05
بهمن

مبحث 19 مقرارت ملی ساختمان

وزارت راه و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مقررات ملّی ساختمان ایران مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی دفتر تدوین مقررات ملّی ساختمان ویرایش چهارم )9311 ) ب صفحه شناسنامه ت به نام خدا پیشگفتار همه ساله در کشور بخش عمدهای از فعالیت اقتصادی و سرمایههای ملی به صنعت ساختمان تخصیص مییابد و ساختمانهای ساخته شده از محل درآمدهای ملی و یا سرمایه شهروندان جزء سرمایههای کالن و پایدار کشور به حساب میآیند. منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهرهوری ساختمانها و نیز حفظ جان و مال بهرهبرداران، وجود اصول و قواعدی برای برقراری نظم در این بخش را اجتنابناپذیر میکند. تدوین مقررات ملی ساختمان در کشور از سال 6611 با وضع مقررات و ضوابطی ناظر به کارکرد فنی و مهندسی عناصر و اجزای ساختمان و با هدف تأمین ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب و آسایش بهرهبرداران ساختمانها و نیز صرفهجویی در مصرف انرژی توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت آغاز گردیده و تا به امروز به صورت دورهای مورد بازنگری قرار گرفته است. مقررات ملی ساختمان به عنوان فراگیرترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان، در کنار استانداردها و آئیننامههای ساختمانی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت ساختمانها داشته و مقایسه کیفی ساختمانهای ساخته شده طی سالیان اخیر با سالهای قبل از وجود این مقررات، نمایانگر این مهم میباشد. اگرچه رعایت حداقلها الزاماً کیفیت بهینه را در پیندارد، بی تردید مسیر ارتقای کیفیت ساختمان از تاًمین همین حداقلها میگذرد. لیکن برای تحقق اجرای موفق مقررات ملی ساختمان و دستیابی به وضعیت مطلوب در ساخت و سازها، اقدامات تکمیلی جدی دیگری شامل: تدوین نظام کنترلی جامع و کارآمد، تالش مضاعف برای آموزش و بازآموزی عوامل دخیل در ساخت و ساز، صیانت از حقوق شهروندی و افزایش سطح آگاهی بهرهبرداران از حقوق خود، بیمه ساختمان و انجام تحقیقات هدفمند با توجه به مقتضیات کشور ضروری است. در پایان از کلیه صاحب نظران و همکارانی که در تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان با دلسوزی تالش میکنند، قدردانی نموده و از پیشگاه خداوند متعال برای این خدمتگزاران به میهن اسالمی و مردم عزیز، موفقیت و سربلندی آرزو مینمایم. محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی پ ث ج ابالغیه ث ح خ هیأت تدوینکنندگان مبحث نوزدهم مقررات ملّی ساختمان- ویرایش چهارم )بر اساس حروف الفبا( الف( شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان · دکتر محمدتقی احمدی رئیس · مهندس بهروز علمداری میالنی عضو · مهندس محمدرضا انصاری عضو · شادروان مهندس مسعود غازی سلحشور عضو · دکتر حمید باقری عضو · مهندس یونس قلیزاده طیار عضو · دکتر سعید بختیاری عضو · دکتر بهروز گتمیری عضو · دکتر حمید بدیعی عضو · مهندس عبدالرضا گلپایگانی، نماینده شهرداری تهران · دکتر ناصر بنیادی عضو · دکتر محمودرضا ماهری عضو · مهندس محسن بهرام غفاری عضو · دکتر بهروز محمدکاری عضو · دکتر محسن تهرانی زاده عضو · دکتر محمود محمودزاده عضو · مهندس سید محمدتقی راتقی عضو · شادروان مهندس حشمت ا… منصف عضو · دکتر علیاکبر رمضانیانپور عضو · دکتر سیدرسول میرقادری عضو · دکتر محمد شکرچیزاده عضو · مهندس نادر نجیمی عضو · مهندس شاپور طاحونی عضو · مهندس سیدرضا هاشمی عضو · مهندس علیاصغر طاهری بهبهانی عضو ب( اعضای کمیته تخصصی · دکتر محمد تقی احمدی عضو · دکتر بهروز محمدکاری رییس · دکتر محمدرضا حافظی عضو · دکتر مهدی معرفت عضو · دکتر مازیار سلمانزاده عضو · دکتر علی وکیلی اردبیلی عضو · مهندس عباس صالحیان عضو · مهندس منصور نجفی مطیعی دبیر · دکتر ریما فیاض عضو پ( گروه همکاران تدوین پیشنویس اولیه · دکتر مهدیه آبروش · مهندس یونس قلیزاده طیار · مهندس میثم اکبری پایدار · مهندس سید امیر موسویان · مهندس کاملیا پورمخدومی ت( دبیرخانه شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان · مهندس سهیال پاکروان معاون دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان و دبیر شورا · دکتر بهنام مهرپرور رئیس گروه تدوین مقررات ملی ساختمان · مهندس منصور نجفی مطیعی کارشناس معماری دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان چ د ذ مقدمه ویرایش چهارم در تمامی جوامع امرروزی، انررژی یکری از مهرم تررین و چرالش برانگیزتررین موضروعات محسروب میگردد، و با توجه به سهم عمده بخش ساختمان، تحروتت چشرم گیرری در دهره هرای اخیرر در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، در جهت بهبود وضعیت مصرف انرژی، صرورت گرفتره اسرت. برای مثال، انتظارات بهجایی در جامعه مهندسی و نهادهای مرتبط با موضوع بهینره سرازی مصررف انرژی در ساختمان ایجاد شده، که مطالبات مشخصی را در قوانین و آیرین نامره هرای ملری مطررح کردهاست. برای مثال، در ماده 6۱ قانون اصالح الگوی مصرف و آییننامه اجرایی آن، لزوم بازنگری مقررات ملی، بهمنظور تعیین رده انرژی و جهتگیری بهسوی ساختمان سبز، بهعنوان یک وظیفره برای وزارت راهوشهرسازی مشخص گردیدهاست. ویرایش حاضر، که چهارمین ویرایش مبحث محسوب میگردد، دارای تغییررات مهمری اسرت، کره اهم آنها عبارتند از: – برای رعایت ضوابط آییننامه ماده 6۱ قانون اصالح الگوی مصرف، در ویرایش جدید سره رده انرژی، به شرح زیر، تعریفشده است: – »ساختمانهای مطابق مبحث 6۱( EC »)پایینتررین رده انررژی تلقری مری شرود و دستیابی به این رده اجباری است. – »ساختمان کمانرژی )+EC »)و »سراختمان بسریار کرم انررژی ) ++EC »)ردههرای انرژی باتتر هستند. تا زمانی که الزامی برای دستیرابی بره ایرن رده هرا در دیگرر قوانین و آییننامهها مطرح نشدهباشد، دستیابی به این ردهها اختیاری است. چنین الگویی در دیگر کشرورها نیرز در نظرر گرفتره شرده اسرت. بررای مثرال، در کشورهای اروپایی، طراحی و اجرای »ساختمانهای با مصرف انرژی نزدیک صفر« تا پایان سال ۸۱6۱ اختیاری بود، ولی از آغاز سال ۸۱6۱ ،مطرابق ضروابط جدیرد اروپا، تزم است طراحی و اجرای تمرامی سراختمان هرای عمرومی جدیرد مطرابق خ ر ضوابط تعیینشده برای »ساختمانهای با مصرف انرژی نزدیک صفر« باشد. تزمبه ذکر است که عالوه بر این، مقرر شده است که از پایان سال ۸۱۸۱ مبنای طراحی و اجرای تمامی ساختمانهای نو »ساختمانهای با مصرف انررژ ی نزدیرک صرفر « باشد. – در ویرایشهای پیشین دو روش طراحی پوسته خارجی ساختمان مطرح شدهبود. در ویرایش جدید، عالوه برر دو روش »تجرویزی « و »موازنره ای )کرارکردی( «، دو روش دیگرر، تحرت عناوین »نیاز انرژی« و »کارایی انررژی « نیرز مطررح شرده انرد. تزم بره ذکرر اسرت روش »تجویزی« سادهترین روش و روش »کارایی انرژی« تخصصیترین روش طراحی هسرتند. در عین حال، کمترین گزینهها در طراحی و بیشترین هزینره اجررا در حالرت اسرتفاده از روش تجویزی است، درحالیکه بیشترین گزینهها و حق انتخابها در طراحری و کمتررین هزینه اجرا در صورتی قابل دستیابیاست کر ه از روش »کرارایی انررژی « اسرتفاده شرود. توضیحات تکمیلی در این خصوص در بند 6۱-6-۸-6 این مبحث ارائه شدهاست. – فصلبندی مبحث بازبینی شدهاست. ضمن اینکه یک فصل به تعاریف اختصاص یافتره اسرت، فصلبندی بخشهای مربوط به روشهای طراحی نیز تغییر کردهاست، و فصول ۵ تا ۱ ،هر یک به یکی از روشهای مطرحشده اختصراص یافتره انرد، و زیرفصرل هرایی تحرت عنروان »پوسته خارجی«، »تأسیسات مکانیکی« و »تأسیسرات برقری «، بررای هرر یرک از فصرول مربوط به روشهای طراحی در نظر گرفته شدهاست. عالوه بر این، فصلی نیز تحت عنروان »ضوابط اجباری« در نظرر گرفتره شرده اسرت کره حراوی ضروابطی اسرت کره در تمرامی ساختمانها باید رعایت شوند. در نتیجه، پس از تصمیمگیری در خصوص روش طراحی ترجیحی، کرافی اسرت طرراح در وهله اول از رعایتشدن »ضوابط اجباری«مطرحشده در فصل ۴ اطمینان حاصل نمایرد، و سپس به فصل مربوط به روش انتخابشده )۵ تا ۱ )مراجعه نماید. -روش کارکردی ساختاری مشابه روش تجویزی پیدا کردهاست، و در نتیجه، مقرادیر متفراوتی برای ضرایب انتقال حرارت مرجع ارائه شدهاست. ساختار جدیرد ایرن روش، بردون آن کره تغییر اساسی در آن صورت گرفتهباشد، به طراح این امکان را میدهد کره بردون نیراز بره محاسبه پلهای حرارتی، و بدون نیاز به اسرتفاده از ضررایب تعریرف شرده در پیوسرت 66 د ز برای حالت عدم محاسبه پل حرارتی، طراحی پوسته خارجی را انجام دهد. عالوه برر ایرن، برخی کاستیها، از جمله وجود یک ضریب انتقال حرارت مرجع واحد برای دیوارها، بامهرا و کفهای در تماس با فضای کنترلنشده برطرف شدهاست. -در ویرایش قبلی، در طراحی تنها ضریب انتقال حررارت شیشره و یرا پنجرره در نظرر گرفتره میشد. در ویرایش جدید، عالوهبر ضریب انتقال حرارت، جهتگیری پنجره، ضرریب بهرره گرمایی خورشیدی و همچنین نسبت ضریب عبرور نرور مرئری بره ضرریب بهرره گرمرایی خورشیدی نیرز در طراحری تعیرین کننرده هسرتند. از طررف دیگرر، مشخصرات در نظرر گرفتهشده برای ساختمان مرجع، برای مناطق سردسیر )نیراز گرمرایی غالرب( و گرمسریر )نیاز سرمایی غالب(، و برای جهتهای مختلف، متفاوت اسرت، ترا جردار نور گرذر در نظرر گرفتهشده بررای سراختمان مرجرع بیشرترین انطبراق را برا منطقره اقلیمری مرورد نظرر داشتهباشد. – در بخشهای مربوط به تأسیسات مکانیکی، عالوه بر مروارد مطررح شرده در ویررایش قبلری، موضوعات کلیدی دیگری نیز، از جمله حداقل بازدهی تجهیزات، کنترل و پایش، بازیافرت و ذخیرهسازی انرژی مدنظر قرار گرفتهاست. – در روشهای مختلف طراحی، ضوابط جدیردی بررای بهرره گیرری از سیسرتم هرای برر پایره انرژیهای تجدیدپذیر، در نظر گرفته شدهاست. عالوه بر این، امکان جایگزینی اسرتفاده از سیستمهای بر پایه انرژیهای تجدیدپذیر با ارتقاء مشخصات حرارتی بام نیرز پریش بینری شدهاست، که حق انتخاب مضاعفی را در اختیار طراح قرار میدهد. – اهمیت ویژهای به موضوع بهرهگیری از روشنایی طبیعی معطوف شدهاست، تا عالوه بر ارتقاء شرایط محیط داخل، مصرف روشنایی مصنوعی نیز تا حد ممکن کاهش یابد. – در بخشهای مربوط به تأسیسات برقی، عالوه بر توجه به روشنایی مصرنوعی، سیسرتم هرای کنترل و موتورها، به موارد مهم دیگر نیز، از جمله کاربرد سیسرتم هرای تولیرد هرم زمران، ترانسررفورماتورها، مولرردهای نیررروی بررق اضررطراری، بانررک هرای خرازن، سیسررتمهرای اندازهگیری، آسانسورها و پلکانهای برقی نیز پرداخته شدهاست. – در پیوستها تغییرات زیر صورت گرفتهاست: ذ س – بهجای مقادیر فیزیکی اصرلی، تعراریف و عالئرم، پیوسرت 6 ،تحرت عنروان فهرسرت واژگان، در نظر گرفته شدهاست، که حاوی واژههای معادل به زبان انگلیسی است. – با توجه به تغییر الگوی طراحی شیشهها و پنجرهها، پیوست »روش محاسبه شاخص خورشیدی« حذف گردیدهاست. – پیوست جدیدی )پیوست ۵ )تحرت عنروان »برنامره زمرانی بهرره بررداری سراکنین و عملکرد تجهیزات« برای ایجاد همراهنگی هرای تزم بررای طراحری برا اسرتفاده از نرمافزارهای تخصصی اضافه شدهاست. – روش محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت طرح که در ویرایش قبلی در فصل پوسته خارجی ساختمان آمده بود به پیوست 1 منتقل شدهاست. – در تمامی بخرش هرای ایرن مبحرث، بررای اسرتفاده هرچره آسران ترر از مرتن آن، بعضری از پاراگرافها دارای سبک قلم یا پشتزمینه متفاوتی، به شرح زیر هستند: : توضیحات یا توصیههای غیر الزامی پشت زمینه خاکستری سبک قلم )فونت( ایتالیک Italic : الزامات مطرح در زمان اجرا در پایان، جا دارد از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان UNDP که این مرکرز را با حمایت مالی در جهت دستیابی به اهرداف تع یری نشرده در برازب ینی مبحرث 6۱ مقرررات ملر ی ساختمان یاری نمودند صمیمانه تشکر گردد. کمیته تخصصی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ر اجرا مقررات 3-91 6۱-6-6 مدارک مورد نیاز برای تأیید ساختمان از نظر ضوابط صرفهجوئی در مصرف انرژی در زمان اخذ پروانه ساختمان 6 کلیات 9-91 در مبحث حاضر از مقررات ملی سراختمان ضروابط الزامر ی در طراحر ی و اجررا ، در زمینره پوسرته خارجی، سیستمهای تأسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبروع، ترأمین آب گررم مصررفی، تأسیسات برقی و سیستم روشنایی، در جهت بهبود عملکرد عناصر و تجهیزات از دیردگاه انررژی، و همچنین کاهش نیاز و مصرف انرژی ساختمان، تا حدود تعیینشده در این مبحث، ارائه میگردد. در این فصل مبحث، کلیات، شرامل دامنره کراربرد، میرزان کرارایی انررژی سراختمان و همچنرین استانداردها و آییننامههای مرجع مورد استناد در این مبحث ارائه شدهاست. در فصل دوم تعاریف عبارات و واژههای فنی مورد استفاده در این مبحث، و در فصل سوم مقرررات کلی طراحی و اجرا ارائه شدهاست. فصل چهارم به ضوابط اجباری اختصاص داده شدهاست. رعایت این ضوابط در تمامی موارد و بررای همه روشهای در نظر گرفتهشده برای طراحی و اجرا الزامی است. در فصل پنجم، تمامی ضوابط مربوط به روش تجویزی ارائه شدهاست. در قسمت اول ایرن فصرل از مبحث، اصول کلی مطرح برای این روش، و در ادامه الزامات مربروط بره طراحری پوسرته خرارجی ساختمان، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات الکتریکی، و همچنین روشنایی طبیعی و سیستمهای برر پایه انرژیهای تجدیدپذیر ارائه شدهاست. مبحث نوزدهم ۸ در سه فصل بعدی )فصلهای ششم تا هشتم(، با سراختاری مشرابه سراختار فصرل پرنج م، تمرامی ضوابط مربوط به سه روش دیگر طراحی، یعنی روش موازنهای )کرارکردی(، نیرا ز انررژی و کرارایی انرژی ساختمان ارائه شدهاست. در ضمن، در پیوستهای سیزدهگانه این مبحث نیز اطالعات تکمیلی و روشهای محاسربه مربروط به بخشهای مختلف مبحث ارائه شدهاست. شایان ذکر است که رعایت الزامات تعیینشده در این مبحث، باید همواره با رعایت همزمان الزامات تعیینشده در دیگر مباحث مقررات ملی ساختمان همراه باشد. برای مثال، عالوه بر رعایت ضروابط تعیینشده در این مبحث در مورد حداکثر میزان تهویه و تعویض هروا ، ترأمین حرداقل هروای تزم برای سالمت ساکنان و احتراق دستگاهها، باید در مطابقت با مبحرث 6۴ مقرررات ملری سراختمان باشد. کاربرد دامنه 9-9-91 این مقررات، در خصوص ساختمانهای جدید، در موارد زیر تزماتجراست: الف- ساختمانهایی که با مصرف انرژی گرم و یا سرد میشوند، ب- سیستمها و تجهیزاتی که در تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمانهای بند الف مورد اسرتفاده قرار میگیرند. این مبحث در خصوص انررژی مصررفی بررای هرر گونره فراینرد تولیرد در داخرل یرک سراختمان موضوعیت ندارد. کلیه ضوابط این مبحث میتواند، با رعایت سایر مباحرث مقرررات و ضروابط فنری، بررای بهسرازی ساختمانهای موجود نیز استفاده شود. در مورد ساختمانهای زیر، ضوابط این مبحث تزماتجرا نیست: – ساختمانهای مورد استفاده برای پرورش، نگهداری و تکثیر حیوانات؛ کلیات 9-91 6 – ساختمانهایی که بنا به عملکرد خاصشان، برای مدت طوتنی براز نگره داشرته مری شروند ، و فضاهای داخل ساختمان در ارتباط مستقیم با فضای خارج قرار میگیرد؛ – ساختمانهای موقت، با دوره بهرهبرداری کمتر از ۸ سال و ساختمانهایی که دائمراً در حرال نصب و برچیدهشدن هستند؛ – ساختمانهای موجود که اقدامات بازنوسازی و بهسازی بر روی آنها محدود باشد؛ محدودیتهای استفاده از روشهای »تجویزی« )فصرل 6۱-۵ )و »موازنره ای )کرارکردی( « )فصرل .شدهاست تعیین 6-6-۸-6-6۱ بخش در( 1-6۱ صالحیت طراحی، برای استفاده از روشهای »نیاز انرژی« )فصل 6۱-1 )و »کارایی انرژی« )فصرل 6۱-7 ،)توسط وزارت راهوشهرسازی تعیین میگردد. 91-9-2 میزان کارایی انرژی ساختمانها در این مبحث، سه حد کیفیت )رده انرژی( سراختمان ، بر ا تعیرین میرزان کرارایی انررژی ، تعریرف میشود: – ساختمان منطبق با مبحث 6۱ مقررات ملی ساختمان )EC) – ساختمان کمانرژی )+EC) – ساختمان بسیار کمانرژی )++EC) تزم به ذکر است EC مخفف Compliant Energy میباشرد. عرالوه برر ردههرای انررژی فروق ، ساختمانهای ویژهای را نیز میتوان طراحی کرد که دارای مصرف انرژی نزدیک به صفر هستند. 91-9-2-9 ساختمان منطبق با مبحث 19مقررات ملی ساختمان )EC) در این مبحث، عنوان » منطبق با مبحث 6۱ مقررات ملی ساختمان« به ساختمانی اطالق میشود که در طراحی و اجرای آن، عالوه بر رعایت ضوابط اجباری بخش 6۱-۴ ،انتظارات تعیرین شرده در یکی از بخشهای 6۱-۵ تا 6۱-۱ ،برای ساختمان تحت همین عنوان، را نیز جوابگو باشد. مبحث نوزدهم ۴ )EC+( کمانرژی ساختمان 2-2-9-91 در صورتی که عالوه بر جوابگویی به انتظارات تعیینشده برای ساختمان »منطبق برا مبحرث 6۱ مقررات ملی ساختمان )EC »)در بند 6۱-6-۸-6 ،حدود کیفیت تعریفشده در یکی از بخشهای 6۱-۵ تا 6۱-۱ ،برای »ساختمان کمانرژی« )+EC ،)در طراحی و اجرا، مرالک عمرل قررار گرفتره باشد، این عنوان به ساختمان تعلق میگیرد. تزمبهذکر است دستیابی به این حد کیفیرت سراختمان (از دیردگاه انررژی ) اختیراری اسرت، بره استثنای مواردی که در دستورالعملها و بخشنامههای صادر شده توسط وزارت راهوشهرسرازی در این زمینه، بسته به محل قرارگیری ساختمان )استان، شرهر، …( و مشخصرات آن )تعرداد طبقرات، متراژ، کاربری، …(، تعیین میگردد. )EC++( کمانرژی بسیار ساختمان 3-2-9-91 در صورتی که عالوه بر جوابگویی به انتظارات تعیینشده برای ساختمان »منطبق برا مبحرث 6۱ مقررات ملی ساختمان )EC »)در بند 6۱-6-۸-6 ،حدود کیفیت تعریفشده در یکی از بخشهای 6۱-۵ تا 6۱-۱ ،برای »ساختمان بسیارکمانرژی« )++EC ،)در طراحی و اجرا، مرالک عمرل قررار گرفته باشد، این عنوان به ساختمان تعلق میگیرد. تزمبهذکر است دستیابی به این حد کیفیرت سراختمان (از دیردگاه انررژی ) اختیراری اسرت، بره استثنای مواردی که در دستورالعملها و بخشنامههای صادر شده توسط وزارت راهوشهرسرازی در این زمینه، بسته به محل قرارگیری ساختمان )استان، شرهر، …( و مشخصرات آن )تعرداد طبقرات، متراژ، کاربری، …(، تعیین میگردد. 91-9-2-4 ساختمان با مصرف انرژی نزدیک به صفر )ECnZ) در صورتی که عالوه بر جوابگویی به انتظارات تعیینشده برای ساختمان »منطبق برا مبحرث 6۱ مقررات ملی ساختمان )EC »)در بند 6۱-6-۸-6 ،حدود کیفیرت تعریرف شرده در بخرش 6۱-۱ ، برای »ساختمان با مصرف انرژی نزدیک به صفر « )ECNZ ،)در طراحی و اجرا، مالک عمرل قررار گرفته باشد، این عنوان به ساختمان تعلق میگیرد. کلیات 9-91 ۵ تزمبهذکر است دستیابی به این حد کیفیرت سراختمان (از دیردگاه انررژی ) اختیراری اسرت، بره استثنای مواردی که در دستورالعملها و بخشنامههای صادر شده توسط وزارت راهوشهرسرازی در این زمینه، بسته به محل قرارگیری ساختمان )استان، شرهر، …( و مشخصرات آن )تعرداد طبقرات، متراژ، کاربری، …(، تعیین میگردد. 91-2 تعاریف، گونهبندیها و گروهبندیها 7 91-2 تعاریف، گونهبندیها و گروهبندیها تعاریف 9-2-91 در این بخش، تعاریف عباراتی که در متن مبحث 6۱ مورد استفاده قرار گرفتهاست ارائه مری گرردد. عالوه بر این، واژههای معادل به زبان انگلیسی در پیوست 6 این مبحرث ارائره شرده اسرت. تزم بره توضیح است که تعاریف بعضی عبارات مورد استفاده در این مبحث با تعراریف ارائره شرده در دیگرر مباحث متفاوت است. احداث بنا کردن ساختمان بر زمین خالی. ارزش حرارتی پایین )یا خالص( مقدار حرارت )مگاژول( حاصل از احتراق یک واحد حجم )متر مکعب گاز خشک( یا یک واحد جرم )کیلوگرم( سوخت در دمای ۸۵ درجره سلسریوس و در فشرار ۱66/6 برار، در صرورتی کره دمرای گازهای ناشی از احتراق 6۵۱ درجه سلسیوس باشد. در ارزش حرارتی خالص انرژی نهان بخرار آب در نظر گرفته نمیشود. مبحث نوزدهم ۱ ارزش حرارتی باال )یا ناخالص( مقدار حرارت )مگاژول( حاصل از احتراق یک واحد حجم )متر مکعب گراز خشرک( یرا یرک واحرد جرمی )کیلوگرم( سوخت در دمای ۸۵ درجه سلسیوس و در فشار ۱66/6 بار، در صورتی که انرژی گازهای ناشی از احتراق در دمای ۸۵ درجه سلسیوس معرادل سرازی مری شرود. در ارزش حرارتری ناخالص انرژی نهان بخار آب در نظر گرفته میشود. اکونومایزر یکی از انواع مبدل حرارتی که از گازهای داغ خروجی از اگرزوز )اگزاسرت( جهرت گررم کرردن آب تغذیه بویلر )دیگ( استفاده میکند. اکونومایزر معموتً از تعدادی لوله سری تشکیل شدهاسرت کره در آخرین مرحله در مسیر گازهای حاصل از احتراق قرار میگیرد. لولههای اکونومرایزر در قسرمت بیرونی یا محیطی دارای فین یا پره هستند ترا برا افرزایش سرطح تبرادل حرارتری، مقردار حررارت جذبشده را افزایش دهند. سامانه دیگری که بهعنوان اکونومایزر معرفی میشود قسرمتی از سیسرتم ه وارسران اسرت کره در شرایطی که دمای خارج از میزان تعیینشدهای کمتر باشد، برای کراهش برار سررمایی سراختمان، بخش عمده هوای رفت دستگاه هوارسان را با هوای تازه تأمین میکند. انرژیهای تجدیدپذیر انواع انرژی که منابع تولیدشان، بر خالف انرژیهرای تجدید ناپرذیر )فسریلی(، تقریبراً پایران ناپرذیر هستند، مانند تابش خورشید، باد، باران، جزر و مد، امواج، زمینگرمایی، یا قابلیت جایگزینی/ایجراد مجددشان، توسط طبیعت، در یک بازه زمانی کوتاه وجود دارد، مانند زیستتوده، زیسرت سروخت و سوخت هیدروژنی. اینرسی حرارتی قابلیت کلی پوسته خارجی و جدارهای داخلی در ذخیره انرژی، باز پس دادن آن و تأثیرگذاری برر نوسانهای دما و بار گرمایی و سرمایی فضاهای کنترلشده ساختمان. اینرسی حرارتی ساختمان با استفاده از جرم سطحی مفید ساختمان گروهبندی میشود )ر.ک. به پیوست ۸ .) 91-2 تعاریف، گونهبندیها و گروهبندیها ۱ آسایش حرارتی شرایط ذهنی که در آن افراد از شرایط حرارتی ابراز رضایت مری کننرد. آسرایش حرارتری بره دمرا، رطوبت نسبی، سرعت هوا، دمای متوسط تابشی سطوح اطراف، میزان لبراس و نروع فعالیرت افرراد وابسته است. بازشو عنصری در پوسته خارجی ساختمان، مانند در، پنجره و نورگیر، با قابلیت باز شدن، برای دسترسی، تأمین روشنایی و دید به خارج. در دوره گذر فصلی که سیستمهای تأمین گرما و سرما خاموش هسرتند، امکران تهویر ه طبیعری از طریق بازشو فراهم میباشد. در صورتی که تمهیدات و تجهیزات تزم در نظر گرفته شدهباشد، این عنصر در تهویه، تعویض هروا و تأمین هوای احتراق دستگاهها نیز میتواند مشارکت کند. بام تخت پوشش نهایی ساختمان که شیبی کمتر از 6۱ درجه یا مساوی آن، نسبت به افق دارد. بام شیبدار پوشش نهایی ساختمان که شیبی بیشتر از 6۱ درجه و کمتر از 1۱ درجه نسربت بره سرطح افقری دارد. بر روی سقف شیبدار، فضای خارج و در زیر آن، فضای کنترلشده یا کنترلنشده قررار دارد. اگر شیب جدار بیش از 1۱ درجه باشد، از دید این مبحث دیوار تلقی میشود. بانک خازن )یا خازن( سامانه مورد استفاده برای تأمین توان رِاَکتیو مصرفی در موتورهرای الکتریکری، تمر هرای تخلیره الکتریکی در گاز، به توان اَکتیو. در استفاده از بانک خازن و یا خازن برای ارتقاء و اصالح مقدار ضریب توان اولیره بره مقردار مرورد نظر، موارد زیر مطرح میباشد: مبحث نوزدهم 6۱ الف( طبق ضوابط شرکت برق حداقل مقدار ضریب توان کل شبکه بررق ترأمین و تغذیره بررق ساختمان برابر ۱۱/۱ ،معیار و پایه اندازهگیری مقدار توان رِاَکتیو برای پرداخرت هزینره هرا میباشد. ب( ضریب توان کل شبکه برق کمتر از مقدار ۱۱/۱ مشمول هزینه پرداختی از بابت مقدار توان رآکتیو خواهد بود، و مقدار ضریب تروان کرل شربکه بررق برابرر و یرا براتتر از رقرم ۱۱/۱ مشمول پرداخت هزینه بابت مقدار توان رآکتیو نخواهد بود. برچسب انرژی برچسب تعیینشده توسط نهاد دارای صالحیت قانونی، به منظور نصب برر روی تولیردات صرنعتی مورد استفاده در ساختمان، برای مشخص کردن حد کیفیت محصوتت از نظر مصرف انرژی. بهسازی )و بازنوسازی( عملیات جزئی یا اساسی صورتگرفته بر روی یک ساختمان موجود، برای دستیابی به یک یا چند هدف زیر: – بهبود وضعیت ظاهری نما و یا فضاهای داخلی؛ – بهبود عملکرد کل یا بخشی از عناصر تشکیلدهنده تأسیسات مکانیکی و الکتریکی؛ – ایجاد تغییرات در عملکرد و کاربری فضاهای مختلف. در این مبحث، برای اختصار، بهجای واژه بازنوسازی نیز از واژه بهسازی استفاده شدهاست. پل حرارتی نقاطی از ساختمان که به علت ناپیوستگی عایق حرارتی پوسته خارجی مقاومت حرارتری در آنهرا کاهش مییابد و باعث افزایش موضعی میزان انتقال حرارت میگردد. پلنوم بخشی از ساختمان )برای مثال، فضای بین سقف سازهای و سقف کراذب، یرا کرف سرازه ای و کرف کاذب( که می تواند بهعنوان مسیر گردش هوا برای سیستمهرا ی گرمرا یی و تهویر ه مطبروع مرورد استفاده قرار گیرد. 91-2 تعاریف، گونهبندیها و گروهبندیها 66 پنجره با عملکرد حرارتی بهبودیافته /6 پنجرهای با ضریب انتقال حرارت سطحی مساوی یا کمتر از 6 .K] 2 .[W/m پوسته خارجی تمام سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوارها، سقفها، کفها، بازشوها، سرطوح نورگرذر و ماننرد آنها، که از یک طرف با فضای خارج یا فضای کنترل نشده، و از طرف دیگر با فضرای کنتررل شرده داخل ساختمان در ارتباط هستند. پوسته خارجی در تمام موارد الزاماً با پوسته کالبدی ساختمان یکی نیسرت، زیررا پوسرته کالبردی ممکن است دربرگیرنده فضاهای کنترلنشده نیز باشد. پوسته خارجی سراختمان همچنرین شرامل عناصری است که، در وجه خارجی خود، مجاور خاک و زمین هستند. پوسته کالبدی تمام سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوار، سقف، کف، بازشو و مانند آنها، که از یرک طررف برا فضای خارج و از طرف دیگر با فضای کنترلشده یا فضای کنترلنشده در ارتباط هستند. تایمر مدار روشنایی سامانه قابل تنظیم برای کنترل و فرمان مدار روشنایی فضاهای معین، از طریق کلیردهای فشراری نصب شده در محل مورد نظر. تایمر امکان روشن نگه داشتن سیسرتم روشرنایی بررای یرک مردت زمان معین و خاموش کردن آن، بعد از سپری شدن زمان تنظیمشده را فراهم میسازد. تعداد دفعات تعویض هوا نسبت دبی هوای تعویضشده )ر.ک. به تعریف »تعویض هوا«( به حجم فضرای کنتررل شرده مرورد نظر. تعویض هوا فرایند جایگزین کردن مداوم بخشی از هوای فضاهای ساختمان با هوای تازه. میرزان حرداقل دبری هوای تازه )حجم هوای تعویضشده در واحد زمان( نباید کمتر از مقادیر تعیینشده در مبحرث 6۴ مقررات ملی ساختمان، جهت تأمین شرایط بهداشتی هوای داخل فضای کنترلشده باشد. مبحث نوزدهم 6۸ تغییر کاربری تغییر نوع بهرهبرداری از یک ساختمان موجود. فهرست کاربریهای سراختمان در پیوسرت ۴ ایرن مبحث ارائه شدهاست. توان اَکتیو بخشی از کل توان انرژی الکتریکی در شبکه تأسیسات برق که قابل تبدیل به توانهای انواع دیگرر انرژیها میباشد. توان رِاَکتیو بخشی از کل توان انرژی الکتریکی در شبکه تأسیسات برق که توسط تجهیزاتری نظیرر موتورهرای الکتریکی و تم های تخلیه الکتریکی در گاز مصرف میشود و قابل تبدیل به توانهای انواع دیگرر انرژیها نیست. توان ظاهری اندازه برایند مؤلفههای توان اَکتیو و توان رِاَکتیو انرژی الکتریکی در شبکه تأسیسات برق. توسعه گسترش ساختمان موجود در سطح، یا افزودن به طبقات آن. تهویه فرایند جریان هوا )ورود و خروج هوا( در هر فضایی، بهصورت طبیعی و یا برا اسرتفاده از تجهیرزات مکانیکی. برای تأمین شرایط بهداشت ساکنین و بهرهبرداران، تزم است تمامی یا بخشری از هروای تهویه با هوای تازه تعویض شود )ر.ک. به تعریف »تعویض هوا«(. هوای تهویه ممکن است مطبوع شده باشد )ر.ک. به تعریف »تهویه مطبوع«(. در حالت تهویه مکانیکی، جابهجایی هوا با استفاده از سیسرتم هرای مکرانیکی ، نظیرر فرن ، صرورت میگیرد. در حالت تهویه طبیعی، جابهجایی هوا در اثر جریان باد یا در اثرر گررم یرا سررد شردن هروا ، از راه دریچههای پیشبینی شده برای این منظور، بازشوها، دودکشها و هواکشهای بدون موترور انجرام میشود. 91-2 تعاریف، گونهبندیها و گروهبندیها 66 تهویه مطبوع کنترل همزمان دما، رطوبت و پاکیزگی هوا و توزیع مناسرب آن، بررای ترأمین شررایط مرورد نیراز فضاهای ساختمان. جدار نورگذر )شفاف یا نیمه شفاف( جداری که ضریب عبور نور مرئی آن بزرگتر از ۱۵/۱ است. جدار نورگذر بر دو نوع شرفاف و مرات است و شامل پنجرهها، نماها و درهای خارجی نورگذر، نورگیرها و مشابه آنهاست. جرم سطحی جرم متوسط یک متر مربع از سطح پوسته داخلی یا خارجی ساختمان. جرم سطحی مؤثر جدار )mi) جرم سطحی بخش رو به داخل جدار تشکیل دهنده پوسته خارجی یا جدارهای داخلی سراختمان، که در محاسبه جرم مؤثر و اینرسی حرارتی ساختمان در نظر گرفته میشود )ر.ک. به پیوست ۸ .) جرم مؤثر جدار حاصلضرب جرم سطحی مؤثر در سطح جدار. جرم مؤثر ساختمان )M) مجموع جرم مؤثر جدارهای تشکیلدهنده پوسته خارجی یرا جردارهای داخلری سراختمان کره در محاسبه اینرسی حرارتی ساختمان در نظر گرفته میشود )ر.ک. به پیوست ۸ .) جرم مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنا )ma) نسبت جرم مؤثر ساختمان به سطح زیربنای مفید )ر.ک. به پیوست ۸.) چگالی توان سیستم روشنایی ساختمان محاسبه مقدار مجموع توان کل چراغها، برای هر یک از فضاها و یا محیطهای ساختمان، و تعیرین مقدار کل آنها، برای تمام فضاها و یا محریط سراختمان، مقردار مصررف بررق سیسرتم روشرنایی ساختمان را مشخص میکند. چنانچه این مقدار بر کل زیربنرای سراختمان و یرا مسراحت محریط مبحث نوزدهم 6۴ اطراف ساختمان تقسیم گردد، مقدار چگالی تروان سیسرتم روشرنایی سراختمان و یرا محریط آن بهدست خواهدآمد. چگالی توان سیستم روشنایی فضاها با تقسیم مقدار توان کل چراغهای یک فضا و یا محریط سراختمان برر مقرد ار مسراحت فضرا و یرا محیط، مقدار چگالی توان چراغها )به وات بر مترمربع( بهدست میآید. حسگر )سنسور( حرکت و حسگر حضور حسگری که در صورت حرکت و جابهجایی و یا حضور فرد یا افراد، بسته به مر ورد اسرتفاده، باعرث فعالشدن مدار روشنایی و چراغها، یا دیگر سامانههای ساختمان میشود. در صرورت مجهرز برودن مدار روشنایی به این حسگرها، اگر حرکت و یا حضور در محیط وجود نداشرته باشرد، بعرد از مردت زمان معین از پیش تنظیمشده، فرمان خاموشی و یا به حداقل رسریدن شردت رو شرنایی چرراغ هرا داده میشود. این حسگرها میتوانند از نوع فروسرخ فعال )مادون قرمز اَکتیو(، فروسررخ غیرفعرال )مرادون قرمرز پاسیو(، فراصوتی )اولتراسونیک(، فرکانس بات )مایکرووِیو( و میکروفونی )حساس به صدا( باشرند ، و بهصورت ترکیبی، مانند تلفیق حسگرهای فراصوتی فروسرخ غیرفعال، در قالب یرک حسرگر ، مرورد استفاده قرار گیرند. حسگر فروسرخ غیرفعال )مادونقرمز پاسیو( حسگر حساس به حرارت بدن افراد یا دیگر اجسام گرم، که در صورت حضور فرد در فضای داخلری یا محیط اطراف و محوطه ساختمان، مدار روشنایی و یا سایر مردارهای تزم را فعرال مری کنرد . در صورت عدم حضور افراد، بعد از مدت زمان معینی که از قبل تنظیم شده است، مدارها را غیرفعرال و یا چراغها را خاموش میشوند. حسگر فرکانس باال )مایکرووِیو( حسگر مورد استفاده در محوطههای بزرگ و محیطهای گسرترده سراختمان، بره دلیرل بررد عمرل )کنترل( زیاد آن. در صورت حرکت افراد یا دیگر اجسام گرم، این حسگر فعال مری شرود، و فرمران تزم را به مدار روشنایی و یا سایر مدارها صادر میکند. 91-2 تعاریف، گونهبندیها و گروهبندیها 6۵ حسگر میکروفونی حسگری که در صورت وجود فعالیت و صدا در محیط، فعرال مری شرود، و فرمران تزم را بره مردار روشنایی و یا سایر مدارها صادر میکند. حسگر نوری )فتوسل( فرمان مدار روشنایی حسگری که در صورت افت مقدار شدت روشنایی فضا و محیط اطراف ساختمان مردار روشرنایی را فعال و چراغها را روشن مینماید، و زمانی که شدت روشنایی تزم برای فعالسرازی حسرگر نروری )فتوسل( مجدداً برقرار شد، مدار روشنایی را غیرفعال و چراغها را خاموش میکند. حسگر نوری عموماً برای کنترل و فرمان مدار روشنایی محوطه و محریط اطرراف سراختمان مرورد استفاده قرار میگیرد. خیرگی پدیده ناشی از مقدار ناخواسته و شدید نور یا تضاد )کنتراست( زیاد آن، هنگامی کره درخشرندگی نور در محدوده چشم ناظر بیشتر از درخشندگی زمینه باشد. درخشندگی میزان نور عبوری از یک سطح، یا گسیلیافته از آن، در یک زاویره فضرایی مشرخص. درخشرندگی معیار سنجش شدت نور در واحد مساحت در یک جهت مشخص است، و واحد آن کانردت برر مترر مربع 2 .است cd/m دستگاه برق بدون وقفه )UPS) دستگاه برقی که برای تغذیه برق تجهیزات و دستگاههای خاص، در فضاهایی نظیر مراکز کامپیوتر، مراکز داده، تأسیسات و تجهیزات برق سیستمهای ایمنی، تجهیزات خاص بیمارسرتانی، تجهیرزات مخابراتی و ارتباطی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد، تا خطر توقف کرارکرد تجهیرزات مهرم، در زمانهای قطع برق مرتفع گردد. دستگاه برق بدون وقفه میتواند از نوع استاتیک یا دینامیک باشد. دستگاه برق بدون وقفه دینامیک )Break No) نوعی دستگاه برق بدون وقفه، که با توجه بره شررایط طررح ، بره جرای دسرتگاه بررق بردون وقفره استاتیک مرکزی، برای تأمین و تغذیه برق بدون وقفه و بهصورت مرکزی، بهکار میرود. مبحث نوزدهم 61 دمای تنظیم سیستم سرمایی دمای مورد نظر برای هوای داخل، در اوقات گرم سال، که بهعنوان ورودی، بررای انجرام محاسربات عددی، شبیهسازی و تعیین میزان نیاز و مصرف انرژی سالیانه ساختمان، به نرم افزار داده میشود. جهت اطالع از میزان دمای تنظیم سیستم سرمایی کراربری هرای مختلرف بره جرداول پیوسرت ۵ مراجعه شود. دمای تنظیم سیستم گرمایی دمای مورد نظر برای هوای داخل، در اوقات سرد سال، که بهعنوان ورودی، برای انجرام محاسربات عددی، شبیه سازی و تعیین میزان نیراز و مصررف انررژی سرالیانه سراختمان، بره نررم افرزار داده میشود. جهت اطالع از میزان دمای تنظیم سیستم گرمایی کاربریهای مختلف به جداول پیوست ۵ مراجعه شود. دیوار بخشی از پوسته خارجی یا داخلی غیرنورگذر ساختمان که عمودی است، یرا برا زاویره بریش از 1۱ درجه نسبت به سطح افقی قرار گرفته است. راندمان )یا بهره نوری( المپهای روشنایی راندمان )یا بهره نوری( تم های روشنایی، بر حسب لومن بر وات، )بردون لحراک کرردن مصررف باتست و دیگر تجهیزات مورد نیاز برای هرگروه از انواع تم ها(، نسبت لومن )شار نوری( تم بر توان مصرفی تم میباشد. تزم به ذکر است که این راندمان در شرایط تغذیه تم با ولتاژ نرامی آن میباشد. ردهبندی )میزان کارایی( انرژی ساختمانها ردهبندی انرژی ساختمان )یا بخشی از آن( شاخصی است که حد کیفیت ساختمان از نظر مصررف انرژی را نشان میدهد. در این مقررات، سه رده برای ساختمانهای مختلف تعریف شدهاست: – ساختمان منطبق با ضوابط مبحث 6۱ مقررات ملی ساختمان – ساختمان کمانرژی – ساختمان بسیار کمانرژی 91-2 تعاریف، گونهبندیها و گروهبندیها 67 در بخش 6۱-6-۸ توضیحات تزم در خصوص سه رده فوق ارائه شدهاست. روز- درجه سرمایی واحدی براساس دما و زمان، که برای برآورد مصرف انرژی و تعیین بار سرمایشی یک سراختمان در اوقات گرم سال به کار میرود. روز درجه سرمایش برابر است برا مجمروع اخرتالف دمرای متوسرط روزانه نسبت به دمای مبنا، در اوقاتی از سال که دمای متوسط روزانه از دمای مبنا باتتر است. روز- درجه گرمایی واحدی براساس دما و زمان، که برای برآورد مصرف انرژی و تعیین بار گرمایشی یک سراختمان در اوقات سرد سال به کار میرود. روز درجه گرمایش برابر است برا مجمروع اخرتالف دمرای متوسرط روزانه نسبت به دمای مبنا، در اوقاتی از سال که دمای متوسط روزانه از دمای مبنا پایینتر است. روش تجویزی یکی از چهار روش طراحی تعیینشده در این مبحث )فصل 6۱-۵ ،)کره در آن مشخصرات عناصرر مختلف پوسته خارجی ساختمان، سیستمها و تجهیزات مرورد اسرتفاده در تأسیسرات مکرانیکی و برقی، روشنایی و تهویه طبیعی، و همچنین سیستمهای بر پایه انرژیهای تجدیدپرذیر، بره صرورت تفکیکی و مستقل از یکدیگر، تعیین میگردد. محدودیتهای کاربرد این روش در بخش 6۱-6-۸-6-6 ارائه شدهاست. روش کارایی انرژی ساختمان یکی از چهار روش طراحی تعیینشده در این مبحث )فصل 6۱-۱ ،)که در آن، کل انررژی مصررفی ساتنه مبنا قرار میگیرد. در نتیجره، تزم اسرت طراحری پوسرته خرارجی، تأسیسرات مکرانیکی و الکتریکی و همچنین سیستمهای تجدیذیر به گونهای صورت گیرد که میزان انرژی مصرفی ساتنه ساختمان از میزان محاسبهشده برای ساختمان مرجع کمتر باشد. روش موازنهای )کارکردی( یکی از چهار روش طراحی تعیینشده در این مبحث )فصل 6۱-1 ،)که در آن تأثیر متقابل عناصرر مختلف پوسته خارجی ساختمان بر ضریب انتقال حرارت سراختمان مرد نظرر قررار مری گیررد. در نتیجه، ضعف یکی از عناصر ساختمانی را میتوان توسط یک یا چنرد عنصرر سراختمانی دیگرر برا مبحث نوزدهم 6۱ مشخصات برتر جبران نمود، تا ضریب انتقال حرارت کل یا بخشری از سراختمان از ضرریب انتقرال حرارت ساختمان مرجع کمتر باشد. محدودیتهای کاربرد این روش در بخش 6۱-6-۸-6-6 ارائه شدهاست. روش نیاز انرژی یکی از چهار روش طراحی تعیینشده در این مبحث )فصل 6۱-7 ،)کره در آن، عرالوه برر در نظرر گرفتن میزان انتقال حرارت ساختمان، که در روش موازنهای انجام میگیرد، کاهش یا افزایش نیراز انرژی ناشی از نحوه بهرهبررداری، ترابش خورشرید، اسرتفاده از سیسرتم هرای شیشره ای کارآمرد و سیستمهای غیرفعال خورشیدی نیز در محاسبات لحاک میشود. زیربنای مفید )Ah) مجموع سطح زیربنای فضاهای کنترلشده در یک ساختمان. ساختمان با مصرف انرژی نزدیک صفر )ECnZ) ساختمانی که میزان کارایی انرژی آن در حدی است که مصرف انرژی سراتنه آن بررای گرمرایش، سرمایش، تهویه و تأمین آبگرم مصرفی )در صورت محاسبه به روش کارایی انرژی(، طبق ضروابط تعیینشده )بخش 6۱-6-۸-۴ این مبحث(، نزدیک به صفر است. ساختمان بسیار کمانرژی )++EC) ساختمانی با میزان کارایی انرژی بسیار بهتر از میزان حداقل تعیینشده در این مبحث، کره در آن ضوابط تعیینشده برای ساختمانهای بسیار کمانرژی )طبق بخش 6۱-6-۸-6 این مبحث( رعایت شده است. ساختمان کمانرژی )+EC) ساختمانی با میزان کارایی انرژی بهتر از میزان حداقل تعیینشده در این مبحث، که در آن ضوابط تعیینشده برای ساختمانهای کمانرژی )طبق بخش 6۱-6-۸-۸ این مبحث( رعایت شده است. ساختمان موجود ساختمانی که ساخت آن بهاتمام رسیده و از آغاز بهرهبرداری آن بیش از یک سال میگذرد. 