایتون منتاگرافیت ها و گونه های کاندیدیایی و میسیلیوم ها دارند ( ۲۳ ) و نقره به دو صورت بون و ذرات نانو خاصیت ضد میکرونی بالایی دارد ( ۲۹ ) . در مطالعه ای اثر بازدارندگی ذرات نانو سیلور  ( نانونقره )روی مخمرها در غلظت کمتر از ۱ ۰/۲ و کاندیدا آلبیک در غلظت ۳ ۰/۰۵ به دست آمده است ( ۲۵ ) همچنین بیان شده که مخمرها و اشرشیاکلی در غلظت های کمتر ذرات نانو سیلور ( نانونقره )، رشدشان متوقف می شود ( ۲۶ ) اهداف این پژوهش تعیین تأثیر رنگ آمیزی با رنگ ناتو سیلور( نانونقره ) بر کاهش سطح آلودگی قارچی و مقایسه سطح آلودگی قارچی سطوح و هوای اتاق رنگ آمیزی شده با رنگ نانو سیلور با اتاق رنگ آمیزی نشده با رنگ نانو سیلور در بیمارستان کامکار قم بود روش بررسی مطالعه حاضر از نوع مطالعه مورد شاهد و مداخله ای بوده که در مرکز آموزشی درمانی کامکار – عرب نیای شهر طی سال ۱۳۸۶ انجام گرفته است . با توجه به بستری بیماران پیوندی و حساسیت آنها به عفونت های بیمارستانی بخش نفرولوژی جهت نمونه برداری انتخاب گردید . در اتاق مشابه یکی به عنوان مورد و دیگری شاهد انتخاب شد . اتاق مورد با رنگ نانو سیلور و اتاق شاهد با رنگ معمولی رنگ آمیزی گردید . زمان نمونه برداری از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح و به فاصله زمانی سه روز در میان انتخاب گردید . در نمونه برداری از دو روش سوپ استریل و پلیت روباز که به مدت ۱۵ دقیقه به صورت روباز در محیط قرار می گرفت استفاده شد . در روش سواب استریل سطح مورد نمونه گیری برابر ۱۰ × ۱۰ سانتیمتر بود و در روش پلیت روباز به دلیل غیر فعال بودن ( Passive ) روش ، حجم هوای عبوری قابل محاسبه نیست و سعی بر مشابه نگه داشتن شرایط نمونه برداری در زمانهای مختلف بود ، برای محاسبه حجم نمونه در مطالعه ی مشابه مقدار ۱۹-۱ بوده و با توجه به ادعای کاهش بار آلودگی قارچی توسط رنگ نانو سیلور( نانونقره ) تا حدود ۹۰ درصد مقدار ۱ / ۹-۱ بوده و حجم ۳۵ نمونه در این مطالعه به دست آمد . در روش پلیت روباز برای هر کدام از اتاق های مورد و شاهد ۳۵ نمونه و در روش سواب استریل نیز ۳۵ نمونه برای هر کدام از چهار دیوار اتاق هایمورد و شاهد پیش بینی گردید . محیط کشت مورد استفاده اولیه سایرو دکستروز آگار بود و برای تهیه گشت های خالص از محیط های اختصاصی استفاده شد پس از نمونه برداری درب پلیت ها بسته و به آزمایشگاه منتقل و نمونه ها در دمای اتاق با درجه حرارت ۲۷-۲۵ درجه سانتی گراد تا مدت ۷۳۰۱۲۰ ساعت نگهداری می گردید و پس از این مدت پلیت ها از نظر رشد و عدم رشد قارچ بررسی و تعداد کلنی های تشکیل شده در پلیت های مثبت . مقادیر آلودگی و مقایسه میزان آلودگی در اتاق های مورد شاهد کمک شایانی می کند ماده مؤثر حاوی ذرات نانو سیلور مورد استفاده در رنگ نوع Bistri A ساخت کشور کره جنوبی می باشد . این ماده به صورت پودر بوده و با غلظت ۲۰۳ ٪ وزنی قادر به ترکیب با رنگ های معمولی است . ماده مورد نظر دارای گواهی نامه سلامت از سازمان FDA آمریکا بوده و آزمایـــــــــات انجــا شـــــــه بـــــــر روی مــــــــوش ۱۰۰۰۰ < LD0 را نشان می دهد . اندازه ذرات حامل نانو سیلور برابر ۴-۳ میکرون می باشد ( ۲۷ ) نتایج حاصل از آزمـــاش هـا بـا اســــــــــاده از نرم افزارهای Miknown Eu و SPSS IIS تجزیه و تحلیل گردید در این مطالعه نتایج به سه صورت کیفی ( حضور و عدم حضور قارچ در پلیت ) ، کمی ( تعداد واحدهای تشکیل دهنده کلی یا CFL ) و شناسایی جنس قارچ های رشد کرده در پلیت گزارش شده است . با توجه به این که از دو روش المونه