22
دی

تعبیر خواب کاه گل

تعبیر خواب کاه گل  دیدن کاه گل در خواب به چه معناست؟  دیدن کاه گل در خواب بد است  خصوصا اگر دست و پایتان به آن آلوده باشد. اندود کردن  بام خانه با کاه گل علامت  غم و اندوه است که دامن خانواده رامی گیرد  ساختن  کاه گل ایجاد ابتلا و بدبختی است به دست خویشتن.   لگد کردن کاهگل یعنی  به غم و غصه ای مبتلا می شوید.  چنانچه  کس  دیگر کاه گل برای شما لگد می کند یعنی غم برای شما می رسد  چنانچه  دیدید  که در کاه گل افتاده اید شما را به بلا مبتلا می کنند ولی از حضرت  امام صادق علیه السلام منقول  است که:  اگر  از کاهگل بیرون آیید و خود را شسته  و لباس دیگری برتن کنید  که اثر گل در خواب از بین برود رفع بلا و نگرانی می شود.  خواب گل و لای چه تعبیری دارد ؟  تعبیر گِل را در کاه گل نوشته اند. دیدن گل در خواب خوب نیست و گرفتاری دست و پا گیر و ابتلا به سختی ها و مشکلات تعبیر شده بخصوص اگر دست و پا یا لباستان به گل آلوده شده باشد.  گل در خواب هر قدر چسبناک تر و غلیظ تر باشد ابتلا به گرفتاری و غم و رنج بیشتر است.  کمترین ناراحتی آب گل آلود یا گل رقیق و سیال است که اوقات تلخی ساده تعبیر می شود.  دیدن کاه بدون گل در خواب چه تعبیری دارد ؟  تعبیر خواب دادن کاه  به دام ها، بیانگر آن است که می توانید به خوبی مایحتاج و مخارج زندگی خانواده و یا نزدیکان خود را تامین نمایید.  تعبیر رویای کاه گل  دیدن کاه گل در عالم خواب به غم و اندوه تأویل  شده است، مخصوصا اینکه گِلی شده باشید.  ساختن کاه گل در خواب نیز به معنای انجام کاری است  که باعث  رنجش شما می شود، اگر که در خواب ببینید که  کاه گل لگد کنید، تعبیرش اینستکه  به غم و غصه ای دچار میشوید   اگر دیدید شخص دیگری کاه گل را لگد می کند و آن را آماده می سازد به نشانه آن است که شما دچار  غمی میشوید  که انتظار داشتید   تعبیر خواب کاه گل از دیدگاه حضرت  امام صادق (ع)  اگردیدید  که از داخل گل بیرون آمده و خود را شست و لباس دیگری به تن کرد، علامت  آن است که بلا و نگرانی برطرف خواهد شد.