91-2 تعاریف، گونهبندیها و گروهبندیها 6۱ ساختمان نو ساختمان ساختهنشده، که طراحی آن در حال انجام است یا هنوز شروع نشدهاست. ساختمان منطبق با مبحث 91 مقررات ملی ساختمان )EC) ساختمانی که در آن ضوابط تعیینشده در این مبحث )طبق بخش 6۱-6-۸-6 این مبحث( رعایت شده است. ساعت فرمان مدار روشنایی سامانه مورد استفاده برای کنترل و فرمان مدار روشنایی محوطه و یا محیط اطراف ساختمانهرا و یا فضاهای داخلی، با توجه به نیاز و شرایط طرح. این نوع ساعت قابل برنامهریزی است، و در زمران معین، مدارهای تزم را، طبق برنامهای مشخص، فعال و یا غیرر فعرال مری نمایرد، و یرا چرراغ هرای روشنایی را، روشن و یا خاموش میکند. سامانه کاهنده )دیمر( روشنایی سامانه مورد استفاده برای تغییر شدت روشنایی چراغ یا چراغهای یک فضا. کاربرد این سیسرت مهرا عمدتاً در واحدهای ساختمانهای مسکونی، سالنهای تئاتر، نمایش و همایش و در برخی فضراهای خاص بناهای درمانی و یا در صورت نیاز در فضاهای اداری و صنعتی میباشد. سطح خالص فضای کنترلشده مساحت فضای کنترلشده به متر مربع، بدون احتساب سطوح جدارهای پوسته خارجی. سیستم تولید همزمان حرارت و برق )CHP) سامانه مولد برق نظیر موتور ژنراتور، میکروتوربین، توربین و نظایر آن، برای تولید برق، و بهرهگیری همزمان از گرمای تولیدشده توسط آن برای تأمین نیازهای گرمایی و دیگر کاربردهرا نظیرر ترأمین آبگرم مصرفی و بخار )ر.ک. به مبحث 66 مقررات ملی ساختمان(. مبحث نوزدهم ۸۱ سیستم تولید همزمان برودت، حرارت و برق )CCHP) سامانه مولد برق نظیر موتور ژنراتور، میکروتوربین، توربین و نظایر آن، برای تولید برق، و بهرهگیری همزمان از گرمای تولیدشده توسط آن برای تأمین نیازهای گرمایی، سرمایی )برا تجهیزاتری نظیرر چیلر جذبی( و دیگر کاربردها نظیر تأمین آبگرم مصرفی و بخار. سیستم حجم هوای متغیر )VAV) سیستمی که در آن دبی )حجم( هوای ورودی )سرد یا گرم( به هر ناحیه دمایی، با تغییر دور موتور یا وضعیت دمپر، قابل تغییر و تنظیم اسرت. ایرن سی سرتم در مقابرل سیسرتم حجرم هروای ثابرت )CAV )قرار دارد. سیستم )دستگاه یا راهانداز( تغییر سرعت )VSD) سیستمی که بر اساس شرایط تقاضا )نیاز(، میرزان جریران سریال از مولردهای نظیرر پمر و فرن الکتریکی را با تغییر سرعت دورانی موتور آن کنترل میکند. سیستم مدیریت انرژی )EMS) سیستم مبتنی بر نرمافزار و رایانه که با استفاده از حسگرهای تزم، و اندازهگیری و تحلیل مصرارف کلی و تفکیکی انرژی ساختمان، راههای کاهش مصرف انرژی را اولویتبندی و عملیراتی مری کنرد. برای مثال، سیستم مدیریت انرژی میتواند، بره صرورت مرکرزی ، برا پرایش کرارکرد سیسرتم هرای تأسیسات برقی و مکانیکی مرتبط ، نقاط ضعف و مشکالت مرتبط با آنها را مشرخص نمایرد ، و در صورت امکان روند کارکرد تجهیزات را بازتنظیم و اصالح کند. عالوه بر این، با ارائه یک تصویر کلی و اطالعات فنی جزئی، در خصوص مصرف، امکان اتخاذ تصمیمات واقعگرایانه را فراهم میسازد. سیستم مدیریت روشنایی سیستمی از خانواده سیستمهای مدیریت هوشمند مصررف انررژی، کره صررفاً سرامانه هرای مرورد استفاده برای روشنایی مصنوعی و بهرره گیرری حرداکثر از روشرنایی طبیعری را پرایش و مردیریت میکند. 91-2 تعاریف، گونهبندیها و گروهبندیها ۸6 در سیستم مدیریت روشنایی، کلیدها و حسگرهای هوشمند، سویچها، کنترلرها )یا کنترلگرهرا( و مراکز کنترل، با قابلیت برنامهریزی، تنظیم و اتصال به شبکهها و سیسرتم هرای مختلرف، از جملره سیستم مدیریت انرژی و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد. در سیستمهای کنترل روشنایی، عمل کنترل و فرمان مری توانرد بررای یرک مردار و یرا گروهری از مدارهای روشنایی بهکار رود. سیستم مدیریت هوشمند ساختمان )BMS) سامانه مبتنی بر رایانه، نصرب شرده در داخرل سراختمان، بررای کنتررل و نظرارت برر تجهیرزات و سیستمهای مرتبط با تأسیسات مکانیکی و الکتریکری داخرل سراختمان ، و همچنرین سرامانه هرای مرتبط با ایمنی، حفاظت در برابر حریق و اطفراء آن در صرورت وقروع. سرامانه مردیریت هوشرمند ساختمان معموتً چندمنظوره است، و بهینهسازی مصرف انرژی یکی از انتظارات متعددی است که میتواند توسط این سامانه تأمین گردد. شار گرمایی )یا حرارتی( مقدار گرما )انرژی حرارتی( منتقل شده در واحرد زمران و در واحرد سرطح. واحرد آن در دسرتگاه بینالمللی یکاها وات بر مترمربع میباشد. شدت روشنایی به شار نوری تابیدهشده بر واحد مساحت گفته میشود و واحرد آن لروکس مری باشرد. هرر لرو کس معادل یک لومن بر متر مربع است. شیشه کمگسیل شیشهای که با داشتن پوششهای پایه فلزی خاص، متشکل از ذرات در مقیاس نانو، بر روی یک یا دو سطح آن، تابش فروسرخ سطح گرم شیشه به سطوح سرد پیرامون، و در نتیجره ضرریب انتقرال حرارت آن، نسبت به شیشههای شفاف، کاهش یافتره اسرت. شیشره هرای شرفاف بره طرور معمرول گسیلندگی )ضریب گسیل( حدود ۱۵/۱ دارند. در شیشه کمگسیل کارآمد، این ضریب میتواند بره میزان چشمگیری کاهش یابد و به ۱۸/۱ برسد. مبحث نوزدهم ۸۸ ضریب افت توان نوری چراغ )LLF) نسبت روشنایی )به لومن( کاهشیافته یک منبرع )در اثرر عرواملی نظیرر گذشرت زمران و کراهش بازدهی، کثیفشدن، ولتاژ اعمالشده( به روشنایی اولیه آن. ضریب انتقال حرارت طرح )H) مجموع انتقال حرارت از جدارهای فضاهای کنترلشده ساختمان یا بخشی از آن )در حالت پایدار(، در صورتی که اختالف دمای داخل و خارج برابر یک درجه کلوین باشد. واحد مورد اسرتفاده بررای ضریب انتقال حرارت [K/W [است. در روش موازنهای )کارکردی(، این ضریب برا ضرریب انتقرال حرارت مرجع مقایسه میگردد. ضریب انتقال حرارت خطی )Y) شار گرمایی یا توان حرارتی منتقل شده بهازای یک متر طول پرل حرارتری )بخشری یرک بعردی از پوسته خارجی ساختمان(، در صورتی که اختالف دمای داخل و خارج )در حالت پایدار( برابرر یرک درجه کلوین باشد. واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت خطی [K.m/W [است. ضریب انتقال حرارت سطحی )U) شار گرمایی )توان حرارتی منتقل شده از سطحی از پوسرته خرارجی سراختمان برا مسراحت یرک مترمربع(، در صورتی که اختالف دمای داخل و خارج )در حالت پایردار( برابرر یرک درجره کلروین 2 باشد. واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت [K. .است] W/m ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع )Û) ضریب انتقال حرارت بر واحد سطح انواع مختلف جدارهای تشکیلدهنده پوسته خارجی ساختمان )مانند دیوار، سقف، کف، در، پنجره و دیگر جدارهای نورگذر(، که در ایرن مبحرث بررای محاسربه 2 ضریب انتقال حرارت مرجع به کار میرود. واحد ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع [K. [W/m است. ضریب انتقال حرارت مرجع ) ( حداکثر ضریب انتقال حرارت مجاز ساختمان یا بخشی از آن، که با استفاده از روابط ارائره شرده در این مبحث محاسبه میگردد. واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت [K/W [است. 91-2 تعاریف، گونهبندیها و گروهبندیها ۸6 ضریب انعکاس متوسط وزنیافته سطوح داخلی مجموع حاصلضرب ضریب انعکاس هر یک از سطوح داخلی فضا در مساحت آن سطح تقسریم برر مجموع مساحت کل سطوح. ضریب بهره چراغ )CU) نسبت نور رسیده به یک سطح مشخص نزدیک به منبع نور، به کرل نرور منتشرر شرده توسرط آن منبع. ضریب بهره گرمایی خورشیدی (SHGC( نسبت کل انرژی خورشیدی منتقلشرده از یرک جردار نورگرذر، بره داخرل سراختمان ، بره انررژی خورشیدی تابیدهشده به جدار نورگرذر . تزم بره توضریح اسرت کره بخشر ی از انررژی خورشریدی بهصورت مستقیم منتقل میشود، و بخشی دیگر بهصورت غیرمسرتقیم )جرذب توسرط جردارهای نورگذر و سپس انتقال به داخل در اثر هدایت، همرفت و تابش در طول موج بلند(. این ضریب هرم برای شیشه و هم برای کل سیستم جدار نورگذر )شامل شیشه و قاب( تعریف میشود. ضریب تبادل حرارت در سطح جدار (h( میزان شار گرمایی بین سطح جدار و هوای محیط مجاور، در حالت پایدار، زمانی که اختالف دمرای آنها یک درجه باشد. ضریب کاهش انتقال حرارت (t( ضریبی برای در نظر گررفتن اثرر کراهش اخرتالف دمرای برین فضراهای کنتررل شرده و فضراهای کنترلنشده )در مقایسه با اختالف دمای بین فضاهای کنترلشده و خارج(، بر روی انتقال حررارت از سطوح مجاور فضاهای کنترلنشده )ر. ک. به پیوست 1.) ضریب عبور نور مرئی این ضریب سهمی از نور مرئی است که از پنجره گذر میکند. مقدار این ضریب برین صرفر و یرک است. هر چه میزان این ضریب بیشتر باشد، روشنایی طبیعی بیشتری در اثرر ترابش خورشرید بره داخل ساختمان راه مییابد. مبحث نوزدهم ۸۴ ضریب هدایت حرارت (l( مقدار حرارتی که در یک ثانیه از یک متر مربع عنصری همگرن بره ضرخامت یرک مترر، در حالرت پایدار، میگذرد، در زمانی که اختالف دمای دو سطح طرفین عنصر برابر یک درجره کلروین اسرت. واحد ضریب هدایت حرارت [K.m/W [است. طبقه ساختمان بخشی از ساختمان که بین دو کف تمامشده متوالی قرار دارد. در محاسبه تعداد طبقات یرا شرماره هر یک از طبقات یک ساختمان، تراز همکف نیز به عنوان یک طبقه محسوب میشود. بره عبرارت دیگر، یک ساختمان که تنها یک تراز همکف دارد یکطبقه محسوب میشود، و همکف طبقره اول آن تلقی میگردد. عایق )عایق حرارت( مصالح یا سیستم مرکبی که انتقال گرما را از محیطی به محیطی دیگر به طور مؤثر کراهش دهرد. در مواردی، عایق حرارت میتواند، عالوه بر کاهش انتقال حررارت، کاربردهرای دیگرری نیرز ماننرد باربری، صدابندی داشته باشد. در این مبحث، کلمه »عایق« معادل عایق حررارت بره کرار مری رود. تحت شرایط ویژه، هوا نیز میتواند عایق حرارت محسوب شود. عایق حرارت قابل استفاده در ساختمان به عایقی اطالق میشود که دارای ضریب هردایت حررارت m2 کمتر یا مساوی K.m/W ۱1۵/۱ و مقاومت حرارتی مساوی یا بیشتر از W/K. .باشد ۱/۵ عایقکاری حرارتی )گرمابندی( استفاده از عایقهای حرارتی برای محدود کردن میزان انتقال حرارت در اجزای ساختمانی. سیستم عایقکاری حرارتی باید دو شرط زیر را دارا باشد: – مقاومت حرارتی کل پوسته خارجی به همراه عایق حرارتری از حرد مشرخص شرده ای بیشرتر باشد؛ – ضریب هدایت حرارتی عایق مصرفی از حد مشخصشدهای بیشتر نباشد. در برخی موارد، با انتخاب مناسب مصالح مورد نیاز در پوسته خارجی، مری تروان مقاومرت حرارتری یادشده در مقررات را بدون استفاده از عایق حرارتی تأمین کرد. 91-2 تعاریف، گونهبندیها و گروهبندیها ۸۵ در صورت عایقکاری حرارتی مناسب عناصر ساختمان، تأمین و حفظ آسایش حرارتی در فضراهای کنترلشده به آسانی و با صرفهجویی در مصرف انرژی امکانپذیر میگردد. عایقکاری حرارتی به وسیله یک ماده یا مصالح خاص یا با سیسرتمی برا چنردین کرارآیی صرورت میگیرد. برای مثال، یک دیوار باربر میتواند در عین حال نقش عایق حرارتی را نیرز داشرته باشرد. ولی در بیشتر موارد، تزم است تیهای ویژه، صرفاً بهعنوان عایق حرارت، به جدار اضافه شود. عایقکاری حرارتی از داخل عایقکاری حرارتی اجزای ساختمانی، که با افزودن یک تیه عایق حرارت در سمت داخرل صرورت میگیرد. عایقکاری حرارتی از خارج عایقکاری حرارتی اجزای ساختمانی، که با افزودن یک تیه عایق حرارت در سرمت خرارج صرورت میگیرد. عایقکاری حرارتی پیرامونی عایقکاری حرارتی با عرضی محدود در کرف روی خراک، در مجراورت و امترداد دیوارهرای پوسرته خارجی ساختمان. عایقکاری حرارتی همگن نوعی عایقکاری حرارتی که در آن مصالح ساختمانی مصرف شده، اعم از سازهای و غیر سازهای، در بخش اعظم ضخامت پوسته خارجی )دیوار، سقف، کف(، مقاومت حرارتی زیادی داشتهباشد. عناصر ساختمانی بخشهایی از ساختمان که برای تأمین نیازهای سازهای یا غیر سازهای طراحی و ساخته شدهاسرت و در پیوند با یکدیگر، یکپارچگی ساختمان را تأمین میکند )مانند بام، سقف، دیوار و بازشو(. عوامل ویژه عواملی که وضعیت ساختمان را، از نظر میزان صرفهجویی در مصرف انرژی، تعیین میکننرد )ر.ک. .) ۸-۸-6۱ بخش به مبحث نوزدهم ۸1 فضای کنترلشده بخشهایی از فضای داخل ساختمان که دمای هوای داخل آنها توسط تجهیزات سرمایی، گرمرایی و تهویه مطبوع کنترل شود. فضای کنترلنشده بخشهایی از فضای ساختمان که تعریف فضای کنترلشده در بر گیرنده آنها نیست )هماننرد درز انقطاع هوابندشده بین دو ساختمان، راه پلره هرا، داتن هرا و پارکینرگ هرایی کره فاقرد پایانره هرای گرمایشی و سرمایشیاند(. کاربری ساختمان نوع کاربرد ساختمان طبق گروهبندی ارائهشده از سوی سازمان برنامره و بودجره کشرور )ر.ک. بره پیوست ۴ .)شایان ذکر است که در برخی مباحث مقررات ملی ساختمان، بره جرای واژه »کراربری « عبارت »نحوه تصرف« بهکار رفتهاست. کف عنصر ساختمانی افقی که در بات با فضایی کنترلشده، و در پایین با خاک، فضای کنتررل نشرده یرا فضای خارجی در تماس است. کف بخشی از پوسته خارجی ساختمان محسوب میشود. کفایت نور روز درصد ساعات مورد استفاده فضا در طول سال، که حداقل میزان تعیرین شرده شردت روشرنایی در منطقه موردنظر )سطح کار( توسط نور روز تأمین میگردد. کفایت نور روز در فضا درصدی از مساحت منطقه موردنظر )سطح کار(، که حداقل میزان شدت روشنایی تعیینشده برای درصد ساعات تعیین شده در طول سال تأمین میشود. کلید قطع و وصل یک نوع کلید برای قطع و وصل کردن مدارها و یا چراغهای روشنایی. با ایرن روش قطرع و وصرل، مساحت تحت پوشش سیستم روشنایی بهطور عام و در شرایط عادی، محدود به مقدار جریان مدار روشنایی، کلید محافظتی مدار و جریان نامی کلید قطع و وصل مدار است. 91-2 تعاریف، گونهبندیها و گروهبندیها ۸7 کنترلکننده اتوماتیک قابل برنامهریزی )PLC) این کنترلکننده برای فرمان و کنترل اتوماتیک برنامهریزی شده و در مدارهای روشرنایی و سرایر مدارهای برقی بهکار میرود. این سیستم حداقل دارای قابلیتهای متعرارف شرامل برنامره ریرزی و تنظیم ساعتی، روزانه، دورهای، مقطعی و یا تکراری، دارای یک ترا چنرد کانرال خروجری فرمران و کنترل، صفحه نمایش و صفحه کلید برای تنظیم و برنامهریزی هرر کانرال بره صرورت مسرتقل، برر اساس مشخصات فنی تولید، میباشد. گواهینامه فنی معتبر مدرک فنی تأییدکننده کارایی یک محصول و انطباق آن با مقررات ملی ساختمان. گواهینامه فنی توسط یک نهاد دارای صالحیت قانونی صادر مری شرود، و تراریا اعتبراری دارد کره بایرد در زمران طراحی و اجرای ساختمان بررسی شود و از معتبر بودن آن اطمینان حاصل گردد. محدوده آسایش )حرارتی( محدوده تعریفشده برای شرایط حرارتی و رطوبتی که حدود ۱۱ %ساکنان یا استفادهکننردگان در آن از نظر حرارتی احساس آسایش دارند. مقاومت حرارتی مقاومت حرارتی یک تیه همگن )توپر( از یک جدار: معکوس شار حرارتی گذرنده از تیه، زمانی که اختالف دمای سطوح محصورکننده تیه یک درجه باشد. بررای یرک تیره تشرکیل شرده از مصرالح همگن، مقاومت حرارتی برابر است با نسبت ضخامت تیه به ضریب هدایت حرارتی آن. مقاومت حرارتی یک تیه هوای محبوس در یک جدار: مقاومرت حرارتری معرادل یرک تیره هروای محبوس که در آن انتقال حرارت از طریق هدایت، همرفت و ترابش، بره صرورت هرم زمران صرورت میگیرد. مقاومت حرارتی )تیه هوای محبوس( معکوس شار حرارتی است، زمانی که اختالف دمای سطوح محصورکننده تیه هوا یک درجه باشد. مقاومت حرارتی تیه هوای مجاور سطح داخلی )یا خارجی( جدار: معکوس ضریب تبادل حرارت در سطح جدار، و یا معکوس شار حرارتی گذرنده از سطح داخلی )یا خارجی( جدار، زمانی که اختالف دمای بین سطح داخلی )یا خارجی( جدار و هوای محیط داخل )یا خارج( یک درجه باشد. مبحث نوزدهم ۸۱ مقاومت حرارتی جدار متشکل از چند تیه مساوی با مجموع مقاومتهای هرر یرک از تیره هاسرت. 2 مقاومت حرارتی با R نمایانده میشود و یکای آن [W/K m [است. نشت هوا ورود یا خروج هوا در ساختمان، بهصورت ناخواسته و کنتررل نشرده، از منافرذ و مجراهرایی غیرر از محلهایی که برای تعویض هوا پیشبینی شدهاست. نهاد دارای صالحیت قانونی نهادی که صالحیت آن برای انجرام شررح خردمات تعیرین شرده تأییرد گردیرده اسرت. نهراد دارای صالحیت قانونی، برای تمامی موارد مطرحشده در این مبحث، بهغیر از برچسرب انررژی تجهیرزات، توسط وزارت راهوشهرسازی مشخص میگردد. در خصوص نرمافزارهای شبیهسازی مورد استفاده در روشهای »نیاز انررژی « و »کرارایی انررژی «، نهاد دارای صالحیت قانونی برای صحهگذاری و تأیید نرمافزار کمیته تخصصی مبحث 6۱ مقرررات ملی ساختمان است. واحد مسکونی یک واحد خانه، متشکل از یک اتاق یا بیشتر، که امکانات کامل و مستقل )خواب، خوراک، پختوپز و بهداشت( برای زندگی یک نفر یا بیشتر در آن فراهم باشد. هوابندی جلوگیری از ورود و خروج هوا، از طریق پوسته یا درزهای عناصر تشکیلدهنده آن. 91-2-2 گونهبندی عوامل ویژه تعیینکننده و گروهبندی ساختمانها حداقل میزان صرفهجرویی الزامری در مصررف انررژی، کره در ایرن مبحرث بررای پوسرته خرارجی ساختمانها مشخص شدهاسرت، بره سره عامرل ویرژه اصرلی وابسرته اسرت. براسراس ایرن عوامرل ساختمانها گروهبندی میشوند. عوامل ویژه اصلی تعیینکننده گروه ساختمان، به قرار زیر است: – کاربری ساختمان؛ 91-2 تعاریف، گونهبندیها و گروهبندیها ۸۱ – درجه انرژی )گرمایی- سرمایی( ساتنه محل استقرار ساختمان؛ – تعداد طبقات و سطح زیربنای مفید ساختمان؛ در این بخش، ابتدا به گونهبندی هر یک از عوامل فوق و سپس به گروهبندی ساختمانها، پرداخته میشود. 91-2-2-9 گونهبندی عوامل ویژه تعیینکننده ساختمان کاربری گونهبندی 9-9-2-2-91 ساختمانها از نظر نوع کاربری به چهار گروه الف، ب، ج، د تقسیم میشوند. برای تعیین گونهبندی ساختمان از نظر نوع کاربری به پیوست ۴ رجوع شود. در صورتی که بخش یا بخشهایی از ساختمان، با مسراحت بریش از 6۵۱ مترمربرع، و برا کراربری متفاوت با کاربری عمومی ساختمان )کاربری بخرش برزرگ ترر سراختمان( جرزو فضراهای داخلری ساختمان محسوب شود، باید برای هر بخش گروهبندی جداگانه منظور شود و مقرررات مربروط بره آن گروهبندی رعایت شود. 91-2-2-9-2 گونهبندی مناطق مختلف کشور از نظر درجه انرژی )گرمایی- سرمایی( ساالنه در این مبحث، مناطق مختلف کشور، از نظر درجه انرژی )گرمایی- سرمایی( ساتنه، سه گونهاند: – مناطق دارای درجه انرژی ساتنه کم؛ – مناطق دارای درجه انرژی ساتنه متوسط؛ – مناطق دارای درجه انرژی ساتنه زیاد. در پیوست 6 ،گونهبندی درجه انرژی ساتنه ۸۴۵ شهر کشور، کره دارا ی ایسرتگاه هواشناسری انرد، درج شدهاست. در صورتی که شهر محل استقرار ساختمان در این پیوست ذکر نشرده باشرد، بایرد نزدیکترین ایستگاه هواشناسی مندرج در این پیوست مالک عمل قرار گیرد. مبحث نوزدهم 6۱ 91-2-2-9-3 گونهبندی تعداد طبقات و سطح زیربنای مفید ساختمان در این مبحث، ساختمانها از نظر تعداد طبقات و سطح زیربنای مفید به دو گونهاند: – ساختمانهای ۱ طبقه و کمتر با زیربنای مفید کمتر از ۸۱۱۱ مترمربع؛ – دیگر ساختمانها )ساختمانهای با بیش از ۱ طبقه یا با زیربنای مفید مسراوی یرا بیشرتر از ۸۱۱۱ مترمربع(. 91-2-2-9-4 گونهبندی از نظر شرایط بهرهگیری از انرژی خورشیدی ساختمانها، از نظر شرایط بهرهگیری از انرژی خورشیدی، به دو گونه تقسیم میشوند: – ساختمانهای دارای امکان بهرهگیری مناسب از انرژی خورشیدی؛ – ساختمانهای دارای محدودیت در بهرهگیری از انرژی خورشیدی. ساختمانی دارای امکان بهرهگیری مناسب از انرژی خورشیدی شناخته میشود که، مطابق پیوست 6 ،دارای نیاز غالب سرمایی نباشد، مساحت جدارهای نورگذر آن در جهت جنوب شرقی تا جنروب غربی بیش از یکنهم زیربنای مفید ساختمان باشرد، و همچنرین موانرع ترابش نرور خورشرید بره ساختمان با زاویهای کمتر از ۸۵ درجه نسبت به افق دیده شود. ساختمانی که فاقد یکی از شرایط فوق باشد، ساختمان دارای محردودیت در بهرره گیرری از انررژی خورشیدی شناخته میشود. 91-2-2-9-5 گونهبندی نحوه استفاده از ساختمانهای غیرمسکونی ساختمانهای غیر مسکونی، از نظر نحوه استفاده، به دو گونه تقسیم میگردد: – استفاده منقطع: استفاده از ساختمان )یا بخشری از آن(، بره گونره ای کره در هرر شربانه روز، دستکم ده ساعت در روند استفاده وقفه بیفتد و بتوان کنتررل دمرا در محردوده متعرار ف زمان اشغال فضاها را متوقف کرد. – استفاده مداوم: استفاده از ساختمان )یا بخشی از آن( به گونهای که تعریف اسرتفاده منقطرع بر آن صادق نباشد. 91-2 تعاریف، گونهبندیها و گروهبندیها 66 در حالتهای زیر، فضاهای با استفاده منقطع، بهعنوان فضاهای با استفاده مداوم تلقی میشوند: – اینرسی حرارتی زیاد جدارهای فضاهای مربوط )ر.ک. به پیوست ۸)؛ – عدم امکان کاهش دمای هوای فضا بیش از 7 درجه سلسیوس زیر محدوده دمای تعیینشده یا عدم امکان افزایش آن به مقردار بریش از 7 درجره سلسریوس براتی محردوده دمرای تعیینشده برای زمانهای عدم بهرهبرداری ساختمان. ساختمانها گروه تعیین 2-2-2-91 برای طراحی ساختمان، طبق ضوابط مندرج در این مبحث، تزم است ابتدا گروه ساختمان تعیرین گردد. در این مبحث، گروههای چهارگانه ساختمانها به قرار زیر است: – گروه 6 :ساختمانهای در اولویت بات از نظر صرفهجویی در مصرف انرژی؛ – گروه ۸ :ساختمانهای در اولویت متوسط از نظر صرفهجویی در مصرف انرژی؛ – گروه 6 :ساختمانهای در اولویت پایین از نظر صرفهجویی در مصرف انرژی؛ – گروه ۴ :ساختمانهای در اولویت بسیار پایین از نظر صرفهجویی در مصرف انرژی؛ گروه ساختمانها، پس از تعیین عوامل ویژه اصرلی و براسراس جردول منردرج در پیوسرت ۴ ایرن مبحث، تعیین میشود. در این مبحث، مراد از »ساختمان گرروه 6 ،۸ ،6 یرا ۴ »گرروه بنردی فروق است. ساختمانهای گروه 6 تا 6 باید، عالوه بر رعایت ضوابط اجباری بخش 6۱-۴ ،با استفاده از یکری از روشهای تعیینشده در بخش 6۱-6-۸ طراحی شوند. در مورد ساختمانهای گروه ۴ ،تنها رعایت ضوابط اجباری فصل 6۱-۴ این مبحث الزامی است. 91-3 مقررات کلی طراحی و اجرا 66 91-3 مقررات کلی طراحی و اجرا تزم است تمامی مدارک مورد نیاز برای تأیید ساختمان از نظر ضوابط صرفهجوئی در مصرف انرژی در زمان اخذ پروانه ساختمان، مطابق ضوابط بند 6۱-6-6 آماده گردد. روش و نرمافزارهای در نظر گرفتهشده برای طراحی نیز باید مطابق بند 6۱-6-۸ این مبحث باشند. 91-3-9 مدارک مورد نیاز برای تأیید ساختمان از نظر ضوابط صرفهجوئی در مصرف انرژی در زمان اخذ پروانه ساختمان در زمان اخذ پروانره سراختمان، تزم اسرت مردارک زیرر ، بررای تأییرد سراختمان از نظرر ضروابط صرفهجویی در مصرف انرژی، ارائه گردد: انرژی چکلیست 9-9-3-91 چکلیست انرژی باید حاوی اطالعات زیر باشد: الف- مشخصات ساختمان )شامل آدرس، مشخصات مالک و …(؛ ب- کاربری ساختمان )مطابق زیربند 6۱-۸-۸-6-6 و پیوست ۴)؛ پ- درجه انرژی ساتنه محل استقرار ساختمان )مطابق زیربند 6۱-۸-۸-6-۸ و پیوست 6)؛ ت- سطح زیربنای مفید ساختمان )مطابق زیربند 6۱-۸-۸-6-6)؛ مبحث نوزدهم 6۴ ث- گروه ساختمان )که بر اساس عوامل ویژه اصلی یاد شده و مطابق بنرد 6۱-۸-۸-۸ تعیرین میشود(؛ ج- نحوه استفاده از ساختمان )منقطع یا غیرمنقطع، مطابق زیربند 6۱-۸-۸-6-۵)؛ چ- روش مورد استفاده برای طراحی ساختمان، مطابق بخش 6۱-6-۸؛ ح- اطالعات مهندس طراح و تاریا طراحی؛ خ- رتبه انرژی ساختمان؛ د- مشخصات کلی عناصر پوسته خارجی )ضرایب انتقال حرارت طرح و مرجع( ؛ ذ- مشخصررات فنرری مصررالح و عررایق هررای حرارترری مصرررفی در سرراختمان، مطررابق بنررد 6۱-۴-۸-6 و ارائه تصویر صفحات مورد استفاده از مرجع مورد نظر )از جمله پیوستهای 7 و ۱ مبحث(؛ ر- مشخصات حرارتی جدارهای تشکیلدهنده پوسته خارجی ساختمان: 6 -مجموعه راهحلهای فنی مورد استفاده و الزامرات تعیرین شرده در آن برا توجره بره موقعیت جدارها و نحوه عایقکاری حرارتی آنها ، مطابق پیوست ۱ این مبحث؛ ۸ -مقاومتهای حرارتی )طرح و مرجع(، در صورت استفاده از روش تجرویزی ، مطرابق فصل 6۱-۵؛ 6 -ضرایب انتقال حرارت )طررح و مرجرع ( سراختمان، در صرورت اسرتفاده از یکری از روشهای موازنهای )کارکردی( مطابق فصل 6۱-1 ،یا نیاز انرژی مطابق فصل 6۱- 7 ،یا کارایی انرژی مطابق فصل 6۱-۱؛ ۴ -جزئیات مربوط به پنجرهها و نورگیرهای سقفی )طرح و مرجع( و بهرره وری انررژی آنها )ضریب انتقال حرارت، ضریب بهره گرمایی خورشیدی، ضریب عبور مرئی(؛ ز- مقدار نیاز انرژی ساختمان )طرح و مرجع(، در صورت استفاده از روش نیاز انرژی ساختمان، مطابق فصل 6۱-7؛ ژ- مقدار مصرف انرژی ساتنه ساختمان )طرح و مرجرع (، در صرورت اسرتفاده از روش کرارایی انرژی ساختمان، مطابق فصل 6۱-۱؛ 91-3 مقررات کلی طراحی و اجرا 6۵ س- مشخصات کلری سیسرتم هرای تأسیسرات مکرانیکی )طررح و مرجرع( و مشخصرات فنری سیستمهای مکانیکی )گرمایی و سررمایی، تهویره و تهویره مطبروع و ترأمین آب گررم(، و بازدهی انرژی تجهیزات مورد استفاده، مطابق بند 6۱-۴-6-6؛ ش- دفترچه محاسبات مکانیکی )شامل محاسبات بر ار سررمایی و گرمرایی سراختمان، تعیرین ظرفیت و بازدهی تجهیزات تأسیسات مکانیکی( در صورت طراحری برا یکری از روش هرای »نیاز انرژی« و یا »کارایی انرژی«؛ ص- مشخصات کلی سیستمهرای الکتریکری و تجهیرزات )طررح و مرجرع( و مشخصرات فنری سیستمهرای برقری )شرامل موتورهرای الکتریکری و سیسرتم هرای روشرنایی(، و دفترچره محاسبات تأسیسات برقی )مرتبط با موضوع صررفه جرویی در مصررف انررژی(، در صرورت طراحی با یکی از روشهای »نیاز انرژی« و یا »کارایی انرژی«؛ ض- امکان یا عدم امکان تأمین انرژی توسط سامانههای برر پایره انررژی هرای تجدیدپرذیر. در صورت وجود امکان تأمین، تزم است موارد زیر مشخص گردد: 6 -مشخصات فنی سیستمهای بر پایه انررژی هرای تجدیدپرذیر مرورد نیراز، و برازدهی انرژی تجهیزات مورد استفاده، مطابق بخش 6۱-۴-۵؛ ۸ -حداکثر میزان برق و گرمای قابل تأمین توسط سیسرتم هرای برر پایره ا نررژی هرای تجدیدپذیر، مطابق بخش 6۱-۴-۵؛ 6 -جانمایی و متراژ محلهای پیشبینیشده برای نصب سامانههای بر پایه انرژیهرای تجدیدپذیر، مطابق بخش 6۱-۴-۵؛ ۴ -تمهیدات در نظر گرفتهشده برای اتصال سیستمهای بر پایه انرژیهای تجدیدپرذیر بررره سیسرررتم هرررای تأسیسرررات مکرررانیکی و الکتریکررری ، مطرررابق بخرررش .۵-۴-6۱ انرژی مدلسازی اطالعات 2-9-3-91 در صورت استفاده از روش نیاز انرژی و کارایی انرژی، عالوه بر چکلیست انرژی، اطالعات زیر نیرز باید ارائه شوند: مبحث نوزدهم 61 – خالصهای از محاسبات و تحلیلهای انجامشده، شامل میزان مصرف انرژی سراتنه سراختمان مرجع و ساختمان طرح )در صورت استفاده از روش کارایی انررژی برا اسرتفاده از مقرادیر معیار مصرف تنها محاسبات مربوط به ساختمان طرح ارائه شود( – مشخصات نرمافزاری که برای محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است – فهرست امکانات و تجهیزات انرژیبر در ساختمان، و تفراوت هرای احتمرالی مشخصرات فنری آنها با مشخصات استاندارد – فهرست انطباق موارد مختلف با الزامات در نظر گرفتهشده در این روش طراحی – روش مدلسازی و فرضیات در نظر گرفتهشده – اطالعات خروجیهای نرمافزار و میزان مصرف انرژی تفکیکری روشرنایی، تجهیرزات داخلری، سیستم آبگرم مصرفی، سیستم گرمایی، سیستم سرمایی، فنها و دیگر تجهیزات سیستم تهویه مطبوع )نظیر پم ها( باشد. – خطاهای احتمالی اعالم شده توسط نرمافزار ساختمان نقشههای 3-9-3-91 نقشههای ساختمان، شامل پالن طبقات، پالن بام، نماها، مقاطع و جزئیات اجرایی پوسرته خرارجی ساختمان، نقشههای تأسیسات مکانیکی و تأسیسات الکتریکری سراختمان هسرتند. در نقشره هرای پالن طبقات، پالن بام، نماها و مقاطع، باید محل عایقکاری حرارتی متناسب با گرروه سراختمان از نظر میزان صرفهجویی در مصرف انرژی )پیوست ۴ )مشخص شده باشد. جزئیات اجرایی پوسته خارجی ساختمان باید با مقیاسهایی از قبیل 6:6 ،۸:6 ،۵:6 یرا 6۱:6( برر حسب نیاز( تهیه شوند؛ و در آنها نحروه اجررای عرای قکراری حرارتری و مشخصرات فنری مصرالح تشکیلدهنده پوسته خارجی مشخص شده باشد. نقشههای تأسیسات مکانیکی باید شامل سیستمهای تولید، توزیع و کنترل مصرف انررژی، جرداول مشخصات تجهیزات مکانیکی و جزئیات عایقکاری لولهها، کانالها، منابع و کلیه اجزای نیازمند بره عایقکاری حرارتی باشند. 91-3 مقررات کلی طراحی و اجرا 67 در نقشههای تأسیسات برقی باید قدرت برق مصرفی، مشخصات فنی عمومی و یادداشتهرای تزم و مورد نیاز سیستمهای بهکار رفته در طرح تأسیسات برقری از جملره لروازم، دسرتگاه هرا، وسرایل، تجهیزات و دیگر اجزای مصرفکننده یا کنترلکننده سیستمهای تأسیسات مشخص و ذکر شرده و نیز نقشههای تأسیسات برق نشان دهنرده محرل فیزیکری لروازم، دسرتگاه هرا، وسرایل، تجهیرزات، دیاگرامها، مدارها و دیگر اجزای مورد نیاز سیستمهای طرح تأسیسات بررق باشرد )بررای جزئیرات بیشتر به مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان رجوع شود(. در صورت احداث ساختمان، نقشههای مربوط به تمامی طبقرات آن بایرد ارائره گرردد؛ و در مروارد بهسازی، بازسازی، تغییر کاربری، یا توسعه سراختمان، تنهرا ارائره اطالعرات مربروط بره واحرد یرا واحدهای مستقل که تغییر در آنها صورت خواهد گرفت کافی است. تمامی نقشههرای نرام بررده و مشخصات فنی مربوط باید به تأیید و امضای مهندس یا شرکت طراح برسد. 91-3-2 روشهای مختلف طراحی و بهکارگیری نرمافزارهای در هماهنگی با مقررات رعایت مبحرث 6۱ مقرررات ملری سراختمان بره چهرار روش مختلرف ذکرر شرده در 6۱-6-۸-6 امکانپذیر است. در این مبحث، عالوه بر ضوابطی که تزم است در تمامی شرایط رعایت گردد )موارد فصرل 6۱-۴ ،) چهار روش طراحی نیز مطرح شدهاست )بند 6۱-6-۸-6 و فصلهرای 6۱-۵ ترا 6۱-۱ ،)کره بایرد طراحی انرژی ساختمانهای تعیینشده در بخش 6۱-6-6 با اسرتفاده از یکری از ایرن چهرار روش صورت گیرد. طراحی روشهای 9-2-3-91 چهار روش اصلی طراحی مطابق مبحث 6۱ ،بهشرح زیر تعریف گردیدهاست: – روش تجویزی مطابق فصل 6۱-۵ – روش موازنهای )کارکردی(، مطابق فصل 6۱-1 – روش نیاز انرژی ساختمان، مطابق فصل 6۱-7 مبحث نوزدهم 6۱ – روش کارایی انرژی ساختمان، مطابق فصل 6۱-۱ روشهای تجویزی، موازنهای و نیاز انرژی بهگونهای در نظر گرفته شدهاند که فرایند طراحی پوسته خارجی، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مستقل از یکدیگر باشرد. برر خرال ف ایرن سره روش، روش کارایی انرژی ساختمان مستلزم انجام طراحی بهصورت یکپارچه و تلفیقی اسرت. در شرکل 6۱-6- 6 نمودار مراحل مختلف طراحی در چهار روش ارائه شده در این مبحث نشان داده شده است. برای کنترل رعایت مبحث 6۱ مقررات ملی در انواع سراختمان هرا، در تمرامی مروارد مری تروان از روشهای نیاز انرژی و کارایی انرژی ساختمان بهره گرفت، اما برای استفاده از روشهای تجویزی و موازنهای محدودیتهایی به شرح زیر وجود دارد: 91-3-2-9-9 شرایط الزم برای استفاده از روشهای تجویزی و موازنهای )کارکردی( استفاده از روشهای تجویزی و موازنهای )کارکردی(تنها در صورت تحقق پنج شرط زیر )بهصرورت همزمان( مجاز است: الف( نسبت سطح جدارهای نورگذر به سطح نما )برای هر یک از نماهای سراختمان( کرم ترر از ۴۱ درصد باشد؛ ب( زیربنای مفید ساختمان کمتر یا مساوی ۸۱۱۱ مترمربع باشد؛ پ( تعداد طبقات )بدون احتساب طبقات مربوط به فضاهای کنترلنشده نظیر پارکینگ و انبار( کمتر یا مساوی ۱ طبقه باشد؛ ت( اینرسی حرارتی ساختمان )مطابق پیوست ۸ )متوسط یا زیاد باشد؛ ث( ممنوعیت و محدودیتی در دسرتورالعمل هرا و بخرش نامره هرای صرادر شرده توسرط وزارت راهوشهرسازی، با توجه به محل قرارگیری سراختمان )اسرتان، شرهر، …( و مشخصرات آن )تعداد طبقات، متراژ، کاربری، …(، در این خصوص، وجود نداشته باشد. 91-3 مقررات کلی طراحی و اجرا 6۱ شکل 91-3 -9 نمودار مراحل طراحی در چهار روش مختلف ارائه شده در این مبحث مبحث نوزدهم ۴۱ 91-3-2-9-2 معرفی ویژگیهای روشهای طراحی ارائه شده در جدول 6۱-6-6 ویژگیهای چهار روش طراحی ارائه شده در این مبحث نشان داده شدهاست. طراح میتواند با در نظر گرفتن شرایط و امکانات پروژه بر اساس یکی از روشها اقدام به طراحی نماید. جدول 91-3-9 ویژگیهای روشهای مختلف طراحی * روشهای طراحی تجویزی موازنهای نیاز انرژی کارایی انرژی سهولت طراحی پوسته خارجی نیاز به محاسبات عددی محاسبه ساده با نرمافزارهای کاربرگی )نظیر )excel نیاز به شبیهسازی )با نرمافزار( برای تعیین میزان نیاز انرژی سالیانه نیاز به شبیهسازی یکپارچه )با نرمافزار( برای تعیین میزان مصرف انرژی سالیانه نیاز به محاسبات تأسیسات مکانیکی عددی نیاز به محاسبات عددی نیاز به محاسبات عددی نیاز به محاسبات تأسیسات برقی عددی نیاز به محاسبات عددی نیاز به محاسبات عددی امکان دستیابی به راهحلهای اقتصادی پوسته خارجی بهصورت جزئی بهصورت جزئی تأسیسات مکانیکی تأسیسات برقی سهولت کنترل، نظارت پوسته خارجی ساده نسبتاً ساده نسبتاً پیچیده تأسیسات مکانیکی ساده ساده ساده پیچیده تأسیسات برقی ساده ساده ساده دامنه کاربرد ساختمانهای تعیینشده در بخش بخش و 6-6-6۱ 6-6-۸-6-6۱ ساختمانهای تعیینشده در بخش بخش و 6-6-6۱ 6-6-۸-6-6۱ ساختمانهای تعیینشده در بخش 6-6-6۱ ساختمانهای تعیینشده در 6-6-6۱ بخش نیاز به متخصص انرژی برای طراحی پوسته خارجی نیاز به متخصص برای مدلسازی نیازمند به کار گروهی متخصصین مدلسازی انرژی تأسیسات مکانیکی تأسیسات برقی امکان طراحی بهصورت یکپارچه بهصورت جزئی )بین اجزای پوسته خارجی( بهصورت جزئی )بین اجزای پوسته خارجی( * توضیحات: × = غیرممکن، ü =امکانپذیر، üü =کامال امکانپذیر 91-3 مقررات کلی طراحی و اجرا ۴6 91-3-2-2 ابزارهای تحلیلی )نرمافزارهای( مورد تأیید تزم است در صورت طراحی مطابق روشهای نیاز انرژی )فصل 6۱-7 )یا کارایی انرژی )فصل 6۱- ۱ ،)نرمافزارهای رایانهای اعتبارسنجی شده بر اساس استانداردهای معتبر و مورد تأیید نهراد دارا ی صالحیت قانونی مورد استفاده گیرد. ویژگیهای حداقل نرمافزارها، برای روش نیاز انرژی در بخرش 6۱-7-6-6 ،و برای روش کارایی انرژی در بخش 6۱-۱-6-6 تعیین شدهاست. مبحث نوزدهم ۴۸ 91-4 ضوابط اجباری ۴6 91-4 ضوابط اجباری رعایت ضوابط تعیینشده در این فصل در تمامی موارد و تمامی روشهای طراحی، الزامی است. برای ساختمانهای گروه 6 تا 6( مطابق پیوست ۴مبحث(، منطبق با مقررات، ضوابط دیگرری نیرز باید رعایت شود که در فصول 6۱-۵ تا 6۱-۱ ،برای روشهای مختلف طراحی ارائه گردیدهاست. در صورت طراحی با هر یک از چهار روش مطرحشده در این مبحث، رعایت اصول کلی مطرح برای هریک از روشهای اتخاذشده الزامی است. عالوه بر این، ضوابط عمومی مطرح برای پوسته خارجی، در هر یک از روشهرای اتخراذ شرده نیرز الزامری اسرت. رعایرت ضروابط اختصاصری مطررح بررای ساختمانهای کمانرژی و بسیار کمانرژی تنها زمانی الزامآور است که هدف طراحی ساختمانهرای کمانرژی و بسیار کمانرژی باشد. بره عبرارت دیگرر، در صرورتی کره طرراح مایرل باشرد سراختمان کممصرف طراحی نماید، تزم است عالوهبر ضوابط تعریرف شرده بررای سراختمان هرای منطبرق برا مقررات مبحث 6۱ ،معیارهای مضاعفی نیز، که در روشهای مختلف طراحی، برای سراختمان هرای کمانرژی و بسیار کمانرژی در نظر گرفته شدهاند، رعایت شوند. در صورت رعایت اصول کلی و تمامی معیارهای تعیینشده برای ساختمانهای کمانرژی یرا بسریار کمانرژی، امکان اطالق این عنوانها به ساختمان فراهم میگردد. مبحث نوزدهم ۴۴ کلی الزامات 9-4-91 در خصوص تمامی پروژههای نو )نوسازی( ساختمانهای گروه 6 تا ۴ ،رعایت ضوابط تعیینشده در فصل 6۱-۴ الزامی است. عالوه بر این، تزم است برای ساختمانهای گروه 6 تا 6 ،طراحری مطرابق یکی از روشهای مطرحشده در فصلهای 6۱-۵ تا 6۱-۱ انجام شود. در مورد تمامی پروژههای بازنوسازی و بهسازی نیز موارد زیر توصیه میشود: – در مورد تمامی پروژههای بازنوسازی و بهسرازی اساسری ، حتری اتمکران الزامرات مربروط بره ساختمانهای نو )نوسازی( مورد رعایت قرار گیرد؛ – در صورتی که بهسازی محدود به نما باشرد، حتری اتمکران مقاومرت حرارتری نمرا در حردی افزایش یابد که مساوی یا بیشتر از مقادیر تعیینشده در روش تجرویزی )ر.ک. بره بخرش شود؛( ۸-۵-6۱ – در صورتی که بهسازی محدود به مسقف کردن یک بخش روبراز سراختمان و تبردیل آن بره فضای کنترلشده باشد، حتیاتمکان مقاومت حرارتری عناصرر قسرمت بهسرازی شرده در حدی افزایش یابد که مساوی یا بیشتر از مقادیر تعیینشرده در روش تجرویزی )ر.ک. بره .