برداری پلیت روباز و سواپ استریل استفاده گردیده نتایج به دست آمده نیز به صورت جداگانه عنوان می گردد . شمارش شده و بر حسب واحدهای تشکیل دهنده کلی ( CH ) گزارش گردید . روش کنی برای به دست آوردن ۱- روش پلیت روباز برای اثبات تاثیر رنگ آمیزی با رنگ تاتو سیلور در کاهش بار آلودگی قارچی میانگین واحدهای تشکیل دهنده گلنی موجود در هر پلیت ( ۲۷ ) ) در دو اتاق مورد و شاهد یا استفاده از آزمون Independent sample Test با هم مقایسه گردید و مقدار ۰/۰۰۰ – bohat به دست آمد . جهت بررسی تأثیر گذشت زمان بر خاصیت رنگ نانو سیلور ۳۵ نمونه تهیه شده در ۱۱۴ روز تمـــونه برداری از اتاق های رنگ آمیزی شده با رنگ نانو سیلور ( مورد ) به سه بازهزمانی مساوی ( بازه زمانی اول – ۱۲ نمونه تهیه شده ابتدایی بازه زمانی دوم – ۱۱ نمونه تهیه شده میانی و بازه زمانی سوم – ۱۲ نمونه تهیه شده پایانی ) تقسیم گردید . هر سه بازه زمانی با استفاده از آزمون ANNO۷۸ با هم مقایه آماری گردید . در این آزمون مقدار ۱/۱۶۵ = Pvalue به دست آمد . مطابق تصویر ۱ حداکثر تعداد کلنی های مشاهده شده در اتاق شاهد ۱۸ و اتاق مورد ۶ کلنی بوده است و دامنه تغییرات تعداد کلتی در اتاق شاهد CFU ۱-۹۶ و اتاق مورد ۰۶ به دست آمد    جدول بیشترین جنس قارچ های جدا شده کلادسپوریوم ، پنی سیلیوم و آسپرژیلوس تایجر نشان داده قارچ های مخمری نیز به تعداد کمتر دیده می شوند ۲- روش کشت سطحی این بخش از مطالعه به دو صورت کمی ( تعداد واحدهای تشکیل دهنده کلی و کیفی ( حضور یا عدم حضور کلی های قارچی ) گزارش گردید در روش کمی میانگین واحدهای تشکیل دهنده کلی در هر پلیت در دو اتاق مـورد و شاهد با استفاده از آزمون Independent sample Test مقایسه آماری گردید و مقدار۰/۰۰۱ = value به دست آمد برای بررسی تاثیر گذشت زمان بر خاصیت رنگ نانو سیلور( نانو  نقره ) ، ۳۵ سری نمونه تهیه زمانی مساوی تقسیم گردید ، هر سه بازه زمانی با استفاده از آزمون ANOVA با هم مقایه آماری گردید و مقدار ۰۶۴۴ = value به دست آمد . طبق تصویر ۲ حداکثر تعداد کلتی های جدا شده از اتاق شاهد برابر ۵۰ و اتاق مورد ۲۰ کلی بوده و دامنه تغییرات تعداد کلی در اتاق شاهد برابر CFU ۱۰۵۰ و اتاق مورد ( ۱ ) ۴۰-۰ به دست آمد . شده در ۱۱۴ روز نمونه برداری از اتاق های رنگ آمیزی شده با رنگ نانو سیلور ( مورد ) مطابق روش قبل به سه بازه www.SID.ir در روش کیفی برای به دست آوردن رابطه بین نت حضور و عدم حضور قارچ در اتاق های مورد و شاهد آزمون فیشر استفاده شد و مقدار ۰۰۰ = value به دست آمده برای بررسی تأثیر گذشت زمان بر خاصیت رنگ نانو سیلور( نانو  نقره ) ، سه بازه زمانی معین شده برای اتاق مورد با استفاده از آزمون فیشر با هم مقایه آماری گردید و مقادیر value های به دست آمده به ترتیب برای سه بازه زمانی برابر ۰۰/۱۸۳ ۰/۱۸۱ و ۰۳۷ بهدست آمد مطابق روش نمونه برداری ، بحث نتایج نیز در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد . ۱- روش پلیت روباز طبق نتایج به دست آمده در مقایسه میانگین CFU در روزهای نمونه برداری در دو اتاق مورد و شاهد می توان نتیجه گرفت که اختلاف معنی داری بین میانگین واحدهای تشکیل دهنده کلی ( CH ) در اتاق های مورد و شاهدآلودگی قارچی های سطحی بسه اثبات رسید . در مقایـه میانگین های تعداد کلنی در هر پلیت بین سه بازه زمانی اتاق وجود داشته و نشان دهنده تأثیر رنگ نانو سیلور( نانو  نقره ) در کاهش بار آلودگی قارچی است . در بررسی تأثیـر زمـان بـر خاصیت ضد قارچی رنگ نانو سیلور ( نانو  نقره ) ، بر اساس آزمون ANOVA