شود( ۸-۵-6۱ بخش 91-4-2 پوسته خارجی ساختمان 91-4-2-9 مشخصات فیزیکی مصالح و سیستمهای عایقکاری حرارتی الف( در صورتیکه برای عایقکاری حرارتی ساختمانها از مصالح و سیستمهای عرایق حررارت متعارف استفاده شود، تزم است جزئیرات کلیره جردارهای خرارجی و داخلری سراختمان، مشخصات فنی مصالح مورد استفاده در این جزئیات، مانند ضریب هدایت حرارتی، چگالی، پوشش محافظ احتمالی عایقها و مراجع مورد اسرتفاده بررای اسرتخراج مشخصرات فنری مذکور در نقشهها و مدارک مربوط به محاسبات مبحث 6۱ درج شده باشند. 91-4 ضوابط اجباری ۴۵ ب( مشخصات فنی مصالح باید از مراجع معتبرر علمری و فنری، از جملره جرداول پیوسرت 7 و پیوست ۱ این مبحث، استخراج شوند و تصویر صفحات مورد استفاده مد نظر جزء مدارک مربوط به محاسبات مبحث 6۱ باشد. پ( در صورتی که مقادیر مربوط به مصالح یا اجزای ساختمانی بهخصوصی که مشخصات فنری آنها در پیوست 7 و پیوست ۱ ،و منابع دیگر مطرحشده توسط نهادهای دارای صرالحیت قانونی یافت نشود، یا سازندهای مدعی باشد که تولیداتی برا مقرادیر و مشخصرات حرارتری بهتر از مقادیر تعیینشده در مراجع معتبر عرضه کرده است، تزم است گواهی فنی معتبر آن محصوتت ضمیمه مدارک گردد. گواهی فنی باید حاوی ضررایب هردایت حررارت، یرا مقاومتهای حرارتی محصول، با ضخامتهای مورد استفاده در طراحی ساختمان، چگرالی و دیگر مشخصات فنی مورد نیاز برای ارزیابی همهجانبه محصرول باشرد. در ایرن صرورت، مقادیر ذکرشده در گواهی فنی، تا زمان اعتبار آن، در طراحری و محاسربات مرالک عمرل خواهد بود. به این نکته باید توجه شود که بهرهگیری از محصوتت دارای برچسب انررژی، مانند عایقهای حرارتی یا در و پنجرههای با عملکرد حرارتی بهبودیافته، تا حرد امکران در اولویت قرار گیرد. ت( در صورتیکه برای رعایت مقررات ملی مبحث 6۱ ،از عایق حرارتی در جدارهای سراختمان استفاده شود، باید قبل از شروع اجرای جدارها، گواهی فنی مربوط به عایق مورد نظرر کره حاوی مشخصات فنی ذکر شده در بند “الف” است، جهت تأیید به نراظر سراختمان ارائره شود. ث( اگر در زمان اجرا، مدت اعتبار گواهینامه فنی محصول مورد استفاده به پایان رسیدهباشرد، تزم است آن را با محصول )دارای گواهینامه فنی معتبر( دیگری که مشخصات مشرابه یرا بهتر دارد جایگزین شود. در صورت عردم وجرود چنرین محصرولی، تزم اسرت کره بررای دستیابی به مقاومتهای تعیینشده در طراحی، ضخامت تیه عرایق حرارتری، برر مبنرای مقادیر ارائهشده در پیوست 7 ،بازبینی شود. مبحث نوزدهم ۴1 91-4-2-2 مشخصات حداقل جدارهای غیر نورگذر پوسته خارجی ساختمان مشخصات حرارتی جدارهای مختلف، بسته به روش طراحی میتواند متفاوت باشد، ولی در تمرامی شرایط، تزم است مقاومت حرارتی تمامی جدارهای پوسته خرارجی سراختمان هرای بنرد 6۱-6-6 بیش از مقادیر ارائه شده در جدول 6۱-۴ -6 باشد: جدول 91-4 -9 مقاومتهای حداقل الزم برای جدارهای پوسته خارجی ساختمان m2 مقاومت حرارتی حداقل ]W/K. ] ۱/۵۱ دیوار 7۱ بام ۱/ کف در تماس با هوا 1۵/۱ 91-4-2-3 مشخصات حداقل جدارهای نورگذر پوسته خارجی ساختمان در مورد جدارهای نورگذر، نظیر پنجرره و درپنجرره ای، 6 گرروه از نظرر عملکررد حرارتری تعریرف شدهاست )جدول 6۱-۴ -۸ .)عالوه بر این، تزم است موارد زیر در ارتباط با جدارهای نورگذر مورد رعایت قرار گیرد: – شیشههای مورد استفاده برای جدارهای نورگذر نباید بههیچ وجه مانع بهرهگیری از روشنایی طبیعی شوند. برای این منظور، تزم است: – نسبت ضریب عبور مرئی به ضریب بهره گرمایی خورشیدی )SHGC/TV )بیشرتر از .باشد 6/۱ – ضریب عبور مرئی )TV )جدارهای نورگرذر بیشر تر از ۴۱/۱ باشرد. کراربرد جردارهای نورگذر با ضرایب عبور مرئی )TV )مساوی یا کمتر از این مقدار تنها زمرانی مجراز است که دتیل فنی کافی بررای ترأمین روشرنایی طبیعری ارائره شر ود و طراحری ساختمان به روش نیاز انرژی یا کارایی انرژی صورت گیرد. – در صورت استفاده از فرآوردهها و یا تجهیزات برا عملکررد حرارتری بهبرود یافتره، تزم اسرت مدارک رسمی )صادر شده یا تأییدشده توسط نهاد دارای صرالحیت قرانونی( در خصروص مشخصات فنی )حرارتی( تجهیزات به مهندس ناظر ارائره گرردد. بررای مثرال، در صرورت 91-4 ضوابط اجباری ۴7 کاربرد پنجرههای با عملکرد حرارتی بهبودیافته، تزم است مسرتندات مربروط بره ضرریب انتقال حرارت، ضریب بهرهخورشیدی و ضریب عبور خورشیدی، و یا برچسب انرژی پنجره ضمیمه دفترچه محاسبات گردد. در غیر ایرن صرورت، تزم اسرت مقرادیر تعیرین شرده در پیوست ۱ این مبحث در محاسبات مالک عمل قرار گیرد. جدول 91-4 -2 گروهبندی کیفی پنجرهها از دیدگاه عملکرد حرارتی* گروه جنس پنجره نوع شیشه حداقل رده برچسب انرژی پنجره کارایی بهبودیافته کارایی بات یوپیویسی آلومینیومی گرماشکن چند جداره **C چوبی کارایی متوسط یوپیویسی آلومینیومی گرماشکن دوجداره **F چوبی ساده تمام انواع تمام انواع – * توضیح : برای دستیابی به پنجره با کارایی بهبودیافته ، تزم است عالوه بر کاهش ضریب انتقال حرارت، برا انتخراب اجرای مناسب )پروفیل پنجره، شیشه و گاز(، تمهیدات تزم در نظر گرفتره شرود ترا ضرریب بهرره گرمرایی خورشریدی )SHGC )و ضریب عبور نور مرئی )TV ،)متناسب با منطقه اقلیمی، جهتگیری و ابعاد پنجره، در بازههای تعیینشده قرار داشته باشد. معیار مناسب بودن یک پنجره رده انرژی آن میباشد که در برچسب انرژی پنجره تعریف شدهاست. ** توضیح: مطابق استاندارد مربوطه در پیوست 66 91-4-2-4 ارتباط فضاهای کنترلشده با دیگر فضاها فضاهای کنترلشده ساختمان نباید بهطور مستقیم با فضاهای کنتررل نرشده یرا فرر ضای خارج در ارتباط باشند و باید بره نحرو مناسربی از یکردیگر جدا شوند. در فضاهای کنتررل شرده پرتردد، بایرد درهای ارتباطی با فضای خارج بهصورت خودکرار بسته شوند یا از نوع گردان باشند. مبحث نوزدهم ۴۱ 91-4-2-5 جدارهای مجاور دیگر ساختمانها در مورد آن بخش از جدارهای جانبی ساختمان که، با درز انقطاع از ساختمان قطعره مجرا ور جردا شدهاست، تزم است نکات زیر مد نظر قرار گیرد: الف( در صورت پوشیده بودن کامل فضای درز انقطاع، و نیز یقین داشتن به کنترلشرده برودن فضاهای ساختمان مجاور، نیازی به عایقکاری حرارتی آن جدارها نیسرت، امرا در صرورتی که اطالعی در مورد نحوه کنترل دمایی ساختمان مجاور در دست نباشد، جدار مجراور آن ساختمان مانند جدار مجاور فضای کنترلنشده در نظر گرفته میشود. ب( در صورت پوشیده نشدن درز میان دو ساختمان، جدار مجاور آن مانند جدار مجاور فضرای خارج در نظر گرفته میشود. در مورد آن بخش از جدارهای جرانبی سراختمان کره بردون درز انقطراع بره بنرای قطعره مجراور چسبیدهاند، اگر فضاهای بنای مجاور کنترلشده باشند، نیاز به عرایق کراری حرارتری ایرن جردارها نیست. اما اگر نحوه کنترل دمایی ساختمان مجاور معلوم نباشد، جدار مجراور آن سراختمان ماننرد جدار مجاور فضای کنترلنشده در نظر گرفته میشود. جدارها درزبندی 7-2-4-91 91-4-2-7-9 میزان نشت هوای مجاز ساختمان درزبندی جدارهای ساختمانهای با ردهبندیهای مختلف باید بهگونهای باشد که میزان نشت هروا تحت اختالف فشار ۵۱ پاسکال کمتر از محدودکنندهترین مقردار ارائره شرده در جردول 6۱-۴ -6 باشد. 91-4 ضوابط اجباری ۴۱ جدول 91-4 -3 میزان حداکثر نشت هوای مجاز تحت اختالف فشار 50 پاسکال رده انرژی نرخ تعویض هوای حجمی )تعداد دفعات تعویض هوا در ساعت( نرخ تعویض هوای سطحی m/h یا 1/h ۱/۱۱ 6/۱۱ EC ۴/۵۱ 6/۵۱ EC+ ۸/۸۵ ۱/7۵ EC++ برای محاسبه نرخ تعویض هوای حجمی ) تعداد دفعات تعویض هوا در سراعت ( تزم اسرت نسربت دبی کل تعویض هوای ساعتی به حجم فضای کنترلشده ساختمان یا زون مورد نظر تعیین گرردد. یکای مورد استفاده -1 h است. برای محاسبه نرخ تعویض هوای سطحی تزم است نسبت دبی کل تعویض هوای ساعت بره سرطح مفید فضای کنترلشده ساختمان یا زون مورد نظر تعیین گردد. یکای مورد استفاده h/m است. در صورتی که ارتفاع متوسط کف تا سقف فضاهای مورد نظر مساوی یا کمترر از ۱۱/6 مترر باشرد، نرخ تعویض هوای حجمی محدودکنندهتر خواهد بود. اگر که ارتفاع متوسط کف تا سقف فضراهای مورد نظر بیشتر از ۱۱/6 متر باشد، نرخ تعویض هوای سطحی محدودکنندهتر خواهد بود. +EC در ساختمانهای کمانررژی ) ++EC ) و بسریار کرم انررژی ) ( ، در صرورتی کره زیربنرای مفیرد ساختمان بیش از ۵۱۱۱ متر مربع باشد، تزم است آزمون هوابندی، بره صرورت تفکیکری، برر روی زیربخشهای ساختمان با مساحت کمتر از ۵۱۱۱ متر مربع انجام شود. 91-4-2-7-2 درزبندی عناصر ساختمانی و محل اتصال آنها به یکدیگر تمامی درزهای بین عناصر زیر، باید بهنحو مناسبی هوابندی شود: – دیوار و بام، دیوار و کف، دیوار و پی؛ – محل ورود لوله، کانال و تجهیزات در دیوار، بام و کف؛ مبحث نوزدهم ۵۱ – اجزای تشکیلدهنده داکت، پلنوم و عناصر مشابه؛ – پنجره و سفتکاری دیوار. در صورتی که هوابندی پوسته خارجی با یک تیه انردود یرا هوابنرد مخصروص ترأمین شرود، بایرد اطمینان حاصل شود که سوراخهای ایجاد شده در آن، برای نصب سایبان، مدار برقی، کلید و پریرز و نظایر آن هوابندی را تضعیف نمیکنند. تزم است جزییات نصب بازشوها، اتصال کف طبقات به نما )خصوصاً در نماهرای پررده ای(، اتصرال نما به بام و کف، و همچنین درزبندی سقف کراذب، کانرال و دو دکرش مطرابق اصرول معتبرر و در هماهنگی با دیگر مباحث مقررات ملی ساختمان باشد، ترا هوابنردی محرل هرای اتصرال قطعرات و عناصر مختلف به یکدیگر دچار مشکل نشود. 91-4-2-7-3 تأمین هوای تازه در صورت کاهش میزان نشت هوا در صورتی که با استفاده از تمهیدات مختلف )مانند بهرهگیری از پنجرههای نوین و انواع درزبندها( میزان نشت هوا )تهویه هوای ناخواسته( از بازشوها کاهش یابد، باید هروای ترازه مرورد نیراز بررای تأمین سالمتی و بهداشت و هوای تزم برای احتراق دستگاهها، در تمامی اوقرات سرال، بره صرورت طبیعی یا مکانیکی، فراهم گردد. 91-4-2-7 جزئیات عایقکاری حرارتی جدارها برای عایقکاری حرارتی جدارها، تزم است جزییات طراحی و اجرا مطابق اصول تعیینشده توسرط نهادهای دارای صالحیت قانونی باشد. حرارتی پلهای محاسبه 8-2-4-91 در صورتی که طراح از روش تجویزی استفاده کند، و مقادیر مربوط به حالتهای دارای پل حرارتی را مبنای طراحی قرار دهد، نیازی به محاسبه پلهای حرارتی نخواهد بود، زیررا اثرر آن در مقرادیر ارائهشده در نظر گرفته شدهاست. همچنین، در ضرایب انتقال حرارت مرجع ارائه شرده در جرداول روش موازنه نیز اثر پلهای حرارتی در نظر گرفته شدهاست. 91-4 ضوابط اجباری ۵6 اگر طراح بخواهد مقادیر دقیق پل حرارتی را رأساً محاسبه نمایرد، بایرد ایرن کرار را برا اسرتفاده از دادهها یا روشهای معرفیشده در پیوست 66 ،برای برای تعیین پلهای حرارتی و انجام محاسبات مربوط به آن، انجام دهد. طبیعی روشنایی 1-2-4-91 کلیات 9-1-2-4-91 در این بخش، الزامات استفاده از روشنایی طبیعی برای فعالیت افرادی که دارای تواناییهای بصری معمولی هستند، در فضای داخل ساختمانهای متداول و تأمین آسایش روشنایی برای افرراد ارائره شدهاست. میزان روشنایی طبیعی در فضای داخرل بره مقردار نرور وارد شرده از بازشروها و میرزان انعکاس سطوح داخلی بستگی دارد. مقادیر حداقل و پیشنهادی شدت روشنایی بررای فضراهای داخلری سراختمان هرا برا کراربری هرای مختلف در مبحث 66 مقررات ملی ارائه شدهاست. چنانچه شدت روشرنایی بررای کراربری هرا و یرا فضاهای خارج از موارد و جداول مذکور، موردنیاز باشد، شدت روشنایی پیشرنهادی اسرتانداردهای معتبر بینالمللی، مالک انتخاب خواهد بود. جداول شدت روشنایی مذکور، برای شرایط بینایی عادی کاربرد دارند. در صورتی که شرایط بینایی فرد کمتر از حد عادی باشد، مقدار شدت روشنایی با مقادیر جداول مزبور تفاوت خواهند داشت. شدت روشنایی موردنیاز فضاهای داخلی ساختمان میتواند توسط روشنایی طبیعی یا مصنوعی و یا ترکیبی از هر دو تأمین شود. فضاهایی که الزاماً به نور طبیعی نیاز دارند، باید حداقل دارای یک یا چند سطح نورگذر و در انطباق با فصل ششم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان باشند. میزان شدت روشنایی و یکنواختی روشنایی باید در ارتفاع سطح کار تعیین شود. ممکرن اسرت در برخی فضاها سطح گستردهای وجود داشته باشند، مانند کف یرک راهررو. در ایرن صرورت، مقردار شدت روشنایی باید روی تمام آن سطح گسترده تأمین شود. مبحث نوزدهم ۵۸ در صورتی که روشنایی طبیعی فضا با پنجره و یا نورگیر سقفی تأمین گردد، فاصله پنجرره هرا و یرا نورگیرها و ارتفاع سقف باید به نحوی باشد که یکنواختی روشنایی در فضای داخل تأمین شود. کار سطح 2-1-2-4-91 اگر محل سطح کار مشخص باشد، در این صورت شدت روشنایی مورد نیاز باید در سطح کار تأمین شود، مثل روشنایی روی سطح میز کار. در صورتی که ارتفراع سرطح کرار مشرخص نباشرد، بررای سنجش شدت روشنایی تزم است ارتفاع سطح کار از کف برابر با مقادیر زیر در نظر گرفته شود: – برای فضای اداری، یک سطح افقی 71/۱ متر باتتر از کف؛ – برای فضاهای صنعتی و مسکونی، یک سطح افقی ۱۵/۱ متر باتتر از کف. – برای راهروها، یک سطح افقی با ارتفاع کمتر از 6۵/۱ متر. تزم است، برای سطوح کار، روشنایی تعیین شده در مبحرث 66 مقرررات ملری سراختمان ترأمین گردد. در صورتی که هنگام طراحی محل سطح کار مشخص نباشد، یا احتمال تغییر محل سرطح کرار در دوره بهرهبرداری وجود داشتهباشد، مثل محل میزهای کار در یک اداره با پرالن براز، طر احری بایرد بهگونهای صورت گیرد که حداقل 7۱ %سطح آن فضا، در ارتفاع مورد نظر بررای سرطح کرار، دارای شدت روشنایی مساوی یا بیشتر از مقدار تعیین شده در این مقررات باشد. 91-4-2-1-3 یکنواختی روشنایی بر سطح کار سطح کار باید به طور یکنواخت روشن شود. یکنواختی روشنایی بر روی سطح کرار زمرانی ترأمین میشود که حداقل شدت روشنایی بر روی سطح کار از 7/۱ شدت روشنایی متوسط بر روی همران سطح کمتر نشود. مقادیر شدت روشنایی محیط مجاور سرطح کرار بایرد مطرابق جردول 6۱-۴ -۴ باشد. Ur = Ehmin / Eh )6 -۴-6۱( avg در این رابطه: 91-4 ضوابط اجباری ۵6 Ur :نسبت یکنواختی شدت روشنایی Ehmin : حداقل شدت روشنایی بر روی سطح کار افقی بر حسب لوکس avg Eh : متوسط شدت روشنایی بر روی سطح کار افقی بر حسب لوکس عمق محدوده محیط مجاور سطح کار در فاصله ۵/۱ متر از هر طررف سرطح کر ار اسرت .و عمرق 6 متری از محدوده مجاور سطح کار، محیط زمینه خوانده میشود. روشنایی این ناحیه بایرد حرداقل 66 درصد مقدار روشنایی محیط مجاور سطح کار باشد )شکل 6۱-۴ -۸ .) رعایت موارد فوق در کاربریهای غیرمسکونی، در صورت نیاز به کار دقیق بصری، الزامی است. لرذا در مدارک ارائه شده اندازه و موقعیت محدوده مجاور سطح کار و محدوده زمینره بایرد نشران داده شود. شکل 91-4 -2 محدودههای سطح کار، محیط مجاور سطح کار و محیط زمینه مبحث نوزدهم ۵۴ جدول 91-4 -4 میزان شدت روشنایی محیط مجاور سطح کار نسبت به شدت روشنایی سطح کار شدت روشنایی سطح کار lux شدت روشنایی محیط مجاور سطح کار lux ۵۱۱ 7۵۱ ≥ 6۱۱ ۵۱۱ ۸۱۱ 6۱۱ 6۵۱ ۸۱۱ 6۵۱ ≥برابر با شدت روشنایی سطح کار خیرگی 4-1-2-4-91 به منظور پرهیز از ایجاد خیرگی در فضای داخل، خورشید یرا تصرویر مرنعکس شرده آن نبایرد در محدوده چشم ناظر، در جهت دید افراد قرار بگیرد. در این صورت باید از سایهانداز استفاده نمود. مکانیکی تأسیسات 3-4-91 عالوه بر رعایت الزامات مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان، باید الزامات مندرج در این بخرش نیز، برای صرفهجویی در مصرف انرژی در تأسیسات مکانیکی، در تمامی ساختمانها رعایت شود. 91-4-3-9 تفکیک سیستمهای گرمکننده و سردکننده فضاهای با نحوه بهرهبرداری متفاوت درصورتیکه از قسمتی از فضاهای ساختمانی غیرمسکونی با بهرهبررداری منقطع، بره صرورت مداوم استفاده شود، باید سیستم های گررم کننرده و سررد کننرده ا ین فضاها از سیستم مرکزی تفکیک و بهصورت مستقل در نظر گرفته شود. حرارتی عایقکاری 2-3-4-91 عایقکاری حرارتی تمامی لولهها و مخازن آب گرم و سرد و لولههای حاوی مبرد باید با اسرتفاد ه از عایقهای حرارتی دارای مهر استاندارد و یا گواهینامه فنی معتبر، عایقکاری شوند. 91-4 ضوابط اجباری ۵۵ 91-4-3-2-9 عایقکاری حرارتی لوله و مخزن الف(مقاومت حرارتی تمام لولهها و مخازن مورد استفاده در سیستمهای سرمایی و گرمایی باید در هماهنگی با مقادیر تعیینشده در مبحث 6۴ مقررات ملی باشد. بررای تضرمین حرداقل ضرخامت مفیرد عرایق حرارتری، اسرتفاده از عرایق هرای حرارتری پیشساخته توصیه میشود. در صورت استفاده از عایقهای حرارتی انعطافپذیر، تزم است محصروتت مرورد اسرتفاده استاندارد و منطبق با روش نصب در نظر گرفتهشده باشند. عالوه بر این، در زمرا ن نصرب، باید از فشرده کردن عایق و کاهش مقاومت حرارتی اسمی آن اجتنراب شرود، و در زمران تحویل کار از نصاب عایق حرارتی، تزم است با انجام اندازهگیرری هرا و سرونداژها ی کرافی )حداقل یک عدد برای هر 6۱ متر طول لوله( اطمینان حاصل گرردد کره ضرخامت عرایق حرارتی نصبشده دور لوله برابر با ضخامت در نظر گرفتهشده در طراحی است. ب( در سیستمهای آب گرم مصرفی، تمام لولههای رفتوبرگشت باید مطابق با مقدار مشخص شده در مبحث 61 مقررات ملی ساختمان عایقکاری حرارتی گردد. پ( در صورت عبور لولههای آب سرد یا مبرد از محیطهای گرم، و وجود خطرر گر رمشردن آب سرد یا مبرد، تزم است عایقکاری حرارتی این بخش از مدار با عایق حرارتری برا مقاومرت حرارتی کافی صورت گیرد، تا خطر میعان سطحی بر روی عایق مرتفع گردد. ت( مقاومت حرارتی مخزنها در سیستمهای سرمایی و گرمرایی بایرد بریش از مقاومرت هرای تعیینشده برای باتترین قطر لولههای مرتبط با مخزن در شرایط مشابه باشد. کانال حرارتی عایقکاری 2-2-3-4-91 مقاومت حرارتی تمام کانالهای واقع در فضای داخلی، خارجی و کنترلنشده باید در همراهنگی برا مقادیر تعیینشده در مبحث 6۴ مقررات ملی باشد. تبصره: در مورد کانالهای کولر آبی، تزم است تنها قسمتهایی از کانالها، که در تماس برا فضرای خارجی هستند، عایقکاری حرارتی شوند. مبحث نوزدهم ۵1 تجهیزات بازدهی حداقل 3-3-4-91 الف( تجهیزات تأمین نیازهای سرمایی و گرمایی، تهویه و آب گررم مصررفی بایرد دارای برچسرب انرژی با حداقل رده انرژی طبق جدول 6۱-۴ -۵ و جدول 6۱-۴ -1 باشند. ب( راندمان تجهیزاتی که برای آنها برچسب انرژی در نظر گرفته نشدهاست، باید توسط نهادهرای دارای صالحیت قانونی صحهگذاری شود و از مقرادیر درج شرده در جردول 6۱-۴ -7 بیشرتر باشد. جدول 91-4 -5 حداقل رده برچسب انرژی یا راندمان برای تجهیزات گازسوز * محصول شماره استاندارد ملی ساختمان منطبق با مبحث 91 )EC( ساختمان کمانرژی )EC+( ساختمان بسیار کمانرژی )EC++( D D E 6۸6۱-۸ مخزندار گازسوز آبگرمکن B C D 6۱۸۱-۸ فوری گازسوز آبگرمکن A B C 6۴76۵ گرمایی رادیاتور A B C 6۴1۸۱ پکیج A++ A+ A 6۴1۸۱ چگالشی پکیج C D E 6۸۸۱-۸ دودکشدار گازسوز بخاری %۱۱ % ۱۵ % ۱۱ 7۸1۱-۸ دودکش بدون گازسوز بخاری بخاریهای گازسوز مستقل نوع C C B A ۱۸% ۱6% 7۱% A1-667۱۸ بخار دیگ D E F 6۴716 مشعل و دیگ * توضیح: کلیه ردههای انرژی برچسب جدول فوق مطابق با استانداردهای مربوطه در پیوست 66 میباشد. 91-4 ضوابط اجباری ۵7 جدول 91-4 -7 حداقل رده برچسب انرژی برای تجهیزات برقی * محصول شماره استاندارد ملی ساختمان منطبق با مبحث 91 )EC( ساختمان کمانرژی )EC+( ساختمان بسیار کمانرژی )EC++( B C D 6۵16-۸ مخزندار برقی آبگرمکن الکتروموتور )تکفاز و سهفاز( 677۸-6۱-6-6 677۸-6۱-6-۸ 677۸-6۱-6-6 A B C فن )دمنده و مکنده( 6۱16۴ C B A A A A 76۴۸-۸ برقی بخاری A D F ۴۱6۱-۸ آبی کولر کولر گازی )پنجرهای( یا پمپ گرمایی دوتکه )بدون کانال( ۸-1۱61 و 6۱16۱ A A B )هوارسان )هواساز A A B 66۵7۴ مطبوع تهویه پکیج A A B 6۱6۱1 A A A ۸-76۴۸ )محیط )برقی گرمکن گرمکن صنعتی )محیط( A A A فن کویل )زمینی، سقفی، کانالی( 6۱161 B A A A B C 6۱16۵ خنککن برج چیلر تراکمی آبی 617۱-۸ چیلر تراکمی هوایی 617۱ پمپ )گریز از مرکز، مختلط، محوری( A A B 7۱67-۸ 76۴6 الکتریکی المپ A++ A+ A A1 A1 A2 6۱7۵۱ الکتریکی المپ باالست * توضیح: کلیه ردههای انرژی برچسب جدول فوق مطابق با استانداردهای مربوطه در پیوست 66 میباشد. مبحث نوزدهم ۵۱ جدول 91-4 -7 حداقل بازدهی برای تجهیزات در سیستم گرمایی و سرمایی دستگاه شاخص بازدهی بازدهی تجهیزات ساختمان منطبق با مبحث 91 ساختمان کمانرژی ساختمان بسیار کمانرژی )EC++( )EC+( )EC( * چیلر آب خنک ۵/۵ ۴/6 6/۵ )9( IPLV COP )2( ۴/7 6/۵ ۸/۱ * چیلر هوا خنک مجاز غیر 6/۵ 6/۱ )9( IPLV COP )2( مجاز غیر 6/۱ ۸/7 COP جذبی چیلر( 2( 6/7 6/6 ۱/۱ چگالشی بویلر( 3( ٪ ۱۱ ٪ ۱۵ ٪ ۱۱ )3 )بویلر غیرچگالشی ۱۱ ٪ ۱۵ ٪ غیر مجاز * در مورد چیلر، هر دو معیار IPLV و COP باید بهصورت همزمان از مقادیر جدول بیشتر باشد. IPLV : Integrated Part Load Value جزئی بار در عملکرد( 6( COP : Coefficient of Performance عملکرد ضریب( ۸( )6 )بازدهی بر اساس ارزش حرارتی خالص داخل طرح شرایط 4-3-4-91 الف( برای محاسبه بارهای حداکثر گرمایی و سررمایی سراختمان، بایرد دمرای حرداکثر ۸۸ درجره سلسیوس برای محاسبه بار گرمایی )اوقات سرد سال(، و دمای حداقل ۸۴ درجره سلسریوس برای محاسبه بار سرمایی )اوقات گرم سال( در نظر گرفته شود. ب(در صورتی کره بررای فضاهای برا کراربری و شرایط خاص، نظیرر سرردخانه، ترأمین دماهرای متفاوتی مورد نیاز باشد، طراح باید مستندات تزم برای تغییر شررایط طررح داخرل را ارائره نماید. 91-4 ضوابط اجباری ۵۱ تازه هوای تأمین 5-3-4-91 الف( حداکثر میزان هوای تازه تهویه مکانیکی نباید از 6۸۱ درصرد حرداقل میزان تعیرین شرده در مبحث 6۴ مقررات ملی ساختمان بیشتر باشد. ب( درصورتیکه از سیستمهای بازیافت انرژی از هوای خروجی استفاده شود، امکان افزایش میزان تهویه وجود دارد، ولی در هر صورت، میزان انرژی مصرفی برای تهویره و ترأمین هروای ترازه نباید از انرژی مصرفی در حالت بدون سیستم بازیافت تعیین شده در بند الف بیشتر باشد. پ( در اوقات گذر فصلی، که سیستمهای گرمرایی و سررمای ی خراموش هسرتند، محردودیتی بررای میزان هوای تازه وجود ندارد. 91-4-3-7 سامانههای کنترل و برنامهریزی الف( هر پایانه سیستم گرمکننده و یا سردکننده، نظیر رادیاتور، فن کویرل، مردار گررم کننرده و یرا سردکننده کف یا سقف، باید مجهز به یک سیستم کنترل ترموستاتیک باشد. ب( هر سیستم هوارسانی سردکننده و یا گرم کننده تمامهوا باید مجهز به سیسرتم کنتررل دمرای هوای داخل باشد. پ( هر نوع سیستم گرمکننده و یا سردکننده غیر مرکزی و مرستقل، مانند بخاری گرازی ، بخراری برقی،کولر آبی و کولر گازی بایرد مجهز به سیستمکنترل دمای هوای اتاق باشد. ت( تجهیزات رطوبتزنی، که بهمنظور کنترل رطوبت نسبی هوای داخل نصب مری شروند، بایرد بره سیستم کنترل رطوبت هوای داخل ساختمان مجهز باشند. ث( تجهیزات تأمین کننده آبسرد و آبگرم سیستمهای سردکننده و گرمکننده آبری بایرد مجهرز به سیستمهای کنترل دمای آب رفت مدارهای سردکننده و گرمکننده باشند. ج( تجهیزات سیستم تأمین آبگرم مصرفی بایرد برر ه سیرر ستم کنترر رل دمرر ای مسرتقل مجهرز باشنرررد. طراحررری سیستم آبگرم مصرفی باید بررر اسرراس ضوابط مباحررث 6۴ و 61 مقررات ملیساختمان انجام شود. دمرای آبگرم مصرفی نباید بیش از 1۱ درجه سلسیوس باشد. چ( مدار برگشت آبگرم مصرفی باید مجهز به سیستمی باشد که کارکرد پمر برگشرت آب گررم مصرفی را، بر اساس دمای آب برگشتی، کنترل کند. مبحث نوزدهم 1۱ ح( سیستمهای مکانیکی تهویه و تأمین هوای تازه باید به کلید روشرر ن-خاموش مجهرز باشرند ، تا امکان خراموش کردن آنها، در مواقع عدم حضور ساکنین، بهرهبرداران و عوامل آتیندهکننرده هوای داخل ساختمان، که نیرازی به تأمین هروای ترازه نیرست، فراهم شود. در صورتی که برای این منظور سامانه کنترلر ی در نظرر گرفتره شرده باشرد، نیرازی بره کلیرد روشن-خاموش نخواهد بود. خ( سیستمهای تخلیه هروا از سراختمان بایرد به کلید روشرر ن-خاموش تجهیز شوند، تا در شرایط غیرکاری ساختمان و هنگامیکه نیرازی به تخلیه هوا نیست خراموش شوند، مگر آنکه مجهرز به سامانه کنترل خودکار باشند. د( در ساختمانهای با کاربری عمومی، روشوییها باید دارای شیرهای قطعکن اتوماتیک فنرری یرا شیرهای دارای چشم الکترونیکی یا نظایر آن باشند. ذ( برای همه ساختمانهای عمومی گروه 6 و ۸ از نظر میرزان صررفه جرویی در مصررف انررژی، برا سیستم گرمایی و سررمایی مرکرزی، در نظر گرفتن سیستم کنتررل و برنامره ریرزی روزانره و هفتگی کارکرد تجهیزات مرکزی الزامی است. عملکرد پایش سامانههای 7-3-4-91 الف( در ساختمانهای عمومی گروه 6 و ۸ از نظر میزان صرفهجویی در مصرف انرژی، که سیسرتم گرمایی و سرمایی مرکزی دارند، تزم است برای هر یرک از واحردها یرا بخرش هرای مسرتقل ساختمان، سامانههای اندازهگیری مصرف انرژی نصب گردد، تا اثر تدابیر بهکار بردهشده، برای کاهش مصرف انرژی در هر واحد یا هر بخش مسرتقل سراختمان، جداگانره محاسربه و عایرد همان واحد یا بخش ساختمان گردد. ب( در واحدها یا بخشهای مستقل ساختمان، که آب گرم مصرفی آنها با یرک سیسرتم مشرترک تأمین میشود، تزم است که تدابیر تزم جهت تفکیک مصارف آبگرم مصررفی بره کرار بررده شود، تا اثر تدابیر بهکار بردهشده برای کاهش مصرف و صرفهجویی هر واحد یا بخش مسرتقل ساختمان بهصورت جداگانه محاسبه و عاید همان واحد یا بخش گردد. 91-4 ضوابط اجباری 16 آبگرم استخر 8-3-4-91 در استخرهای واقع در هوای آزاد، در صورت اسرتفاده از آبگرم، استفاده از پوشرر ش مناسرب، کره تبادل حرارت آب را محدود و از تبخیر آن جلوگیری کند، الزامری اسرت. این پوشش باید مقاومرت .K/W] ۱/۵ از بیش حرارتی 2 m [و گسیلندگی سطح در تماس با هوای کمتر از ۸/۱ داشته باشد. عالوه بر این، تزم است در این نوع استخرها تمهیدات تزم در نظر گرفته شود تا آب اسرتخر از ۸۱ درجه سلسیوس بیشتر نشود. یادآوری: جکوزیها و استخرهای درمانی از این امر مستثنی هستند. 91-4-3-1 انتخاب و نصب تجهیزات مناسب الف( تزم است با در نظر گرفتن شیرهای باتنس و دیگر امکانات مورد نیراز ، امکران متعرادل کردن هیدرولیکی ادواری مدارهای توزیع سیستمهای گرمایی و سرمایی فراهم گردد. ب( نصب یک سیستم سایهاندازی مناسب برای کولر آبی و کندانسور هواخنک الزامیست. پ( برای اختالط آب گرم و سرد در آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام، باید از شیرهای مخلروط اهرمی استفاده شود. برقی تأسیسات 4-4-91 91-4-4-9 حوزه شمول و کلیات اطالعات کلی در خصوص حوزه وظرایف و مسرئولیت هرای شررکت بررق و ضروابط مطررح در ایرن خصوص در پیوست 6۸ این مبحث ارائه شدهاست. در طراحی سیستمهای تأسیسات برقی، در جهت صرفهجویی در مصرف بررق )انررژی الکتریکری(، باید موارد زیر، که در راندمان کارکرد تجهیزات برقی و شبکههرای سیسرتم هرای تأسیسرات برقری مؤثرند، مد نظر قرار گیرند: الف( نمودار مصرف برق در دوره کارکرد و بهرهبرداری و مقدار سالیانه و روزانه آن؛ مبحث نوزدهم 1۸ ب( محل استقرار پست برق، تأمین نیرو، و محل تابلو برق؛ پ( اثر شرایط محیط، از قبیل حداکثر و حداقل دمای محیط، ارتفاع از سرطح دریرا و رطوبرت محیط در محل نصب تجهیزات برقی. برق انشعاب 2-4-4-91 91-4-4-2-9 انشعاب برق فشار ضعیف )منشعب از شبکه عمومی( انشعاب برق فشرار ضرعیف بایرد برا توجره بره مقردار مصررف و شررایط حراکم، مطرابق ضروابط و دستورالعملهای شرکت برق، برای تأمین مصرف برق مورد نیاز ساختمان با انشعاب سه فاز با ولتاژ نامی ۸6۱/۴۱۱ ولت و یا یک فاز با ولتاژ نامی ۸6۱ ولت صورت گیرد. یادآوری: در ساختمانهایی که با انشعاب برق فشار ضعیف تغذیه میشوند، اقدامات صرفهجروئی در مصرف برق به بعد از نقطه سرویس مشترک )کنتور برق فشار ضعیف( محدود میشود. 91-4-4-2-2 انشعاب برق فشار متوسط )اختصاصی( انشعاب برق فشار متوسط باید باتوجه به مقدار مصرف، شررای ط طررح تأسیسرات بررق، و امکانرات محلی موجود، و همچنین بر اساس ضوابط و یا دستورالعملهای شررکت بررق، بررای ترأمین بررق ساختمان در نظر گرفته شود. معیار بررسی و مقایسه، ترانسفورماتورهای فشار متوسط ولتاژ نامی برق فشرار متوسرط اسرت، کره میتواند 66 یا ۸۱ یا 66 کیلوولت باشد. معمولترین ولتاژ فشار متوسط ۸۱ کیلوولت است. در این سیستم، برق مورد نیاز ساختمان باید از طریق پست برق اختصاصی دارای ترانسرفورماتور و یا ترانسفورماتورهای فشار متوسط و تابلوهای بررق فشرار متوسرط، ترأمین و تغذیره شرود . در ایرن انشعاب، عالوه بر نکات فوق، باید پارامترهای زیر مشخص گردد: الف( تعداد بهینه پست)ها( برق مورد نیاز ب( تلفات ترانسفورماتور)ها( پ( اثر شرایط اقلیمی 91-4 ضوابط اجباری 16 ت( راندمان حداکثر و ضریب بار ترانسفورماتور)ها( در ساختمانهایی که با انشعاب برق فشار متوسط تغذیه میشوند، اقدامات صرفهجویی در مصررف برق به بعد از نقطه سرویس مشترک )کنتور برق فشار متوسط(، یعنی در ترانسفورماتور پست برق، تجهیزات و شبکه توزیع و سیستمهای مرتبط با تأسیسات برق ساختمان، محدود میشود. ضوابط مطرح برای ترانسفورماتورها با ولتاژ نامی 66 و 66 کیلوولرت مشرابه ضروابط مطررح بر رای ترانسفورماتورها با ولتاژ نامی ۸۱ کیلوولت است. 91-4-4-3 مولد نیروی برق اضطراری بههنگام طراحی و انتخاب مولد نیروی برق اضطراری، طراح باید ضرایب کاهش را، با توجه به نیراز طرح، شرایط محل نصب )محیط( و دیگر عوامل تعیینکننده، منظرور نمایرد. تزم اسرت داده هرای مورد نیاز برای طراحی از تولیدکنندگان سیستمهای مولد نیروی برق اضطراری مطابق با استاندارد اخذ گردد. نکات تکمیلی که توصیه میشود در طراحی و انتخاب مولد نیروی برق اضطراری مورد توجره قررار گیرد در پیوست 6۸ این مبحث ارائه شدهاست. 91-4-4-4 دستگاههای برق بدون وقفه در صورتی که انتخاب هر یک از دستگاههای برق بدون وقفه استاتیک و یا دینامیک مرکرزی بررای تأمین مصارف برق بدون وقفه مد نظر باشد، باید عرالوه برر در نظرر گررفتن پارامترهرای اقتصرادی )نظیر هزینه دستگاهها، لوازم جانبی، طول عمرر براطری، هزینره جرایگزینی براطری و غیرره ( بره مقایسهها و پارامترهای زیر نیز توجه تزم معطوف گردد: الف( توان یا ظرفیت نامی دستگاه برق بدون وقفه استاتیک یا دینامیک ب( زمان باردهی دستگاه برق بدون وقفه استاتیک پ( راندمان دستگاههای برق بدون وقفه استاتیک و دینامیک ت( راندمان و تلفات انرژی شارژ و دشارژ باطریهای دستگاه برق بدون وقفه استاتیک مبحث نوزدهم 1۴ ث( مصرف برق مورد نیاز برای تهویه و یا تخلیه هوای تزم برای کاهش دمای محیط و افزایش راندمان دستگاه برق بدون وقفه استاتیک، اتاق باطریهای آن، و نیرز نحروه ترأمین هروای تزم برای احتراق و خنککردن موتور نیروی محرکه، موترور راه انرداز و ژنراترور بررق نروع دینامیک ج( عمر باطریها و هزینه جایگزینی آنها با باطریهای نو در دستگاه برق بدون وقفه استاتیک چ( مصرف برق موتور راهانداز دستگاه برق بدون وقفه دینامیک ح( مصرف سوخت و نیز تأمین شرایط و فضای تزم برای نصرب منبرع سروخت موترور نیرروی محرکه دستگاه برق بدون وقفه دینامیک خ( مدت زمان تزم برای قرار گرفتن در مدار تغذیه مصارف برق بدون وقفره و یرا مردت زمران وقفه برای هر یک از دستگاههای استاتیک و دینامیک د( اثر شرایط محیط )محل نصب( دستگاههای برق بدون وقفه استاتیک و دینامیک در راندمان آنها ذ( ضریب توان باتی دستگاه برق بدون وقفره دینامیرک و ا مکران حرذف بانرک خرازن اصرالح ضریب توان در دستگاه، نسبت به دستگاه برق بدون وقفه استاتیک خازن بانک 5-4-4-91 با توجه به نیاز و شرایط طرح، در جهت کاهش مقدار توان رِاَکتیو در شبکه توزیع باتدسرت محرل نصب خازن، تزم است روی هر دستگاه و یا تجهیزات )منفرد(، یا برای گروهی از آنها در تابلوهای فرعی )گروهی(، و یا بانک خازن متصل به تابلوهای برق نیمهاصلی، بره صرورت نیمره متمرکرز و یرا تابلوهای برق اصلی )مرکزی و متمرکز( خازنهای الکتریکی در نظر گرفتهشود ، تا بهبودهای زیرر حاصل شود: الف( افزایش قابلیت و راندمان شبکه در تأمین توان اَکتیو، ب( کاهش تلفات بار در شبکه توزیع و بهبود کارایی شبکه توزیع و اجزای تابلوهای برق، پ( کاهش هزینه بهرهبرداری. ت( کاهش توان رآکتیو و صرفهجویی در هزینه پرداختی بابت آن 91-4 ضوابط اجباری 1۵ این خازنها باید متناسب با تروان اَکتیرو مرورد نظرر و مقردار متوسرط و یرا معرادل ضرریب تروان مصرفکنندههای برقی )ضریب توان اولیه( و ضریب توان اصالحشده شبکه برق، محاسبه، انتخاب و نصب گردند. خازن منفرد بر اساس مقدار توان اَکتیو، ضریب اولیه دسرتگاه و ضرریب تروان اصرالح شده، و نیز ظرفیت خازن گروهی و یا بانک خازن باید براساس مقدار توان اَکتیو مورد نظر و مقردا ر متوسط و یا معادل ضریب توان مصرفکنندههای برقی )ضریب توان اولیه( و ضرریب تروان اصرال ح شده شبکه برق، محاسبه گردد. 91-4-4-7 تلفات بار در شبکه توزیع برق و سیمکشی برق در پیوست 6۸ نکات و توصیهها در خصوص اقدامات قابل انجام برای کاهش تلفرات برار در شربکه توزیع برق و سیمکشی برق ارائه شدهاست. 