بین میانگین های تعداد کلنی در هر پلیت ( CEU ) در سه بازه زمانی اتاق مورد ، اختلاف معنی داری مشاهده نشد ( ۱۳۰۰/۱۶۵ ) و عدم تأثیر گذشت زمان بر خاصیت رنگ نانو سیلون حداقل در ۴ ماه به اثبات رسید . مطابق تصویر ۱ پراکندگی که واحدهای تشکیل دهنده کلنی در اتاق مورد و پراکندگی نسبتا زیاد واحدهای تشکیل دهنده کلی : اتاق شاهد بیانگر تأثیر ثابت رنگ نانو سیلور در کنترل بار آلودگی فارچی در اثر گذشت زمان ( حداقل در ۱۱۴ دون ) می باشد . جدول ۱ نیز بیانگر این است که رنگ نانو سیلور در کاهش بعضی از جنس های قارچی مانند پنی سیلیوم و گلادسپوریوم تأثیر داشته است ، ولی نمی توان اطمینان از گزینشی عمل کردن رنگ نانوسیلور در حذف انواع قارچ ها قضاوت نمود و تحقیقات گسترده تر در این خصوص لازم است . ۲- روش کشت سطحی در این روش نتایج به دو شکل کمی و کیفی گزارش شدهاند . در روش کمی با مقایسه میانگین های واحدهای تشکیل دهنده کلی تأثیر رنگ نانو سیلور در کاهش بار مورد اختلاف معنی داری دیده نشد ( ۲۰۶۹۹ ) تصویر پراکندگی واحدهای تشکیل دهنده کلی در اتاق مورد را کم و پراکندگی واحدهای تشکیل دهنده کلشی در اتاق شاهد را نسبتا زیاد نشان می دهد که بیان گر تأثیر ثابت رنگ نانو سیلور در کنترل بار آلودگی قارچی در سطوح می باشد . جدول ۱ نشان می دهد که اکثر جنس های موجود در هوا در هر دو اتاق مورد و شاهد تقریبا یکسان بوده بیانگر این موضوع است که رنگ نانو سیلور بر روی اکثر جنس ها تأثیر داشته و تعداد آنها را کاهش داده است در روش کیفی حضور و عدم حضور قارچ در اتاق های مورد و شاهد با استفاده از آزمون فیشر مقایسه شد که اختلاف معنی دار بوده ( ۲۰۰ /۰۰ ) و نتایج روش های قبلی به اثبات رسید . در بررسی تأثیر زمان بر خاصیت رنگ نانو سیلور بین سه بازه زمانی اختلاف معنی داری وجود نداشت و نتایج روش قبل تایید شد . در مقایسه میزان تاثیر رنگ نانو سیلور بر روی قارچ های سطوح و هوا ، با استفاده از آزمون ناپارامتری Mamn whitney Tet مقادیر واحدهای تشکیل دهنده کلنی در بازه های زمانی مشابه در اتاق های مورد و شاهد به طور جداگانه با هم مقایسه شدند و نتیجه گرفته شده که میزان تأثیر رنگ آمیزی با رنگ های نانو سیلور در کاهش بار آلودگی قارچی روی سطوح بیشتر از هوا می باشد . نتایج حاصل از این تحقیق مشابه مطالعات مشابه بوده و تأثیر ذرات نانو سیلور را در کاهش سطح آلودگی میکروبی و قارچی به اثبات می رساند . از آنجایی که روش نمونه برداری در این مطالعه به شیوه غیر فعال ( Passive بوده هیچ نوع جریان هوایی در زمان نمونه برداری ایجاد نشده است و نتایج به دست آمده مشابه مطالعات دیگری است که از این روش استفاده شده است پیشنهادات با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان پیشنهاد داد برای جلوگیری از انتشار عفونت های بیمارستانی از رنگ های نانوسیلور استفاده گردد . همچنین توصیه می شود پژوهش های بیشتری در این زمینه انجام گیرد تا ضمن تأیید نتایج این مطالعه روش ها و ضوابط مناسب به کارگیری رنگ های نانو سیلور در کنترل آلودگی قارچهای محیط بیمارستان و محیط های داخلی ارائه گردد .    در پایان ضمن تشکر از نویسندگان محترم مقاله بالا ، یادآور می‌شویم که مجموعه فناوری  دانش بنا دراک انواع نانو سیلور ( نانو  نقره ) و رنگهای نانو سیلور   ( نانو  نقره ) را با بالاترین دوام و ماندگاری زمانی با حفظ  اثر نابودی میکروارگانیزم ها که در مراکز درمانی به اثبات رسیده است جهت مصرف در مراکز درمانی ، استخرها ، فضاهای مسکونی و تجاری و …با برند دبکوپاک تولید و عرضه مینماید