91-4-4-7 المپ سیستم روشنایی مصنوعی در تصمیمگیری برای انتخاب تم ها و اجزای آنها، متناسب برا نیراز و نروع فعالیرت، و همچنرین میزان و کیفیت روشنایی مورد نظر، تزم است شاخص راندمان )لومن بر وات( و یا بهره نوری تم مورد استفاده در تأمین روشنایی در اولویت اول قرار گیرد. موارد دیگری که در انتخاب تمر هرا و اجزای آن باید مدنظر قرار گیرند در پیوست 6۸ مبحث ارائه شدهاست. استفاده از تم با فیلمان تنگستن و یا هالوژن با راندمان )یا بهره نوری( کمتر از 6۴ لومن برروات، تم های بخار جیوه با راندمان کمتر از ۵۵ لومن بروات و نیز تم های گازی با رانردمان کمترر از ۸۸ لومن بروات، مجاز نمیباشد، مگر اینکه در طراحی و یا بهرهبرداری، ویژگیهای خاصی مردنظر باشد که با دیگر تم ها قابل تأمین نباشد. در این حالت، تزم است طراح دتیل تروجیهی خرود را برای انتخابهای غیرمجاز ارائه نماید. تبصره: یکی از موارد استثنای بند فوق، مجاز برودن اسرتفاده از تمر هرای هرالوژن تنگسرتن )مدادی(، با راندمان )یا بهره نوری( حدود 6۱ تا ۸۸ لومن برروات، بررای ترأمین روشرنایی صحنه )در تئاتر، آمفیتئاتر، و نظایر آن( است. مبحث نوزدهم 11 91-4-5 سیستمهای بر پایه انرژیهای تجدیدپذیر 91-4-5-9 مطالعات و پیشبینیهای الزم درطراحی پروژه ساختمان، تزم است فضای اختصاصی و مسیرهای نصب و راهاندازی مدارهای آتی سیستمهای انرژی تجدیدپذیر و زیرساختهای مرتبط مشخص شوند. در چکلیست انرژی، تزم است میزان انرژی سالیانه تأمینشده در طررح، و میرزان انررژی سرالیانه قابل تأمین در آینده )در صورت بهسازی(، توسط سرامانه هرای برر پایره انررژی هرای تجدیرد پرذیر ، بهتفکیک درج شود. برای تمامی ساختمانها، باید مطالعات و پیشبینیهای تزم برای فضرای نصرب صرورت گیررد ترا میزان انرژی قابل تأمین از محل انرژیهای تجدیدپذیر )اعم از برق، حرارت و …(، در آینرده، کمترر از مقادیر زیر نباشد: الف( ۸۱ کیلوواتساعت در مترمربع در سال برای ساختمانهای یک طبقه؛ ب( 6۸ کیلوواتساعت در سال به ازای هر مترمربع از سطح بام، برای سراختمان هرای بریش از یک طبقه. تزم است تمامی اطالعات در این خصوص، در دفترچه محاسربات و طراحری مطرابق ضروابط ایرن مبحث قید شود. خاص موارد 2-5-4-91 در موارد و در شرایط خاص که امکان استفاده از سیستمهای بر پایه انررژی تجدیدپرذیر بره دلیرل وضعیت استقرار ساختمان، از جمله سایهاندازی ساختمانهای مجراور و یرا امکران ترأمین مقرادیر حداقل فراهم نمیباشد، تزم است دتیل فنی توجیهی ارائه گرردد، و در مردارک فنری سراختمان، عدم امکان بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر به صراحت قید شود. 91-5 روش تجویزی 17 91-5 روش تجویزی این روش یکی از چهار روش طراحی تعیینشده در این مبحرث اسرت. کراربرد ایرن روش تنهرا در صورتی مجاز است که شرایط تعیینشده در 6۱-6-۸-6-6 مورد رعایت قرار گرفتهباشد. در حالتی که شرایط تزم محقق نشود، تزم خواهد بود طراحری سراختمان بره روش نیراز انررژی سراختمان )فصل 6۱-7 )یا روش کارایی انرژی ساختمان )فصل 6۱-۱ )صورت گیرد. در روش تجویزی مشخصات عناصر مختلف پوسته خارجی ساختمان، سیستمها و تجهیرزات مرورد استفاده در تأسیسات مکانیکی و برقی، روشنایی و تهویه طبیعی، و همچنین سیستمهرای برر پایره انرژیهای تجدیدپذیر، بهصورت تفکیکی و مستقل از یکدیگر، تعیین میگردد. به عبارت دیگرر، برا افزایش مقاومت حرارتی بعضی از جدارها و دستیابی به مقادیر باتتر از حداقلهای تعیینشرده در این روش، امکان تخفیف گرفتن بر روی دیگر موارد فراهم نمیگردد. در عین حال، این روش امکان طراحی بخشهای مختلف )پوسته خرارجی یرا معمراری، تأسیسرات مکانیکی و الکتریکی و همچنین سیستمهای تجدیذیر( بهصورت مستقل را فراهم میسازد. مبحث نوزدهم 1۱ کلی اصول 9-5-91 طراحی طبق روش تجویزی باید با رعایت تمامی ضوابط تعیرین شرده در فصرل 6۱-۵ در خصروص پوسته خارجی ساختمان، تأسیسات مکانیکی، سیستم روشنایی مصنوعی، دیگر تجهیزات الکتریکی و همچنین روشنایی طبیعی و سیستمهای بر پایه انرژیهای تجدیدپذیر انجام شود. در صورتی که هدف طراحی ساختمان کمانرژی یا بسیار کمانرژی باشد، تزم خواهد بود، عرالوه برر رعایت ضوابط اجباری، ضوابط تجویزی مربوط به ساختمان کمانرژی یا بسیار کمانرژی نیز مردنظر قرار گیرد. 91-5 روش تجویزی 1۱ شکل 91-5 -9 نمودار گردشی مراحل روش تجویزی 6-۸-۵-6۱ ۸-۸-۵-6۱ 6-۵-6۱ ۴-۵-6۱ ۵-۵-6۱ ۴-6۱ 6-6-6۱ مبحث نوزدهم 7۱ 91-5-2 پوسته خارجی ساختمان 91-5-2-9 راهحلهای فنی طراحی پوسته خارجی ساختمان طراحی پوسته خارجی ساختمان باید با رعایت یکی از راهحلهای فنی تعیینشرده در ایرن بخرش صورت گیرد. تزم به توضیح است که راهحلهای ارائهشده برای حالتهای مختلف پارامترهای زیر هستند: – گروه ساختمان )6 ،۸ یا 6) – رده انرژی ساختمان )منطبق با مبحث 6۱ ،کمانرژی یا بسیار کمانرژی( در هر یک از مجموعه راهحلهای فنی، الزامات زیر در مورد مشخصات حرارتی جدارهای ساختمان باید مورد رعایت قرار گیرد: الف( حداقل مقاومت حرارتی دیوارها، برحسب: – وضعیت مجاورت دیوار )با فضای خارج یا فضای کنترلنشده(، – نحوه عایقکاری حرارتی )خارجی، داخلی، میانی، همگن(، و ب( حداقل مشخصات حرارتی جدارهای نورگذر برحسب: – شرایط اقلیمی )نیاز غالب گرمایی و یا سرمایی(، – جهتگیری جغرافیایی جدار نورگذر پ( حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف، برحسب: – وضعیت مجاورت بام )با فضای خارج یا فضای کنترلنشده(، – نحوه عایقکاری حرارتی بام و دیوارهای ساختمان، و ت( حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا، برحسب: – وضعیت مجاورت کف )با فضای خارج یا فضای کنترلنشده(، – نحوه عایقکاری حرارتی کف مجاور هوا و دیوارهای ساختمان، و ث( حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک، برحسب: – موقعیت کف، و 91-5 روش تجویزی 76 – نوع عایقکاری )پیرامونی یا سراسری(. در مورد مجموعه راهحلهای فنی، در نظر گرفتن موارد زیر تزم است: – برای درهای کدر )غیر نورگذر( پوسته خارجی سراختمان، ضررایب انتقرال حررارت حرداکثر معادل مقادیر ارائهشده برای جدارهای نورگذر است. – مقادیر مقاومت حرارتی دادهشده در مورد دیوار، بام و کف مجاور هوا فقط مربوط بره تمرامی تیههای ضخامت جدارها است. بنابراین، تزم است مقاومت حرارتی عرایق، برا اسرتفاده از مقادیر بیانشده در راهحل فنی و با در نظر گرفتن مقاومت حرارتی دیگر تیههرای جردار، تعیین شود. – مقادیر مقاومت حرارتی دادهشده در مورد کف روی خاک تنها مربوط به تیره عرایق حرارتری است. جدارها( طرح )حرارتی مقاومت 9-9-2-5-91 مقاومت حرارتی )طرح( جدارهای کدر ساختمان باید با استفاده از ضرایب هردایت حررارت مصرالح متداول )پیوست 7 )و مقاومتهای حرارتی قطعرات سرا ختمانی و تیره هرای هروای محبروس شرده )پیوست ۱ )محاسبه گردد. در صورتی که جدارهای تشکیلدهنده پوسته خارجی دارای قطعاتی باشند که در تولیرد یرا نصرب مورد نیاز هستند و باعث ایجاد پل حرارتی میشوند، تزم است مقاومت حرارتی )طرح( برا در نظرر گرفتن اثر حرارتی این قطعات محاسبه یا تعیین شود. تزم است ضریب انتقال حرارت بازشوها و جدارهای نورگذر پوسته خارجی ساختمان نیرز براسراس جداول پیوست ۱ این مبحث تعیین گردد. در صورتی که مقادیر مربوط به بعضی مصالح، یا اجزای خاص، در پیوستهای مذکور نیامده باشد و یا سازندهای مدعی باشد که محصوتتی با مشخصات حرارتی بهتر از مقادیر مندرج در منابع معتبرر عرضه کرده است، تزم است گواهی فنی معتبر محصول مورد نظر ضمیمه مدارک گردد. مبحث نوزدهم 7۸ گواهی فنی باید حاوی دادهها و مقادیر مربوط به ضرایب هدایت حرارت یرا مقاومرت هرای حرارتری محصول، ضخامتهای مورد استفاده در طراحی ساختمان، اصول فنری نصرب )اجررا(، و همچنرین دیگر مشخصات فنی مورد نیاز برای ارزیابی همهجانبه محصول باشد. مقادیر ارائره شرده در گرواهی فنی، تا زمان اعتبار آن، مالک طراحی و محاسبات است. 91-5-2-9-2 راهحلهای فنی طراحی پوسته خارجی ساختمان گروه 9 الف- حداقل مقاومت حرارتی دیوار – ساختمان گروه 9 تمامی دیوارهای ساختمانهای گروه 6 ،عالوه بر رعایت انتظارات تعیینشرده در بنرد 6۱-۴-۸-۸ ، بسته به نوع فضای مجاور آن )کنترلشده یرا کنتررل نشرده(، روش عرایق کراری حرارتری دیروار، و همچنین رده انرژی ساختمان ، باید مطابق با شرایط تعیینشده در جدول6۱-۵ -6 باشند. m [بر حسب رده انرژی ساختمان 2 جدول91-5 -9 حداقل مقاومت حرارتی دیوار ساختمان گروه 9] W/K. دیوار مجاور فضای خارج دیوار مجاور فضای کنترل نشده رده انرژی عایق حرارتی خارجی عایق حرارتی داخلی عایق حرارتی میانی عایق حرارتی همگن* 6/۱ ۸/6 ۸/6 ۸/6 6/۸ EC 6/۴ 6/۱ 6/6 6/6 6/7 EC+ ++EC ۴/۸ غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز ۱/۸ * دیوار بدون عایق حرارتی نیز، جهت تعیین حداقل مقاومت حرارتی، جزء دسرته دیوارهرای برا عرایق همگرن در نظرر گرفته شود. 91-5 روش تجویزی 76 ب- حداقل مشخصات حرارتی-نوری جدارهای نورگذر – ساختمان گروه 9 تمامی جدارهای نورگذر فضاهای کنترلشده مرتبط با فضای خارج ساختمانهای گروه 6 ،عالوه بر رعایت انتظارات تعیینشده در بند 6۱-۴-۸-6 ،بسته به نیاز غالب )گرمایی یا سرمایی(، جهت نما، و رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیینشده در جدول6۱-۵ -۸ را جوابگو باشند. جدول91-5 -2 مشخصات حداقل جدارهای نورگذر ساختمانهای گروه 9 ضریب انتقال حرارت حداکثر جدارهای نورگذر فضاهای کنترلشده مرتبط با فضاهای کنترلنشرده /6 ، 6/ 6 برای ساختمانهای منطبق با مبحث 6۱ ،کم انرژی و بسیار کم انرژی بره ترتیرب برابرر ۴ و .K] ۸/۱ 2 m/ W [در نظر گرفته شود. برای مناطق با نیاز سرمایی غالب، در صورتی که برای تمام جدارهای نورگذر سامانههای مورد نیراز برای سایهاندازی، مطابق پیوست 6۱ ،در نظر گرفته شدهباشد، نیازی به رعایت مقادیر تعیرین شرده برای SHGC حداکثر و SHGC/TV حداقل نخواهد بود. مبحث نوزدهم 7۴ پ- حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف – ساختمان گروه 9 بامها یا سقفهای ساختمانهای گروه 6 ،عالوه بر رعایت انتظارات تعیینشده در بنرد 6۱-۴-۸-۸ ، بسته به نوع فضای مجاور آن )کنترلشده یا کنترلنشده(، روش عایقکاری حرارتی بام )یا سقف( و دیوار مجاور آن، و همچنین رده انرژی ساختمان ، باید شرایط تعیینشرده در جردول 6۱-۵ -6 را جوابگو باشند. m [بر حسب رده انرژی ساختمان 2 جدول 91-5 -3 حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف ساختمان گروه 9] W/K. رده انرژی بام یا سقف مجاور فضای خارج با عایق حرارتی از خارج بام یا سقف مجاور فضای خارج با عایق حرارتی از داخل بام یا سقف مجاورفضای کنترلنشده دیوار با عایق خارجی دیوار با عایق داخلی یا همگن یا میانی دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن 6/۱ ۸/6 6/6 6/۱ ۸/6 EC 6/۴ 6/6 ۴/7 ۴/6 6/6 EC+ ++EC 1/۴ غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز ۱/۸ 91-5 روش تجویزی 7۵ ت- حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا – ساختمان گروه 9 کفهای مجاور هروای سراختمان هرای گرروه 6 ،عرالوه برر رعایرت انتظرارات تعیرین شرده در بنرد 6۱-۴-۸-۸ ،بسته به نوع فضای مجاور آن )کنترلشده یا کنترلنشده(، روش عایقکراری حرارتری کف و دیوار مجاور آن، و همچنین رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیینشرده در جردول 6۱-۵- ۴ را جوابگو باشند. m [بر حسب رده انرژی ساختمان 2 جدول 91-5 -4 حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوای ساختمان گروه 9] W/K. رده انرژی کف مجاور فضای خارج با عایق حرارتی از خارج کف مجاور فضای خارج با عایق حرارتی از داخل کف مجاورفضای کنترلنشده دیوار با عایق خارجی دیوار با عایق داخلی یا همگن یا میانی دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن ۱/۱ ۸/6 6/۵ 6/۸ ۸/۸ EC 6/6 6/6 ۵/۱ ۴/1 6/6 EC+ ++EC ۴/۴ غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز ۱/6 مبحث نوزدهم 71 ث- حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک – ساختمان گروه 9 کفهای مجاور خراک سراختمان هرای گرروه 6 ،عرالوه برر رعایرت انتظرارات تعیرین شرده در بنرد 6۱-۴-۸-۸ ،بسررته برره موقعیررت کررف و رده انرررژی سرراختمان، بایررد شرررایط تعیررین شررده در جدول 6۱-۵ -۵ را جوابگو باشند. 2 جدول 91-5 -5 حداقل مقاومت عایق حرارتی کف روی خاک ساختمان گروه 9] W/K. m [بر حسب رده انرژی ساختمان رده انرژی موقعیت کف ساختمان بیش از 7۱ سانتیمترباتتر از محوطه کمتر از 7۱ سانتیمتر باتتر از محوطه عایقکاری سراسری عایقکاری پیرامونی با عرض حداقل 6۱۱ سانتیمتر عایقکاری سراسری عایقکاری پیرامونی با عرض حداقل 7۱ سانتیمتر ۱/7 ۱/۵ ۱/۱ ۱/7 EC 6/۱ ۱/7 6/6 6/۱ EC+ 6/۴ 6/۱ 6/۱ 6/۴ EC++ 91-5 روش تجویزی 77 91-5-2-9-3 راهحلهای فنی طراحی پوسته خارجی ساختمان گروه 2 الف- حداقل مقاومت حرارتی دیوار – ساختمان گروه 2 تمامی دیوارهای ساختمانهای گروه ۸ ،عالوه بر رعایت انتظارات تعیینشرده در بنرد 6۱-۴-۸-۸ ، بسته به نوع فضای مجاور آن )کنترلشده یرا کنتررل نشرده(، روش عرایق کراری حرارتری دیروار، و همچنین رده انرژی ساختمان ، باید شرایط تعیینشده در جدول 6۱-۵ -1 را جوابگو باشند. m [بر حسب رده انرژی ساختمان 2 جدول 91-5 -7 حداقل مقاومت حرارتی دیوار ساختمان گروه 2] W/K. دیوار مجاور فضای خارج دیوار مجاور فضای کنترل نشده رده انرژی عایق حرارتی خارجی عایق حرارتی داخلی عایق حرارتی میانی عایق حرارتی همگن * ۱/۱ 6/۴ 6/۵ 6/۵ ۱/۱ EC 6/6 ۸/۱ ۸/6 ۸/6 6/6 EC+ 6/1 ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/۱ EC++ * دیوار بدون عایق حرارتی نیز، جهت تعیین حداقل مقاومت حرارتی، جزء دسرته دیوارهرای برا عرایق همگرن در نظرر گرفته شود. مبحث نوزدهم 7۱ ب- حداقل مشخصات حرارتی-نوری جدارهای نورگذر – ساختمان گروه 2 تمامی جدارهای نورگذر فضاهای کنترلشده مرتبط با فضای خارج ساختمانهای گروه ۸ ،عالوه بر رعایت انتظارات تعیینشده در بند 6۱-۴-۸-6 ،بسته به نیاز غالب )گرمایی یا سرمایی(، جهت نما، و رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیینشده در جدول 6۱-۵ -7 را جوابگو باشند. جدول 91-5 -7 مشخصات حداقل جدارهای نورگذر ساختمانهای گروه 2 ضریب انتقال حرارت حداکثر جدارهای نورگذر فضاهای کنترلشده مرتبط با فضاهای کنترلنشرده /6 ، ۴/ 6 برای ساختمانهای منطبق با مبحث 6۱ ،کم انرژی و بسیار کم انرژی بره ترتیرب برابرر ۴ و .K] 6/6 2 m/ W [در نظر گرفته شود. برای مناطق با نیاز سرمایی غالب، در صورتی که برای تمام جدارهای نورگذر سامانههای مورد نیراز برای سایهاندازی، مطابق پیوست 6۱ ،در نظر گرفته شدهباشد، نیازی به رعایت مقادیر تعیرین شرده برای SHGC حداکثر و SHGC/TV حداقل نخواهد بود. 91-5 روش تجویزی 7۱ پ- حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف – ساختمان گروه 2 بامها یا سقفهای ساختمانهای گروه ۸ ،عالوه بر رعایت انتظارات تعیینشده در بنرد 6۱-۴-۸-۸ ، بسته به نوع فضای مجاور آن )کنترلشده یا کنترلنشده(، روش عایقکاری حرارتی بام )یا سقف( و دیوار مجاور آن، و همچنین رده انرژی ساختمان ، باید شرایط تعیینشرده در جردول 6۱-۵ -۱ را جوابگو باشند. m [بر حسب رده انرژی ساختمان 2 جدول 91-5 -8 حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف ساختمان گروه 2] W/K. رده انرژی بام یا سقف مجاور فضای خارج با عایق حرارتی از خارج بام یا سقف مجاور فضای خارج با عایق حرارتی از داخل بام یا سقف مجاورفضای کنترلنشده دیوار با عایق خارجی دیوار با عایق داخلی یا همگن یا میانی دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن ۱/۱ 6/۱ ۸/۴ ۸/۸ 6/۱ EC 6/6 ۸/1 6/۴ 6/6 ۸/1 EC+ 6/1 6/1 ۴/۱ ۴/۴ 6/1 EC++ مبحث نوزدهم ۱۱ ت- حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا – ساختمان گروه 2 کفهای مجاور هروای سراختمان هرای گرروه ۸ ،عرالوه برر رعایرت انتظرارات تعیرین شرده در بنرد 6۱-۴-۸-۸ ،بسته به نوع فضای مجاور آن )کنترلشده یا کنترلنشده(، روش عایقکراری حرارتری کف و دیوار مجاور آن، و همچنین رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیینشرده در جردول 6۱-۵- ۱ را جوابگو باشند. m [بر حسب رده انرژی ساختمان 2 جدول 91-5 -1 حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوای ساختمان گروه 2] W/K. رده انرژی کف مجاور فضای خارج با عایق حرارتی از خارج کف مجاور فضای خارج با عایق حرارتی از داخل کف مجاورفضای کنترلنشده دیوار با عایق خارجی دیوار با عایق داخلی یا همگن یا میانی دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن ۱/7 6/7 ۸/۵ ۸/6 6/1 EC 6/۱ ۸/۴ 6/۵ 6/6 ۸/6 EC+ 6/۴ 6/۴ ۵ ۴/1 6/۸ EC++ 91-5 روش تجویزی ۱6 ث- حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک – ساختمان گروه 2 کفهای مجاور خراک سراختمان هرای گررو ه ۸ ،عرالوه برر رعایرت انتظرارات تعیرین شرده در بنرد 6۱-۴-۸-۸ ،بسررته برره موقعیررت کررف و رده انرررژی سرراختمان، بایررد شرررایط تعیررین شررده در جدول 6۱-۵ -6۱ را جوابگو باشند. 2 جدول 91-5 -90 حداقل مقاومت عایق حرارتی کف روی خاک ساختمان گروه 2] W/K. m [بر حسب رده انرژی ساختمان رده انرژی موقعیت کف ساختمان بیش از 7۱ سانتیمتر باتتر از محوطه پایینتر از محوطه، همتراز با محوطه، یا کمتر از 7۱ سانتیمتر باتتر از محوطه عایقکاری سراسری عایقکاری پیرامونی با عرض حداقل 6۱۱ سانتیمتر عایقکاری سراسری عایقکاری پیرامونی با عرض حداقل 7۱ سانتیمتر ۱/7 ۱/۵ ۱/۱ ۱/7 EC 6/۱ ۱/7 6/6 6/۱ EC+ 6/۴ 6/۱ 6/۱ 6/۴ EC++ مبحث نوزدهم ۱۸ 91-5-2-9-4 راهحلهای فنی طراحی پوسته خارجی ساختمان گروه 3 الف- حداقل مقاومت حرارتی دیوار – ساختمان گروه 3 تمامی دیوارهای ساختمانهای گروه 6 ،عالوه بر رعایت انتظارات تعیینشرده در بنرد 6۱-۴-۸-۸ ، بسته به نوع فضای مجاور آن )کنترلشده یرا کنتررل نشرده (، روش عرایق کراری حرارتری دیروار، و همچنین رده انرژی ساختمان ، باید شرایط تعیینشده در جدول 6۱-۵ -66 را جوابگو باشند. m [بر حسب رده انرژی ساختمان 2 جدول 91-5 -99 حداقل مقاومت حرارتی دیوار ساختمان گروه 3] W/K. دیوار مجاور فضای خارج دیوار مجاور فضای کنترل نشده رده انرژی عایق حرارتی خارجی عایق حرارتی داخلی عایق حرارتی میانی عایق حرارتی همگن * ۱/7 6/6 6/۸ 6/۸ ۱/۱ EC 6/۱ 6/1 6/7 6/7 6/6 EC+ 6/۴ ۸/۸ ۸/۴ ۸/۴ 6/1 EC++ * دیوار بدون عایق حرارتی نیز، جهت تعیین حداقل مقاومت حرارتی، جزء دسرته دیوارهرای برا عرایق همگرن در نظرر گرفته شود. 91-5 روش تجویزی ۱6 ب- حداقل مشخصات حرارتی-نوری جدارهای نورگذر – ساختمان گروه 3 تمامی جدارهای نورگذر فضاهای کنترلشده مرتبط با فضای خارج ساختمانهای گروه 6 ،عالوه بر رعایت انتظارات تعیینشده در بند 6۱-۴-۸-6 ،بسته به نیاز غالب )گرمایی یا سرمایی(، جهت نما، و رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیینشده در جدول 6۱-۵ -6۸ را جوابگو باشند. جدول 91-5 -92 مشخصات حداقل جدارهای نورگذر ساختمانهای گروه 3 ضریب انتقال حرارت حداکثر جدارهای نورگذر فضاهای کنترلشده مرتبط با فضاهای کنترلنشرده /6 ، ۴/ 6 برای ساختمانهای منطبق با مبحث 6۱ ،کم انرژی و بسیار کم انرژی بره ترتیرب برابرر ۴ و .K] 6/6 2 m/ W [در نظر گرفته شود. برای مناطق با نیاز سرمایی غالب، در صورتی که برای تمام جدارهای نورگذر سامانههای مورد نیراز برای سایهاندازی، مطابق پیوست 6۱ ،در نظر گرفته شدهباشد، نیازی به رعایت مقادیر تعیرین شرده برای SHGC حداکثر و SHGC/TV حداقل نخواهد بود. مبحث نوزدهم ۱۴ پ- حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف – ساختمان گروه 3 بامها یا سقفهای ساختمانهای گروه 6 ،عالوه بر رعایت انتظارات تعیینشده در بنرد 6۱-۴-۸-۸ ، بسته به نوع فضای مجاور آن )کنترلشده یا کنترلنشده(، روش عایقکاری حرارتی بام )یا سقف( و دیوار مجاور آن، و همچنین رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیینشرده در جردو ل 6۱-۵ -66 را جوابگو باشند. m [بر حسب رده انرژی ساختمان 2 جدول 91-5 -93 حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف ساختمان گروه 3] W/K. رده انرژی بام یا سقف مجاور فضای خارج با عایق حرارتی از خارج بام یا سقف مجاور فضای خارج با عایق حرارتی از داخل بام یا سقف مجاورفضای کنترلنشده دیوار با عایق خارجی دیوار با عایق داخلی یا همگن یا میانی دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن ۱/7 6/1 ۸/۱ 6/۱ 6/1 EC 6/۱ ۸/6 ۸/۱ ۸/7 ۸/6 EC+ 6/۴ 6/۸ ۴/۱ 6/۱ 6/۸ EC++ 91-5 روش تجویزی ۱۵ ت- حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا – ساختمان گروه 3 کفهای مجاور هروای سراختمان هرای گرروه 6 ،عرالوه برر رعایرت انتظرارات تعیرین شرده در بنرد 6۱-۴-۸-۸ ،بسته به نوع فضای مجاور آن )کنترلشده یا کنترلنشده(، روش عایقکراری حرارتری کررف و دیرروار مجرراور آن، و همچنررین رده انرررژی سرراختمان، بایررد شرررایط تعیررین شررده در جدول 6۱-۵ -6۴ را جوابگو باشند. 2 جدول 91-5 -94 حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور فضای خارج ساختمان گروه 3] W/K. m [بر حسب رده انرژی ساختمان رده انرژی کف مجاور فضای خارج با عایق حرارتی از خارج کف مجاور فضای خارج با عایق حرارتی از داخل کف مجاورفضای کنترلنشده دیوار با عایق خارجی دیوار با عایق داخلی یا همگن یا میانی دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن ۱/1 6/۵ ۸/۱ 6/۱ 6/۴ EC ۱/۱ ۸/6 ۸/۱ ۸/7 ۸/۱ EC+ 6/۸ 6/۱ ۴/۱ 6/۱ ۸/۱ EC++ مبحث نوزدهم ۱1 ث- حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک – ساختمان گروه 3 کفهای مجاور خراک سراختما نهرای گرروه 6 ،عرالوه برر رعایرت انتظرارات تعیرین شرده در بنرد 6۱-۴-۸-۸ ،بسررته برره موقعیررت کررف و رده انرررژی سرراختمان، بایررد شرررایط تعیررین شررده در جدول 6۱-۵ -6۵ را جوابگو باشند. 2 جدول 91-5 -95 حداقل مقاومت عایق حرارتی کف روی خاک ساختمان گروه 3] W/K. m [بر حسب رده انرژی ساختمان رده انرژی موقعیت کف ساختمان بیش از 6۱۱ سانتیمترباتتر از محوطه کمتر از 6۱۱ سانتیمتر باتتر از محوطه عایقکاری سراسری عایقکاری پیرامونی با عرض حداقل 7۱ سانتیمتر عایقکاری سراسری عایقکاری پیرامونی با عرض حداقل ۵۱ سانتیمتر ۱/۵ ۱/۵ ۱/۵ ۱/۵ EC ۱/۵ ۱/۵ ۱/7 ۱/۵ EC+ ۱/1 ۱/۵ 6/۱ ۱/۵ EC++ طبیعی روشنایی 2-2-5-91 در روش تجویزی، عالوه بر رعایت ضوابط اجباری تعیین شده در بنرد 6۱-۴-۸-۱ ،ضرروری اسرت که ضوابط این بند برای طراحی سادهسازی شده )دستی( روشنایی طبیعی نیز رعایت شود. برای تعیین درصد سطح فضاهای بهرهمند از روشنایی طبیعی، بدون انجام شبیهسازی عددی، تزم است، با استفاده از روابط تعریفشده در این بخش، میزان عمق و عرض فضای بهرهمند از روشنایی طبیعی تعیین گردد. درصد مساحت فضای بهرهمنرد از روشرنایی طبیعری بررای رده هرای مختلرف انرژی باید مساوی یا بیش از مقادیر تعیینشده در جدول باشد. 91-5 روش تجویزی ۱7 جدول 91-5 -97 مقادیر حداقل درصد مساحت فضای بهرهمند از روشنایی طبیعی، برای ردههای مختلف انرژی رده انرژی درصد مساحت (AP[%] ( ۵۵ EC 1۵ EC+ 7۵ EC++ در صورتی که Ap بیشتر از ۱۵ درصد باشد، توصیه میشود با انجام کنترلهای تزم از عردم برروز خیرگی اطمینان حاصل شود. میزان عمق نفوذ روشنایی طبیعی در فضای داخل برابر است با کمترین مقدار بره دسرت آمرده، برا استفاده از رابطه )6۱-۵ -6 )و یکی از دو رابطه )6۱-۵ -۸ )و )6۱-۵ -6 ،)بسته به وجود یرا عردم وجود سایهبان: )6 -۵-6۱( در این رابطه: L : عمق فضا که از نور طبیعی بهرهمند میشود بر حسب متر W : عرض اتاق در داخل، در امتداد عرض پنجره بر حسب متر H : ارتفاع باتی پنجره از کف تمامشده بر حسب متر Rb : ضریب انعکاس متوسط وزن یافته سطوح داخلی )دیوارها، کف و سقف( در نیمهای از اتاق، مجاور پنجره، به جز سطح دیوار زیر پنجره برای پنجرههای فاقد سایبان: L=2.5 x H )۸ -۵-6۱( مبحث نوزدهم ۱۱ برای پنجرههای دارای سایبان: L=2.0 x H )6 -۵-6۱( برای تعیین عمق نفوذ نور در ارتفاع سطح کار باید از رابطه )6۱-۵ -۴ )استفاده کرد: l= (H-h)/(H/L) )۴ -۵-6۱( l = عمق نفوذ نور در ارتفاع سطح کار بر حسب متر h =ارتفاع سطح کار از کف تمام شده بر حسب متر برای در نظر گرفتن اثر موانع خارجی جلوی پنجره، تزم است با استفاده از جردول 6۱-۵ -67 ترا جدول 6۱-۵ -6۱ ،ضریب کاهش عمق فضا تعیین گردد: جدول 91-5 -97 ضریب کاهش عمق فضا )در اثر وجود موانع مقابل پنجره( برای شدت روشنایی 300-900 لوکس زاویه رؤیت موانع جهت پنجره جنوب شرق غرب شمال 6 6 6 6 درجه6۱ از کمتر 6 6 6 6 درجه 1۱ تا درجه 6۱ ۱ درجه 1۱ از بیش 6 6 6 ۱/ 91-5 روش تجویزی ۱۱ جدول 91-5 -98 ضریب کاهش عمق فضا )در اثر وجود موانع مقابل پنجره(برای شدت روشنایی 500-300 لوکس زاویه رؤیت موانع جهت پنجره جنوب شرق غرب شمال ۱/۱ ۱/۱ ۱/7 ۱/۱ درجه6۱ از کمتر ۱/۱ ۱/7 ۱/7 ۱/۱ درجه 1۱ تا درجه 6۱ ۱ درجه 1۱ از بیش ۱/1 ۱/1 ۱/7 ۱/ جدول 91-5 -91 ضریب کاهش عمق فضا )در اثر وجود موانع مقابل پنجره(برای شدت روشنایی 700-500 لوکس زاویه رؤیت موانع جهت پنجره جنوب شرق غرب شمال ۱/1 ۱/1 ۱/۱ ۱/1 درجه6۱ از کمتر ۱/1 ۱/1 درجه 1۱ تا درجه 6۱ فاقد روشنایی کافی فاقد روشنایی کافی /۱ بیش از 1۱ درجه 1 فاقد روشنایی کافی /6 برای تعیین میزان عرض فضا، در امتداد عرض پنجرره از هرر طررف آن ۱۱ مترر در نظرر گرفتره میشود. اگر در مجاورت پنجره مورد نظر، پنجره دیگری قرار داشته باشد و فاصله افقی بین دو پنجره کمتر ۱۱ از ۸/ متر باشد، در این صورت، بهجای یکی از فاصلههای ۱۱/6 متری، نصف فاصله افقری برین دو پنجره مالک عمل قرار میگیرد. اگر در فاصله عرض پنجره به اضافه یک متر از طرفین یک مانع کردر، نظیرر تیغره داخلری، وجرود داشته باشد، در این صورت، بهجای یک متر، فاصله پنجره تا مرانع مزبرور در محاسربه عررض فضرا منظور میشود. مبحث نوزدهم ۱۱ برای نماهای شیشهای، عرضِ فضای بهرهمند از نور طبیعی همان عرض اتاق است. برای محاسبه عرض فضای روشن شده با نور طبیعی پنجرهها و نورگیرهای سقفی، در جهرت افقری از هر طرف عرض پنجره فاصله مضاعفی مساوی عرض بازشوی نورگرذر آن پنجرره در نظرر گرفتره میشود، و به آن یکی از مقادیر زیر اضافه میشود: – ارتفاع کف تمام شده تا سقف برای نورگیرهای سقفی و پنجرههای سقفی دندانهای، – ۵/6 برابر همان ارتفاع برای پنجرههای زیر سقفی یا برابر همان ارتفاع برای پنجرههای سقفی دندانهای. دراینجا نیز، مانند حالت قبل، میتوان فاصله یک متر یا فاصله تا یک جداکننده کردر، یرا نیمری از فاصله افقی بین یک نورگیر سقفی مجاور یا شیشه عمودی مجاور را، هر کدام کره کمترر باشرد در نظر گرفت. اگر مشخص نباشد که یک بازشو پنجره است یا نورگیر سقفی، هر بازشرویی کره در آن بخش نورگذر کامالً باتی سقف اتاق قرار گرفته باشد نورگیر سقفی محسوب میشود. برای محاسبات، در صورتی که جهت پنجره مورد نظر با یکی از جهرات اصرلی جغرافیرایی منطبرق نباشد، نزدیکترین جهت اصلی جغرافیایی مالک عمل قرار میگیرد. مکانیکی تأسیسات 3-5-91 در صورت طراحی به روش تجویزی، عالوه بر الزامات بخش 6۱-۴-6 ،ضرروری اسرت ضروابط بنرد 6۱-۵-6 نیز رعایت گردد. حرارتی عایقکاری 9-3-5-91 تمامی لولههای آب گرم در سیستم آبگرم مصرفی، عالوه بر رعایت ضروابط بنرد 6۱-۴-6-۸ بایرد طبق ضوابط زیربند 6۱-۵-6-6-6 و تمامی کانالهای انتقال هوا در سیستمهای گرمایی و سرمایی طبق ضوابط زیربند 6۱-۵-6-6-۸ عایقکاری حرارتی شوند. 91-5 روش تجویزی ۱6 91-5-3-9-9 عایقکاری حرارتی لوله و مخزن در سیستمهای آب گرم مصرفی، تمام لولههای رفتوبرگشرت بایرد مطرابق جردول 6۱-۵ -۸۱ برر اساس هر یک از ردههای انرژی ساختمان عایقکاری حرارتی شوند. m2 جدول 91-5 -20 حداقل مقاومت حرارتی عایق لوله آب گرم مصرفی [W/K. [ رده انرژی قطر نامی لوله کمتر از 6۸ میلیمتر 6۸ میلیمتر و بیشتر ساختمان منطبق با مبحث 6۱( EC) مطابق با مبحث 61 مقررات ملی ساختمان مطابق با مبحث 61 مقررات ملی ساختمان 6/6۱ ۱/۱۱ )EC+( کمانرژی ساختمان 6/۱۵ 6/6۵ )EC++( کمانرژی بسیار ساختمان برای تعیین مقاومت حرارتی حداقل تمامی لولهها )به اسرتثنای لولره هرای سیسرتم هرای آب گررم مصرفی( و مخازن سیستمهای گرمایی و سرمایی واقع در فضای داخلی، خارجی و یا کنتررل نشرده، تزم است به مقاومت حرارتی حداقل تعیینشرده در مبحرث 6۴ مقرررات ملری سراختمان ) R6۴ ،) بسته به رده انرژی ساختمان، ضریب افزایشی برابر با مقدار تعیینشده در جدول 6۱-۵ -۸6 اعمال شود. مبحث نوزدهم ۱۸ جدول 91-5 -29 ضریب افزایش مقاومت حداقل تعیینشده در مبحث 94 مقررات ملی ساختمان )R94 ) رده انرژی لوله یا مخزن یا کانال واقع در فضای خارجی یا کنترلنشده فضای داخلی* 6/۱۱ 6/۱۱ )EC( 6۱ مبحث با منطبق ساختمان 6/۴۱ 6/1۱ )EC+( کمانرژی ساختمان ۸/۱۱ ۸/۵۱ )EC++( کمانرژی بسیار ساختمان * تزم است دو متر قبل و بعد از قسمتی از لوله یا کانال، که در معرض فضای خارجی یا کنترل نشده قرار دارد، مشابه بخش در معرض فضای خارجی یا کنترلنشده عایقکاری حرارتی شود. کانالها حرارتی عایقکاری 2-9-3-5-91 برای تعیین مقاومت حرارتی حداقل تمامی کانالهای فضای داخلری، خرارجی و کنتررل نشرده تزم است به مقاومت حرارتی حداقل تعیینشده در مبحث 6۴ مقررات ملی ساختمان )R6۴ ،)بسرته بره رده انرژی ساختمان، ضریب افزایشی برابر با مقدار تعیینشده در جدول 6۱-۵ -۸6 اعمال شود. انرژی بازیافت 2-3-5-91 91-5-3-2-9 بازیافت انرژی در سیستمهای هوارسان در ساختمانهای با رده کرم انررژی ) +EC )و بسریار کرم انررژی ) ++EC ،)در صرورت اسرتفاده از سیستم هوارسان، تزم است موارد زیر، برای بازیافت انرژی، مورد رعایت قرار گیرد: الف( استفاده از سامانههای بازیافت انرژی در سیستمهای سرمایی منراطق گررم )برا نیر از سررمای ی غالب طبق پیوست 6 )و سیستمهرای گرمرای ی منراطق سررد )برا نیراز گرمرای ی غالرب طبرق پیوست 6 ،)در صورتی که دبی کل دستگاه از مقادیر جدول 6۱-۵ -۸۸ و جدول 6۱-۵ -۸6 بیشتر باشد الزامی است. 91-5 روش تجویزی ۱6 * جدول 91-5 -22 حداکثر دبی تهویه 3 قابل قبول ، بر حسب s/l( و min/ ft ،)در حالت عدم استفاده از بازیافت انرژی )در صورت کارکرد بیش از 8000 ساعت در سال( رده انرژی نیاز غالب درصد هوای تازه بیشتر یا مساوی ۱۱% درصد هوای تازه کمتر از ۱۱% EC+ )16۵7( 6۱۱۱ )۸66۱( 6۱۱۱ سرمایی )16۵7( 6۱۱۱ )۸66۱( 6۱۱۱ گرمایی EC++ )۴۸6۱( ۸۱۱۱ )6۱۵۱( ۵۱۱ سرمایی )۴۸6۱( ۸۱۱۱ )6۱۵۱( ۵۱۱ گرمایی * حداکثر دبی کل خروجی از فن دستگاه هواساز )هوارسان( * جدول 91-5 -23 حداکثر دبی تهویه 3 قابل قبول ، بر حسب s/l( و min/ ft ،)در حالت عدم استفاده از بازیافت انرژی )در صورت کارکرد کمتر از 8000 ساعت در سال( رده انرژی نیاز غالب درصد هوای تازه بیشتر یا مساوی ۱۱% درصد هوای تازه کمتر از ۱۱% EC+ )6۱۵۱۴( ۵۱۱۱ )۴۸6۱( ۸۱۱۱ سرمایی )6۱۵۱۴( ۵۱۱۱ )۸66۱( 6۱۱۱ گرمایی EC++ )۱۴71( ۴۱۱۱ )۸66۱( 6۱۱۱ سرمایی )۱۴71( ۴۱۱۱ )6۱۵۱( ۵۱۱ گرمایی * حداکثر دبی کل خروجی از فن دستگاه هواساز )هوارسان( ب( سیستمهای بازیافت انرژی مجاز باید بتوانند آنتالپی هروای ترازه را بره مقردار نسربی )درصرد( تعیینشده در جدول6۱-۵ -۸۴ افزایش یا کاهش دهند. مبحث نوزدهم ۱۴ جدول91-5 -24 کاهش نسبی اختالف آنتالپی برای سیستمهای بازیافت انرژی مجاز رده انرژی کاهش نسبی اختالف آنتالپی هوای ورودی و هوای تخلیه )درصد( ساختمان کمانرژی )+EC )1۱ ساختمان بسیار کمانرژی )++EC )7۱ پ( در سیستمهای با ساعت کارکرد کم، که کمتر از ۵۱۱ ساعت در سال تأمین هوای ترازه دارنرد ، نیازی به سامانه بازیافت انرژی نیست. 91-5-3-2-2 بازیافت انرژی در کندانسورهای سیستمهای آبخنک در سراختمانهررای بررا رده کرمانرررژی )+EC )و بسرریار کرمانرررژی )++EC ،)در کندانسررورهای سیستمهای آبخنک، تزم است موارد زیر، برای بازیافت انرژی، مورد رعایت قرار گیرد: الف( استفاده از سامانه بازیافت انرژی برای گرمکردن و یرا پریش گررم کرردن آبگررم مصررفی، در صورتی که میزان گرمای دفع شده از کندانسور بیشتر از 6۱۱۱ کیلووات و بار آبگرم مصرفی بیشتر از 6۱۱ کیلووات باشد و آن سیستم بهصورت ۸۴ساعته کار کند، الزامی است. ب( سامانه بازیافت انرژی در کندانسورها در صورتی قابل قبول است که بتواند دمرای آب در زمران اوج مصرف آب را، با پیشگرم کردن، حداقل به 6۱ درجه سلسیوس برساند و یا تا 1۱ درصرد انرژی تخلیهشده از کندانسور در شرایط طراحی را بازیافت نماید. پ( در صورت عدم رعایت بند )الف(، تزم است کاهش مصرف انرژی سیستم سرمایی و یا گرمایی، بهمیزان معادل اقدامات تعیرین شرده در بنرد )ب(، برا اسرتفاده از فنراوری هرای دیگرر، نظیرر سیستمهای بر پایه انرژیهای تجدیدپذیر، یا سیستمهای تولید هرم زمران مرورد تأییرد نهراد دارای صالحیت قانونی، انجام شود. 91-5 روش تجویزی ۱۵ اکونومایزر 3-3-5-91 در سیستمهای سرمایی فندار و سیستمهای سرمایی آبی بردون فرن )برا ظرفیرت بیشرتر از 6۵۱ کیلووات یا 6۱۱ تن تبرید(،استفاده از اکونومایزر آبی یا هوایی توصیه میشود. حرارت دفع تجهیزات 4-3-5-91 در سیستم تهویه مطبوع، برج خنککن باید بر مبنرای اسرتاندارد ملری ایرران بره شرماره 6۱16۵ طراحی شدهباشد. عالوه بر این، تزم است انتخاب آن بر اساس محاسبات تأیید شده صورت گیرد. انرژی ذخیرهساز سیستمهای 5-3-5-91 در کلیه ساختمانها استفاده از سیستم ذخیرهساز حرارتی توصیه میشود. عملکرد پایش سامانههای 7-3-5-91 الف( در ساختمانهای با رده کمانرژی )+EC )و بسیار کمانرژی )++EC ،)تزم است برای تمامی سیستمهای مرکزی و مستقل گرمایی و سرمایی تمهیدات تزم جهت پایش عملکرد و تعیرین میزان آتیندگی و مصرف انرژی صورت گیرد. 91-5-3-7 انتخاب و نصب مناسب تجهیزات الف( برای ساختمانهای کمانررژی و بسریار کرم انررژی، ارائره گرزارش جرامع طراحری تأسیسرات مکانیکی، و محاسبات بار برودتی و حرارتی، با استفاده از نررم افزارهرای معتبرر الزامری اسرت. مشخصات فنی تمامی تجهیزات انتخابشده نیز بایرد در همراهنگی برا محاسربات و طراحری باشد. ب( در ساختمانهای کمانرژی و بسیار کمانرژی، رده برچسب آب مربوط به مقرادیر دبری حرداکثر شیرآتت بهداشتی تأمین آبگرم مصرفی و سردوشیها، طبق استانداردهرای تعیرین شرده در پیوست 66 ،باید به ترتیب B و A باشد. مبحث نوزدهم ۱1 برقی تأسیسات 4-5-91 ترانسفورماتورها 9-4-5-91 متوسط فشار ترانسفورماتورهای 9-9-4-5-91 جهت آگاهی از نکات و توصیهها در خصوص ترانسفورماتورهای فشار متوسط به پیوست 6۸ رجروع شود. 91-5-4-9-2 حداکثر راندمان انرژی و تلفات ترانسفورماتورهای فشار متوسط ترانسفورماتورهای فشار متوسط مورد استفاده در پستهای برق اختصاصی ساختمان مری تواننرد از نوع روغنری یرا نروع خشرک)رزینی( باشرند. بررای الزامرات و شررایط اسرتفاده از هریرک از انرواع ترانسفورماتورها در پست برق اختصاصی ساختمان به مبحث سیزدهم مقرررات ملری رجروع شرود. همچنین نحوه محاسبه تلفات کل ترانسفورماتور در پیوست 6۸ آمده است. 91-5-4-9-3 تلفات و ضریب حداکثر راندمان انرژی ترانسفورماتورهای روغنی )OIT) مقادیر تلفات و ضریب حداکثر راندمان انرژی ترانسفورماتورهای روغنی، در شرایط کارکرد نرمرال و برای توانهای نامی مختلف و ولتاژ کار ۸۱ کیلوولت که عمومراً در اکثرر نقراط کشرور در ترأمین و تغذیه نیروی برق ساختمان با انشعاب برق فشار متوسط بهکار میروند، در پیوست 6۸ آمده اسرت. این جدول شامل مقادیر تلفات بیبار )Po ،)تلفات بار )Pk )و ضریب حداکثر رانردمان انررژی بررای گروههای ترانسفورماتورهای روغنی میباشد. 91-5-4-9-4 اثر شرایط اقلیمی در باردهی ترانسفورماتورهای روغنی شرایط کار نرمال ترانسفورماتورهای روغنی، از نظر شررایط و اقلریم شرهر یرا منطقره محرل نصرب ترانسفورماتور، برای باردهی با توان نامی، براساس حداکثر دمای شهر و یا منطقه محل نصرب برابرر 91-5 روش تجویزی ۱7 ۴۱ درجه سلسیوس و ارتفاع شهر و منطقه محل نصب از سطح دریا برابر 6۱۱۱ متر، در اسرتاندارد شماره 177۱ سازمان ملی استاندارد ایران )استاندارد ترانسرفورماتورهای روغنری( تعیرین گردیرده است. ضرایب کاهش باردهی ترانسفورماتور در شرایط محیط )محل نصرب(، نسربت بره شررایط کرارکرد نرمال آن، برای تعیین توان مجاز ترانسفورماتورهای روغنی، متناسرب برا حرداکثر دمرا و ارتفراع از سطح دریا، برای شهرها و مناطق مختلف، در جردول 6۱-۵ -۸۵ و جردول 6۱-۵ -۸1 ،برر اسراس استاندارد فوقالذکر، مشخص شده است. تبصره 6 :برای تعیین شرایط اقلیمی شهرها و مناطق کشرور در گرروه هرای A ،B ،C و D ،بره استاندارد 177۱ رجوع شود. تبصره ۸ :برای ضرایب باردهی مربوط به دما و ارتفاع خارج از مقادیر فروق الرذکر، تزم اسرت از تولیدکنندگان استعالم گردد. تبصره 6 :ممکن است یک شهر از نظر حداکثر دمای محل نصب در یک گروه قررار گیررد، و از نظر حداکثر ارتفاع محل نصب در گروه دیگری باشد. جدول 91-5 -25 ضرایب کاهش باردهی برحسب حداکثر دمای محل نصب گروه شهر و منطقه حداکثر دمای محیط )درجه سلسیوس( ضریب باردهی 6/۱۱ ۴۱ A ۱/۱۱ ۴۵ تا ۴۱ B ۱/۱۱ ۵۱ تا ۴۵ C ۱/7۸ ۵۱از بیش D مبحث نوزدهم ۱۱ جدول 91-5 -27 ضرایب باردهی برای حداکثر ارتفاع محل نصب گروه شهر و منطقه حداکثر ارتفاع از سطح دریا (m) ارتفاع معادل (m) ضریب باردهی 6/۱۱ 6۱۱۱ کمتر یا 6۱۱۱ A ۱/۱7۵ 6۵۱۱ 6۵۱۱ تا 6۱۱۱ B ۱/۱۵ ۸۱۱۱ ۸۱۱۱ تا 6۵۱۱ C ۱/۱۸۵ ۸۵۱۱ ۸۱۱۱ از بیش D 91-5-4-9-5 تلفات و ضریب حداکثر راندمان ترانسفورماتورهای خشک )CRT) مقادیر تلفرات شرامل مقرادیر تلفرات بری برار ) Po )و تلفرات برار ) Pk )و ضرریب حرداکثر رانردمان ترانسفورماتورهای خشک در شرایط کارکرد نرمال و برای توانهای نامی مختلرف و ولتراژ کرار ۸۱ کیلوولت که عموماً در اکثر نقاط کشور در تأمین و تغذیره بررق سراختمان برا انشرعاب بررق فشرار متوسط بهکار میروند، برای گروههای ترانسفورماتورهای خشک در پیوست 6۸ آمده است. 91-5-4-9-7 اثر شرایط اقلیمی در باردهی ترانسفورماتورهای خشک ضرایب کاهش باردهی ترانسفورماتور در شرایط محیط )محل نصرب(، نسربت بره شررایط کرارکرد نرمال آن، برای تعیین توان مجاز ترانسفورماتورهای خشک، متناسرب برا حرداکثر دمرا و ارتفراع از سطح دریا، برای شهرها و مناطق مختلف، در جردول 6۱-۵ -۸7 و جردول 6۱-۵ -۸۱ ،برر اسراس استاندارد فوقالذکر، مشخص شده است. 91-5 روش تجویزی ۱۱ جدول 91-5 -27 ضرایب باردهی برای حداکثر دمای محل نصب حداکثر دمای محیط )درجه سلسیوس( ضریب باردهی 6/۱1 6۱ 6/۱۱ ۴۱ ۱/۱6 ۵۱ جدول 91-5 -28 ضرایب باردهی برای حداکثر ارتفاع محل نصب حداکثر ارتفاع از سطح دریا (m) ارتفاع معادل (m) ضریب باردهی 6/۱۱ 6۱۱۱ کمتر یا 6۱۱۱ ۱/۱7۵ 6۵۱۱ 6۵۱۱ تا 6۱۱۱ ۱/۱۵ ۸۱۱۱ ۸۱۱۱ تا 6۵۱۱ ۱۸۵ ۸۵۱۱ ۸۱۱۱ از بیش ۱/ تبصره 6 :برای تعیین شرایط اقلیمی شهرها و مناطق کشور، به استاندارد 177۱ رجوع شود. تبصره ۸ :ضرایب باردهی مربوط بره دمرا و ارتفراع خرارج از مقرادیر فروق الرذکر ، از تولیدکننردگان استعالم گردد. 91-5-4-9-7 سیستمهای کاهش دمای اتاق ترانسفورماتور ترانسفورماتورها عموماً در اتاق یرا فضرای بسرته در پسرت بررق اختصاصری سراختمان و یرا مردل کیوسکی پست برق نصب و مورد استفاده قرار میگیرند. حرارت ناشی از تلفات برار ) Pk )و بری برار )Po )ترانسفورماتور باعث افزایش دمای ترانسفورماتور و اتاق آن میگردد. برای صرفهجویی در مصرف برق، تزم است طراحری اتراق ترانسرفورماتور و نیرز پسرت بررق فشرار متوسط، برا بره کرارگیری روشهرا و سیسرتم هرای طبقره بنردی شرده در بنردهای زیرر، و انتخراب مبحث نوزدهم 6۱۱ ترانسفورماتور با کارایی تزم و سیستم تأسیسات مکانیکی مناسب، ، کاهش دمای ترانسرفورماتور و اتاق محل استقرار آن صورت گیرد، تا شرایط مورد نیاز برای کارکرد مناسب ترانسفورماتورها محقق شود. الف( در شهرها و مناطق گروه A ،برای کاهش دمای اتاق ترانسرفورماتور، تعرویض و تخلیره هروای اتاق میتواند با تهویه طبیعی و یا مکانیکی انجام گیرد )به مبحث سیزدهم مقررات ملی رجوع شود(. در روش تهویه مکانیکی از هواکش برقی، که از طریق ترموستات قطع و وصل یا کنترل میشود، برای کاهش و تنظیم دمای اتاق استفاده میشود. استفاده از سیسرتم سررمای ی بررای مناطق مذکور، بهجای هواکش، مجاز نمیباشد. ب( استفاده از روشهای مطرحشده در بند )الف(، برای شهرها و مناطق و گروههای B ،تنها زمرانی مجراز اسرت کره ضررایب مربروط بره دمرا و ارتفراع در محاسربه تروان مجراز )برار خروجری( ترانسفورماتور اعمال شده و ترانسفورماتور با مشخصرات فنری و تروان نرامی مناسرب انتخراب گردیدهباشد. پ( استفاده از روشهای مطرحشده در بند )الف(، برای شهرها و منراطق گرروه هرای C و D ،تنهرا زمانی مجاز است که پس از اعمال ضرایب مربوط به دما و ارتفاع، مشخصات فنی و توان نرامی ترانسفورماتور، مقدار تلفات بار براساس 6۱-۵-۴-6-6 تعیین گردد. ت( در صورتی که دمای محل استقرار ترانسفورماتور، در اوقراتی از سرال، از ۵۱ درجره سلسریوس فراتر رود، تزم است در انتخاب ترانسفورماتور مناسب برای این شرایط دقت تزم بهعمل آیرد ، و در صورت پیشبینی سیستم سرمایی برای کاهش و کنترل دمای اتاق و ترانسفورماتور، تزم است وابستگی میزان مصرف برق سیستم سرمایی با تلفات بار و بازدهی ترانسفورماتور در نظرر گرفته شود. 91-5-4-9-8 شرایط استفاده از انواع مختلف ترانسفورماتورهای فشار متوسط گروهبنردی ترانسرفورماتورهای روغنری )OIT1 ،OIT2 و OIT3 )و خشرک )CRT1 ،CRT2 و CRT3 ،)بر اساس تلفات بار، تلفات بی بار، حداکثر رانردمان انرر ژی و تلفرات کرل در زیربنردهای 91-5 روش تجویزی 6۱6 پیوست 6۸ آمدهاست. شرایط استفاده از انواع مختلف ترانسفورماتورهای فشار متوسط به قررار زیرر میباشد: الف( الزامات مربوط به استفاده از ترانسفورماتورهای روغنی و یا خشک فشار متوسط در پسرت برق )اختصاصی( ساختمانها باید منطبق بر ردیفها و بندهای مبحث سریزدهم مقرررات ملی باشد. ب( ردهبندی کلی ترانسفورماتورها )رده اول تا رده سوم( و همچنین گرروه بنردی هرای متنراظر انرواع مختلرف ترانسرفورماتورهای روغنری )OIT1 ،OIT2 و OIT3 )و خشرک )CRT1 ، CRT2 و CRT3 )از نظر تلفات بار در توانهای نامی مختلف در جدول 6۱-۵ -۸۱ ارائره شدهاست. جدول 91-5 -21 ردهبندی کلی و گروهبندیهای متناظر انواع مختلف ترانسفورماتورهای روغنی و خشک رده ترانسفورماتور تلفات بار در توان نامی نوع ترانسفورماتور روغنی خشک اول کمترین مقدار OIT1 CRT1 دوم مقدار متوسط OIT2 CRT2 سوم مقدار متعارف OIT3 CRT3 91-5-4-9-1 ضریب بار ترانسفورماتورهای روغنی و خشک فشار متوسط مقادیر ضرریب برار حرداکثر یرا حرداکثر درصرد زیرر برار برو دن ردههرای مختلرف )اول ترا سروم( ترانسفورماتورهای روغنی و خشک از نظر تلفات بار، بر حسب ردهبندی آنها، برای رتبره بنردی هرای مختلف ساختمان، در جدول 6۱-۵ -6۱ ارائه شدهاست. مبحث نوزدهم 6۱۸ جدول 91-5 -30 ضریب بار حداکثر ترانسفورماتورهای روغنی و خشک رتبه انرژی ساختمان گروهبندی ترانسفورماتورها روغنی خشک OIT1 )رده اول( OIT2 )رده دوم( OIT3 )رده سوم( CRT1 )رده اول( CRT2 )رده دوم( CRT3 )رده سوم( ساختمان منطبق با مبحث 6۱ )EC( %۵۱ %1۱ 1۵% %۵۱ %1۱ %7۱ ساختمان کمانرژی )EC+( 1۱ %۵۱ %غیر مجاز 1۱% %۵۵ غیر مجاز ساختمان بسیار کمانرژی )EC++( ۵۱ %غیر مجاز غیر مجاز ۵۱ %غیر مجاز غیر مجاز برقی موتورهای 2-4-5-91 انتخاب موتورهای برقی مورد استفاده در سیستمهرای تأسیسرات مکرانیکی و برقری سراختمان ، از جمله سیستمهای سرمایی، گرمایی، تهویه، آسانسور، پلکانهای برقی، پیادهروهای متحرک باید برا در نظر گرفتن عوامل زیر صورت گیرد: الف( داشتن برچسب انرژی تعیینشده برای موتورهای تکفاز و سهفاز، با رده انرژی منطبرق برا در جدول 6۱-۴ -1 و متناسب با رده ساختمان، ب( هماهنگی مشخصات فنی، قدرت نامی، ولتاژ و راندمان کارکرد، برای عملکرد مورد نظر، پ( کاهش مقدار جریان مورد نیاز برای راهاندازی موتور، با استفاده از فناوریهای مناسب، ت( انتخاب سیستم کنترل کارآمد برای تنظیم دور و نقطه کار مناسب برای موتور، ث( محدود نگهداشتن میزان عدم تعادل ولتاژ در فازها، در دوره بهرهبررداری از موترور، بره کمترر از 6 ،%برای جلوگیری از کاهش راندمان موتور. ج( توصیه میشود حتیاتمکان برای تمامی موتور الکتریکری مرورد اسرتفاده در تجهیرزات برا برار متغیر، از جمله برج خنککن، سیستم تغییر دور در نظرر گرفتره شرود، ترا در زمران هرایی کره برار ساختمان کم است، با استفاده از سیستم کنترلی، امکان تغییرر وضرعیت و کراهش دور موترور بره 91-5 روش تجویزی 6۱6 میزان حداقل یا قرار دادن آن در حالت خاموش فراهم باشد. چ( استفاده از راه اندازه نرم )Starter Soft ،)بهمنظور کاهش مقردار جریران ر اهانردازی موتورهرا، بهجای سیستم متعارف راهاندازی ستاره-مثلث، برای موتورهای با توان بات، خصوصراً موتورهرای برا توان نامی 66 کیلووات )kW )و به بات، توصیه میشود. پمپها 9-2-4-5-91 الف( تمامی پم های مورد استفاده در تأسیسات الکتریکی و مکانیکی، بسته به رده ساختمان، باید دارای برچسب انرژی تعیینشده در جدول 6۱-۴ -1 باشند. 91-5-4-2-2 فنها و سیستمهای کنترل سرعت الف( تمامی فنهای مورد استفاده در تأسیسات الکتریکی و مکانیکی، بسته به رده سراختمان، بایرد دارای برچسب انرژی تعیینشده در جدول 6۱-۴ -1 باشند. ب( در فنها، بازده کل در نقطره طراحری کرارکردی بایرد در فاصرله حرداکثر 6۵ درصرد از نقطره حداکثر کارایی کل فن باشد. پ( ویژگیهای تزم برای موتور و سیستم کنترل سرعت فنکویل زمینری، سرقفی و یرا داکتری در رتبهبندیهای مختلف ساختمان در جدول 6۱-۵ -66 ارائه شدهاست. مبحث نوزدهم 6۱۴ جدول 91-5 -39 ویژگیهای الزم برای نوع موتور و سیستم کنترل فنکویل، در رتبهبندی مختلف رتبه انرژی ساختمان ویژگیهای الزم برای فنکویل موتور سیستم کنترل سرعت ساختمان منطبق با مبحث 6۱ )EC( حداقل سه سرعته سیستم کنترل سرعت متعارف سهسرعته ساختمان کمانرژی )EC+( حداقل چهارسرعته سیستم کنترل سرعت متعارف چهارسرعته ساختمان بسیار کمانرژی )EC++( تکسرعته سیستم کنترل سرعت از نوع سرعتمتغیر )VSD) تبصره 6 :استفاده از شیر برقی نیز برای کنترل جریان آب فنکویل توصیه میشود. ت( در کولرهای آبی، بسته به رتبه انرژی مورد نظر برای ساختمان، تزم اسرت مروارد زیرر رعایرت گردد: – تأمین انتظارات تعیینشده در جدول 6۱-۴ -۵ برای برچسب انرژی کولر آبی، – اسررتفاده از موتورهررای چنررد سرررعته یررا تررک سرررعته دارای برچسررب انرررژی مطررابق جدول 6۱-۴ -۵ ،و ویژگیهای تعیینشده در جدول 6۱-۵ -6۸، -بهرهگیری از سیستم )دستگاه یا راهانداز( تغییر سرعت )VSD )دارای ویژگیهای تعیینشرده .6۸ -۵-6۱ جدول در جدول 91-5 -32 ویژگیهای الزم برای موتور و سیستم کنترل سرعت و راهاندازی کولر آبی، مربوط به رتبهبندیهای انرژی مختلف رتبه انرژی ساختمان ویژگیهای الزم برای موتور و سیستم کنترل کولر آبی ساختمان منطبق با مبحث 6۱( EC) موتور دوسرعته، با سیستم کنترل و راهاندازی دو سرعته )سرعت کم و زیاد( ساختمان کمانرژی )+EC )موتور تکسرعته با سیستم راهاندازی و تغییر سرعت )VSD) ساختمان بسیار کمانرژی )++EC )موتور تکسرعته با سیستم راهاندازی و تغییر سرعت )VSD) 91-5 روش تجویزی 6۱۵ 91-5-4-3 آسانسورها و پلکانهای برقی موتورهای آسانسورها و پلکانهای برقی ساختمانها، بسته به رتبه ساختمانی مورد نظر، باید دارای یکی از شرایط زیر باشند: – برای موتورهای بدون گیربکس: داشتن برچسب انرژی مطابق جدول 6۱-۴ -1 – برای موتورهای گیربکسدار: داشتن بازده معادل برچسب انرژی تعیینشرده در جردول 6۱- 1 -۴ تبصره: در راندمان کارکرد آسانسور، عمدتاً مقادیر قدرت موتور، نوع سیستم محرکره، ظرفیرت، سرعت، نوع سیستم کنترل سرعت و نیز وزن سیستم تعلیرق )عمردتاً وزنره تعرادل( مر ؤثر است. بنابراین، برای تعیین مقدار بهینه رانردمان تزم اسرت کره پارام ترهرای فروق طبرق شرایط و نیاز طرح و نیز مشخصات فنی تولید آسانسور مورد توجه قرار گیرد. 91-5-4-4 دستگاههای برق بدون وقفه )UPS )نوع استاتیک حداقل راندمان تزم برای دستگاههای برق بدون وقفه )UPS )نوع استاتیک در جردول 6۱-۵ -66 ارائه گردیده است. جدول 91-5 -33 حداقل راندمان الزم برای دستگاههای برق بدون وقفه )UPS )نوع استاتیک توان نامی دستگاه )کیلوولت آمپر( )kVA) راندمان حداقل کمتر یا مساوی ۸۱ ۱۱% بیش از ۸۱ و کمتر یا مساوی 6۱۱ ۱6% بیش از 6۱۱ ۱6% 91-5-4-5 ضریب توان اصالح شده ساختمان حداقل مقدار ضریب توان اصالح شده، برای رتبهبندیهرای مختلرف انررژی سراختمانی در جردول .است آمده 6۴ -۵-6۱ مبحث نوزدهم 6۱1 جدول 91-5 -34 حداقل مقدار ضریب توان اصالح شده، برای رتبهبندیهای مختلف ساختمان رتبه انرژی ساختمان حداقل مقدار ضریب توان اصالح شده ساختمان منطبق با مبحث 6۱( EC )۱۱/۱ ۱/۱6 )EC+( کمانرژی ساختمان ساختمان بسیار کمانرژی )++EC )۱۵/۱ اصالح ضریب قدرت با استفاده از خازن، کره روی سیسرتم مصررف کننرده نصرب مری شرود، انجرام میگیرد، با توجه به این نکته که بهکارگیری این راهحل در بسیاری از موارد امکانپذیر نمری باشرد ، در طرح سیستمهای تأسیسات برقی باید حتیاتمکان از بانک خازن بررای اصرالح ضرریب قردرت ، شامل پلههای خازنی با ظرفیتهای مناسب و نیز رگالتور بانک خازن با مراحل تعریف شرده ، بررای قراردادن پلههای بانک خازن در مدار، استفاده شود. مقادیر ظرفیت پلهها، تعداد پلهها و مراحل عمل رگالتور باید براسراس نیراز، شررایط طررح ، مقرد ار ضریب توان اولیه و مقدار ضریب توان اصالح شده تعیینگردد. در صورت عدم استفاده از این سیستم، طراح باید دتیل توجیهی مرتبط با آن را ارائه دهد. اندازهگیری سیستمهای 7-4-5-91 سیستمهای اندازهگیری در تأسیسات برقی، برای دستیرابی بره اهرداف متعرددی در نظرر گرفتره میشود. اهم این اهداف عبارتند از: الف( اندازهگیری مقادیر توان مصرفی برق، ب( بهبود مدیریت مصرف برق با کمّی کردن و مشاهده میزان صرفهجویی در مصرف، پ( تعیین میرزان اثربخشری مردیریت هوشرمند مصررف انررژی )EMS )و سیسرتم مردیریت هوشمند ساختمان )BMS،) ت( تعیین هزینه تفکیکی مصرف برق، ث( اندازهگیری پارامترهای شبکه توزیع و تابلوهای برق. در تأمین و تغذیه برق ساختمان از طریق انشعاب فشار ضعیف و یا فشرار متوسرط و نیرز مردیریت 91-5 روش تجویزی 6۱7 مصرف برق، سیستمهای اندازهگیری شامل بخشی و یا کل سیستمهای زیر هستند و براساس نیراز طرح انتخاب میشوند. الف( اندازهگیری مقدار توان اَکتیو کل مصرف برق، برحسب کیلووات ساعت )kWh ،)از طریرق کنتور برق اَکتیو برای هر دو انشعاب فشار ضعیف و فشار متوسط. ب( اندازهگیری مقدار توان رِاَکتیو کل مصرف برحسب کیلوولتآمپر رِاَکتیو سراعت یرا کیلرووار ساعت )kVARh )در انشعاب فشار متوسط و در انشعاب فشار ضرعیف طبرق زیربنردهای .۸-1-۴-۵-6۱ و 6-1-۴-۵-6۱ پ( اندازهگیری مقدار لحظهای توان اَکتیو کل مصرف برحسب کیلووات )kW )برر اسراس نیراز طرح ت( اندازهگیری مقدار لحظهای توان ظاهری کل مصررف برحسرب کیلوولرت آمپرر ) kVA )برر اساس نیاز طرح ث( اندازهگیری ضریب توان کل شبکه فشار ضعیف براساس نیاز طرح ج( اندازهگیری پارامترهای سیستم فشار ضعیف شامل ولتاژ فازها نسربت بره هرم، ولتراژ فازهرا نسبت به نول، جریان فازها و فرکانس شبکه، کیلووات )توان اَکتیو( و کیلوولتآمپرر )تروان ظاهری( مصرفی ، ضریب توان و غیره توسط پاورمتر در تابلوهای برق براساس نیاز طرح چ( هرگونه اندازهگیری دیگری که براساس نیاز طرح، برای مدیریت مصرف بررق برا اسرتفاده از ساعت فرمان، کنترل و یا ثبت زمان، کنتورهای برق برا تعرفره و نیرز کنترور انردازه گیرری مقدار حداکثر مصرف و غیره، که براساس ضوابط و دستورالعمل شرکت برق تزم باشد. مبحث نوزدهم 6۱۱ 91-5-4-7-9 اندازهگیری توان رِاَکتیو و دیگر پارامترها در انشعاب برق فشار ضعیف طبق ضوابط و دستورالعملهای شرکت برق، برای تأمین و تغذیه مصارف برق کلیه ساختمانها، برا انشعاب برق فشار ضعیف برابر ۵۱ آمپرر سره فراز و یرا تروان 6۱ کیلرووات ) kW )و بره برات بررای /۱ اندازهگیری مقدار توان رِاَکتیو الزامی است. در این حالت چنانچه ضریب توان کل زیر مقردار ۱۱ باشد، بانک خازن برای پرهیز از پرداخت هزینه مربوط به توان رِاَکتیو در تأسیسات برق، پیشبینی میشود. با توجه به نیاز و شرایط استفاده از پاورمتر و یا آمپرمتر و ولتمتر در تابلوهرای بررق اصرلی نرمرال ساختمانهای دارای انشعاب فشار ضعیف و با مقدار مصرف 6۱ کیلووات )۵۱ آمپر سه فاز( و بهبات، برای اندازهگیری پارامترهای مورد نیاز جهت بررسی شرایط شبکه فشار ضعیف و یا با هدف کنترل و برنامهریزی مدیریت مصرف برق توصیه میشود. تبصره: استفاده از پاورمتر و یا آمپرمتر و ولتمتر برای هر تابلو برق دیگر بستگی بره شررایط طررح خواهد داشت. 91-5-4-7-2 اندازهگیری پارامترهای برق در انشعاب برق فشار متوسط تأمین و تغذیه مصارف بررق سراختمان برا بریش از مقردار مشرخص و تعیرین شرده، در ضروابط و دستورالعملهای شرکت برق، با انشعاب برق فشار متوسط و پسرت بررق اختصاصری خواهرد برود، مقدار مصرف برق در این انشعاب، اندازهگیریهای توان اَکتیو، توان رِاَکتیو و حداکثر مقدار مصررف در تابلو اندازهگیرری مسرتقر در پسرت پاسراژ تحرت اختیرار شررکت بررق، انجرام مری گیررد. ایرن اندازهگیریها حداقل باید مقادیر زیر را در بر بگیرد: الف( توان اَکتیو برحسرب کیلرووات سراعت ) kWh )برا کنترور تعرفره دار و براسراس ضروابط و دستورالعملهای شرکت برق ب( توان رِاَکتیو برحسب کیلوولتآمپر رِاَکتیو سراعت یرا کیلووارسراعت (kVARh (برا کنترور تعرفهدار و براساس ضوابط و دستورالعملهای شرکت برق پ( حداکثر مصرف برق با استفاده از دستگاه سنجش حداکثر مقردار مصررف )ماکسری مترر ( و 91-5 روش تجویزی 6۱۱ براساس ضوابط و دستورالعملهای شرکت برق 91-5-4-7-3 اندازهگیری پارامترهای برق شبکه فشار ضعیف در انشعاب برق فشار متوسط در انشعاب برق فشار متوسط، تزم است از پاورمتر برای اندازهگیری پارامترهای شربکه بررق فشرار ضعیف، به شرح زیر، بهمنظور اطالع و یا ثبت این پارامترهرا در دوره بهرره بررداری از سراختمان، و برنامهریزی برای اصالح و استفاده بهینه از امکانات شبکه، و مدیریت مصرف برق، استفاده شود: الف( پارامترهای برق فشار ضعیف در تابلوهای برق عادی )نرمال( و اضطراری اصلی، موتورخانه تأسیسات مکانیکی و ترابلو تغذیره آسانسرورهای گروهری، تابلوهرای تغذیره دسرتگا ههرا و تجهیزات پر مصرف بهمنظور کنترل و یا ثبت پارامترهای مندرج در )بند ج زیربند 6۱-۵- ۴-1 )و نیز کنترل و برنامهریزی مدیریت مصرف برق، شامل مقادیر توان اَکتیو برر حسرب کیلرووات )kW ،)تروان رِاَکتیرو برر حسرب کیلرووار )kVAR )و تروان ظراهری برحسرب کیلوولتآمپر )kVA )و ضریب توان، در کلیه رتبههای ساختمانی، الزامی است. ب( پارامترها، در تابلوهای نیمه اصلی بررق نرمرال و اضرطراری در صرورت نیراز، ومتناسرب برا شرایط طرح پ( پارامترها، در تابلو برق اضطراری تغذیهکننده برق بدون وقفه مرکزی )یر و.پری. اس( و ترابلو برق اصلی برق بدون وقفه مرکزی ت( پارامترها، در تابلوهای برق مصارف و تجهیزات خاص، از جمله مراکز کامپیوتر، مراکرز داده، تابلوهای برق قسمتهای پرمصرف ساختمان و نیز بخشهای دارای تجهیرزات ویرژه و یرا عملکرد ویژه در ساختمان. تبصره: استفاده از پاورمتر برای هر تابلو برق دیگر، بستگی به شرایط طرح خواهد داشت. مبحث نوزدهم 66۱ روشنایی مدیریت سیستم 7-4-5-91 استفاده از سیستم مدیریت روشنایی برای ساختمانهای بسیار کمانرژی الزامی است. سیستم مدیریت روشنایی باید دارای حداقل امکانات و قابلیتهای زیر باشد: الف( ساختار دیجیتالی آدرسپذیر و با توپولوژی آزاد، ب( قابلیت برنامهریزی و کار با انواع حسگرها و توانایی استفاده دیمری، در چراغها، برای تغییر شدت روشنایی، پ( قابلیت قطع و وصل، و کنترل تکی و یا گروهری چرراغ هرا، قابلیرت کرار برا حسرگر شردت روشنایی، حسگر نوری، حسگر حرکت و حسگر حضور، قابلیت ترکیب روشنایی مصرنوعی و نور روز، با بهرهگیری از حسگرهای نور برای ترأمین شردت روشرنایی مناسرب در نقراط مختلف فضا، با هدف صرفهجویی در مصرف برق. ت( قابلیت اتصال به پردهکرکره خودکار )اتوماتیک( برای تنظیم مقدار نور روز ورودی به داخل فضا. ث( قابلیت اندازهگیری و ثبت مقدار مصرف برق مدارهای روشرنایی قسرمت هرا و یرا فضراهای مشخصی از ساختمان، ج( اندازهگیری و ثبت مدت زمان روشن بودن چراغها و یا خاموش بودن آنها و نیز مدت کرل کارکرد تم ها، برای برنامهریزی تعویض تم ها. چ( قابلیت ثبت اطالعات مربوط به فعال بودن یا غیرفعال بودن مدارهای روشنایی، ح( قابلیت ارسال اطالعات مربوط به مقدار مصرف برق مدارهای روشنایی قسمتی از سراختمان به سیستم مدیریت هوشمند ساختمان، در صورت پیشبینی این سیسرتم در سراختمان و نیز ثبت آنها برای بررسیهای دورهای، و مدیریت مصرف برق از طریق سیسرتم مردیریت هوشمند ساختمان. در این حالت، فرمان قطرع و وصرل مردار روشرنایی از طریرق مراژول مرتبط با کنترلر و مرکز سیستم مدیریت هوشمند ساختمان، صادر مری شرود )بره مبحرث سیزدهم مقررات رجوع شود(. پروتکل ارتباطی داده )دیتا( سیستم مدیریت روشنایی بایرد از نوع استاندارد و نیز دارای قابلیت اتصال و ارتباط با شبکههای داده )دیتا( متفاوت باشد. 91-5 روش تجویزی 666 روشنایی کنترل سیستمهای 8-4-5-91 برای کنترل سیستم روشنایی، در کلیه رتبههای ساختمانی، ترکیبی از روشهای زیر بهکار گرفتره میشود: – کلیدهای قطع و وصل – کلیدهای قطع و وصل – حسگر )سنسور(های حرکت و حسگرهای حضور – حسگر نوری )فتوسل( فرمان مدار روشنایی – ساعت فرمان مدار روشنایی – تایمر مدار روشنایی – سامانه کاهنده )دیمر( روشنایی -کنترلکننده اتوماتیک قابل برنامهریزی )PLC) برای توضیحات بیشتر روشهای فوق به فصل تعاریف رجوع شود. 91-5-4-8-9 حسگر )سنسور(های حرکت و حسگرهای حضور در انتخاب هر کدام از سیستمهای کنترل روشنایی، عالوه بر منحنی پوشش و نحوه عملکرد آن در مکان، زاویه پوشش، ارتفاع نصب، فاصله افقی عملکرد در سطح مکران، فضرای مرورد نظرر و نحروه اسکن، موارد زیر نیز باید مد نظر قرار گیرد: الف( حسگرهای حرکتی در محل ورود و خروج افراد، باید طروری نصرب شروند کره در فاصرله حداقل یک متر مانده به فضای مورد نظر و نیز تغییر مکران و حرکرت فررد بره انردازه ۵۱ سانتیمتر فعال شده و برای مدت زمان قابرل تنظریم )در یرک محردوده زمرانی حرداقل و حداکثر(، مدار روشنایی و یا سایر مدارهای تزم دیگر را فعال یا غیرفعال نماید. ب( چنانچه حسگر حرکتی برای فعال و یا غیرفعال کردن مدار روشنایی، و یا روشن و خراموش کردن چراغهای پیرامونی ساختمان و یا محوطه بهکار رود، حسرگر حرکتر ی بایرد توانرایی تشخیص حرکت فرد، در فاصلهای برابر با دو برابر ارتفاع نصب چراغهای روشنایی محوطره مبحث نوزدهم 66۸ و یا توانایی تشخیص حرکت فرد در محدوده محیطی تحت پوشش چرراغ هرای محوطره و برابر ۱۱ %از محوطه تحت پوشش چراغها را داشته باشد. پ( در صورت بهکارگیری حسگرهای فراصوتی )اولتراسرونیک( بررای سیسرتم روشرنایی، بایرد موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 6 )عدم نصب حسگر فراصوتی )اولتراسونیک( در کنار دریچه هوای سیستم تهویه برای جلوگیری از اخالل کارکرد در اثر نوفه تولیدشده توسط سیستم تهویه، ۸ )استفاده ترجیحی حسگر فراصوتی )اولتراسونیک(، نسبت به حسگر فروسرخ )مادون قرمز(، در مکانها و فضاهای دارای پارتیشرن، از جملره فضراهای اداری، بره دلیرل حساسیت باتتر و امکان نصب آن در ارتفاع پایین. ت( برخی حسگرهای حرکتی موجود، بهصورت ترکیبی با حسگر نوری )فتوسل(، عالوه بر فعال شدن در صورت حرکت افراد، به مقدار روشنایی محیط نیز حساس هسرتند، و در نتیجره، در صورت کافی نبودن شدت روشنایی محیط و وجود حرکرت، فرمران فعرال شردن مردار روشنایی را صادر میکنند. تایمر فرمان فشاری کلید 2-8-4-5-91 کلیدهای فشاری مورد استفاده بررای فرمران ترایمر مردار روشرنایی بایرد دارای چرراغ نشرانگر یرا اندیکاتور باشند، تا در شرایط نبود روشنایی مصنوعی در محل، قابل تشخیص گردند. عالوه بر این، تزم است در فاصله حداکثر دو متری از ورودی قابل دسرترس بررای افرراد نصرب شروند. حرداکثر مساحت فضا یا فضاهای تحت پوشش یک تایمر مدار روشنایی نباید بیش از 6۱۱ متر مربع باشد. روشنایی کاهنده سامانه 3-8-4-5-91 در صورت استفاده از سیستمهای کاهش نور، باید پیشبینری هرای تزم صرورت گیررد ترا کیفیرت روشنایی بیش از حد کاهش نیابد و عملکرد فضای مورد نظر تحتالشعاع قرار نگیرد. در صورت عدم استفاده از سیستمهای مناسب کنترل روشنایی، تزم است طرراح دتیرل تروجیهی مربوط را قید کند. 91-5 روش تجویزی 666 روشنایی سیستم المپهای 1-4-5-91 معیارهای زیر باید در انتخاب تم های مناسب برای تأمین روشرنایی مصرنوعی فضراهای داخلری، محیط اطراف و محوطه تمامی ساختمانها رعایت شوند: الف( انتخاب تم ها برا رانردمان )لرومن برروات( مناسرب براسراس نیراز فضراها و محریط اطرراف ساختمان، مطابق جدول 6۱-۵ -6۵ ،متناسب با رتبهبندی انرژی ساختمان؛ ب( انتخاب مقدار دمای رنگ نور )CCT بر حسب کلوین( مناسب برای تم ها، بره منظرور ترأمین کیفیت نور فضاها و محیط اطراف ساختمان؛ پ( انتخاب شاخص نور )CRI )مناسب برای تم ها، جهرت تشرخیص و یرا نمرایش رنرگ و اقعری اشیاء و یا سطوحی که نور به آن میتابد؛ ت( استفاده از تم ها با طول عمر زیاد، با توجه به نیاز و شرایط طرح؛ ث( استفاده از باتست الکترونیکی استاندارد با تلفات بار کمتر، بهجرای باتسرت القرایی ، کره بررای تم های فلورسنت معمولی یا کمپکت مجاز نیست؛ ج( انتخاب چوک یا باتست با تلفات بار کم )مصرف برق کمتر( برای تم های تخلیه در گاز مانند تم های فلورسنت معمولی یا کمپکت، متالهالید، بخار سدیم، بخار جیوه و نیز منابع تغذیره ولتاژ پایین برای تم هایی نظیر ال.ای.دی LED و یا تم او.ال.ای.دی OLED؛ چ( در نظر گرفتن نکات فنی مربوط به تم LED ،در صورت بهکارگیری آن: – محدود کردن نوسانات برق در تم LED ،با منبع تغذیه ولتاژ پایین الکترونیک، که کارکرد این منبع را مختل میکند و باعث کاهش عمر تم و میزان نور آن میگردد؛ – توجه به جریان هارمونیک تولیدشده در مدار تغذیره و مقردار اعوجراج کرل جریران ) THD) ناشی از منبع تغذیه تم . مبحث نوزدهم 66۴ روشنایی سیستم المپهای راندمان 9-1-4-5-91 در انتخاب تم برای تأمین روشنایی مصنوعی فضاها، محیط اطراف و محوطه ساختمان، با هردف صرفهجویی در مصرف برق، تزم است موارد زیر مد نظر قرار گیرد: الف( راندمان یکری از پارامترهرای اصرلی در انتخراب نروع و کراربرد تمر بره شرمار مری رود. برای این منظور، با توجه به تنوع تمر هرای تولیرد شرده، و کرارب رد آنهرا بررای ترأمین روشنایی فضاهای داخلی، و محیط اطراف و محوطه ساختمان، حداقل بهرهنوری )لومن بر وات( هر نوع و یا هر گروه از تم های متعارف )بردون لحراک مصررف اجرزاء تمر ( ، کره عمدتاً در سیستم روشنایی مصنوعی ساختمانهرا مرورد اسرتفاده قررار مری گیرنرد، بررای رتبههای مختلف انرژی ساختمان بهشرح زیر در جدول 6۱-۵ -6۵ طبقهبندی میشود. جدول 91-5 -35 حداقل بهرهنوری )لومن بر وات( المپهای متعارف، برای رتبهبندیهای مختلف انرژی ساختمان ب( با توجه به طول عمر باتی تم های LED و لرومن برر وات )رانردمان( برین 7۱ ترا 6۴۱ آنها، استفاده از این نوع تم ها برا اسرتاندارد تولیرد معتبرر ، در کلیره رتبره هرای انررژی ساختمان، توصیه میشود. این تم ها جایگزین مناسبی بجای تم های راندمان و طر ول عمر کم به حساب میآیند. 91-5 روش تجویزی 66۵ تبصره: مقادیر لومن بر وات )راندمان( تم های بندهای فوقالذکر بدون لحاک مصرف چوک یا باتست و نیز تغذیه تم با ولتاژ نامی، ارقام مبنا تلقی میشوند. 91-5-4-90 چگالی توان سیستم روشنایی 91-5-4-90-9 توان کل المپهای یک فضای ساختمان برای توان کل تم های یک فضای ساختمان به پیوست 6۸ رجوع شود. 91-5-4-90-2 حداکثر مقادیر چگالی توان سیستم روشنایی ساختمان مقادیر حداکثر چگالی توان سیستم روشنایی ساختمان براساس تأمین شدت روشرنایی مرورد نیراز در موضع کار و محدوده فعالیت فرد در فضاهای کرار و یرا محریط سراختمان، نروع چرراغ هرا، نروع تم ها، لومن کل تم ها، لومن بروات تم ها، ضرایب انعکاس نور و سایر پارامترهای مؤثر دیگرر و نیز بررسیهای آماری و محاسباتی سیستم روشنایی، تعیین میگردد. بر این اساس، معیار و ارقام مبنای مقادیر چگالی تروان سیسرتم روشرنایی بررای سراختمان هرا، محریط اطرراف سراختمان در رتبهبندیهای مختلف ساختمان در جدول 6۱-۵ -61 ارائه میگردد. تبصره 6 :محاسبات چگالی توان سیستم روشنایی فضاها با استفاده از نررم افزارهرای تخصصری صورت میگیرد. در این محاسبات مقدار چگالی توان )وات بر مترمربع( چراغهای هر فضرا مشخص و چراغهای با کمترین چگالی توان مبنای انتخاب خواهد بود. تبصره ۸ :جهت آگاهی از چگالی توان سیستم روشنایی ساختمان به بخش تعاریف رجوع شود. مبحث نوزدهم 661 جدول 91-5 -37 حداکثر مقادیر چگالی توان روشنایی، برحسب وات بر مترمربع، برای ساختمانها، محیط اطراف ساختمانها در رتبهبندیهای مختلف ساختمان کاربری ساختمان ساختمان منطبق با مبحث 6۱ )EC( ساختمان کمانرژی )EC+( ساختمان بسیار کمانرژی )EC++( ۵ )پست اداره استثنای به )اداری ۵/۱ 7/۱ 66/ ۵/۱ ۱/۸ 66/۴ دانشگاهی مرکز ۸ مدرسه و آموزشگاه ۴/۱ 1/۱ 66/ 1/6 ۱/۱ 6۴/1 بزرگ کتابخانه ۴/۱ 1/7 66/۱ دانشگاهی خوابگاه 7 بیمارستان 1/۱ ۱/6 66/ ۱ بزرگ فروشگاه 7/6 6۱/6 61/ ۵/۸ 7/6 6۸/۱ بزرگ ورزشی سالن ۵/۱ 7/6 66/1 کوچک ورزشی سالن ۵/۱ 7/۱ 66/۵ هتل 1/6 ۱/۱ 6۴/۴ تولیدی کارگاه ۵/6 7/۴ 6۸/۸ موزه ۱ ترمینال ۴/۱ 1/7 66/ ۵ بزرگ انبار 6/7 ۵/۸ ۱/ ۱/۵ 66/۱ 6۱/۵ تئاتر و همایش سالن ۱ سرپوشیده بزرگ پارکینگ 6/6 6/۱ 6/ 1 پست اداره ۵/۵ 7/7 6۸/ ۵/۸ 7/6 6۸/۱ ساختمان سرپوشیده ورودی ۱ ساختمان نمای ۸/1 6/7 1/ ۱ ساختمان روباز پارکینگ ۱/۱ 6/۸ 6/ ۵/۸ 7/6 6۸/۱ ساختمان باز راهپله ۴ ساختمان خیابانمجاور یا و پیادهرو 6/۱ 6/۵ ۸/ 1 ساختمان سبز فضای ۱/6 ۱/۴ ۱/ 91-5 روش تجویزی 667 91-5-5 سیستمهای بر پایه انرژیهای تجدیدپذیر در صورت طراحی به روش تجویزی، تزم است عالوه برر ضروابط ا جبراری تعیرین شرده در بخرش 6۱-۴-۵ ،ضوابط زیر نیز در طراحی و اجرای ساختمان رعایت گردد. میزان بهرهگیری تزم از سامانههای بر پایه انرژیهای تجدیدپذیر، برای ساختمانهرای منطبرق برا مبحث 6۱ ،ساختمانهای کمانرژی و ساختمانهای بسیار کرم انررژی در جردول 6۱-۵ -67 ارائره شدهاست. جدول 91-5 -37 حداقل میزان انرژی سالیانه تأمین شده توسط سامانههای تجدیدپذیر )کیلوواتساعت بر مترمربع بام قابل استفاده( رده انرژی حداقل انرژی سالیانه توسط سامانه تجدیدپذیر )کیلوواتساعت بر مترمربع بام( یک طبقه بیش از یک طبقه ۸۸/۴ 6۴/۱ EC 6۱ مبحث با منطبق ساختمان 6۸/۱ ۸۱/۱ EC+ کمانرژی ساختمان ۴۵/7 ۸۱/1 EC++ کمانرژی بسیار ساختمان در صورت عدم امکان تأمین مقادیر تعیینشده در جدول 6۱-۵ -67 ،تزم است بهجای آن یکی از اقدامات زیر صورت گیرد: – در سراختمانهرای منطبرق برا مبحرث 6۱( EC ،)در نظرر گررفتن مقاومرتهرای حرارتری افزایشیافته، مطابق جدول 6۱-۵ -6۱ ، بهجای مقرادیر تعیرین شرده در بخرش 6۱-۵-۸ برای بام با انواع مختلف عایقکاری حرارتی آن. برای ساختمانهای کمانرژی )+EC )و بسریار کرم انررژی )++EC ،)کراربرد ایرن راه حرل منتفی است. همانگونه که در جدول 6۱-۵ -6۱ مشخص گردیدهاست، این راهحل جایگزین تنها بررای مبحث نوزدهم 66۱ بعضی حالتهای عایقکاری حرارتی ساختمانهای منطبرق برا مبحرث 6۱ مقرررات ملری ساختمان جوابگو میباشد. – تأمین توان تعیینشده برای سیسرتم هرای برر پایره انررژی هرای تجدیدپرذیر، برا اسرتفاده از فناوریهای دیگر، نظیر سیستمهای تولیرد هرم زمران مرورد تأییرد نهراد دارای صرالحیت قانونی. جدول 91-5 -38 مقاومت حرارتی مرجع بام یا سقف ساختمان منطبق با مبحث 91 بر حسب گروه ساختمان در صورت عدم استفاده از سیستمهای بر پایه انرژیهای تجدیدپذیر بام یا سقف مجاور فضای خارج نشده بام یا سقف مجاور فضای کنترل گروه ساختمان رده انرژی عایق حرارتی بام یا سقف از خارج عایق حرارتی بام یا سقف از داخل دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن 9 EC ۵/۵۵ 1/۵۸ مجاز غیر مجاز غیر 1/۵۸ 6/11 ۴/6۱ مجاز غیر مجاز غیر ۴/6۱ 2 6/11 ۴/6۱ مجاز غیر مجاز غیر ۴/6۱ 3 در منرراطق گرمسرریر )بررا نیرراز سرررمایی غالررب(، برره جررای افررزایش مقاومررت حرارترری بررام )طبق جدول 6۱-۵ -6۱ )میتوان از پوششی منعکسکننده )با ضریب انعکاس خورشیدی بریش از 1۱ )٪و ضریب گسیل زیاد )بیش از ۱۱/۱ )استفاده نمود. 91-7 روش موازنهای )کارکردی( 66۱ 91-7 روش موازنهای )کارکردی( این روش یکی از چهار روش طراحی تعیینشده در این مبحر ث اسرت. کراربرد ایرن روش تنهرا در صورتی مجاز است که شرایط تعیینشده در 6۱-6-۸-6-6 مورد رعایت قرار گرفتهباشد. در حالتی که شرایط تزم محقق نشود، تزم خواهد بود طراحری سراختمان بره روش نیراز انررژی سراختمان )فصل 6۱-7 )یا روش کارایی انرژی ساختمان )فصل 6۱-۱ )صورت گیرد. کلی اصول 9-7-91 در صورت طراحی ساختمان بهروش موازنهای )کرارکردی(، ترأثیر متقابرل عناصرر مختلرف پوسرته خارجی ساختمان بر ضریب انتقال حرارت ساختمان مد نظر قرار میگیرد. در نتیجه، ضعف یکی از عناصر ساختمانی را میتوان توسط یک یا چند عنصر ساختمانی دیگر برا مشخصرات برترر جبرران نمود، تا ضریب انتقال حرارت کل یا بخشی از ساختمان از ضریب انتقال حرارت سراختمان مرجرع کمتر باشد. ولی کماکان، همانند روش تجویزی، ارتقاء مشخصات حرارتی سیسرتم هرای تأسیسرات مکانیکی و یا الکتریکی امکان تخفیف گرفتن برای پوسته خارجی ساختمان )یا برالعکس( را فرراهم نمیسازد. مبحث نوزدهم 6۸۱ در عین حال، در روش موازنهای )کارکردی(، هماننرد روش تجرویزی، امکران طراحری بخرش هرای مختلف )پوسته خارجی یرا معمراری، تأسیسرات مکرانیکی و ال کتریکری و همچنرین سیسرتم هرای تجدیذیر(، بهصورت مستقل، وجود دارد. 91-7-2 پوسته خارجی ساختمان برای محاسبه عایقکاری حرارتی ساختمانها بهروش موازنهای، ابتدا بایرد گرروه سراختمان تعیرین گردد. گروه ساختمان با توجه به عوامل ویژه اصلی )بخش 6۱-۸-۸ )و براساس جردول منردرج در پیوست ۴ این مبحث تعیین میگردد. پس از آن، باید میزان عایقکاری حرارتری سراختمان هرا، برا محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح، و مقایسه آن با حداکثر مقردار مجراز )ضرریب انتقرال حررارت مرجع( تعیین شود. در بندهای 6۱-1-۸-6 و 6۱-1-۸-۸ ،روش محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع و ضرریب انتقرال حرارت طررح توضریح داده شرده اسرت. در شرکل 6۱-1 -6 نیرز نمرودار گردشری مراحرل محاسربات عایقکاری حرارتی پوسته ساختمان در روش کارکردی نشان داده شده است. 91-7 روش موازنهای )کارکردی( 6۸6 شکل 91-7 -9 نمودار گردشی مراحل روش موازنهای )کارکردی( ۴-6۱ 6-۸-1-6۱ 6-۸-1-6۱ ۸-۸-1-6۱ ۸-۸-1-6۱ ۸-۸-1-6۱ ۸-۸-۵-6۱ 6-۵-6۱ ۴-۵-6۱ ۵-۵-6۱ 6-6-6۱ مبحث نوزدهم 6۸۸ محاسبات باید برای هر ساختمان منفرد و برای هر واحد آپارتمانی به صورت مستقل انجرام گرردد. در صورت یکسان بودن واحدهای سراختمان از نظرر مشخصرات حرارتری، کرافی اسرت محاسربات براساس بعضی واحدهای شاخص صورت گیررد. شرایان ذکرر اسرت واحردهای یرک سراختمان در صورتی یکسان تلقی میشوند که شرایط زیر، بهصورت همزمان، تأمین گردد: – ابعادی تقریباً مشابه )با تفاوت زیر ۵ درصد( داشته باشند؛ – مشخصات حرارتی تمامی عناصر پوسته خارجی واحدهای ساختمان مشابه باشد؛ – جهتگیری و موقعیت جدارها، خصوصاً جدارهای نورگذر، یکسان باشد؛ – نوع سیستم گرمایش، سرمایش و تأمین آب گرم در تمامی واحدها مشابه باشد؛ – کاربری واحدهای ساختمان یکسان باشد. طراحی پوسته خارجی ساختمان در صورتی مورد قبول است که شرایط زیر، بره صرورت هرم زمران، تأمین گردند: – ضریب انتقال حرارت طرح از ضریب انتقال حرارت مرجع کمتر باشد؛ – مشخصرات جردارهای نورگرذر )SHGC و SHGC/TV ،)بررای تمرامی جردارهای نورگرذر ساختمانهای گروه 6 ،عالوه بر رعایت انتظارات تعیینشده در بند 6۱-۴-۸-6 ،بسرته بره نیاز غالب )گرمایی یا سرمایی(، جهت نما، و رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیرین شرده در جدول6۱-۵ -۸ را جوابگو باشند؛ – مشخصرات جردارهای نورگرذر )SHGC و SHGC/TV ،)بررای تمرامی جردارهای نورگرذر ساختمانهای گروه ۸ ،عالوه بر رعایت انتظارات تعیینشده در بند 6۱-۴-۸-6 ،بسرته بره نیاز غالب )گرمایی یا سرمایی(، جهت نما، و رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیرین شرده در جدول 6۱-۵ -7 را جوابگو باشند؛ – مشخصرات جردارهای نورگرذر )SHGC و SHGC/TV ،)بررای تمرامی جردارهای نورگرذر ساختمانهای گروه 6 ،عالوه بر رعایت انتظارات تعیینشده در بند 6۱-۴-۸-6 ،بسرته بره نیاز غالب )گرمایی یا سرمایی(، جهت نما، و رده انرژی ساختمان، باید شرایط تعیرین شرده در جدول 6۱-۵ -6۸ را جوابگو باشند. 91-7 روش موازنهای )کارکردی( 6۸6 در صورت بیشتر بودن ضریب انتقال حرارت طرح از ضریب انتقال حرارت مرجرع، بایرد برا اصرالح مشخصات حرارتی و یا مقادیر اجزای پوسته خارجی، ضریب انتقرال حررارت طررح را، ترا مقرداری مساوی یا کمتر از ضریب انتقال حرارت مرجع، کاهش داد. 91-7-2-9 محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان (Ĥ (بر حسب [K/W [برابر است با حداکثر انتقال حررارت مجاز از پوسته خارجی ساختمان، در شرایط پایدار و به ازای یک درجه سلسیوس اختالف دما بین هوای داخل و خارج. انتقال حرارت از جدارهای مختلف ساختمان مرجع برابر است با حاصلضرب ضریب انتقال حررارت )سطحی( مرجع عناصر مختلف تشکیلدهنده پوسته خارجی در مساحت آنها. در محاسبه ضرریب انتقال حرارت مرجع، انتقال حرارت از بامها، دیوارها، کفهای در تماس برا هروا یرا خراک، درهرا و سطوح نورگذر ساختمان در نظر گرفته میشود. این جدارها ممکن است در تماس با فضای خرارج، فضاهای کنترلنشده یا خاک باشند. برای تعیین ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان، تزم است ضرایب انتقال حرارت مرجرع اجرزای پوسته خارجی، با در نظر گرفتن گروه ساختمان )پیوست ۴ )و رتبه ساختمان از جداول زیربندهای .گردد استخراج 7-۸-۸-1-6۱ تا ۵-۸-۸-1-6۱ در ضمن، تزم است مقادیر اجزای پوسته خارجی ساختمان )شامل مساحت خرالص کرل دیوارهرا، بام، کف مجاور هوا، در، پنجره و سطوح مجاور فضاهای کنتررل نشرده و محریط کرف در تمراس برا خاک( با توجه به ابعاد داخلی محاسبه گردد. تزم به ذکر است در محاسبه ضرریب انتقرا ل حررارت مرجع، تنها پل حرارتی کف در تماس با خاک در نظر گرفته میشود. مبحث نوزدهم 6۸۴ پس از طی مراحل بات، ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان (Ĥ (از طریرق رابطره زیرر محاسربه میگردد: )6 -1-6۱( Ĥ = (AW × ÛW) + (AR × ÛR) + (AF × ÛF) + (P × ÛP) + (AG × ÛG) + (AD × ÛD) در این رابطه تعاریف مقادیر فیزیکی به شرح زیر است: – AW مساحت کل دیوارهای مجاور فضای خارج m[ 2 ] – ÛW ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع دیوارها m/W[ 2K] – AR مساحت کل بامهای تخت یا شیبدار مجاور فضای خارج m[ 2 ] – ÛR ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع بام تخت یا شیبدار m/W[ 2K] – AF مساحت کل کف زیرین در تماس با هوای خارج m[ 2 ] – ÛF ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع کف زیرین در تماس با هوا m/W[ 2K] – P محیط کل کف زیرین در تماس با خاک، مجاور فضای خارج [m[ – ÛP ضریب انتقال حرارت خطی مرجع کف زیرین در تماس با خاک [mK/W[ – AG مساحت کل جدارهای نورگذر مجاور خارج )سطوح شیشه و قاب( m[ 2 ] – ÛG ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع جدارهای نورگذر با قابهای آنها m/W[ 2K] – AD مساحت کل درهای مجاور فضای خارج m[ 2 ] – ÛD ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع درها m/W[ 2K] – AWB مساحت کل سطوح در تماس با فضای کنترلنشده m[ 2 ] – ÛWB ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع جدارهای در تماس با فضای کنترلنشده [W/m2K] توضیحات: 6 -سطوح تمام جدارهای ساختمانی )AW ، AR ، AF ، AD ، AWB )و محیط کف زیرین در تماس برا خاک )P )از طرف داخل ساختمان محاسبه میشوند. 91-7 روش موازنهای )کارکردی( 6۸۵ ۸ -تمام ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی در زیربندهای 6۱-1-۸-۸-۵ ترا 6۱-1-۸- ۸-7 ارائه شده است. 6 -منظور از »جدار مجاور فضای خارج« جداری است که بین یرک فضرای کنتررل شرده و فضرای خارج قرار گرفته باشد. همچنین منظور از »جدار مجاور فضای کنترلنشده« جداری است که بین فضای کنترلشده و فضای کنترلنشده قرار گرفتهباشد )ر.ک. به پیوست 1 .)در محاسربه ضریب انتقال حرارت مرجع، سطوح جدارهای بین فضای کنترلنشده و فضای خارج در نظرر گرفته نمیشود. ۴ -ضریب انتقال حرارت ÛWB جدارهای در تماس با فضاهای کنترلنشرده برابرر اسرت برا حاصرل ضرب ضریب انتقال حرارت مرجع ارائهشده در جداول ایرن فصرل در ضرریب کراهش انتقرال حرارت فضاهای کنترلنشده که برای ساختمان طرح محاسبه میشود. 91-7-2-2 محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح ضریب انتقال حرارت طرح مجموع انتقال حرارت از جدارهای مختلرف پوسرته خرارجی سراختمان طراحیشده، به ازای یک درجه سلسیوس اختالف دما بین فضای داخل و خارج، در شررایط پایردار است. در محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح، طراح میتواند یکری از روشهرای )الرف( یرا )ب( را، بررای محاسبه یا تعیین اثر پلهای حرارتی بر روی ضریب انتقال حرارت ساختمان، در نظر بگیرد. 91-7-2-2-9 محاسبه یا تعیین اثر پلهای حرارتی الف( روش دقیق محاسبه پلهای حرارتی برای تعیین ضریب انتقال حرارت طرح در این روش، محاسبه پلهای حرارتی )نظیر پلهای حرارتی در محل تقاطع دیوارهای خرارجی برا کفها و تیغههای داخلی( با استفاده از دادههای ارائهشده در پیوست 66 این مبحث انجام میشود. در این صورت، برای محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع تزم است مقادیر ارائه شده برای ضرریب انتقال حرارت را، با رعایت اصول زیر، از جداول استخراج شوند: مبحث نوزدهم 6۸1 – دیوار با فرض عایقکاری حرارتی از خارج – بام یا سقف با فرض عایقکاری از خارج )در تقاطع با دیوار با عایقکاری حرارتی از خارج( – کف روی هوا با فرض عایقکاری از خارج )در تقاطع با دیوار با عایقکاری حرارتی از خارج( – کف مجاور خاک مطابق ضوابط این بخش ب( روش سادهسازی شده تعیین اثر پلهای حرارتی در این روش، تعیین اثر پلهای حرارتی به روش سادهسازی شده، بردون محاسربه ضررایب انتقرال حرارت خطی )تقاطع دیوارهای خارجی با کفها و تیغههای داخلی( انجام میگردد. در این صورت، برای محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان، تزم است مقادیر ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی ارائه شده در جدول 6۱-1 -6 الی جدول 6۱-1-۱ منطبرق برا جزییرات اجرایری ساختمان طرح و بسته به نوع فضای مجاور آن )کنترلشرده یرا کنتررل نشرده(، روش عرایق کراری حرارتی دیوار، و همچنین رده انرژی ساختمان استخراج شوند. تعیین ضریب انتقال حرارت )سطحی( طرح، با محاسبه یا استخراج ضرایب انتقال حرارت سرطحی تمامی اجزای پوسته خارجی صورت میگیرد. 91-7-2-2-2 ضریب انتقال حرارت )سطحی( جدارها ضریب انتقال حرارت )سطحی( جدارهای کدر ساختمان باید با استفاده از ضرایب هردایت حررارت مصالح متداول )پیوست 7 )و مقاومتهای حرارتی قطعات ساختمانی، تیههای هوا و سطوح داخلی و خارجی پوسته خارجی )پیوست ۱ )محاسبه گردد. تزم است ضرریب انتقرال حررارت بازشروها و جدارهای نورگذر پوسته خارجی ساختمان نیز براساس جداول پیوست ۱ این مبحث تعیین گردد. در صورتی که جدارهای تشکیلدهنده پوسته خارجی دارای قطعاتی باشند که در تولیرد یرا نصرب مورد نیاز هستند و باعث ایجاد پل حرارتی میشوند، تزم است ضریب انتقرال حررارت طررح برا در نظر گرفتن اثر حرارتی این قطعات محاسبه یا تعیین شود. 91-7 روش موازنهای )کارکردی( 6۸7 در صورتی که مقادیر مربوط به بعضی مصالح، یا اجزای خاص، در پیوستهای مذکور نیامده باشد و یا سازندهای مدعی باشد که محصوتتی با مشخصات حرارتی بهتر از مقادیر مندرج در منابع معتبرر عرضه کرده است، تزم است گواهی فنی معتبر محصول مورد نظر ضمیمه مدارک گردد. گواهی فنی باید حاوی دادهها و مقادیر مربوط به ضرایب هدایت حرارت یرا مقاومرت هرای حرارتری محصول، ضخامتهای مورد استفاده در طراحی ساختمان، اصول فنری نصرب )اجررا(، و همچنرین دیگر مشخصات فنی مورد نیاز برای ارزیابی همهجانبه محصول باشد. مقادیر ارائره شرده در گرواهی فنی، تا زمان اعتبار آن، مالک طراحی و محاسبات است. برای محاسبه ضریب انتقال حرارت طررح، بایرد مقرادیر تمرام اجرزای پوسرته خرارجی، کره دارای مشخصات حرارتی متفاوتی هسرتند یرا در مجراورت فضراهای متفراوتی از نظرر کنتررل دمرا قررار گرفتهاند، به صورت جداگانه محاسبه گردد. این مقادیر شامل مساحت خالص انواع دیوارها، برام هرا، کفهای مجاور هوا، درها و پنجرههاست، که در مجاورت فضای خارج، یا فضاهای کنترلنشده، قرار گرفتهاند. در محاسبه این سطوح، باید ابعاد داخلی فضاها مالک قرار گیرد. 91-7-2-2-3 ضریب کاهش انتقال حرارت فضاهای کنترلنشده محاسبه ضریب انتقال حرارت طررح، نیازمنرد محاسربه ضرریب کراهش انتقرال حررارت فضراهای کنترلنشده ساختمان است. برای محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت فضاهای کنترلنشده، بایرد از روش ارائه شده در پیوست 1 استفاده شود. (H) طرح حرارت انتقال ضریب محاسبه 4-2-2-7-91 پس از مراحل فوق، باید ضریب انتقال حرارت طرح (H (برا محاسربه مجمروع حاصرل ضررب هرای مساحت اجزای مختلف پوسته در ضریب انتقال حرارت و ضریب کاهش انتقال حرارت متنراظر هرر کدام از آنها، و همچنین مجموع حاصلضربهای محیط پلهای حرارتی در ضریب انتقال حرارت خطی )در صورت استفاده از راه حل الف( و ضریب کاهش انتقال حرارت متنراظر برا آنهرا تعیرین گردد، که در رابطه زیر بیان شده است: مبحث نوزدهم 6۸۱ )۸ -1-6۱( (A U ) (A U ) (P ) H (A U ) (A U ) (A U ) n i 1 i i i n i 1 Di Di i n i 1 Gi Gi i n i 1 Fi Fi i n i 1 R i R i i n i 1 wi wi i τ τ τ τ τ τ å å å å å å = = = = = = + ´ ´ + ´ ´ + ´ Y ´ = ´ ´ + ´ ´ + ´ ´ در این رابطه تعاریف مقادیر فیزیکی به شرح زیر است: – Awi مساحت خالص هر یک از انواع دیوارهای مجاور خارج یا فضای کنترلنشده [ 2 [m – Uwi ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با هر کدام از انواع دیوارها [K 2 [W/m – ARi مساحت خالص هرکدام از انواع بام تخت یا شیبدار مجاور خارج یا فضای کنترلنشده ] 2 [m – URi ضریب انتقال سطحی حرارت متناظر با انواع بام تخت یا شیبدار [K 2 [W/m – AFi مساحت خالص هر کدام از انواع کف زیرین در تماس با هوای خارج یا کنترلنشده ] 2 [m – UFi ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با انواع کف زیرین در تماس با هوا [K 2 [W/m – AGi مساحت خالص انواع جدارهای نورگذر و قاب آنها، مجاور خارج یا کنترلنشده ] 2 [m – UGi ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با انواع جدارهای نورگذر [K 2 [W/m – ADi مساحت خالص هر کدام از انواع درهای خارجی یا مجاور فضای کنترلنشده [ 2 [m – UDi ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با انواع درهای خارجی [K 2 [W/m – Pi محیط انواع کف در تماس با خاک و پلهای حرارتی [m[ ضریب انتقال حرارت خطی متناظر با انواع کف در تماس با خاک و پلهای – Yi حرارتی [W/mK] ti – ضریب کاهش انتقال حرارت هر جدار توضیحات: – منظور از »جدار مجاور فضای خارج«جداری است که بین یک فضای کنترلشده و فضرای خرارج قرار گرفته باشد. همچنین منظور از »جدار مجاور فضای کنترلنشده«جداری است کره برین فضای کنترلشده و فضای کنترلنشده قرار گرفتهباشد )ر.ک. بره پیوسرت 1 .)در رابطره برات، سطوح جدارها و پلهای حرارتی بین فضاهای کنتررل نشرده و فضرای خرارج در نظرر گرفتره نمیشود. – در صورت استفاده از راهحل ب، در محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح، تنها انتقال حرارت خطی کف در تماس با خاک در نظر گرفته میشود. 91-7 روش موازنهای )کارکردی( 6۸۱ 91-7-2-2-5 ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی برای ساختمان گروه یک الف- ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار – ساختمان گروه 9 در مورد تمامی دیوارهای ساختمانهای گروه 6 ،تزم است عالوه بر رعایت انتظارات تعیینشرده در بند 6۱-۴-۸-۸ ،در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان )Ĥ ،)مطابق اصول ارائره شرده در بند 6۱-1-۸-6 ،مقادیر ارائهشده در جدول 6۱-1 -6 برای ضریب انتقال حررارت مرجرع دیروار )ÛW)مبنای محاسبه قرار گیرد. تزم به ذکر است ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار )ÛW )به نوع فضای مجاور آن )کنترلشرده یرا کنترلنشده(، روش عایقکاری حرارتی دیوار، و همچنین رده انرژی ساختمان بستگی دارد. m/ W [بر حسب رده انرژی ساختمان 2 جدول 91-7 -9 ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار ساختمان گروه 9] K. رده انرژی دیوار مجاور فضای خارج دیوار مجاور فضای کنترل نشده عایق حرارتی خارجی عایق حرارتی داخلی عایق حرارتی میانی عایق حرارتی همگن ۱/۱۸۱ ۱/۴۴۱ ۱/۴۱۵ ۱/۴۱۵ ۱/76۱ EC ۱/167 ۱/66۵ ۱/۸۱۱ ۱/۸۱۱ ۱/۵6۵ EC+ ++EC 6۱۱/۱ غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز ۴۵۱/۱ مبحث نوزدهم 66۱ ب- مشخصات حرارتی-نوری مرجع برای جدارهای نورگذر – ساختمان گروه 9 در مورد تمامی جدارهای نورگذر ساختمانهرای گرروه 6 ،تزم اسرت عرالوه برر رعایرت انتظرارات تعیینشده در بند 6۱-۴-۸-۸ ،در محاسبه ضریب انتقال حررارت مرجرع سراختمان ) Ĥ ،)مطرابق اصررول ارائرره شررده در بنررد 6۱-1-۸-6 ،مقررادیر ارائرره شررده در جرردول6۱-۵ -۸ و زیربنررد 6۱-۵-۸-6-۸-ب برای ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار )ÛG )مبنای محاسبه قرار گیرد. در ضمن، تزم است محدودیتهای تعیینشده در جدول6۱-۵ -۸ ،در خصوص دیگرر پارامترهرای حرارتی-نوری )ضریب بهره گرمایی خورشیدی و ضریب عبور نور مرئی( جدارهای نورگرذر رعایرت گردد. 91-7 روش موازنهای )کارکردی( 666 پ- ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف – ساختمان گروه 9 در مورد تمامی بامها یا سقفهای ساختمانهرای گرروه 6 ،تزم اسرت عرال وه برر رعایرت انتظرارات تعیینشده در بند 6۱-۴-۸-۸ ،در محاسبه ضریب انتقال حررارت مرجرع سراختمان ) Ĥ ،)مطرابق اصول ارائه شده در بند 6۱-1-۸-6 ،مقادیر ارائره شرده در جردول 6۱-1 -۸ بررای ضرریب انتقرال حرارت مرجع بام یا سقف )ÛR )مبنای محاسبه قرار گیرد. تزم به ذکر است ضرریب انتقرال حررارت مرجرع برام یرا سرقف ) ÛR )بره نروع فضرای مجراور آن )کنترلشده یا کنترلنشده(، روش عایقکاری حرارتی بام یا سقف، و همچنین رده انرژی ساختمان بستگی دارد. m/ W [بر حسب رده انرژی ساختمان 2 جدول 91-7 -2 ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف ساختمان گروه 9] K. بام یا سقف مجاور فضای خارج بام یا سقف مجاور فضای کنترل نشده رده انرژی عایق حرارتی بام یا سقف از خارج عایق حرارتی بام یا سقف از داخل دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن ۱/۱۴7 ۱/۴6۱ ۱/۸۱6 ۱/66۱ ۱/۴6۱ EC ۱/166 ۱/۸۱۱ ۱/۸۱1 ۱/۸۸۵ ۱/۸۱۱ EC+ ++EC ۸66/۱ غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز ۴۵۱/۱ مبحث نوزدهم 66۸ ت- ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور هوا – ساختمان گروه 9 در مورد تمامی کفهای مجاور هوای ساختمانهای گروه 6 ،تزم است عالوه برر رعایرت انتظرارات تعیینشده در بند 6۱-۴-۸-۸ ،در محاسبه ضریب انتقال حررارت مرجرع سراختمان ) Ĥ ،)مطرابق اصول ارائه شده در بند 6۱-1-۸-6 ،مقادیر ارائره شرده در جردول 6۱-1 -6 بررای ضرریب انتقرال حرارت مرجع کف )ÛF )مبنای محاسبه قرار گیرد. تزم به ذکر است ضرریب انتقرال حررارت مرجرع برام یرا سرقف ) ÛF )بره نروع فضرای مجراور آن )کنترلشده یا کنترلنشده(، روش عایقکاری حرارتی بام یا سقف، و همچنین رده انرژی ساختمان بستگی دارد. 2 جدول 91-7 -3 ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور هوای ساختمان [K. m/ W [گروه 9 بر حسب رده انرژی ساختمان رده انرژی کف مجاور فضای خارج عایق حرارتی کف از خارج عایق حرارتی کف از داخل کف مجاور فضای کنترل نشده دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن ۱/۱۱1 ۱/6۱7 ۱/۸1۱ ۱/۸۱۸ ۱/۴66 EC ۱/16۱ ۱/۸۱۴ ۱/6۱۸ ۱/۸۱7 ۱/6۱6 EC+ ++EC ۸61/۱ غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز ۴17/۱ ث- ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاک – ساختمان گروه 9 ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاک: ۴۱/6] K.m/ W[ 91-7 روش موازنهای )کارکردی( 666 91-7-2-2-7 ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی برای ساختمان گروه دو الف- ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار – ساختمان گروه 2 در مورد تمامی دیوارهای ساختمانهای گروه ۸ ،تزم است عالوه بر رعایت انتظارات تعیینشرده در بند 6۱-۴-۸-۸ ،در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان )Ĥ ،)مطابق اصول ارائره شرده در بند 6۱-1-۸-6 ،مقادیر ارائهشده در جدول 6۱-1 -۴ برای ضریب انتقال حررارت مرجرع دیروار )ÛW )مبنای محاسبه قرار گیرد. تزم به ذکر است ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار )ÛW )به نوع فضای مجاور آن )کنترلشرده یرا کنترلنشده(، روش عایقکاری حرارتی دیوار، و همچنین رده انرژی ساختمان بستگی دارد. m/ W [بر حسب رده انرژی ساختمان 2 جدول 91-7 -4 ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار ساختمان گروه 2] K. دیوار مجاور فضای خارج دیوار مجاور فضای کنترل نشده رده انرژی عایق حرارتی خارجی عایق حرارتی داخلی عایق حرارتی میانی عایق حرارتی همگن ۱/۱۱۱ ۱/167 ۱/۵۱۱ ۱/۵۱۱ ۱/۱6۵ EC ۱/7۵۱ ۱/۴16 ۱/۴۴6 ۱/۴۴6 ۱/1۱۱ EC+ ۱/۵۴۱ ۱/667 ۱/66۵ ۱/66۵ ۱/۵۱۱ EC++ مبحث نوزدهم 66۴ ب- مشخصات حرارتی-نوری مرجع برای جدارهای نورگذر – ساختمان گروه 2 در مورد تمامی جدارهای نورگذر ساختمانهرای گرروه ۸ ،تزم اسرت عرالوه برر رعایرت انتظرا رات تعیینشده در بند 6۱-۴-۸-۸ ،در محاسبه ضریب انتقال حررارت مرجرع سراختمان ) Ĥ ،)مطرابق اصررول ارائرره شررده در بنررد 6۱-1-۸-6 ،مقررادیر ارائرره شررده در جرردول 6۱-۵ -7 و زیربنررد 6۱-۵-۸-6-6-ب برای ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار )ÛG )مبنای محاسبه قرار گیرد. درضمن، تزم است محدودیتهای تعیینشده در جدول 6۱-۵ -7 ،در خصوص دیگرر پارامترهرای حرارتی-نوری )ضریب بهره گرمایی خورشیدی و ضریب عبور نور مرئی( جدارهای نورگرذر رعایرت گردد. 91-7 روش موازنهای )کارکردی( 66۵ پ- ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف – ساختمان گروه 2 در مورد تمامی بامها یا سقفهای ساختمانهرای گرروه ۸ ،تزم اسرت عرالوه برر رعایرت انتظرارات تعیینشده در بند 6۱-۴-۸-۸ ،در محاسبه ضریب انتقال حررارت مرجرع سراختمان ) Ĥ ،)مطرابق اصول ارائه شده در بند 6۱-1-۸-6 ،مقادیر ارائره شرده در جردول 6۱-1 -۵ بررای ضرریب انتقرال حرارت مرجع بام یا سقف )ÛR )مبنای محاسبه قرار گیرد. تزم به ذکر است ضرریب انتقرال حررارت مرجرع برام یرا سرقف ) ÛR )بره نروع فضرای مجراور آن )کنترلشده یا کنترلنشده(، روش عایقکاری حرارتی بام یا سقف، و همچنین رده انرژی ساختمان بستگی دارد. m/ W [بر حسب رده انرژی ساختمان 2 جدول 91-7 -5 ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف ساختمان گروه 2] K. بام یا سقف مجاور فضای خارج بام یا سقف مجاور فضای کنترل نشده رده انرژی عایق حرارتی بام یا سقف از خارج عایق حرارتی بام یا سقف از داخل دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن 6/۱۸۱ ۱/۵6۵ ۱/6۱۴ ۱/۴۸7 ۱/۵6۵ EC ۱/7۱6 ۱/61۵ ۱/۸۱۸ ۱/6۱۱ ۱/61۵ EC+ ۱/۵1۸ ۱/۸17 ۱/۸۱۸ ۱/۸۸۱ ۱/۸17 EC++ مبحث نوزدهم 661 ت- ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور هوا – ساختمان گروه 2 در مورد تمامی کفهای مجاور هوای ساختمانهای گروه ۸ ،تزم است عالوه برر رعایرت انتظرارات تعیینشده در بند 6۱-۴-۸-۸ ،در محاسبه ضریب انتقال حررارت مرجرع سراختمان ) Ĥ ،)مطرابق اصول ارائه شده در بند 6۱-1-۸-6 ،مقرادیر ارائره شرده در جردول 6۱-1 -1 بررای ضرریب انتقرال حرارت مرجع کف )ÛF )مبنای محاسبه قرار گیرد. تزم به ذکر است ضرریب انتقرال حررارت مرجرع برام یرا سرقف ) ÛF )بره نروع فضرای مجراور آن )کنترلشده یا کنترلنشده(، روش عایقکاری حرارتی بام یا سقف، و همچنین رده انرژی ساختمان بستگی دارد. 2 جدول 91-7 -7 ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور هوای ساختمان گروه 2] K. m/ W [بر حسب رده انرژی ساختمان کف مجاور فضای خارج رده انرژی عایق حرارتی کف از خارج عایق حرارتی کف از داخل کف مجاور فضای کنترل نشده دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن ۱/۱1۸ ۱/۵۸6 ۱/61۱ ۱/6۱7 ۱/۵۴۱ EC ۱/7۴1 ۱/6۱۸ ۱/۸1۱ ۱/۸۱۴ ۱/6۱1 EC+ ۱/۵7۵ ۱/۸71 ۱/6۱۸ ۱/۸۱7 ۱/۸۱۸ EC++ ث- ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاک – ساختمان گروه 2 ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاک: 1۱/6] K.m/ W[ 91-7 روش موازنهای )کارکردی( 667 91-7-2-2-7 ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی برای ساختمان گروه سه الف- ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار – ساختمان گروه 3 در مورد تمامی دیوارهای ساختمانهای گروه 6 ،تزم است عالوه بر رعایت انتظارات تعیینشرده در بند 6۱-۴-۸-۸ ،در محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان )Ĥ ،)مطابق اصول ارائره شرده در بند 6۱-1-۸-6 ،مقادیر ارائهشده در جدول 6۱-1 -7 برای ضریب انتقال حررارت مرجرع دیروار )ÛW )مبنای محاسبه قرار گیرد. تزم به ذکر است ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار )ÛW )به نوع فضای مجاور آن )کنترلشرده یرا کنترلنشده(، روش عایقکاری حرارتی دیوار، و همچنین رده انرژی ساختمان بستگی دارد. m/ W [بر حسب رده انرژی ساختمان 2 جدول 91-7 -7 ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار ساختمان گروه 3] K. دیوار مجاور فضای خارج دیوار مجاور فضای کنترل نشده رده انرژی عایق حرارتی خارجی عایق حرارتی داخلی عایق حرارتی میانی عایق حرارتی همگن 6/۱۱7 ۱/7۱7 ۱/76۱ ۱/76۱ 6/۱66 EC ۱/۱۸۱ ۱/۵1۵ ۱/۵6۵ ۱/۵6۵ ۱/7۱7 EC+ ۱/167 ۱/۴۸۸ ۱/6۱۱ ۱/6۱۱ ۱/۵1۵ EC++ مبحث نوزدهم 66۱ ب- مشخصات حرارتی-نوری مرجع برای جدارهای نورگذر – ساختمان گروه 3 در مورد تمامی جدارهای نورگذر ساختمانهرای گرروه 6 ،تزم اسرت عرالوه برر رعایرت انتظرارات تعیینشده در بند 6۱-۴-۸-۸ ،در محاسبه ضریب انتقال حر رارت مرجرع سراختمان ) Ĥ ،)مطرابق اصررول ارائرره شررده در بنررد 6۱-1-۸-6 ،مقررادیر ارائرره شررده در جرردول 6۱-۵ -6۸ و زیربنررد 6۱-۵-۸-6-۴-ب برای ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار )ÛG )مبنای محاسبه قرار گیرد. در ضمن، تزم است محدودیتهای تعیینشده در جدول 6۱-۵ -6۸ ،در خصوص دیگر پارامترهای حرارتی-نوری )ضریب بهره گرمایی خورشیدی و ضریب عبور نور مرئی( جدارهای نورگرذر رعایرت گردد. 91-7 روش موازنهای )کارکردی( 66۱ پ- ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف – ساختمان گروه 3 در مورد تمامی بامها یا سقفهای ساختمانهرای گرروه 6 ،تزم اسرت عرالوه برر رعایرت انتظرارات تعیینشده در بند 6۱-۴-۸-۸ ،در محاسبه ضریب انتقال حررارت مرجرع سراختمان ) Ĥ ،)مطرابق اصول ارائه شده در بند 6۱-1-۸-6 ،مقادیر ارائره شرده در جردول 6۱-1 -۱ بررای ضرریب انتقرال حرارت مرجع بام یا سقف )ÛR )مبنای محاسبه قرار گیرد. تزم به ذکر است ضرریب انتقرال حررارت مرجرع برام یرا سرقف ) ÛR )بره نروع فضرای مجراور آن )کنترلشده یا کنترلنشده(، روش عایقکاری حرارتی بام یا سقف، و همچنین رده انرژی ساختمان بستگی دارد. m/ W [بر حسب رده انرژی ساختمان 2 جدول 91-7 -8 ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف ساختمان گروه 3] K. بام یا سقف مجاور فضای خارج بام یا سقف مجاور فضای کنترل نشده رده انرژی عایق حرارتی بام یا سقف از خارج عایق حرارتی بام یا سقف از داخل دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن 6/661 ۱/۵7۵ ۱/۴17 ۱/۴۱۱ ۱/۵7۵ EC ۱/۱۴7 ۱/۴6۱ ۱/6۸۱ ۱/6۵۸ ۱/۴6۱ EC+ ۱/166 ۱/۸۱۱ ۱/۸۴۸ ۱/۸۵۴ ۱/۸۱۱ EC++ مبحث نوزدهم 6۴۱ ت- ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور هوا – ساختمان گروه 3 در مورد تمامی کفهای مجاور هوای ساختمانهای گروه 6 ،تزم است عالوه برر رع ایرت انتظرارات تعیینشده در بند 6۱-۴-۸-۸ ،در محاسبه ضریب انتقال حررارت مرجرع سراختمان ) Ĥ ،)مطرابق اصول ارائه شده در بند 6۱-1-۸-6 ،مقادیر ارائره شرده در جردول 6۱-1-۱ بررای ضرریب انتقرال حرارت مرجع کف )ÛF )مبنای محاسبه قرار گیرد. تزم به ذکر است ضرریب انتقرال حررارت مرجرع برام یرا سرقف ) ÛF )بره نروع فضرای مجراور آن )کنترلشده یا کنترلنشده(، روش عایقکاری حرارتی بام یا سقف، و همچنین رده انرژی ساختمان بستگی دارد. 2 جدول 91-7 -1 ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور هوای ساختمان گروه 3] K. m/ W [بر حسب رده انرژی ساختمان کف مجاور فضای خارج رده انرژی عایق حرارتی کف از خارج عایق حرارتی کف از داخل کف مجاور فضای کنترل نشده دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن 6/۱1۴ ۱/۵۱6 ۱/۴۵۱ ۱/۴7۸ ۱/167 EC ۱/۱۱1 ۱/۴66 ۱/6۸6 ۱/6۴۸ ۱/۴۵۱ EC+ ۱/1۴۱ ۱/666 ۱/۸67 ۱/۸۴۱ ۱/666 EC++ ث- ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاک – ساختمان گروه 3 ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاک: 7۱/6] K.m/ W.[ 91-7 روش موازنهای )کارکردی( 6۴6 طبیعی روشنایی 3-2-7-91 الزامات تعیینشده برای روشرنایی طبیعری در روش موازنره ای مشرابه الزامرات تعیرین شرده روش تجویزی است )ر.ک. به بند 6۱-۵-۸-۸ .)تزم به ذکرر اسرت رعایرت ضروابط تعیرین شرده در بنرد .الزامیاست نیز ۱-۸-۴-6۱ مکانیکی تأسیسات 3-7-91 الزامات تعیینشده برای تأسیسات مکانیکی در روش موازنره ای مشرابه الزامرات تعیرین شرده روش تجویزی است )ر.ک. به بخش 6۱-۵-6 .)تزم به ذکر است رعایرت ضروابط تعیرین شرده در بخرش .الزامیاست نیز 6-۴-6۱ برقی تأسیسات 4-7-91 الزامات تعیینشده برای سیستم روشنایی مصنوعی و دیگر تجهیزات الکتریکری در روش موازنره ای مشابه الزامات تعیینشده روش تجویزی است )ر.ک. به بخش 6۱-۵-۴ .)تزم به ذکر است رعایرت ضوابط تعیینشده در بخش 6۱-۴-۴ نیز الزامیاست. 91-7-5 سیستمهای بر پایه انرژیهای تجدیدپذیر در صورت طراحی به روش موازنهای، تزم است عالوه برر ضروابط اجبراری تعیرین شرده در بخرش 6۱-۴-۵ ،ضوابط زیر نیز در طراحی و اجرای ساختمان رعایت گردد. میزان بهرهگیری تزم از سامانههای بر پایه انرژیهای تجدیدپذیر، برای ساختمانهرای منطبرق برا مبحث 6۱ ،ساختمانهای کمانرژی و ساختمانهای بسیار کمانررژی در جردول 6۱-۵ -67 بخرش .شدهاست ارائه ۵-۵-6۱ برای ساختمانهای منطبق با مبحث 6۱ ،در صورت عدم امکان تأمین مقادیر تعیینشده در جدول 6۱-۵ -67 ،تزم است بهجای ضرایب انتقال حرارتی تعیینشرده در بخرش 6۱-1-۸ بررای برام برا مبحث نوزدهم 6۴۸ انواع مختلف عایقکاری حرارتی آن، جدول 6۱-1 -6۱ مبنای طراحی قرار گیرد. همانگونه کره در جدول نیز مشخص گردیدهاست، این راهحل جایگزین تنهرا بررای بعضری حالرت هرای عرایق کراری حرارتی ساختمانهای منطبق با مبحث 6۱ مقررات ملی سراختمان جرواب گرو مری باشرد، و بررای ساختمانهای کمانرژی و بسیار کمانرژی کاربرد این راهحل مجاز نیست. جدول 91-7 -90 ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف ساختمان بر حسب گروه و رده انرژی ساختمان در صورت عدم استفاده از سیستمهای بر پایه انرژیهای تجدیدپذیر بام یا سقف مجاور فضای خارج بام یا سقف مجاور فضای کنترل نشده گروه ساختمان انرژی رده عایق حرارتی بام یا سقف از خارج عایق حرارتی بام یا سقف از داخل دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن دیوار با عایق خارجی یا میانی دیوار با عایق داخلی یا همگن ۱/6۱1 ۱/6۵۱ مجاز غیر مجاز غیر ۱/6۵۱ EC 6+ EC غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز ++EC غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز ۱/۸۱7 ۱/۸۸۵ مجاز غیر مجاز غیر ۱/۸۸۵ EC ۸+ EC غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز ++EC غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز ۱/۸۱7 ۱/۸۸۵ مجاز غیر مجاز غیر ۱/۸۸۵ EC 6+ EC غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز ++EC غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز غیر مجاز 91-7 روش موازنهای )کارکردی( 6۴6 در مناطق گرمسیر )با نیاز سرمایی غالب(، بهجای کاهش ضریب انتقال حرارت برام )طبرق جرد ول 6۱-1 -6۱ )میتوان از پوششی منعکسکننرده )برا ضرریب انعکراس خورشریدی بریش از 1۱ )٪و ضریب گسیل زیاد )بیش از ۱۱/۱ )استفاده نمود. پوشش مورد نظر بایرد دوام تزم را داشرته باشرد . 91-7 روش نیاز انرژی ساختمان 6۴۵ 91-7 روش نیاز انرژی ساختمان در روش نیاز انرژی ساختمان ، عالوه بر در نظر گرفتن میزان انتقال حرارت ساختمان، که در روش موازنهای انجام میگیرد، کاهش یا افزایش نیاز انرژی ناشی از نحوه بهرره بررداری، ترابش خورشرید، استفاده از سیستمهای شیشهای کارآمد و سیستمهای غیرفعال خورشیدی نیز در محاسبات لحراک میشود. ولری کماکران، هماننرد روش تجرویزی و موازنره ای )کرارکردی(، بهترر برودن مشخصرات حرارتری سیستمهای تأسیسات مکانیکی و یا الکتریکی امکان تخفیف گرفتن برای طراحی پوسرته خرارجی ساختمان )یا بالعکس( را فراهم نمیسازد. در عین حال، همانند روش تجرویزی و موازنره ای، باعرث میشود طراحی بخشهای مختلف )پوسته خارجی یا معماری، تأسیسرات مکرانیکی و الکتریکری و همچنین سیستمهای تجدیذیر( بهصورت مستقل صورت گیرد. اصرول کلری مطررح در ایرن روش طراحی در بخش 6۱-7-6 تشریح شدهاست. مبحث نوزدهم 6۴1 کلی اصول 9-7-91 در این روش، تزم است اصول زیر رعایت گردد: الف( میزان نیاز انرژی ساتنه ساختمان طررح و سراختمان مرجرع بره طرور مجرزا و بره کمرک شبیهسازی انرژی، با استفاده از نررم افزارهرای دارای ویژگری هرای تعیرین شرده در بخرش شود؛ محاسبه، 6-6-7-6۱ ب( طراحی پوسته خارجی و بهرهگیری از سیستمهای غیرفعال باید بهگونهای باشد که میرزان نیاز انرژی ساتنه ساختمان طرح از میزان محاسبه شده برای ساختمان مرجع کمتر شود؛ پ( دادههای اقلیمی باید دارای مشخصات تعیینشده در بخش 6۱-7-6-۸ باشند؛ ت( برنامه زمانبندی حضور افراد، استفاده از سیستم روشنایی مصنوعی و تجهیرزات، تهویره و دمای تنظیم و دیگر پارامترهای تعیینکننده بایرد مطرابق اصرول تعیرین شرده در بخرش باشند؛ ۵ پیوست و 6-6-7-6۱ ث( شرایط سایهاندازی ساختمانهای مجاور و دیگر موانع باید با دقرت کرافی در شربیه سرازی لحاک گردد؛ ج( در خصوص تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و همچنین سیسرتم هرای برر پایره انررژی هرای تجدیدپذیر، الزامات تعیینشده در روش تجویزی باید مالک عمل قرار گیرد. 91-7 روش نیاز انرژی ساختمان 6۴7 شکل 91-7 -9 نمودار گردشی مراحل روش نیاز انرژی 6-6-6۱ ۴-6۱ 6-6-۸-7-6۱ ۸-6-۸-7-6۱ ۸-۸-7-6۱ 6-۵-6۱ ۴-۵-6۱ ۵-۵-6۱ مبحث نوزدهم 6۴۱ شبیهسازی نرمافزار 9-9-7-91 نرمافزار شبیهسازی مورد استفاده باید صحهگذاریشده و مورد تأیید نهراد دارای صرالحیت قرانونی باشد. حداقل قابلیتهایی که نرمافزار باید دارا باشد عبارت است از: – تعیین میزان انتقال )جریان( حرارت ساعتی در طول یک سال شبیهسازی شرده در جردارها )بهصورت تفکیکی( و کل ساختمان، – تعیین میزان بهره خورشیدی و انتقال حرارت ساعتی جدارهای نورگذر، – تنظیم برنامه ساعتی پارامترهای مختلف، برای تمامی روزهای هفته و روزهرای آخرر هفتره و تعطیالت، برای کاربریهای مختلف ساختمان، از جمله: – میزان حضور و نوع فعالیت افراد در مناطق )زونهای( مختلف ساختمان، – توان روشنایی مصنوعی و میزان کاهش احتمالی آن در سراعات مختلرف )در صرورت تأمین بخشی از نیاز از روشنایی طبیعی(، – دمای تنظیم )ترموستات( سیستمهای گرمایی و سرمایی، – کارکرد سیستم تهویه مکانیکی، – میزان استفاده از تجهیزات )خانگی، اداری، …(، – استفاده از آبگرم بهداشتی. – اثر اینرسی )جرم( حرارتی در ذخیرهسازی و ایجاد تأخیر فاز، – در نظر گرفتن حداقل ده منطقه حرارتی، – تهیه گزارشهای ساعتی مصرف انرژی به تفکیک حاملها، – تعیین نیاز حرارتی/برودتی ساختمان، در مقاطع زمانی تعیینشده، – تعیین میزان انرژی/گرمای تأمینشده توسط سیستمهای بر پایه انرژیهرای تجدیدپرذیر )در صورت استفاده از این نوع سیستمها(. 91-7 روش نیاز انرژی ساختمان 6۴۱ اقلیمی دادههای 2-9-7-91 فایلهای آبوهوایی مورد استفاده باید در فرمت استاندارد و حراوی دا دههرای سراعتی پارامترهرای مورد نیاز باشند. عالوه بر این، فایلها باید مورد تأیید حداقل یک نهراد دارای صرالحیت قرانونی یرا مرجع معتبر جهانی باشند. در صورتی که برای محل پروژه فایلی وجود نداشته باشد، یا ایرن کره چنردین فایرل بررای منراطق نزدیک به آن وجود داشته باشد، تزم است انتخاب فایل یک منطقره مجراور یرا ایجراد یرک فایرل برازششده با تأیید نهاد دارای صالحیت قانونی صورت گیرد. 91-7-9-3 برنامههای زمانی بهرهبرداری و عملکرد تجهیزات در صورتی که برنامههای زمانی بهرهبرداری و عملکررد تجهیرزات برا مقرادیر مطررح شرده در ایرن مقررات )پیوست ۵ )مغایرتهای قابل توجهی داشته باشرد، امکران اسرتفاده از برنامره هرای زمرانی جایگزین برنامههای ارائه شده در این مبحث تنها با ارائه دتیل توجیهی کافی مجاز خواهد بود. 91-7-2 شبیهسازی و انجام محاسبات در فرایند شبیهسازی و انجام محاسبات باید اصول زیر مورد رعایت قرار گیرد: 91-7-2-9 تعریف هندسه و مشخصات سطوح )جدارها( در تعریف هندسه و جدارهای پوسته خارجی ساختمان، تزم است اصول زیر رعایت گردد: – هندسه تعریفشده برای ساختمانهای طرح و مرجع باید کامالً یکسان باشد؛ – در صورتی که پوسته خرارجی دارای شکسرتگی هرای م تعرددی باشرد، توصریه مری شرود ترا حدامکان سادهسازی، با تعریف سطوح معرادل، در جهرت کراهش تعرداد سرطوح، صرورت گیرد. – در صورتی که نسبت سطح جدارهای نورگذر به سطح نما بیشتر از ۴۱ درصد باشد، در مردل ساختمان مرجع تنها ۴۱ درصد نما نورگذر در نظر گرفته میشود. برای ایرن منظرور، تزم است طول و عرض جدار نورگذر، با ثابت نگهداشتن نسبت بین آنها، کاهش یابنرد. مرکرز مبحث نوزدهم 6۵۱ هر یک از جدارهای نورگذر ساختمان مرجع با مرکز جدارهای نورگذر ساختمان طرح باید منطبق باشد. – جدارهای ساختمان مرجع باید واجد خصوصیات زیر باشند: – جرم سطحی )کل( هر یک از جدارهای ساختمان مرجع نباید بیش از 6۱ درصرد برا جرم سطحی ساختمان طرح تفاوت داشته باشد؛ – ضخامت و ضریب هدایت حرارت هر یک از تیهها )به استثنای تیره عرایق حرارتری( نباید بیش از 6۱ درصد با مقادیر مربوط به ساختمان طرح تفاوت داشته باشد؛ – محل قرارگیری عایق حرارتی ساختمان مرجع و ساختمان طرح باید یکسان باشد؛ – در تعریف جدارهای پوسته خارجی ساختمان مرجع، تزم است ضخامت و مشخصات فیزیکی-حرارتی تمامی تیهها، تا حدامکان دقیق و مطابق مراجرع در نظرر گرفتره شده باشند؛ – با توجه به الزامات فوق، توصیه میشود تعریف تیههرای مختلرف جرداره ای پوسرته خارجی ساختمانهای مرجع و طرح بهصورت یکسان انجام شود، و تنها وجه تمایز ضخامت تیه عایق حرارتی باشد. در صورتی کره جردار خرارجی )برا عرایق کراری( همگن باشد و بخش اعظم مقاومرت حرارتری آن توسرط یرک تیره اصرلی ترأمین شدهباشد، تزم است جدار ساختمان مرجع نیز مشابه جدار ساختمان طررح، ولری با ضخامتی متفاوت تعریف شود. 91-7-2-2 شبیهسازی و محاسبات عددی روشنایی طبیعی در این مقررات، روش شربیه سرازی برر مبنرای شراخص sDA( کفایرت نرور روز در فضرا( صرورت میگیرد. این شاخص بهصورت درصدی از مساحت سطح کار بیان میشود، که در آن حداقل میزان شدت روشنایی موردنظر در طول ۵۱ % ساعات معینشده تأمین میگردد. برای انجام محاسبات، باید از نرمافزارهای معتبر بررای محاسربه روشرنایی طبیعری اسرتفاده شرود. ساختمانها باید مطابق با جدول 6۱-7 -6 ،بنا به نوع کاربری آنها، دارای حداقل مساحتی از کف باشند تا حداقل شدت روشنایی موردنظر، در طول ۵۱ % ساعات معینشده، تأمین گردد. 91-7 روش نیاز انرژی ساختمان 6۵6 جدول 91-7 -9 مقادیر درصد مساحت سطح کار منطبق بر شاخص sDA برای ردههای مختلف انرژی رده انرژی شاخص sDA < ۵۵ EC 7۵ ≤ sDA < 7۵ EC+ ۱۵ ≤ sDA < ۱۵ EC++ ۱۵ ≤ sDA برای انجام شبیهسازیهای روشنایی طبیعی، پیشفرضهای زیر باید در نظر گرفتهشود: – تمام محاسبات باید بر روی سطح کار در ارتفاع ذکر شرده در زیربنرد 6۱-۴-۸-۱-۸ از کرف تمامشده انجام شود. – دوره زمانی که برای محاسبات روشنایی در نظر گرفته میشود، باید بر اساس نوع کاربری یرا تعداد ساعاتی که میتوان از روشنایی طبیعی در طی روز بهرهمندشرد، تعیرین شرود. ایرن محدوده زمانی باید مطابق با پیوست ۵ در نظر گرفته شود. – با توجه به شاخص بیانشده، محاسبات شدت روشنایی برای یک فضا باید برر اسراس مقرادیر نقطه به نقطه روی یک شبکه فرضی انجام شود. این نقاط بایرد بره صرورت پیوسرته روی شبکه فرضی در نظر گرفته شوند. فاصله افقی حداکثر بین نقاط در مرکز صفحه بایرد 1/۱ متر باشد. فاصله از کنارههای دیوار نیز باید بین 6/۱ تا 1/۱ متر در نظرر گرفتره شرود. ایرن شبکه نقاط باید در ارتفاع سطح کار مطابق زیربند 6۱-۴-۸-۱-۸ در نظر گرفته شود. – نقاطی از شبکه فرضی که در طول سال، دارای شدت روشنایی حداکثر یک لوکس هسرتند و در مجاورت نقاطی با مقادیر بیشتر قرارگرفتهاند باید از محاسبات خارج گردند. – باید توجه داشت که فاصله بین نقاط این شبکه نباید با فاصله بین منابع روشرنایی مصرنوعی یکسان باشد. – ضریب عبور نور مرئی شیشههای استفادهشده در ساختمان باید مطابق برا مقرادیر واقعری در محاسبات لحاک شود. – تمامی موانع و سایهاندازهای اطراف ساختمان، که فاصله آنها از نمرای سراختمان مروردنظر کمتر یا مساوی با دو برابر ارتفاع موانع هستند، باید در مدلسازی لحاک شوند. مبحث نوزدهم 6۵۸ – مقادیر ضریب انعکاس اشیا خارجی، نظیر طاقچههای نروری و سرطوح مرنعکس کننرده، بایرد مطابق با مقادیر در نظر گرفتره شرده در شربیه سرازی هرا لحراک شروند. در صرورت عردم دسترسی به این مقادیر میتوان از ضریب 6/۱ ،بهعنوان ضریب انعکاس استفاده نمود. – ضریب انعکاس سطوح داخلی و خارجی باید مطابق با مشخصات فنی در نظر گرفتهشده برای پوششهای جدارهای داخلی و خارجی و مبلمان بهکاررفته در فضا در برنامه شبیهسراز در نظر گرفته شود. در صورت عدم دسترسی به مقادیر ضریب انعکراس، مری تروان از مقرادیر پیشفرض در جدول 6۱-7 -۸ استفاده نمود. جدول 91-7 -2 مقادیر ضریب انعکاس سطوح خارجی و داخلی برای انجام شبیهسازی نوع سطح ضریب انعکاس خارجی ۱/۸ زمین سطوح عمودی خارجی )سایهاندازها( 6/۱ داخلی دیوار و سطوح عمودی ۵/۱ ۱/7 سقف ۱/۸ کف ۱/۵ مبلمان – برای انجام شبیهسازی، باید از نرمافزار معتبر که دارای الگوریتم دقیق برای انجام محاسبات روشنایی است، استفاده شود. کاربر باید بتواند پارامترهای نسبتاً دقیقی را در نرمافزار مربوطه تعیین نماید. مهمترین پارامترها و مقادیر آنها برای شاخص در نظرگرفته شده مطابق جدول 6۱-7 -6 است که باید در داخل نرمافزار تعیین گردد. جدول 91-7 -3 پارامترهای مورد استفاده در شبیهسازی پارامتر مقدار تعداد بازتاب پراکنده بین سطوح )ab )1 تعداد اشعههای ساطع شده از سطوح در محاسبات )ad )6۱۱۱ عدم لحاک تابش مستقیم )dt )۱ 91-7 روش نیاز انرژی ساختمان 6۵6 در این روش، به منظور ارزیابی خیرگی ناشی از نور طبیعی، از شراخص DGP اسرتفاده مری شرود. باید ارزیابی خیرگی در فضاهایی که فعالیتهایی نظیرر خوانردن، نوشرتن، نگراه کرردن بره صرفحه مانیتور و … رخ میدهد و امکان تغییر محل کاربر وجود ندارد انجام شود و نشان داده شود کره در این فضاها در محل چشم ناظر، خیرگی آزاردهنده یا غیرقابل تحمل ایجاد نشده است. مقادیر مجاز خیرگی مطابق جدول 6۱-7 -۴ میباشد. پس از انجام محاسبات خیرگی، مقدار این شاخص نبایرد در ۵ درصد دوره زمانی در نظر گرفتهشده از ۴۵/۱ بیشتر شود. جدول 91-7 -4 مقادیر شاخص خیرگی )DGP) میزان خیرگی مقدار DGP عدم وجود خیرگی DGP ≤ 43/0 0/43 ≤ DGP < 0/43 درک قابل خیرگی 0/34 ≤ DGP < 0/43 آزاردهنده خیرگی خیرگی غیر قابل تحمل 34/0 < DGP ساالنه انرژی نیاز 3-2-7-91 نیاز انرژی ساتنه یک ساختمان با تعیین بیالن انرژی ساختمان بهدست میآید. برای ایرن منظرور، تزم است موارد زیر، در ارتباط با نیازهای انرژی ناشی از پارامترهای مختلف، با دقت تزم، محاسبه گردد: – انتقال حرارت ناشی از اختالف دما در دورههای گرم و سرد سال، – میزان انرژی کسب شده توسط تابش خورشید، با در نظر گرفتن فرم ساختمان، سایهانردازی خود ساختمان )سایهبانها، تورفتگیها، شکستگیها، …( و دیگر موانع مجر اور، و همچنرین مشخصات نوری-حرارتی سطوح مختلف کدر و نورگذر و تابش سطوح گرم خارجی؛ – میزان انرژی تابیدهشده به آسمان و سطوح سرد مجاور ساختمان؛ – میزان انرژی قابل دستیابی با سامانههای مختلف فعال و غیرفعرال نصرب شرده روی پوسرته خارجی )گلخانه خورشیدی، دیوار ترمب، …( مبحث نوزدهم 6۵۴ 91-7-2-3-9 نیاز انرژی ساالنه ساختمان طرح تزم است محاسبه نیاز انرژی ساتنه ساختمان طرح با رعایت اصول زیر انجام شود: – شبیهسازی و انجام محاسبات عددی، با استفاده از نرمافزارهای مورد تأیید؛ – انتخاب فایلهای آبوهوایی و برنامههای زمانی بهرهبرداری و عملکررد تج هیرزات منطبرق برا شرایط پروژه 91-7-2-3-2 نیاز انرژی ساالنه ساختمان مرجع تعیین نیاز انرژی ساختمان مرجع نیز باید با فرایندی مشابه ساختمان طرح و با رعایت اصرول زیرر انجام شود: – شبیهسازی و انجام محاسبات عددی، با استفاده از نرمافزارهای مورد تأیید استفاده شده برای تعیین مصرف انرژی ساختمان طرح، و با دادههای مشابه در خصوص شرایط )فایرل هرای( آبوهوایی و برنامههای زمانی بهرهبرداری و عملکرد تجهیزات. – مشخصات هندسی کامالً مشابه مشخصات ساختمان طرح – دادههای مربوط به پوسته خارجی ساختمان مطابق مقادیر ارائهشده در بخش 6۱-۵-۸ – دادههرای مربروط بره تأسیسرات مکرانیکی سراختمان مطرابق مقرادیر ارائرهشرده در بخرش 6-۵-6۱ – دادههای مربوط به سیستم روشرنایی مصرنوعی و دیگرر تجهیرزات برقری سراختمان مطرابق مقادیر ارائهشده در بخش 6۱-۵-۴ – برای ساختمان مرجع، کاهش نیاز حاصل از بهرره گیرری از روشرنایی طبیعری، سرایبان هرا و سیستمهای بر پایه انرژیهای تجدیدپذیر ساختمان در نظر گرفته نمیشود. بدیهیاست درصورتی که هدف دستیابی به ساختمانهای کمانرژی یرا بسریار کرم انررژی مردنظر باشد، تزم خواهد بود مقادیر مربوط به آن در شبیهسازیها و محاسبات مالک عمل قرار گیرد. 91-7 روش نیاز انرژی ساختمان 6۵۵ 91-7-2-4 شرایط پذیرش نتایج محاسبات طراحی صورت گرفته زمانی قابل قبول تلقی میشود که میزان نیاز انرژی ساتنه محاسبهشده برای ساختمان طرح از مصرف انرژی ساختمان مرجع کمتر باشد. مکانیکی تأسیسات 3-7-91 الزامات مربوط به طراحی سیستم تأسیسات مکانیکی روش نیاز انرژی مشابه الزامات روش تجویزی است )ر.ک. به بخش 6۱-۵-6 .) برقی تأسیسات 4-7-91 همانگونه که در بخشهای قبلی مطرح شد، الزامرات مربروط بره تجهیرزات الکتریکری و سیسرتم روشنایی مصنوعی روش نیاز انرژی مشابه الزامات روش تجویزی است )ر.ک. به بخش 6۱-۵-۴ .) 91-7-5 سیستمهای بر پایه انرژیهای تجدیدپذیر برای تعیین میزان تأثیر روشنایی طبیعی و سیستمهای بر پایه انرژیهای تجدیدپذیر، بر روی نیراز انرژی ساتنه ساختمان، تزم است اصول زیر رعایت گردد: – در صورت استفاده از گلخانه خورشیدی، دیوار ترُمب یرا دیگرر سیسرتم هرای غیرفعرال قابرل استفاده در پوسته خارجی ساختمان، در مناطق با نیاز گرمایی غالب، تزم است مشخصات هندسی هر یک سیستمها با دقت در مرحله تعریف ساختمان طرح در نرمافزار وارد شرود. در ساختمان مرجع، مشخصات در نظر گرفتهشده برای ساختمان مرجع مشابه مشخصرات تعیینشده در روش تجویزی است. – تأثیر سیستمهای فتوولتاییک و آبگرمکن خورشیدی بر روی نیاز انرژی سراتنه سراختمان ، بهصورت مجزا، با استفاده از نرمافزارهای تخصصی مورد تأیید محاسبه میشرود، و پرس از لحاک کردن بازده هر یک از سیسرتم هرا، از نیراز انررژی سراتنه سراختمان طررح کاسرته میشود. مبحث نوزدهم 6۵1 – در روش نیاز انرژی ساختمان، امکان لحاک کردن تأثیر سیستمهای بازیافت، ذخیرهسرازی، و زمینگرمایی بر میزان نیاز انرژی سراتنه فرراهم نمری باشرد. در صرورت کراربرد ایرن نروع سیستمها، باید از روش کارایی انرژی ساختمان استفاده شود. 91-8 روش کارایی انرژی ساختمان 6۵7 91-8 روش کارایی انرژی ساختمان در این روش، کل انرژی ساتنه مصرفی مبنا قرار میگیررد. در نتیجره، تزم اسرت طراحری پوسرته خارجی، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و همچنین سیستمهای تجدیذیر به گونهای صرورت گیررد که میزان انرژی ساتنه مصرفی ساختمان طرح از مقدار آن برای ساختمان مرجع کمتر باشد. بهعبارت دیگر، در صورت طراحی ساختمان بهروش کارایی انرژی ، عالوه بر در نظر گررفتن میرزان نیاز انرژی ساختمان، بازدهی و کارایی سیستمهای مورد اسرتفاده در تأسیسرات مکرانیکی و برقری ساختمان نیز، بهصورت یکپارچه مالک طراحی قرار میگیرد. این امر باعث میشود طراحی مطابق این روش تنها توسط یک تیم طراحری منسرجم امکران پرذیر باشد. کلی اصول 9-8-91 در این روش طراحی، میزان انرژی اولیه مصرفی مالک عمل طراحی قرار میگیرد. تعیین میزان انرژی اولیه مصرفی ساختمان مرجع به دو روش امکانپذیر است: – شبیهسازی و انجام محاسبات عددی ساختمان مرجع، با استفاده از نرمافزارهای مرورد تأییرد استفاده شده برای تعیین مصرف انرژی ساختمان طرح، مطابق اصول تعیرین شرده در بنرد مبحث نوزدهم 6۵۱ 6۱-۱-6-6-۸ در این حالت میزان انرژی مصرفی بهدست آمده برای ساختمان طرح باید کمتر از میزان انرژی اولیه مصرفی ساختمان مرجع باشد؛ – مبنا قرار دادن مقادیر مصرف انرژی مرجع )برای واحد سطح( که در بند 6۱-۱-6-6-6 ارائه شدهاست. در این روش، تزم است اصول زیر رعایت گردد: الف( میزان انرژی اولیه ساتنه ساختمان طررح بره کمرک شربیه سرازی انررژی، برا اسرتفاده از نرمافزارهای دارای ویژگیهای تعیینشده در بخش 6۱-۱-6-6 ، محاسبه شود. همچنرین در صورت استفاده از روش شبیهسازی و انجام محاسبات عددی ساختمان مرجرع، میرزان انرژی اولیه ساتنه ساختمان مرجع نیز با استفاده از این نرمافزارها محاسبه شود؛ پ( دادههای اقلیمی باید دارای مشخصات تعیینشده در بخش 6۱-۱-6-۸ باشند؛ ت( برنامه زمانبندی حضور افراد، استفاده از سیستم روشنایی مصنوعی و تجهیرزات، تهویره و دمای تنظیم و دیگر پارامترهای تعیینکننده بایرد مطرابق اصرول تعیرین شرده در بخرش باشند؛ ۵ پیوست و 6-6-۱-6۱ ث( شرایط سایهاندازی ساختمانهای مجاور و دیگر موانع باید با دقرت کرافی در شربیه سرازی لحاک گردد؛ ج( در صورت استفاده از روش شبیهسازی برای محاسبه انرژی اولیره سراختمان مرجرع، بررای تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و همچنین سیستمهای برر پایره انررژی هرای تجدیدپرذیر ساختمان مرجع، شرایط ارئه شده در بند 6۱-۱-6-6-۸ رعایت شود. چ( مدارک فنی و اطالعات مورد نیاز برای بررسی محاسبات انجام شده باید ویژگری هرای ارائره شده در بند 6۱-۱-6-6 را داشته باشد. 91-8 روش کارایی انرژی ساختمان 6۵۱ شکل 91-8 -9 نمودار گردشی مراحل روش کارایی انرژی 6-6-6۱ ۴-6۱ 6-6-6-۱-6۱ ۸-6-6-۱-6۱ 6 -۱-6۱ جدول ۸-۱-6۱ مبحث نوزدهم 61۱ شبیهسازی نرمافزار 9-9-8-91 نرمافزارهای شبیهسازی باید صحهگذاریشده و مورد تأییرد نهراد دارای صرالحیت قرانونی باشرند. حداقل قابلیتهایی که نرمافزارها باید دارا باشند عبارتند از: – تعیین میزان انتقال )جریان( حرارت ساعتی در طول یک سال شبیهسازی شرده در جردارها )بهصورت تفکیکی( و کل ساختمان، – تعیین میزان بهره خورشیدی و انتقال حرارت ساعتی جدارهای نورگذر، – تنظیم برنامه ساعتی پارامترهای مختلف، برای تمامی روزهای هفته و روزهرای آخرر هفتره و تعطیالت، برای کاربریهای مختلف ساختمان، از جمله: – میزان حضور و نوع فعالیت افراد در مناطق )زونهای( مختلف ساختمان، – توان روشنایی مصنوعی و میزان کاهش احتمالی آن در سراعات مختلرف )در صرورت تأمین بخشی از نیاز از روشنایی طبیعی(، – دمای تنظیم )ترموستات( سیستمهای گرمایی و سرمایی، – کارکرد سیستم تهویه مکانیکی، – میزان استفاده از تجهیزات )خانگی، اداری، …(، – استفاده از آبگرم بهداشتی. – اثر اینرسی )جرم( حرارتی در ذخیرهسازی و ایجاد تأخیر فاز، – در نظر گرفتن حداقل ده منطقه حرارتی، – تنظیم بار حرارتی سیستمهای گرمایی و سرمایی متناسب با دما و تعداد تجهیزات، – شبیهسازی عملکرد اکونومایزرهای پایه آبی و پایه هوایی دارای سیستمهای کنترل یکپارچه، – تهیه گزارشهای ساعتی مصرف انرژی به تفکیک حاملها، – تعیین بار حرارتی/برودتی تجهیزات گرمایی و تهویه مطبوع، میزان دبی هوا و آب مرورد نیراز در مقاطع زمانی تعیینشده، – تعیین میزان انرژی/گرمای تأمینشده توسط سیستمهای بر پایه انرژیهرای تجدیدپرذیر )در صورت استفاده از این نوع سیستمها(. 91-8 روش کارایی انرژی ساختمان 616 اقلیمی دادههای 2-9-8-91 فایلهای آبوهوایی مورد استفاده باید در فرمت استاندارد و حراوی داده هرای سراعتی پارامترهرای مورد نیاز باشند. عالوه بر این، فایلها باید مورد تأیید حداقل یک نهراد دارای صرالحیت قرانونی یرا مرجع معتبر جهانی باشند. در صورتی که برای محل پروژه فایلی وجود نداشته باشد، یا ایرن کره چنردین فایرل بررای منراطق نزدیک به آن وجود داشته باشد، تزم است انتخاب فایل یک منطقره مجراور یرا ایجراد یرک فایرل برازششده با تأیید مراجع معتبر صورت گیرد. 91-8-9-3 برنامههای زمانی بهرهبرداری و عملکرد تجهیزات در صورتی که برنامههای زمانی بهرهبرداری و عملکررد تجهیرزات برا مقرادیر مطررح شرده در ایرن مقررات )پیوست ۵ )مغایرتهای قابل توجهی داشته باشرد، امکران اسرتفاده از برنامره هرای زمرانی جایگزین برنامههای ارائه شده در این مبحث تنها با ارائه دتیل توجیهی کافی مجاز خواهد برود. در این حالت، با اسرتفاده از روش قیاسری و اصرول مطررح شرده در بنرد 6۱-۱-6-6-۸ ،برنامره هرای جایگزین به هر دو ساختمان )طرح و مرجع( اعمال میگردد، و دیگر نمیتوان مقادیر مطلق مصرف انرژی بر واحد سطح روش معیرار مصررف و اصرول مطر رح شرده در بنرد 6۱-۱-6-6-6 را مرالک طراحی قرار داد. 91-8-2 شبیهسازی و انجام محاسبات در فرایند شبیهسازی و انجام محاسبات باید اصول زیر مورد رعایت قرار گیرد: 91-8-2-9 تعریف هندسه و مشخصات سطوح )جدارها( در تعریف هندسه و جدارهای پوسته خارجی ساختمان، تزم اسرت اصرول مطررح شرده در بخرش .گردد رعایت 6-۸-7-6۱ مبحث نوزدهم 61۸ 91-8-2-2 شبیهسازی و محاسبات عددی روشنایی طبیعی برای شبیهسازی و انجام محاسبات عددی روشنایی طبیعی، تزم است اصول مطرحشرده در بخرش .گردد رعایت ۸-۸-7-6۱ 91-8-2-3 تعریف مشخصات سیستمهای تأسیسات مکانیکی و برقی مشخصات سیستمهای تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان طرح باید کامالً مشابه شررایط واقعری باشد. در صورت سادهسازی و معادلسازی، باید توجیحات تزم در مدارک فنی ارائه شود. مشخصات سیسرتم هرای تأسیسرات مکرانیک ی و برقری سراختمان مرجرع بایرد مشرابه مشخصرات تعیینشده در روش تجویزی باشد. 91-8-3 اصول، روشهای طراحی و شرایط پذیرش نتایج محاسبات در حالت طراحی بهروش کارایی انرژی، تزم است تعیین میزان انرژی اولیه مصرفی ساختمان طرح با شبیهسازی و انجام محاسبات عددی، با استفاده از نرمافزارهای مورد تأیید صورت گیرد. این کرار باید با رعایت تمامی موارد مطرح شده در بخش 6۱-۱-6 انجام شود. 91-8-3-9 اصول مطرح در روشهای مختلف طراحی 91-8-3-9-9 محاسبه مصرف انرژی اولیه ساالنه ساختمان خروجی نرمافزارهای شبیهسازی مصرف انرژی نهایی ساتنه ساختمان میباشد. با توجه به ایرن کره معیار در نظر گرفتهشده در روش کاراریی انرژی مصرف انرژی اولیه میباشد، در نتیجه، تزم اسرت مصارف انرژی اولیه حاملهای مختلف، با استفاده از خروجیهای مصرف انرژی نهایی بهدستآمرده با شبیهسازی نرمافزاری محاسبه شوند. 91-8 روش کارایی انرژی ساختمان 616 انرژی اولیه مصرفی ساتنه یک ساختمان برابر است با حاصل جمع مصارف انرژی اولیه الکتریکی و غیرالکتریکی. انرژی اولیه هر یک از حاملهای انرژی نسبت انرژی نهایی مصرفشده در سراختمان به راندمان تولید و توزیع حامل انرژی مورد نظر است. در صورتی که مقدار راندمان تولید و توزیع انرژی الکتریکی توسط وزارت نیرو اعالم نگرردد، مقردار آن برابر با 6۱ درصد در نظر گرفته میشود. در صورتی که مقدار راندمان تولید و توزیع انررژی غیرالکتریکری )گراز( توسرط وزارت نفرت اعرالم نگردد، مقدار آن برابر با 6۱۱ درصد در نظر گرفته میشود. قیاسی بهروش طراحی اصول 2-9-3-8-91 در این روش، محاسبه مصرف انرژی اولیه ساتنه سراختمان مرجرع، برا رعایرت اصرول زیرر انجرام میشود: – شبیهسازی و انجام محاسبات عددی، با استفاده از نرمافزارهای مورد تأیید استفاده شده برای تعیین مصرف انرژی ساختمان طرح، و با دادههای مشابه در خصوص شرایط )فایرل هرای( آبوهوایی و برنامههای زمانی بهرهبرداری و عملکرد تجهیزات؛ – مشخصات هندسی کامالً مشابه مشخصات ساختمان طرح؛ – دادههای مربوط به پوسته خارجی ساختمان مطابق مقادیر ارائهشده در بخش 6۱-۵-۸؛ – دادههای مربرو ط بره تأسیسرات مکرانیکی سراختمان ، مطرابق مقرادیر ارائره شرده در بخرش ؛6-۵-6۱ – دادههای مربوط به سیستم روشنایی مصرنوعی و دیگرر تجهیرزات برقری سراختمان ، مطرابق مقادیر ارائهشده در بخش 6۱-۵-۴؛ – عدم احتساب کاهش نیاز حاصل از بهرهگیری از روشنایی طبیعی، سایبانها و سیستمهای بر پایه انرژیهای تجدیدپذیر ساختمان. روش قیاسی قابل استفاده برای طراحی ساختمانهای با ردههای »منطبق برا مبحرث 6۱( EC ،») »کمانرژی )+EC »و »بسیار کمانرژی )++EC »)میباشد. مبحث نوزدهم 61۴ بدیهیاست درصورتی که هدف دستیابی به ساختمانهای کمانرژی یا بسیار کمانررژی باشرد، تزم خواهد بود مقادیر مربوط به حالت در نظر گرفتهشده در شبیهسازیها و محاسبات مالک عمل قرار گیرد. تزم است خروجیهای مربوط به مصرف ساتنه انرژی الکتریکی و غیرالکتریکی، بهصورت تفکیکری ارائه شود، تا امکان محاسبه مصرف انرژی اولیه فراهم آید. 91-8-3-9-3 اصول طراحی بهروش معیار مصرف )بر مبنای واحد سطح( در این روش، محاسبه مصرف انرژی ساتنه ساختمان مرجع، با رعایت اصول زیر انجام میشود: – تعیین سطح زیربنای فضاهای کنترلشده؛ – تعیین مقادیر مربوط به مصرف انرژی اولیه ساتنه ساختمان، با استفاده از جدول 6۱-۱ -6. روش معیار مصرف قابل استفاده برای طراحی ساختمانهای برا رده هرای »منطبرق برا مبحرث 6۱ )EC« ،»)کرمانررژی )+EC« ،»بسرریار کرمانرررژی )++EC »)و »مصرررف انرررژی نزدیررک صررفر )ECNZ »)میباشد. میزان مصرف انرژی اولیه محاسبه شده بررای سراختمان طررح مربروط بره انررژی مصررفی بررای گرمایش، سرمایش، آبگرم مصرفی و روشنایی میباشد. تزم به ذکر اسرت در مردل سرازی انررژی، تأثیر حرارتی تجهیزات در نظر گرفته میشود، ولی میزان مصرف انررژی ایرن تجهیرزات در انرر ژی مصرفی ساختمان لحاک نمیشود. طراحی ساختمان نزدیک صفر تنها با استفاده از روش کارایی انرژی و معیار مصرف برای ساختمان مرجع امکانپذیر است. 91-8 روش کارایی انرژی ساختمان 61۵ 2 جدول 91-8 -9 میزان مصرف انرژی ساالنه [ m/kWh( [بر مبنای واحد سطح فضاهای کنترلشده( ساختمان با کاربری الف ساختمان با کاربری ب یا ج درجه انرژی )گرمایی-سرمایی( )ر.ک. به پیوست 3) زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم نیاز غالب )ر.ک. به پیوست 3) گرمایی سرمایی گرمایی یا سرمایی گرمایی یا سرمایی گرمایی سرمایی گرمایی یا سرمایی گرمایی یا سرمایی رده انرژی 6۴۱ 61۱ 6۸۱ 6۱۱ ۸1۱ ۸۱۱ ۵۸۱ 6۸۱ (EC) 91 مبحث با منطبق ۱۱ 6۱۱ ۸۱۱ 6۸۱ 61۱ 6۱۱ 6۸۱ ۸۱۱ (EC+) انرژی کم 7۱ ۱۱ 6۵۱ ۱۱ 66۱ 66۱ ۸۴۱ 6۵۱ (EC++) کمانرژی بسیار مصرف انرژی نزدیک صفر ۸۱ ۸۵ ۵۱ 6۱ 6۵ ۴۵ ۱۱ ۵۱ (ECnZ) 91-8-3-2 شرایط پذیرش نتایج محاسبات در هر دو روش )قیاسی و معیار مصرف(، طراحی صورت گرفته زمانی قابل قبول تلقی میشرود کره میزان مصرف انرژی اولیه ساتنه محاسبهشده بررای سراختمان طررح از مصررف انررژی سراختمان مرجع کمتر باشد. 91-8-3-3 مدارک فنی مورد نیاز برای ارائه میزان انرژی مصرفی ساختمان بره عوامرل متعرددی، از جملره شررایط آب وهروایی، الگروی رفترار ساکنین و بهرهبرداران، کارایی تجهیزات و نحوه نگهداری از آنها، بستگی دارد. در مردارک فنری و دفترچه محاسبات، تزم است موارد زیر ارائه گردد: – خالصهای از محاسبات و تحلیلهای انجامشده، شامل میزان مصرف انرژی سراتنه سراختمان مرجع و ساختمان طرح؛ – مشخصات نرمافزاری که برای محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است؛ – معرفی اختصاری پروژه، با ذکر محل آن، تعداد طبقات، کاربری )نحوه بهرهبرداری(، فضراهای کنترلشده و کنترلنشده، زمانهای بهرهبرداری از ساختمان؛ مبحث نوزدهم 611 – فهرست امکانات و تجهیزات انرژیبر در ساختمان، و تفراوت هرای احتمرالی مشخصرات فنری آنها با مشخصات استاندارد – فهرست انطباق موارد مختلف با الزامات در نظر گرفتهشده در این روش طراحی؛ – روش مدلسازی و فرضیات در نظر گرفتهشده؛ – اطالعات خروجیهای نرمافزار و میزان مصرف انرژی تفکیکری روشرنایی، تجهیرزات داخلری، سیستم آبگرم مصرفی، سیستم گرمایی، سیستم سرمایی، فنها و دیگر تجهیزات سیستم تهویه مطبوع )نظیر پم ها( باشد. پیوست 9 : فهرست واژگان 617 پیوست 9: فهرست واژگان )معادل انگلیسی( مبحث نوزدهم 61۱ واژهنامه فارسی – انگلیسی احداث Construction ارزش حرارتی بات )یا ناخالص( (HTV (Value Thermal Higher ارزش حرارتی پایین )یا خالص( ,(LTV (Value Thermal Lower Total Harmonic Distortion (THD) جریان کلی اعوجاج اکونومایزر Economizer انرژیهای تجدیدپذیر Energies Renewable اینرسی حرارتی Inertia Thermal آسایش حرارتی Comfort Thermal بازشو Opening بام تخت Roof Flat بام شیبدار Roof Pitched بانک خازن Bank Capacitor برچسب انرژی Label Energy بهسازی )و بازنوسازی( (Renovation (Rehabilitation Power Meter پاورمتر پل حرارتی Bridge Thermal پلنوم Plenum پنجره با عملکرد حرارتی بهبودیافته Thermal Improved with Window Performance پوسته خارجی Envelope Building پوسته کالبدی Envelope Physical تایمر مدار روشنایی Switch Light Timer تعداد دفعات تعویض هوا )در ساعت( (ACH (Change Air Change of Occupancy کاربری تغییر توان اکتیو Power Active پیوست 9 : فهرست واژگان 61۱ توان راکتیو Power Reactive توان ظاهری Power Apparent توسعه Development تهویه مطبوع Conditioning Air تهویه Ventilation جدار نورگذر )شفاف یا نیمه شفاف( Layer Transparent or Translucent جرم سطحی Mass Surface Effective Surface Mass of Partitions جدار مؤثر سطحی جرم Effective Mass of Partitions جدار مؤثر جرم جرم مؤثر ساختمان Mass Effective Building جرم مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنا Mass Surface Effective Building چگالی توان سیستم روشنایی ساختمان Lighting Building of Density Power System چگالی توان سیستم روشنایی فضاها Lighting Spaces of Density Power System حسگر )سنسور( حرکت و حسگر حضور Sensor Presence and Sensor Motion حسگر فروسرخ غیرفعال Sensor Infrared Passive حسگر مایکروویو Sensor Microwave حسگر میکروفونی Sensor Microphone حسگر نوری )فتوسل( فرمان مدار روشنایی (Photocell (Sensor Optical-Electro Lighting Circuit Steering خیرگی Glare درخشندگی Luminance دستگاه برق بدون وقفه )یوپیاس( (UPS (Supply Power Uninterruptible دستگاه برق بدون وقفه دینامیک UPS Break No دمای تنظیم سیستم سرمایی Point Set Cooling دمای تنظیم سیستم گرمایی Point Set Heating Correlated Colour Temperature (CCT) نور رنگ دمای دیوار Wall ردهبندی میزان کارایی انرژی ساختمانها Rating Energy روز- درجه سرمایی Day Degree Cooling مبحث نوزدهم 67۱ روز- درجه گرمایی Day Degree Heating روش تجویزی Method Prescriptive روش کارایی انرژی ساختمان Performance Energy Building Method روش موازنهای )کارکردی( Method Off-Trade روش نیاز انرژی Method Need Energy Building Usable Area مفید زیربنای ساختمان با مصرف انرژی نزدیک صفر Energy (Building Energy Zero Near Compliant Near Zero) (ECnZ) Very Low Energy Building (Energy کمانرژی بسیار ساختمان Compliant ++) (EC++) Low Energy Building (Energy کمانرژی ساختمان Compliant +) (EC+) Building in accordance with the 6۱ مبحث با منطبق ساختمان regulations (Energy Compliant) (EC) ساختمان موجود Building Existing ساختمان نو Building New ساعت فرمان مدار روشنایی Switch Time سامانه کاهنده )دیمر( روشنایی Dimmer Net Area (of conditioned space) کنترلشده فضای خالص سطح سیستم )دستگاه یا راهانداز( تغییر سرعت (VSD (Drive/Device Speed Variable سیستم تولید همزمان برودت، حرارت و برق Power and Heat, Cooling Combined (CCHP) سیستم تولید همزمان حرارت و برق (CHP (Power and Heat Combined سیستم حجم هوای متغیر (VAV (Volume Air Variable Energy Management System (EMS) انرژی مدیریت سیستم سیستم مدیریت روشنایی System Management Lighting (LMS) سیستم مدیریت هوشمند ساختمان System Management Building (BMS) Colour Rendering Index (CRI) نور شاخص شار گرمایی )یا حرارتی( Flux Heat شدت روشنایی Illuminance پیوست 9 : فهرست واژگان 676 Low-E (Emissivity) Glass کمگسیل شیشه ضریب افت توان نوری چراغ (LLF (Factor Loss Light ضریب انعکاس متوسط وزنیافته سطوح داخلی Reflectance Average Weighted Area of Room Surface Coefficient of Utilization (CU) چراغ بهره ضریب ضریب عبور نور مرئی (VT (Transmittance Visible ضریب انتقال حرارت خطی )Y )Transmittance Thermal Linear ضریب انتقال حرارت سطحی )U )Transmittance Thermal ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع )Û )Transmittance Thermal Reference Building Heat Loss (Transfer) )H( طرح حرارت انتقال ضریب Coefficient ضریب انتقال حرارت مرجع ) ( (Transfer (Loss Heat Reference Coefficient Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) خورشیدی گرمایی بهره ضریب ضریب تبادل حرارت در سطح جدار )h )Coefficient Transfer Heat Surface ضریب کاهش انتقال حرارت )t )Thermal Factor Reduction Transmittance ضریب هدایت حرارت )l )Conductivity Thermal طبقه ساختمان Floor Building عایق )عایق حرارت( Insulation (Insulation Thermal Material) عایقکاری حرارتی )گرمابندی( Insulation Thermal عایقکاری حرارتی از خارج Insulation Thermal External عایقکاری حرارتی از داخل Insulation Thermal Internal عایقکاری حرارتی پیرامونی Insulation Thermal Peripheral عایقکاری حرارتی همگن Insulation Thermal Distributed عناصر ساختمانی Elements Building عوامل ویژه Factors Specific فضای کنترلشده Space Conditioned فضای کنترلنشده Space Unconditioned کاندِت Candella کفایت نور روز (DA (Autonomy Daylight مبحث نوزدهم 67۸ کفایت نور روز در فضا (sDA (Autonomy Daylight Spatial کلید قطع و وصل Switch کنترلرها )کنترلکنندهها( Controllers کنترررلکننررده اتوماتیررک قابررل برنامررهریررزی )پیالسی( Programmable Logic Controller (PLC) کاربری ساختمان Usage Building کف Floor گواهینامه فنی معتبر Certificate Technical Valid Light Emitting Diode (LED) Lamp LED تم Organic Light-Emitting Diode OLED تم (OLED) Lamp Maxi Meter ماکسیمتر محدوده آسایش )حرارتی( Zone Comfort Thermal مدیریت هوشمند مصرف انرژی (EMS (System Management Energy مقاومت حرارتی Resistance Thermal نشت هوا Leakage Air نهاد دارای صالحیت قانونی Entity Legal Accredited واحد مسکونی Unit Residential Air Tightening هوابندی پیوست 2 : تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان 676 پیوست 2: روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان مبحث نوزدهم 67۴ پ 2 روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان برای تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان، یا بخشی از آن، در وهله اول تزم است جرم سرطحی مؤثر جدارهای مختلف آن محاسبه گردد. میزان جرم جدار، که در تعیین گروه اینرسی حرارتری در نظر گرفته میشود، به موقعیت جدار و تیههای مختلف تشرکیل دهنرده، آن بسرتگی دارد. در ایرن پیوست، روش محاسبه جرم سطحی مؤثر جدار در حالتها و موقعیتهای مختلف ارائه میگردد. پس از تعیین جرم سطحی مؤثر جدارهای مختلف، جرم مؤثر کل ساختمان یا بخشری از آن ) M) محاسبه میگردد و، در پایان، مقدار جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنا )ma )تعیین میشود. پ2-9 تعیین جرم سطحی مؤثر جدار پ2-9-9 جدار در تماس با خارج چنانچه جدار مجاور خارج ساختمان، یا بخشی از آن، فاقد عایق حرارت باشد، یرا اگرر جر دار عرایق حرارتِ همگن باشد، در محاسبه جرم مؤثر سطحی جدار، یک دوم جررم آن جردار در نظرر گرفتره میشود. اگر جدار دارای عایق حرارت باشد، تنها جرم بخشی از جدار که در طرف رو به داخل عایق حرارتی است در محاسبه جرم مؤثر جدار منظور میشود. در تمام حاتت، اگر جرم سطحی مؤثر محاسبهشده یک جدار بیش از 6۵۱ کیلوگرم در مترر مربرع باشد، به همین مقدار اکتفا میشود. پ2-9-2 جدار مجاور خاک جرم سطحی مؤثر بخش مجاور خاک دیوار، کف روی خاک یا گربهرو یا فضای بسته مجراور خراک، در صورتی که فاقد عایق حرارت باشد، برابر 6۵۱ کیلوگرم در متر مربع در نظر گرفته مری شرود. در صورتی که جدار دارای عایق حرارت باشد، تنها جرم سطحی بخشی از جردار کره در طررف رو بره داخل عایقحرارت است در محاسبه جرم سطحی مؤثر جدار منظور میشود. اگر جرم سطحی مؤثر محاسبه شده آن جدار بیش از 6۵۱ کیلوگرم در متر مربع باشد، به همین مقدار بسنده میشود. پیوست 2 : تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان 67۵ پ 2-9-3 جدار در تماس با ساختمان مجاور یا فضای کنترلنشده جرم سطحی مؤثر جدارهای در تماس با ساختمان مستقل دیگر، یا فضرایی کنتررل نشرده )راه پلره، پارکینگ، انبار، …(، اگر فاقد عایق حرارت باشد، برابرر نصرف جررم سرطحی جردار، و در غیرر ایرن صورت، برابر با جرم سطحی بخشی از تیههای جدار که در طرف رو به داخل عایق حرارتری اسرت، در نظر گرفته میشود. پ2-9-4 جدارهای داخل فضای کنترلشده ساختمان در صورتی که جرم سطحی جداری که داخل فضای کنترلشده ساختمان )یرا بخشری از آن( واقرع شدهاست کمتر از 6۱۱ کیلوگرم در مترمربع باشد، جرم سطحی مؤثر مساوی با جرم سطحی جدار است؛ در غیر این صورت، جرم سطحی مؤثر مساوی با 6۱۱ کیلروگرم در مترمربرع در نظرر گرفتره میشود. پ2-2 جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید اگر mi جرم سطحی مؤثر قسمت i از پوسته خرارجی و عناصرر داخلری سراختمان و Ai مسراحت مربوط به آن باشد، جرم مؤثر ساختمان برابر است با: M = S (m )6-۸پ )i . Ai) بدین ترتیب، جرم سطحی مؤثر ساختمان )یا بخشی از آن( ma ،بر مبنرای واحرد سرطح زیربنرای مفید ساختمان )یا بخشی از آن( Ah ،براساس رابطه زیر محاسبه میگردد: m )۸-۸پ )a = M / Ah پ2-3 گروهبندی اینرسی حرارتی ساختمان یا بخشی از آن پس از تعیین جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحرد سرطح زیربنرای مفیرد ) ma ،)گرروه اینرسری حرارتی ساختمان، یا بخشی از آن، مطابق جدول پ۸-6 تعیین میگردد: مبحث نوزدهم 671 جدول پ2-9 گروه اینرسی حرارتی ساختمان، بر حسب جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید جرم سطحی مؤثر ساختمان، بر مبنای واحد سطح زیربنای مفید ) 2 ma (kg/m گروه اینرسی کمتر از 6۵۱ کم مساوی یا بیش از 6۵۱ و کمتر از ۴۱۱ متوسط مساوی یا بیش از ۴۱۱ زیاد پیوست 3 : گونهبندی درجه انرژی )گرمایی- سرمایی( ساالنه شهرها 677 پیوست 3: گونهبندی درجه انرژی )گرمایی- سرمایی( ساالنه شهرها مبحث نوزدهم 67۱ پ 3 گونهبندی درجه انرژی )گرمایی- سرمایی( ساالنه شهرهای ایران در این پیوست، گونهبندی درجه انرژی )گرمایی- سرمایی( ساتنه ۸۴۵ شرهر، کره دارای ایسرتگاه هواشناسیاند، درج شده است. در صورتیکه نام شهر محل استقرار ساختمان در این پیوست نیامده باشد، تزم است مشخصات نزدیکترین شهر به آن، با آب و هوای مشابه، مالک عمل قرار گیرد. شماره نام شهر درجه انرژی نیاز غالب گرمایش سرمایش 6 آبادان زیاد ● ۸ آبادچی- فریدن زیاد ● 6 آباده متوسط ● ۴ آبعلی زیاد ● ۵ آجی چای زیاد ● 1 آزاد شهر کم ● 7 آستارا متوسط ● ۱ آغاجاری زیاد ● ۱ آمل کم ● 6۱ آوج زیاد ● 66 احمدآباد – درودزن متوسط ● 6۸ احمدوند متوسط ● 66 اختحوان گلپایگان متوسط ● پیوست 3 : گونهبندی درجه انرژی )گرمایی- سرمایی( ساالنه شهرها 67۱ شماره نام شهر درجه انرژی نیاز غالب گرمایش سرمایش 6۴ اراک متوسط ● 6۵ اردبیل زیاد ● 61 اردستان متوسط ● 67 اردکان متوسط ● 6۱ ارومیه زیاد ● 6۱ استور متوسط ● ۸۱ اسدآباد بیرجند متوسط ● ۸6 اسکو زیاد ● ۸۸ اسالم آباد غرب متوسط ● ۸6 اصفهان متوسط ● ۸۴ افراچال کم ● ۸۵ الیگودرز زیاد ● ۸1 امام قیس زیاد ● ۸7 امیدیه زیاد ● ۸۱ امین آباد متوسط ● ۸۱ انار کم ● 6۱ انارک متوسط ● 66 اندیمشک زیاد ● 6۸ اهر زیاد ● 66 اهواز زیاد ● 6۴ اهواز )مالثانی( متوسط ● 6۵ ایرانشهر زیاد ● 61 ایالم متوسط ● 67 ایوانکی متوسط ● مبحث نوزدهم 6۱۱ شماره نام شهر درجه انرژی نیاز غالب گرمایش سرمایش 6۱ بابل کم ● 6۱ بابلسر کم ● ۴۱ باراندوزچای زیاد ● ۴6 بارنیشابور متوسط ● ۴۸ باغ ملک کم ● ۴6 بافت متوسط ● ۴۴ بجستان کم ● ۴۵ بجنورد متوسط ● ۴1 بروجرد متوسط ● ۴7 بستان زیاد ● ۴۱ بستان آباد زیاد ● ۴۱ بم متوسط ● ۵۱ بمپور متوسط ● ۵6 بن سیدان متوسط ● ۵۸ بندر انزلی کم ● ۵6 بندر بوشهر زیاد ● ۵۴ بندر دیر زیاد ● ۵۵ بندر عباس زیاد ● ۵1 بندر لنگه زیاد ● ۵7 بندر ماهشهر زیاد ● ۵۱ بنکوه متوسط ● ۵۱ بوئین زهرا متوسط ● 1۱ بی باتن کم ● 16 بیاضه بیابانک متوسط ● پیوست 3 : گونهبندی درجه انرژی )گرمایی- سرمایی( ساالنه شهرها 6۱6 شماره نام شهر درجه انرژی نیاز غالب گرمایش سرمایش 1۸ بیجار زیاد ● 16 بیرجند متوسط ● 1۴ پارس آباد مغان متوسط ● 1۵ پل زمانخان کم ● 11 پل کله متوسط ● 17 پیرانشهر زیاد ● 1۱ پیله سرا کم ● 1۱ تازه کند زیاد ● 7۱ تاشکویه کله گاه متوسط ● 76 تاکستان متوسط ● 7۸ تبریز زیاد ● 76 تربت حیدریه متوسط ● 7۴ تفرش متوسط ● 7۵ تکاب زیاد ● 71 تنگ پنج زیاد ● 77 تهران متوسط ● 7۱ جاسک زیاد ● 7۱ جزیره ابوموسی زیاد ● ۱۱ جزیره خارک متوسط ● ۱6 جزیره سیری زیاد ● ۱۸ جزیره قشم متوسط ● ۱6 جزیره کیش زیاد ● ۱۴ جلفا زیاد ● ۱۵ جیرفت متوسط ● مبحث نوزدهم 6۱۸ شماره نام شهر درجه انرژی نیاز غالب گرمایش سرمایش ۱1 چابهار زیاد ● ۱7 چغارت متوسط ● ۱۱ چناران متوسط ● ۱۱ حاجی آباد )بندرعباس( متوسط ● ۱۱ حجت آباد )پیشکوه( متوسط ● ۱6 حمیدیه متوسط ● ۱۸ حنا متوسط ● ۱6 خاش کم ● ۱۴ خرم آباد متوسط ● ۱۵ خرم آباد تنکابن کم ● ۱1 خرم دره زیاد ● ۱7 خرمشهر زیاد ● ۱۱ خشکه داران تنکابن کم ● ۱۱ خفر متوسط ● 6۱۱ خلخال زیاد ● 6۱6 خوانسار زیاد ● 6۱۸ خوربیابانک متوسط ● 6۱6 خوی زیاد ● 6۱۴ داراب متوسط ● 6۱۵ داران زیاد ● 6۱1 داشبند بوکان زیاد ● 6۱7 دامغان متوسط ● 6۱۱ دامنه فریدن زیاد ● 6۱۱ درگز متوسط ● پیوست 3 : گونهبندی درجه انرژی )گرمایی- سرمایی( ساالنه شهرها 6۱6 شماره نام شهر درجه انرژی نیاز غالب گرمایش سرمایش 66۱ درود متوسط ● 666 دره تخت زیاد ● 66۸ دزفول زیاد ● 666 دشت ناز کم ● 66۴ دوگنبدان متوسط ● 66۵ ده صومعه متوسط ● 661 دهلران زیاد ● 667 دیهوک کم ● 66۱ رامسر کم ● 66۱ رامهرمز زیاد ● 6۸۱ رشت کم ● 6۸6 روانسر متوسط ● 6۸۸ رودبار گیالن کم ● 6۸6 زابل متوسط ● 6۸۴ زاهدان کم ● 6۸۵ زردگل سرخ آباد متوسط ● 6۸1 زرقان متوسط ● 6۸7 زرینه اوباتو زیاد ● 6۸۱ زنجان زیاد ● 6۸۱ ساوه متوسط ● ● 66۱ سبزوار متوسط ● 666 سپید دشت متوسط ● ● 66۸ سد درودزن متوسط ● 666 سر پل ذهاب متوسط ● ● مبحث نوزدهم 6۱۴ شماره نام شهر درجه انرژی نیاز غالب گرمایش سرمایش 66۴ سراب زیاد ● 66۵ سراوان متوسط ● 661 سرخس متوسط ● 667 سرکت تجن کم ● 66۱ سقز زیاد ● 66۱ سمنان متوسط ● 6۴۱ سنگ ترش متوسط ● 6۴6 سنگ سوراخ متوسط ● 6۴۸ سنندج متوسط ● 6۴6 سوباشی زیاد ● 6۴۴ سیرجان متوسط ● 6۴۵ شاهرود متوسط ● 6۴1 شبانکاره متوسط ● 6۴7 شمس آباد اراک زیاد ● 6۴۱ شمعون متوسط ● 6۴۱ شوش متوسط ● 6۵۱ شوشتر زیاد ● 6۵6 شهربابک متوسط ● 6۵۸ شهرکرد متوسط ● 6۵6 شیراز متوسط ● 6۵۴ شیرگاه کم ● 6۵۵ شیروان بروجرد متوسط ● 6۵1 صفی آباد دزفول زیاد ● 6۵7 طبس متوسط ● پیوست 3 : گونهبندی درجه انرژی )گرمایی- سرمایی( ساالنه شهرها 6۱۵ شماره نام شهر درجه انرژی نیاز غالب گرمایش سرمایش 6۵۱ طرق کرتیان متوسط ● 6۵۱ عباس آباد قم متوسط ● 61۱ عدل زیاد ● 616 فردوس متوسط ● 61۸ فسا متوسط ● 616 فومن کم ● 61۴ فیروزآباد خلخال زیاد ● 61۵ قائمشهر کم ● 611 قائن متوسط ● 617 قرآن تاتر کم ● 61۱ قراخیل قائمشهر کم ● 61۱ قروه زیاد ● 67۱ قره آغاج متوسط ● 676 قزوین متوسط ● 67۸ قصر شیرین کم ● ● 676 قطورچای زیاد ● 67۴ قم متوسط ● 67۵ قمشه )شهرضا( متوسط ● 671 قوچان متوسط ● 677 کازرون متوسط ● 67۱ کاشان متوسط ● ● 67۱ کاشمر متوسط ● 6۱۱ کبوترآباد متوسط ● 6۱6 کرج متوسط ● مبحث نوزدهم 6۱1 شماره نام شهر درجه انرژی نیاز غالب گرمایش سرمایش 6۱۸ کرمان کم ● 6۱6 کرمانشاه متوسط ● 6۱۴ کرند متوسط ● 6۱۵ کره سنگ کم ● 6۱1 کشف رود متوسط ● 6۱7 کنارک چابهار زیاد ● 6۱۱ کنگاور متوسط ● 6۱۱ کوتیان صفی آباد متوسط ● 6۱۱ کوهرنگ زیاد ● 6۱6 کهنوج زیاد ● 6۱۸ گتوند زیاد ● 6۱6 گچساران متوسط ● 6۱۴ گرکان آشتیان متوسط ● 6۱۵ گرگان متوسط ● 6۱1 گرمسار متوسط ● 6۱7 گرمسار )داور آباد( متوسط ● 6۱۱ گلمکان متوسط ● 6۱۱ گناباد متوسط ● ۸۱۱ گنبد قابوس کم ● ۸۱6 گورگین – خبر کم ● ۸۱۸ گوشه نهاوند متوسط ● ۸۱6 تر زیاد ● ۸۱۴ تر – پلور زیاد ● ۸۱۵ تهیجان کم ● پیوست 3 : گونهبندی درجه انرژی )گرمایی- سرمایی( ساالنه شهرها 6۱7 شماره نام شهر درجه انرژی نیاز غالب گرمایش سرمایش ۸۱1 لتیان متوسط ● ۸۱7 لردگان متوسط ● ۸۱۱ لیقوان زیاد ● ۸۱۱ ماکو زیاد ● ۸6۱ مراغه زیاد ● ۸66 مرند زیاد ● ۸6۸ مرودشت متوسط ● ۸66 مسجد سلیمان زیاد ● ۸6۴ مشهد متوسط ● ۸6۵ مشیران متوسط ● ۸61 مالیر متوسط ● ۸67 موچان زیاد ● ۸6۱ مهاباد متوسط ● ۸6۱ مهرگرد زیاد ● ۸۸۱ میاندوآب متوسط ● ۸۸6 میانده جیرفت متوسط ● ۸۸۸ میانه زیاد ● ۸۸6 میرجاوه متوسط ● ۸۸۴ میمه زیاد ● ۸۸۵ میناب زیاد ● ۸۸1 نایین متوسط ● ۸۸7 نجف آباد متوسط ● ۸۸۱ نطنز متوسط ● ۸۸۱ نورآباد ممسنی متوسط ● مبحث نوزدهم 6۱۱ شماره نام شهر درجه انرژی نیاز غالب گرمایش سرمایش ۸6۱ نوژیان زیاد ● ۸66 نوشهر کم ● ۸6۸ نهبندان متوسط ● ● ۸66 نی ریز کم ● ۸6۴ نیشابور متوسط ● ۸6۵ ورامین متوسط ● ۸61 ورزنه متوسط ● ۸67 ولد آباد متوسط ● ۸6۱ هفت تپه متوسط ● ۸6۱ همدان زیاد ● ۸۴۱ همگین متوسط ● ۸۴6 همند آبسرد زیاد ● ۸۴۸ هوتن )چات( متوسط ● ۸۴6 هویزه متوسط ● ۸۴۴ یاسوج متوسط ● ۸۴۵ یزد متوسط ● ● پیوست 4 : گونهبندی کاربری و گروه ساختمانها 6۱۱ پیوست 4: گونهبندی کاربری و گروه ساختمانها مبحث نوزدهم 6۱۱ پ 4-9 گونهبندی کاربری ساختمانها در این مبحث، ساختمانها از لحاک نوع کاربری، مطابق جدول زیر، به چهار گونه تقسیم شرده انرد. این گونهبندی براساس سه عامل زیر تعیین شده است: 6 -تداوم استفاده از ساختمان در طول سال و در طول شبانهروز؛ ۸ -شدت اختالف دمای احتمالی بین داخل و خارج ساختمان؛ 6 -اهمیت تثبیت دمای فضاهای داخل ساختمان. نوع کاربری الف ساختمان مسکونی، بیمارستان، کلینیک، هتل، مهمران سررا، آسایشرگاه، خوابگاه، زایشگاه، سردخانه. نوع کاربری ب سرراختمان اداری، سرراختمان تجرراری، فروشررگاه، سرراختمان آموزشرری، دانشسرا، مرکز تربیت معلرم، سراختمان آموزشری دانشرگاهی، مجتمرع فنی–حرفهای، کتابخانه، آزمایشگاه، مرکز تحقیقراتی، ایسرتگاه رادیرو و تلویزیون، مرکز اصلی یا فرعی مخرابرات، مرکرز اصرلی یرا شرعبه بانرک، ایستگاه اصلی و مرکز کنترل متررو، خانره بهداشرت، سراختمان پسرت و پلیس و آتشنشانی، رستوران و سالن غذاخوری. نوع کاربری ج ترمینال فرودگاه بینالمللی یا داخلی، ترمینال راهآهن، استادیوم ورزشری سرپوشیده، تعمیرگاه بزرگ، کارخانه صنعتی )غیر از موارد ذکر شرده در کاربری د(، نمایشگاه، باشگاه، تئاتر، سرینما، سرالن اجتمراع و کنفررانس، ساختمان ایستگاه وسایل نقلیه زمینی. نوع کاربری د انبار، تعمیرگاه کوچک، کارگاه کوچک، ساختمان صنعتی )اتومبیلسازی، نرورد و ذوب فلرزات، سریلو، کشرتارگاه و مشرابه آنهرا(، پارکینرگ در طبقات، آشیانه حفاظتی هواپیما، ساختمان میدانهرای میروه و ترره برار، ایستگاه مترو، پناهگاه. پیوست 4 : گونهبندی کاربری و گروه ساختمانها 6۱6 پ 4-2 تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفهجویی در مصرف انرژی گونهبندی کاربری ساختمان )از بخش پ۴-6) درجه انرژی محل استقرار ساختمان )از پیوست 6) ۱ طبقه یا کمتر با زیربنای مفید کمتر یا مساوی ۸۱۱۱ مترمربع بیش از ۱ طبقه یا زیربنای مفید بیشتر از ۸۱۱۱ متر مربع نوع الف زیاد گروه 6 متوسط گروه ۸ کم گروه 6 نوع ب زیاد گروه ۸ گروه 6 متوسط گروه 6 گروه ۸ کم گروه 6 گروه 6 نوع ج زیاد گروه ۸ متوسط گروه 6 کم گروه 6 نوع د زیاد گروه ۴ متوسط گروه ۴ کم گروه ۴ پیوست 5 : برنامه زمانی بهرهبرداری ساکنین و عملکرد تجهیزات 6۱6 پیوست 5: برنامه زمانی بهرهبرداری ساکنین و عملکرد تجهیزات مبحث نوزدهم 6۱۴ جدول پ5-9 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری مسکونی-اقامتی )9) زمان بهرهبرداری ساکنین دمای تنظیم سیستم گرمایی دمای تنظیم سیستم سرمایی اقلیم گرمومرطوب دمای تنظیم سیستم سرمایی دیگر مناطق چهارشنبه – شنبه جمعه – پنجشنبه چهارشنبه – شنبه جمعه – پنجشنبه چهارشنبه – شنبه جمعه – پنجشنبه چهارشنبه – شنبه جمعه – پنجشنبه ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 ۱ ۱۱:۱۱-۱6:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 6 ۱6:۱۱-۱۸:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 6 ۱۸:۱۱-۱6:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 6 ۱6:۱۱-۱۴:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 6 ۱۴:۱۱-۱۵:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 6 ۱۵:۱۱-۱1:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 ۱/۱ ۱1:۱۱-۱7:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 ۱/1 ۱7:۱۱-۱۱:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 ۱/۴ ۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 ۱/۸ ۱۱:۱۱-6۱:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 ۱/۸ 6۱:۱۱-66:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 ۱/۸ 66:۱۱-6۸:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 ۱/۸ 6۸:۱۱-66:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 ۱/۸ 66:۱۱-6۴:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 ۱/۴ 6۴:۱۱-6۵:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 ۱/۱ 6۵:۱۱-61:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 ۱/۱ 61:۱۱-67:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 ۱/۱ 67:۱۱-6۱:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 ۱/۱ 6۱:۱۱-6۱:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 ۱/۱ 6۱:۱۱-۸۱:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 6 ۸۱:۱۱-۸6:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 6 ۸6:۱۱-۸۸:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 6 ۸۸:۱۱-۸6:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ 6 6 ۸6:۱۱-۸۴:۱۱ پیوست 5 : برنامه زمانی بهرهبرداری ساکنین و عملکرد تجهیزات 6۱۵ جدول پ5-2 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری مسکونی-اقامتی )2) زمان تجهیزات و لوازمخانگی روشنایی تهویه * ** چهارشنبه – شنبه جمعه – پنجشنبه چهارشنبه – شنبه جمعه – پنجشنبه چهارشنبه – شنبه جمعه – پنجشنبه – – 6 6 ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱۱:۱۱-۱6:۱۱ – – 6 6 ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱6:۱۱-۱۸:۱۱ – – 6 6 ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱۸:۱۱-۱6:۱۱ – – 6 6 ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱6:۱۱-۱۴:۱۱ – – 6 6 ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱۴:۱۱-۱۵:۱۱ – – 6 6 ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱۵:۱۱-۱1:۱۱ – – 6 6 ۱/۱۵ ۱/۱ ۱1:۱۱-۱7:۱۱ – – 6 6 ۱/۱۵ ۱/۱ ۱7:۱۱-۱۱:۱۱ – – 6 ۱/۵ ۱/۴ ۱/۱ ۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ – – 6 ۱/۵ ۱/۴ ۱/۸ ۱۱:۱۱-6۱:۱۱ – – 6 ۱/۵ ۱/۴ ۱/۸ 6۱:۱۱-66:۱۱ – – 6 ۱/۵ ۱/۴ ۱/۸ 66:۱۱-6۸:۱۱ – – 6 ۱/۵ ۱/۴ ۱/۸ 6۸:۱۱-66:۱۱ – – 6 ۱/۵ ۱/۴ ۱/۸ 66:۱۱-6۴:۱۱ – – 6 ۱/۵ ۱/۴ ۱/۸ 6۴:۱۱-6۵:۱۱ – – 6 6 ۱/۴ ۱/۱ 6۵:۱۱-61:۱۱ – – 6 6 ۱/۱۵ ۱/۱ 61:۱۱-67:۱۱ – – 6 6 ۱/۱۵ ۱/۱ 67:۱۱-6۱:۱۱ – – 6 6 ۱/۱۵ ۱/۱۵ 6۱:۱۱-6۱:۱۱ – – 6 6 ۱/۱۵ ۱/۱۵ 6۱:۱۱-۸۱:۱۱ – – 6 6 ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۸۱:۱۱-۸6:۱۱ – – 6 6 ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۸6:۱۱-۸۸:۱۱ – – 6 6 ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۸۸:۱۱-۸6:۱۱ – – 6 6 ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۸6:۱۱-۸۴:۱۱ * نرخ تهویه بر اساس مقادیر تعیین شده در مبحث 6۴ در نظر گرفته شود. m2/W ** میزان متوسط توان تجهیزات خانگی در ۸۴ ساعت روزانه به طور متوسط ۴ در نظر گرفته شود. نکته: در محاسبات، میزان آبگرم مصرفی ۵۱ لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شود. در غیر اینصورت، دیگر مقادیر در نظر گرفته شده تنها با ارائه دتیل توجیهی قابل قبول مجاز خواهد بود. مبحث نوزدهم 6۱1 جدول پ5-3 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری اداری )9) زمان بهرهبرداری ساکنین دمای تنظیم سیستم گرمایی دمای تنظیم سیستم سرمایی اقلیم گرمومرطوب دمای تنظیم سیستم سرمایی دیگر مناطق روز در هفته ۵ ساعته ۸۴ اداری روز در هفته ۵ جمعه – پنجشنبه ساعته ۸۴ اداری روز در هفته ۵ جمعه – پنجشنبه ساعته ۸۴ اداری روز در هفته ۵ جمعه – پنجشنبه ساعته ۸۴ اداری ۸۱ 6۸ 6۸ ۸۵ 6۱ 6۱ ۸۱ 6۵ 6۵ ۱/۱ ۱ ۱۱:۱۱-۱6:۱۱ ۸۱ 6۸ 6۸ ۸۵ 6۱ 6۱ ۸۱ 6۵ 6۵ ۱/۱ ۱ ۱6:۱۱-۱۸:۱۱ ۸۱ 6۸ 6۸ ۸۵ 6۱ 6۱ ۸۱ 6۵ 6۵ ۱/۱ ۱ ۱۸:۱۱-۱6:۱۱ ۸۱ 6۸ 6۸ ۸۵ 6۱ 6۱ ۸۱ 6۵ 6۵ ۱/۱ ۱ ۱6:۱۱-۱۴:۱۱ ۸۱ 6۸ 6۱ ۸۵ 6۱ ۸۱ ۸۱ 6۵ 6۵ ۱/۱ ۱ ۱۴:۱۱-۱۵:۱۱ 6۱ 6۸ 6۱ ۸۱ 6۱ ۸۱ ۸۱ 6۵ 67 ۱/۵ ۱ ۱۵:۱۱-۱1:۱۱ 6۱ 6۸ 6۱ ۸۱ 6۱ ۸۱ ۸۱ 6۵ 67 ۱/۵ ۱/6 ۱1:۱۱-۱7:۱۱ ۸۱ 6۸ ۸۱ ۸۵ 6۱ ۸۵ ۸۱ 6۵ ۸۱ ۱/۱ ۱/۵ ۱7:۱۱-۱۱:۱۱ ۸۱ 6۸ ۸۱ ۸۵ 6۱ ۸۵ ۸۱ 6۵ ۸۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۸۱ 6۸ ۸۱ ۸۵ 6۱ ۸۵ ۸۱ 6۵ ۸۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱۱:۱۱-6۱:۱۱ ۸۱ 6۸ ۸۱ ۸۵ 6۱ ۸۵ ۸۱ 6۵ ۸۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ 6۱:۱۱-66:۱۱ ۸۱ 6۸ ۸۱ ۸۵ 6۱ ۸۵ ۸۱ 6۵ ۸۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ 66:۱۱-6۸:۱۱ 6۱ 6۸ 6۱ ۸۱ 6۱ ۸۱ 67 6۵ 67 ۱/۵ ۱/۵ 6۸:۱۱-66:۱۱ 6۱ 6۸ 6۱ ۸۱ 6۱ ۸۱ 67 6۵ 67 ۱/۵ ۱/۵ 66:۱۱-6۴:۱۱ ۸۱ 6۸ ۸۱ ۸۵ 6۱ ۸۵ ۸۱ 6۵ ۸۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ 6۴:۱۱-6۵:۱۱ ۸۱ 6۸ ۸۱ ۸۵ 6۱ ۸۵ ۸۱ 6۵ 67 ۱/۱۵ ۱/۱۵ 6۵:۱۱-61:۱۱ ۸۱ 6۸ 6۱ ۸۵ 6۱ ۸۱ ۸۱ 6۵ 67 ۱/۱۵ ۱/۵ 61:۱۱-67:۱۱ ۸۱ 6۸ 6۱ ۸۵ 6۱ ۸۱ ۸۱ 6۵ 67 ۱/۱ ۱/6 67:۱۱-6۱:۱۱ ۸۱ 6۸ 6۸ ۸۵ 6۱ 6۱ ۸۱ 6۵ 6۵ ۱/۱ ۱/6 6۱:۱۱-6۱:۱۱ 6۱ 6۸ 6۸ ۸۱ 6۱ 6۱ 67 6۵ 6۵ ۱/۵ ۱/6 6۱:۱۱-۸۱:۱۱ ۸۱ 6۸ 6۸ ۸۵ 6۱ 6۱ ۸۱ 6۵ 6۵ ۱/۱ ۱/6 ۸۱:۱۱-۸6:۱۱ ۸۱ 6۸ 6۸ ۸۵ 6۱ 6۱ ۸۱ 6۵ 6۵ ۱/۱ ۱ ۸6:۱۱-۸۸:۱۱ ۸۱ 6۸ 6۸ ۸۵ 6۱ 6۱ ۸۱ 6۵ 6۵ ۱/۱ ۱ ۸۸:۱۱-۸6:۱۱ ۸۱ 6۸ 6۸ ۸۵ 6۱ 6۱ ۸۱ 6۵ 6۵ ۱/۱ ۱ ۸6:۱۱-۸۴:۱۱ پیوست 5 : برنامه زمانی بهرهبرداری ساکنین و عملکرد تجهیزات 6۱7 جدول پ5-4 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری اداری )2) زمان روشنایی تهویه * تجهیزات اداری ** روز در هفته ۵ جمعه – به پنجشن ساعته ۸۴ اداری روز در هفته ۵ جمعه – پنجشنبه ساعته ۸۴ اداری روز در هفته ۵ جمعه – پنجشنبه ساعته ۸۴ اداری ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ 6 ۱ ۱ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱۱:۱۱-۱6:۱۱ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ 6 ۱ ۱ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱6:۱۱-۱۸:۱۱ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ 6 ۱ ۱ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱۸:۱۱-۱6:۱۱ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ 6 ۱ ۱ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱6:۱۱-۱۴:۱۱ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ 6 ۱ ۱ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱۴:۱۱-۱۵:۱۱ ۱/1 ۱/۱۵ ۱/۱۵ 6 ۱ ۱ ۱/7 ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱۵:۱۱-۱1:۱۱ ۱/1 ۱/۱۵ ۱/6 6 ۱ ۱/۵ ۱/7 ۱/۱۵ ۱/6 ۱1:۱۱-۱7:۱۱ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/6 6 ۱ ۱/۵ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/6 ۱7:۱۱-۱۱:۱۱ 6 ۱/۱۵ 6 6 ۱ 6 ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱ ۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ 6 ۱/۱۵ 6 6 ۱ 6 ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱ ۱۱:۱۱-6۱:۱۱ 6 ۱/۱۵ 6 6 ۱ 6 ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱ 6۱:۱۱-66:۱۱ 6 ۱/۱۵ 6 6 ۱ 6 ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱ 66:۱۱-6۸:۱۱ 6 ۱/۱۵ 6 6 ۱ 6 ۱/7 ۱/۱۵ ۱/۱ 6۸:۱۱-66:۱۱ 6 ۱/۱۵ 6 6 ۱ 6 ۱/7 ۱/۱۵ ۱/۱ 66:۱۱-6۴:۱۱ 6 ۱/۱۵ 6 6 ۱ 6 ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱ 6۴:۱۱-6۵:۱۱ 6 ۱/۱۵ 6 6 ۱ 6 ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱ 6۵:۱۱-61:۱۱ 6 ۱/۱۵ ۱/6 6 ۱ 6 ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱ 61:۱۱-67:۱۱ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/6 6 ۱ ۱/۵ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/6 67:۱۱-6۱:۱۱ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/6 6 ۱ ۱/۵ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/6 6۱:۱۱-6۱:۱۱ ۱/1 ۱/۱۵ ۱/۱۵ 6 ۱ ۱/۵ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/6 6۱:۱۱-۸۱:۱۱ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ 6 ۱ ۱/۵ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/6 ۸۱:۱۱-۸6:۱۱ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ 6 ۱ ۱ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۸6:۱۱-۸۸:۱۱ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ 6 ۱ ۱ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۸۸:۱۱-۸6:۱۱ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ 6 ۱ ۱ ۱/۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۸6:۱۱-۸۴:۱۱ * نرخ تهویه بر اساس مقادیر تعیین شده در مبحث 6۴ در نظر گرفته شود. 6۴ m2/W ** میزان حداکثر توان تجهیزات اداری به طور متوسط نکته: در محاسبات، میزان آبگرم مصرفی ۴ لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شود. در غیر اینصورت، دیگر مقادیر در نظر گرفته شده تنها با ارائه دتیل توجیهی قابل قبول مجاز خواهد بود. مبحث نوزدهم 6۱۱ جدول پ5-5 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری آموزشی-مدرسه )9) زمان بهرهبرداری ساکنین دمای تنظیم سیستم گرمایی دمای تنظیم سیستم سرمایی اقلیم گرمومرطوب دمای تنظیم سیستم سرمایی دیگر مناطق چهارشنبه – شنبه جمعه – پنجشنبه چهارشنبه – شنبه جمعه – پنجشنبه چهارشنبه – شنبه جمعه – پنجشنبه چهارشنبه – شنبه جمعه – پنجشنبه 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱۱:۱۱-۱6:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱6:۱۱-۱۸:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱۸:۱۱-۱6:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱6:۱۱-۱۴:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱۴:۱۱-۱۵:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱۵:۱۱-۱1:۱۱ 6۸ 6۱ 6۱ ۸۱ 6۵ 67 ۱ ۱ ۱1:۱۱-۱7:۱۱ 6۸ 6۱ 6۱ ۸۱ 6۵ 67 ۱ ۱/7 ۱7:۱۱-۱۱:۱۱ 6۸ ۸۱ 6۱ ۸۵ 6۵ ۸۱ ۱ ۱/۱۵ ۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ 6۸ ۸۱ 6۱ ۸۵ 6۵ ۸۱ ۱ ۱/۱۵ ۱۱:۱۱-6۱:۱۱ 6۸ ۸۱ 6۱ ۸۵ 6۵ ۸۱ ۱ ۱/۱۵ 6۱:۱۱-66:۱۱ 6۸ ۸۱ 6۱ ۸۵ 6۵ ۸۱ ۱ ۱/۱۵ 66:۱۱-6۸:۱۱ 6۸ ۸۱ 6۱ ۸۵ 6۵ 67 ۱ ۱/۱۵ 6۸:۱۱-66:۱۱ 6۸ 6۱ 6۱ ۸۱ 6۵ 67 ۱ ۱/۸ 66:۱۱-6۴:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ 6۴:۱۱-6۵:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ 6۵:۱۱-61:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ 61:۱۱-67:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ 67:۱۱-6۱:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ 6۱:۱۱-6۱:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ 6۱:۱۱-۸۱:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۸۱:۱۱-۸6:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۸6:۱۱-۸۸:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۸۸:۱۱-۸6:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۸6:۱۱-۸۴:۱۱ پیوست 5 : برنامه زمانی بهرهبرداری ساکنین و عملکرد تجهیزات 6۱۱ جدول پ5-7 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری آموزشی-مدرسه )2) زمان چهارشنبه – شنبه جمعه – پنجشنبهچهارشنبه – شنبه جمعه – پنجشنبهچهارشنبه – شنبهروشنایی تهویه * تجهیزات ** پنجشنبه – جمعه ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۱۱:۱۱-۱6:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۱6:۱۱-۱۸:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۱۸:۱۱-۱6:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۱6:۱۱-۱۴:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۱۴:۱۱-۱۵:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۱۵:۱۱-۱1:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۱1:۱۱-۱7:۱۱ ۱/۱6 ۱/۴ ۱ 6 ۱/6 ۱/۱ ۱7:۱۱-۱۱:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱ ۱ 6 ۱/6 ۱/۱ ۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱ ۱ 6 ۱/6 ۱/۱ ۱۱:۱۱-6۱:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱ ۱ 6 ۱/6 ۱/۱ 6۱:۱۱-66:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱ ۱ 6 ۱/6 ۱/۱ 66:۱۱-6۸:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱ ۱ 6 ۱/6 ۱/۱ 6۸:۱۱-66:۱۱ ۱/۱6 ۱/۸ ۱ 6 ۱/6 ۱/۱ 66:۱۱-6۴:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 6۴:۱۱-6۵:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 6۵:۱۱-61:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 61:۱۱-67:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 67:۱۱-6۱:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 6۱:۱۱-6۱:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 6۱:۱۱-۸۱:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۸۱:۱۱-۸6:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۸6:۱۱-۸۸:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۸۸:۱۱-۸6:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۸6:۱۱-۸۴:۱۱ * نرخ تهویه بر اساس مقادیر تعیین شده در مبحث 6۴ در نظر گرفته شود. ۴ m2/W ** میزان حداکثر توان تجهیزات به طور متوسط نکته: در محاسبات، میزان آبگرم مصرفی 7 لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شود. در غیر اینصورت، دیگر مقادیر در نظر گرفته شده تنها با ارائه دتیل توجیهی قابل قبول مجاز خواهد بود. مبحث نوزدهم ۸۱۱ جدول پ5-7 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری آموزشی-دانشگاه )9) زمان بهرهبرداری ساکنین دمای تنظیم سیستم گرمایی دمای تنظیم سیستم سرمایی اقلیم گرمومرطوب دمای تنظیم سیستم سرمایی دیگر مناطق پنجشنبه – شنبه جمعه پنجشنبه – شنبه جمعه پنجشنبه – شنبه جمعه پنجشنبه – شنبه جمعه 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱۱:۱۱-۱6:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱6:۱۱-۱۸:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱۸:۱۱-۱6:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱6:۱۱-۱۴:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱۴:۱۱-۱۵:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱۵:۱۱-۱1:۱۱ 6۱ 6۱ ۸۱ ۸۱ 67 67 ۱ ۱ ۱1:۱۱-۱7:۱۱ 6۱ 6۱ ۸۱ ۸۱ 67 67 ۱/6 ۱/۴ ۱7:۱۱-۱۱:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۱/۵ ۱/۱ ۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۱/۵ ۱/۱ ۱۱:۱۱-6۱:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۱/۵ ۱/۱ 6۱:۱۱-66:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۱/۵ ۱/۱ 66:۱۱-6۸:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ 67 ۸۱ ۱/۵ ۱/۱ 6۸:۱۱-66:۱۱ 6۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ 67 67 ۱/6 ۱/6 66:۱۱-6۴:۱۱ 6۸ ۸۱ 6۱ ۸۵ 6۵ ۸۱ ۱ ۱/۱ 6۴:۱۱-6۵:۱۱ 6۸ ۸۱ 6۱ ۸۵ 6۵ ۸۱ ۱ ۱/۱ 6۵:۱۱-61:۱۱ 6۸ ۸۱ 6۱ ۸۵ 6۵ ۸۱ ۱ ۱/۱ 61:۱۱-67:۱۱ 6۸ ۸۱ 6۱ ۸۵ 6۵ 67 ۱ ۱/۱ 67:۱۱-6۱:۱۱ 6۸ 6۱ 6۱ ۸۱ 6۵ 67 ۱ ۱/۴ 6۱:۱۱-6۱:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ 6۱:۱۱-۸۱:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۸۱:۱۱-۸6:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۸6:۱۱-۸۸:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۸۸:۱۱-۸6:۱۱ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۸6:۱۱-۸۴:۱۱ پیوست 5 : برنامه زمانی بهرهبرداری ساکنین و عملکرد تجهیزات ۸۱6 جدول پ5-8 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری آموزشی-دانشگاه )2) زمان روشنایی تهویه * تجهیزات ** پنجشنبه – شنبه جمعه پنجشنبه – شنبه جمعه پنجشنبه – شنبه جمعه ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۱۱:۱۱-۱6:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۱6:۱۱-۱۸:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۱۸:۱۱-۱6:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۱6:۱۱-۱۴:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۱۴:۱۱-۱۵:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۱۵:۱۱-۱1:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۱1:۱۱-۱7:۱۱ ۱/۸ ۱/6 ۱/۵ 6 ۱/۱ ۱/۱ ۱7:۱۱-۱۱:۱۱ ۱/1 ۱/۱ 6 6 ۱/۱ ۱/۱ ۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۱/1 ۱/۱ 6 6 ۱/۱ ۱/۱ ۱۱:۱۱-6۱:۱۱ ۱/1 ۱/۱ 6 6 ۱/۱ ۱/۱ 6۱:۱۱-66:۱۱ ۱/1 ۱/۱ 6 6 ۱/۱ ۱/۱ 66:۱۱-6۸:۱۱ ۱/1 ۱/۱ 6 6 ۱/۱ ۱/۱ 6۸:۱۱-66:۱۱ ۱/۸ ۱/۸ ۱/۵ 6 ۱/۱ ۱/۱ 66:۱۱-6۴:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱ ۱ 6 ۱/6 ۱/۱ 6۴:۱۱-6۵:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱ ۱ 6 ۱/6 ۱/۱ 6۵:۱۱-61:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱ ۱ 6 ۱/6 ۱/۱ 61:۱۱-67:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱ ۱ 6 ۱/6 ۱/۱ 67:۱۱-6۱:۱۱ ۱/۱6 ۱/6 ۱ 6 ۱/6 ۱/۱ 6۱:۱۱-6۱:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 6۱:۱۱-۸۱:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۸۱:۱۱-۸6:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۸6:۱۱-۸۸:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۸۸:۱۱-۸6:۱۱ ۱/۱6 ۱/۱6 ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۸6:۱۱-۸۴:۱۱ * نرخ تهویه بر اساس مقادیر تعیین شده در مبحث 6۴ در نظر گرفته شود. m2/W ** میزان حداکثر توان تجهیزات به طور متوسط ۴ نکته: در محاسبات، میزان آبگرم مصرفی 7 لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شود. در غیر اینصورت، دیگر مقادیر در نظر گرفته شده تنها با ارائه دتیل توجیهی قابل قبول مجاز خواهد بود. مبحث نوزدهم ۸۱۸ * جدول پ5-1 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری تجاری )9( زمان بهرهبرداری ساکنین دمای تنظیم سیستم گرمایی دمای تنظیم سیستم سرمایی اقلیم گرمومرطوب دمای تنظیم سیستم سرمایی دیگر مناطق چهارشنبه – شنبه پنجشنبه جمعه چهارشنبه – شنبه پنجشنبه جمعه چهارشنبه – شنبه پنجشنبه جمعه ارشنبه چه – شنبه پنجشنبه جمعه 6۸ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱ ۱۱:۱۱-۱6:۱۱ 6۸ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱ ۱6:۱۱-۱۸:۱۱ 6۸ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱ ۱۸:۱۱-۱6:۱۱ 6۸ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱ ۱6:۱۱-۱۴:۱۱ 6۸ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱ ۱۴:۱۱-۱۵:۱۱ 6۸ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱ ۱۵:۱۱-۱1:۱۱ 6۸ 6۸ 6۸ 6۱ 6۱ 6۱ 6۵ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱ ۱1:۱۱-۱7:۱۱ 6۱ 6۱ 6۸ ۸۱ ۸۱ 6۱ 6۵ 6۵ 6۵ ۱ ۱ ۱ ۱7:۱۱-۱۱:۱۱ 6۱ 6۱ 6۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ 67 67 67 ۱ ۱ ۱ ۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ 6۱ 6۱ 6۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ 67 67 67 ۱/۸ ۱/6 ۱/6 ۱۱:۱۱-6۱:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۱/6 ۱/۸ ۱/۸ 6۱:۱۱-66:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۱/1 ۱/1 ۱/۵ 66:۱۱-6۸:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۱/1 ۱/1 ۱/۵ 6۸:۱۱-66:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۱/۱ ۱/1 ۱/۵ 66:۱۱-6۴:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۱/۱ ۱/7۵ ۱/1 6۴:۱۱-6۵:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۱/۱ ۱/7۵ ۱/1 6۵:۱۱-61:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۱/۱ ۱/7۵ ۱/۵ 61:۱۱-67:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/۵ 67:۱۱-6۱:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/7۵ 6۱:۱۱-6۱:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/7۵ 6۱:۱۱-۸۱:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ ۸۱:۱۱-۸6:۱۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۸۱ ۸۱ ۸۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ ۸6:۱۱-۸۸:۱۱ ۸۱ ۸۱ 6۱ ۸۵ ۸۵ ۸۱ 67 67 67 ۱/۱ ۱/۱ ۱/1 ۸۸:۱۱-۸6:۱۱ 6۱ 6۱ 6۱ ۸۱ ۸۱ ۸۱ 67 67 67 ۱/۵ ۱/7 ۱ ۸6:۱۱-۸۴:۱۱ * تجاری چند منظوره بیش از ۵۱۱ مترمربع پیوست 5 : برنامه زمانی بهرهبرداری ساکنین و عملکرد تجهیزات ۸۱6 * جدول پ5-90 برنامه زمانبندی بهرهبرداری کاربری تجاری )2( زمان روشنایی روشنایی تهویه ** تجهیزات *** خارجی چهارشنبه – شنبه پنجشنبه جمعه روز هفته 7 چهارشنبه – شنبه پنجشنبه جمعه چهارشنبه – شنبه پنجشنبه جمعه ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱ ۱ ۱ 6 ۱/6 ۱/6 ۱/6 ۱۱:۱۱-۱6:۱۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱ ۱ ۱ ۱/۵ ۱/6 ۱/6 ۱/6 ۱6:۱۱-۱۸:۱۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱ ۱ ۱ ۱/۵ ۱/6 ۱/6 ۱/6 ۱۸:۱۱-۱6:۱۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱ ۱ ۱ ۱/۵ ۱/6 ۱/6 ۱/6 ۱6:۱۱-۱۴:۱۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱ ۱ ۱ ۱/۵ ۱/6 ۱/6 ۱/6 ۱۴:۱۱-۱۵:۱۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱ ۱ ۱ ۱/۵ ۱/6 ۱/6 ۱/6 ۱۵:۱۱-۱1:۱۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۱/6 ۱1:۱۱-۱7:۱۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۱/6 ۱7:۱۱-۱۱:۱۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱/6 ۱/6 ۱/6 ۱۱:۱۱-۱۱:۱۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱/۵ ۱/۵ ۱/۵ ۱ ۱/6 ۱/6 ۱/6 ۱۱:۱۱-6۱:۱۱ ۱/۸ ۱/۸ ۱/۸ ۱/۵ ۱/۵ ۱/۵ ۱ ۱/۵ ۱/۵ ۱/۵ 6۱:۱۱-66:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 6 6 ۱ 6 6 ۱/۱ 66:۱۱-6۸:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 6 6 ۱ 6 6 ۱/۱ 6۸:۱۱-66:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 6 6 ۱ 6 6 ۱/۱ 66:۱۱-6۴:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 6 6 ۱ 6 6 ۱/۱ 6۴:۱۱-6۵:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 6 6 ۱ 6 6 ۱/۱ 6۵:۱۱-61:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 6 6 ۱ 6 6 ۱/۱ 61:۱۱-67:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 6 6 ۱/۵ 6 6 ۱/۱ 67:۱۱-6۱:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 6 6 6 6 6 ۱/۱ 6۱:۱۱-6۱:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 6 6 6 6 6 ۱/۱ 6۱:۱۱-۸۱:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 6 6 6 6 6 ۱/۱ ۸۱:۱۱-۸6:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 6 6 6 6 6 ۱/۱ ۸6:۱۱-۸۸:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ 6 6 6 6 6 6 ۱/۱ ۸۸:۱۱-۸6:۱۱ ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱۵ 6 6 ۱ 6 ۱/۱ ۱/۱ ۱/6 ۸6:۱۱-۸۴:۱۱ * تجاری چند منظوره بیش از ۵۱۱ مترمربع ** نرخ تهویه بر اساس مقادیر تعیین شده در مبحث 6۴ در نظر گرفته شود. m2/W *** میزان حداکثر توان تجهیزات به طور متوسط ۵ نکته: در محاسبات، میزان آبگرم مصرفی ۴ لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته شود. در غیر اینصورت، دیگر مقادیر در نظر گرفته شده تنها با ارائه دتیل توجیهی قابل قبول مجاز خواهد بود. پیوست 7 : روش محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت طرح ۸۱۵ پیوست 7: روش محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت طرح مبحث نوزدهم ۸۱1 پ7-9 محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت فضاهای کنترلنشده در محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح، در صورت وجود فضا یا فضاهای کنتررل نشرده، تزم اسرت ضریب کاهش انتقال حرارت مربوط به آنها تعیین شود. با توجه به آنکه اختالف دمای فضای داخل با فضاهای کنترلنشده کمتر از اختالف دمای فضراهای داخل و خارج است و در نتیجه مقدار انتقال حرارت از جدارهای مجاور فضای کنترلنشده کمتر از مقدار انتقال حرارت از جدارهای مجاور خارج است، تزم است این موضوع، با استفاده از یک ضریب کاهش، در محاسبات لحاک شود. به این ترتیب، تعیین ضریب کاهش انتقال حرارت هر یرک از فضراهای کنتررل نشرده سراختمان و منظور کردن آن در محاسبه انتقال حرارت اجزای مجاور این فضاها، ضرورت مییابد. در جهت سادهسازی طراحی، میتروان از محاسربه دقیرق ضرریب کراهش انتقرال حررارت فضرای کنترلنشده صرفنظر کرد. در این صورت، ضریب کاهش انتقال حرارت آن فضا برابر یرک )۱/6 )در نظر گرفته خواهد شد. ضریب کاهش یک فضای کنترلنشده با استفاده از رابطه پ 1-6 بهدست میآید: )6-1 پ) å å å + = e e i i e e A U AU A U τ t : ضریب کاهش انتقال حرارت فضای کنترلنشده Ae : مساحت خالص جدار بین فضای کنترلنشده و خارج [ 2 [m Ue : ضریب انتقال حرارت سطحی جدار بین فضای کنترلنشده و خارج [K 2 [W/m m2 [i A : مساحت خالص جدار بین فضای کنترلنشده و فضای کنترل شده [ شده [m2K/W [Ui : ضریب انتقال حرارت سطحی جدار بین فضای کنترلنشده و فضای کنترل توضیحات: 6 -ضریب کاهش انتقال حرارت جدارهای مجاور فضای خارج برابر یک است. پیوست 7 : روش محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت طرح ۸۱7 ۸ -ضریب کاهش انتقال حرارت هر یک از جردارهای مجراور فضرای کنتررل نشرده برابرر ضریب کاهش انتقال حرارت محاسبهشرده بررای آن ف ضرای کنتررل نشرده اسرت. در صورت عدم تمایل به انجام محاسبه فوق، ضریب کراهش انتقرال حررارت جردارهای مجاور آن فضا باید برابر یک در نظر گرفته شود. 6 -اگر طراح بخواهد جدارهای میان فضای کنتررل نشرده و فضرای خرارج را عرایق کراری حرارتی نماید، در محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح میتوانرد بره جرای جردارهای میان آن فضای کنترلنشده و فضاهای کنتررل شرده، تمرام جردارهای میران فضرای کنترلنشده مذکور و فضای خارج را در رابطه فوق قرار دهد. در این حالت، در مرورد جدارهای میان آن فضای کنترلنشده و خارج، باید به جرای ضرریب کراهش انتقرال حرارت ti ،ضریب )ti-6 )در محاسبه وارد کند، زیرا: ti . Ai . Ui = (1-ti) . Ae . Ue شکل پ 7- 9 موقعیت جدارهای مجاور خارج و مجاور فضای کنترلنشده در پالن شماتیک سه نمونه ساختمان مبحث نوزدهم ۸۱۱ رابطه پ 1-6 تا زمانی معتبر است که تهویه فضای کنترلنشده بهصورت مسرتقل انجرام شرود. در صورتی که هوای تازه فضای کنترلنشده از فضرای کنتررل شرده ترأمین گرردد، ضرریب کراهش برا استفاده از رابطه پ 1-۸ بهدست میآید: )۸-1 پ) n : تعداد دفعات تعویض هوای فضای کنترلنشده از طریق فضای کنترلشده [h/1[ [m3 V : میزان تعویض هوای فضای کنترلنشده از طریق فضای کنترلشده [h/ پیوست 7 : ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول ۸۱۱ پیوست 7: ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول مبحث نوزدهم ۸6۱ ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول مقادیر مندرج در این پیوست در محاسبات هر دو روش طراحی عایقکاری حرارتی )الرف و ب( بره کار میرود، مگر آنکه نهاد دارای صالحیت قانونی، با رعایت اسرتانداردهای ملری، ضررایب حرارتری دیگری برای مصالح، تعیین کرده باشد. مصالح وزن مخصوص خشک ] 3 [kg/m ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K] 9 .اندود و مالت آهکی یا سیمانی بیش از ۸۱۱۱ ۱۱/6 6/6۱ ۸۱۱۱ تا 6۱۱۱ 6/۱۱ 6۱۱۱ تا 61۱۱ ۱/۱۱ 61۱۱ تا 6۴۵۱ ۱/7۱ 6۴۵۱ تا 6۸۵۱ ۱/۵۵ 6۸۵۱ تا 6۱۱۱ ۱/۴۱ 6۱۱۱ تا 7۵۱ ۱/6۱ 7۵۱ تا ۵۱۱ 2 .بتن و فرآوردههای بتنی بتنهای با سنگدانه متداول )سیلیسی، سیلیسی-آهکی و آهکی(: – متراکم ۸6۱۱ تا ۸1۱۱ ۸6۱۱ تا ۸۱۱۱ ۸/۱۱ 6/1۵ – متخلخل 6۱۱۱ تا ۸۱۱۱ 6۱۱۱ تا 61۱۱ 6/6۵ 6/6۵ – مسلح: 6 درصد میلگرد: بین 6 تا ۸ درصد درصد میلگرد: بیش از ۸ درصد ۸۴۱۱ تا ۸6۱۱ بیش از۸۴۱۱ ۸/6۱ ۸/۵۱ 1 .در صورتی که حداقل نیمی از میلگردها موازی شار حرارت باشد. پیوست 7 : ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول ۸66 مصالح وزن مخصوص خشک ] 3 [kg/m ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K] بتن با سنگدانه سرباره کوره آهنگدازی: – متراکم: – با ماسه رودخانهای یا معدنی ۸۱۱۱ تا ۸۴۱۱ ۴/6 – با سرباره داندان ۸6۱۱ تا ۸6۱۱ ۱/۱ – متخلخل: /۱ با کمتر از 6۱ درصد ماسه رودخانه 61۱۱ تا ۸۱۱۱ 7 بتن سبکدانه: – با پوکه طبیعی یا سرباره منبسط متخلخل )چگالی ظاهری سنگدانه )7۵۱ حدود 6 : – با ذرات ریز یا با ماسه 6۴۱۱ تا 61۱۱ ۵۸/۱ ۱/۴۴ 6۴۱۱ تا 6۸۱۱ – بدون ذرات ریز و بدون ماسه 6۱۱۱ تا 6۸۱۱ 6۵/۱ – با خاکستر بادی سینترشده )چگالی ظاهری سنگدانه حدود 1۵۱) 6 ۱/6۵ 6۸۱۱ تا 6۱۱۱ – با سنگدانه سبک پومیس )چگالی ظاهری سنگدانه حدود 1۱۱) 6 ۱/۴1 66۵۱ تا ۱۵۱ – با رس منبسط یا شیست منبسط: – چگالی ظاهری سنگدانه بیش از 6۵۱ و عیار سیمان بیش از 6۱۱ 6 : – با ماسه رودخانه بدون ماسه سبک 61۱۱ تا 6۱۱۱ ۱۵/6 – با ماسه رودخانه و ماسه سبک 6۴۱۱ تا 61۱۱ ۱۵/۱ – چگالی ظاهری سنگدانه بین 6۵۱ و۵۵۱ و عیار سیمان بیش از 6۱۱ 6 : – با ماسه سبک و حداکثر 6۱ %ماسه رودخانه 6۸۱۱ تا 6۴۱۱ 7۱/۱ – با ماسه سبک و بدون ماسه رودخانه 6۱۱۱ تا 6۸۱۱ ۴1/۱ – چگالی ظاهری سنگدانه کمتر از 6۵۱ و عیار سیمان کمتر از ۸۵۱ 6 : – با ماسه سبک و بدون ماسه رودخانه ۱۱۱ تا 6۱۱۱ 66/۱ – بدون ماسه و با عیار سیمان کم 1۱۱ تا ۱۱۱ ۸۵/۱ ۱/۸۱ 1۱۱ از کمتر بتن با سنگدانه بسیار سبک: – متشکل از پرلیت یا ورمیکولیت )از 6 تا 1 میلیمتر( اجرای درجا: ۱/66 ۱۱۱ تا 1۱۱ 6 به 6 :نسبت- 6 . واحد اندازهگیری چگالی سنگدانه و عیار سیمان کیلوگرم بر مترمکعب است. مبحث نوزدهم ۸6۸ مصالح وزن مخصوص خشک ] 3 [kg/m ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K] ۸۴ 1۱۱ تا ۴۱۱ 1 به 6 :نسبت – ۱/ /۱ – تیههای بتن متشکل از ورمیکولیت ساخته شده در کارخانه ۴۱۱ تا ۴۵۱ 6۱ 6 بتن هوادار اتوکالو شده : ۱/۸۱ ۱۸۵ تا 77۵ ۱۱۱ :اسمی چگالی- ۱/۸7 77۵ تا 7۸۵ 7۵۱ :اسمی چگالی- ۱/۸۵ 7۸۵ تا 17۵ 7۱۱ :اسمی چگالی- ۱/۸6 17۵ تا 1۸۵ 1۵۱ :اسمی چگالی- ۱/۸6 1۸۵ تا ۵7۵ 1۱۱ :اسمی چگالی- ۱/6۱ ۵7۵ تا ۵۸۵ ۵۵۱ :اسمی چگالی- ۱/6۱ ۵۸۵ تا ۴7۵ ۵۱۱ :اسمی چگالی- ۱/61 ۴7۵ تا ۴۸۵ ۴۵۱ :اسمی چگالی- ۱/6۵ ۴۸۵ تا 67۵ ۴۱۱ :اسمی چگالی- بتن با خرده چوب: – ساخته شده با تراشههای چوب و سیمان ۴۵۱ تا 1۵۱ 61/۱ 1۵ ۸6۱۱ تا ۸۱۱۱ موزاییک 6/ 6/6۵ ۸۱۱۱ تا 6۱۱۱ 3 .بتونه درزها، مواد آببندی و گرماشکنی ۸ ۱/6۵ 6۸۱۱ خالص سیلیکون ۱/۵۱ 6۴۵۱ خمیری سیلیکون ۱/6۸ 7۵۱ اسفنجی سیلیکون ۸6 66۱۱ پلییورتان ۱/ /۱ پیویسی قابل انعطاف با ۴۱ درصد روانساز 6۸۱۱ 6۴ ۱۵ 7۱ اسفنجی پلییورتان ۱/ ۱۵ 7۱ اسفنجی پلیاتیلن ۱/ 6 . AAC ۸ . Thermal break پیوست 7 : ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول ۸66 مصالح وزن مخصوص خشک ] 3 [kg/m ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K] 4 .پلیمرهای متراکم متداول در ساختمان ۱/66 ۱6۱ طبیعی کائوچو ۱/۱1 7۱ اسفنجی کائوچو ۱/67 6۸۱۱ سخت کائوچو ۸۱ ۱6۱ بوتیلن پلیایزو ۱/ ۴۱ 67۱۱ پلیسولفور ۱/ ۸۵ ۱۱۱ بوتادیان ۱/ ۸۱ 6۱۵۱ آکریلیک ۱/ ۸۵ 66۵۱ )نایلون )پلیآمید ۱/ 6۱ 66۱۱ فنلی رزین ۱/ 6۱ 6۴۱۱ پلیاستر رزین ۱/ ۵۱ ۱۱۱ )HD( زیاد چگالی پلیاتیلن ۱/ 66 ۱۸۱ )LD( کم چگالی پلیاتیلن ۱/ ۸۸ ۱6۱ پلیپروپیلن ۱/ /۱ پلیپروپیلن با ۸۱ درصد الیاف شیشه 6۸۱۱ ۸۵ 61 6۱۵۱ پلیاستایرن ۱/ /۱ پلی متیل متاکریالت )آلتوگالس، پلکسی گالس( )PMMA )66۱۱ 6۱ 67 66۱۱ (PVC) کلراید وینیل پلی ۱/ ۸6 6۸۴۱ )نئوپرن )پلیکلروپرن ۱/ /۱ بوتیل )ایزو بوتن( سخت با اجرای گرم 6۸۱۱ ۸۴ /۱ اتیلن پروپیلن دین منومر )EPDM )66۵۱ ۸۵ ۸۵ ۸۸۱۱ )PTFE( اتیلن فلوئورو پلیتترا ۱/ ۸۱ 6۸۱۱ اپوکسی رزین ۱/ ۸۵ 6۸۱۱ پلییورتان ۱/ 6۱ 6۴6۱ پلیاستات ۱/ ۸۱ 6۸۱۱ پلیکربنات ۱/ مبحث نوزدهم ۸6۴ مصالح وزن مخصوص خشک ] 3 [kg/m ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K] 5 .چوب و فراوردههای گیاهی چوبهای طبیعی: – بلوط، الش، زبان گنجشک، زیزفون، قان یاغوشه، درختان میوهدار: – چگالی نرمال متوسط 3 6۵ رطوبت و ۱۱۱ تا 1۵۱ kg/m درصد ۱/۸6 7۵۱ تا 1۱۱ – چگالی نرمال متوسط 3 6۵ رطوبت و 1۵۱ تا ۵۱۱ kg/m درصد ۱/6۵ 1۱۱ تا ۴۵۱ – چوب درختهای صمغی بسیار سنگین )برگ ریز(: m/kg 3 چگالی طبیعی بیش از ۱/۸6 7۵۱ تا 1۱۱ 7۱۱ – کاج نقرهای، کاج سواحل دریا چگالی طبیعی 3 تا ۵۱۱ kg/m 1۱۱ ۱/6۵ 1۱۱ تا ۴۵۱ – کاج یا صنوبر، اپیسهآ چگالی طبیعی 3 تا 6۵۱ kg/m ۵۱۱ ۱/6۸ ۴۵۱ تا 6۱۱ – تبریزی، اکومه چگالی طبیعی 3 تا 6۵۱ kg/m ۵۱۱ ۱/6۸ ۴۵۱ تا 6۱۱ چوبهای طبیعی خاص: ۱/۱۵۴ 6۸۱ تا 1۱ بالزا- ۱/۸۱ 6۱۱۱ تا ۱۱۱ سنگین چوبهای- ۱/۱17 6۱۱ تا ۸۵۱ صفحات پایه چوبی: – صفحات تخته چندت 7۵۱ تا ۱۱۱ ۸۴/۱ ۱/۸6 7۱۱ تا 1۱۱ ۱/67 1۱۱ تا ۵۱۱ ۱/6۵ ۵۱۱ تا ۴۵۱ ۱/66 ۴۵۱ تا 6۵۱ ۱/66 6۵۱ تا ۸۵۱ ۱/۱۱ ۸۵۱ از کمتر – صفحات با تراشههای پولکی جهتیافته (OSB (کمتر از 1۵۱ 66/۱ – صفحات با تراشههای چسبیده با سیمان کمتر از 6۸۱۱ ۸6/۱ – صفحات با ذرات چوب )نئوپان( 1۴۱ تا ۱۸۱ 6۱/۱ ۱/6۵ 1۴۱ تا ۴۵۱ ۱/66 ۴۵۱ تا ۸7۱ ۱/6۱ ۴۵۱ تا 6۱۱ پیوست 7 : ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول ۸6۵ مصالح وزن مخصوص خشک ] 3 [kg/m ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K] – پانلهای ساختهشده از الیاف چوب ۴۵۱ تا ۵۵۱ 66/۱ ۱/6۱ ۴۵۱ تا 6۵۱ ۱/۱۱ 6۵۱ تا ۸۵۱ چوب پنبه: – متراکم کمتر از ۵۱۱ 6۱/۱ – انبساط یافته خالص 6۱۱ تا 6۵۱ ۱۴۱/۱ – انبساط یافته به هم چسبیده با قیر یا با صمغهای مصنوعی 6۵۱ تا ۸۵۱ ۱۵۵/۱ ۱/6۸ ۴۱۱ تا 6۱۱ فشرده کاه 7 .خاک و خشت شن و ماسه 67۱۱ تا ۸۸۱۱ ۱/۸ /6 رس یا تی )سیلت( 6۸۱۱ تا 6۱۱۱ ۵ خشت، گل، خاک تثبیتشده، بلوکهای رسی متراکم 677۱ تا ۸۱۱۱ 6/6 7 .سفال، کاشی 6/۱۴ ۸۴۱۱ تا ۸6۱۱ ۸۴۱۱ :اسمی چگالی ۱/۱۱ ۸6۱۱ تا ۸۸۱۱ ۸6۱۱ :اسمی چگالی ۱/۱۸ ۸۸۱۱ تا ۸6۱۱ ۸۸۱۱ :اسمی چگالی ۱/۱۵ ۸6۱۱ تا ۸۱۱۱ ۸6۱۱ :اسمی چگالی ۱/7۱ ۸۱۱۱ تا 6۱۱۱ ۸۱۱۱ :اسمی چگالی ۱/7۴ 6۱۱۱ تا 6۱۱۱ 6۱۱۱ :اسمی چگالی ۱/1۱ 6۱۱۱ تا 67۱۱ 6۱۱۱ :اسمی چگالی ۱/1۴ 67۱۱ تا 61۱۱ 67۱۱ :اسمی چگالی ۱/1۱ 61۱۱ تا 6۵۱۱ 61۱۱ :اسمی چگالی ۱/۵۵ 6۵۱۱ تا 6۴۱۱ 6۵۱۱ :اسمی چگالی ۱/۵۱ 6۴۱۱ تا 66۱۱ 6۴۱۱ :اسمی چگالی ۱/۴1 66۱۱ تا 6۸۱۱ 66۱۱ :اسمی چگالی ۱/۴6 6۸۱۱ تا 66۱۱ 6۸۱۱ :اسمی چگالی ۱/6۱ 66۱۱ تا 6۱۱۱ 66۱۱ :اسمی چگالی چگالی اسمی: 6۱۱۱ کمتر از 6۱۱۱ 6۴/۱ مبحث نوزدهم ۸61 مصالح وزن مخصوص خشک ] 3 [kg/m ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K] 8 .سنگها سنگهای آذرین درونی و دگرگونی: 6/۵ ۸۱۱۱ تا ۸6۱۱ پرفیر، گنایس- ۸/۱ ۸7۱۱ تا ۸۵۱۱ گرانیت- – شیست ، اسلیت )سنگ لوح( ۸۱۱۱ تا ۸۱۱۱ ۸/۸ سنگهای آتشفشانی: 6/1 6۱۱۱ تا ۸7۱۱ بازالت- 6/6 ۸7۱۱ تا ۸۱۱۱ آندزیت، تراکیت- – سنگهای طبیعی متخلخل )گدازه( کمتر از 61۱۱ ۵۵/۱ سنگهای آهکی: 6/۵ ۸۱۱۱ تا ۸1۱۱ مرمر- ۸/6 ۸۵۱۱ تا ۸۸۱۱ سخت خیلی- 6/7 ۸6۱۱ تا ۸۱۱۱ سخت- 6/۴ 6۱۱۱ تا 6۱۱۱ سخت نیمه- 6/6 67۱۱ تا 61۱۱ 6 و ۸ سختی با نرم- – خیلی نرم کمتر از 6۵۱۱ ۱۵/۱ ماسه سنگها: ۸/1 ۸۱۱۱ تا ۸1۱۱ کوارتزی- ۸/6 ۸۵۱۱ تا ۸۸۱۱ سیلیسی- 6/۱ ۸7۱۱ تا ۸۱۱۱ آهکی- سنگهای چخماق )فلینت( و سنگهای ساینده و پومیس: ۸/1 ۸۱۱۱ تا ۸1۱۱ فلینت- 6/۱ ۸۵۱۱ تا 6۱۱۱ ساینده سنگ- ۱/۱ 6۱۱۱ تا 66۱۱ – پومیس کمتر از ۴۱۱ 6۸/۱ 6/6 67۵۱ مصنوعی سنگ پیوست 7 : ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول ۸67 مصالح وزن مخصوص خشک ] 3 [kg/m ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K] 1 .شیشه و اسفنج شیشه 6/6 ۸7۱۱ شیشه /۱ اسفنج شیشه )شیشه متخلخل( 6۸۱ تا 66۱ ۱۵ ۱/۱۵۵ 6۴۱ تا 66۱ ۱/۱16 6۱۱ تا 6۴۱ 90 .صفحات سیمانی ۱۵ ۸۸۱۱ تا 6۱۱۱ الیافی ۱/ ۱/1۵ 6۱۱۱ تا 6۴۱۱ ۱/۴1 6۱۱۱ تا 6۴۱۱ سلولزی ۱/6۵ 6۴۱۱ تا 6۱۱۱ 99 .عایقهای حرارتی پلیمری پلیاستایرن منبسط )اصطالحاً یونولیت یا پالستوفوم(: – پلیاستایرن برش خورده در بلوکهای قالبی تولیدشده بهصورت منقطع، یا 7 تا 6۱ ۱۵1/۱ قالبگیری شده ممتد بدون پوسته سطحی ۱/۱۵۱ 66 تا 6۱ ۱/۱۴7 6۵ تا 66 ۱/۱۴۴ 6۱ تا 6۵ ۱/۱۴۸ ۸۴ تا 6۱ ۱/۱۴۱ ۸۱ تا ۸۴ ۱/۱6۱ ۴۱ تا ۸۱ ۱6۱ ۴۱ از بیش ۱/ – پلیاستایرن اکسترود شده با حفرههای پر از: – هوا یا گاز کربنیک: – ضخامت کمتر یا مساوی 1۱ میلیمتر ۸۱ تا ۴۱ ۱۴6/۱ – ضخامت بیش از 1۱ میلیمتر ۸۱ تا ۴۱ ۱۴1/۱ ۱/۱6۵ ۴۱ تا ۸۵ HCFC – :CFC – – بدون پوسته سطحی ۸۵ تا ۴۱ ۱66/۱ – با پوسته سطحی ۸۵ تا ۴۱ ۱66/۱ مبحث نوزدهم ۸6۱ مصالح وزن مخصوص خشک ] 3 [kg/m ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K] پلیوینیل کلراید (PVC (منبسطشده ۱/۱66 6۵ تا ۸۵ ۱/۱6۴ ۴۱ تا 6۵ اسفنج پلییورتان یا پلیایزوسیانورات مطابق استاندارد ملی ایران: – صفحات ممتد منبسط شده با گاز HCFC و / یا پنتان: – بین پوشش انعطافپذیر نفوذپذیر – بین پوشش انعطافپذیر آلومینیومی با ضخامت بیش از ۵۱ میکرون یا نفوذ ناپذیر در برابر گاز ۴۱ تا ۸7 ۴۱ تا ۸7 ۱/۱6۵ ۱/۱6۱ – صفحات ممتد برشخورده از بلوکهای منبسطشده با گاز HCFC پنتان یا ۱/۱۴6 1۵ تا 67 – صفحات با عایق تزریقشده بهصورت ممتد بین دو ورق فلزی: – منبسط شده با گاز HCFC و / یا پنتان – منبسط شده با حفرههای پر شده از هوا یا گاز کربنیک 1۱ تا 67 1۱ تا 67 ۱/۱6۸ ۱/۱6۵ 92 .عایقهای حرارتی معدنی ۱۵۱ ۸۵ تا 6۵ پشمسنگ ۱/ ۱/۱۴۴ ۴۱ تا ۸۵ ۱/۱۴۸ 6۱۱ تا ۴۱ ۱/۱۴۴ 6۸۵ تا 6۱۱ ۱/۱۴1 6۵۱ تا 6۸۵ ۱/۱۴7 67۵ تا 6۵۱ ۱/۱۴۱ ۸۱۱ تا 67۵ ۱۵۵ 6۱ تا 7 پشمشیشه ۱/ ۱/۱۴7 6۵ تا 6۱ ۱/۱۴۴ ۸۱ تا 6۵ ۱/۱۴6 6۱ تا ۸۱ ۱/۱6۱ ۴۱ تا 6۱ ۱/۱6۱ ۱۱ تا ۴۱ ۱/۱6۱ 6۸۱ تا ۱۱ ۱/۱۴۱ 6۵۱ تا 6۸۱ پیوست 7 : ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول ۸6۱ مصالح وزن مخصوص خشک ] 3 [kg/m ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K] 93 .عایقهای رطوبتی /۱ قیر خالص کمتر از ۸6۱۱ 7۱ /6 آسفالت )قیر ماسهدار( کمتر از ۸6۱۱ 6۵ /۱ ورق پیشساخته قیر اصالحشده با مسلحکننده 6۱۱۱ تا 66۱۱ ۸6 94 .فلزت و آلیاژها آهن خالص 7۱7۱ 7۸ ۵۸ 77۱۱ فوتد ۵1 7۵۱۱ چدن ۸6۱ ۸7۱۱ آلومینیوم آلومینیوم آلیاژی سخت ۸۱۱۱ 61۱ 6۱۱ ۱۱6۱ مس 6۸۱ ۱۴۱۱ برنج 6۵ 666۴۱ سرب 66۱ 7۸۱۱ روی 95 .گچ گچ سخت با حداقل میزان آب تزم 6۸۱۱ تا 6۵۱۱ ۵1/۱ ۱/۴6 6۸۱۱ تا ۱۱۱ گچ اندود داخلی )زنده یا کشته( 6۱۱۱ تا 66۱۱ ۵7/۱ ۱/۴۱ 6۱۱۱ از کمتر گچ و خاک 66۱۱ تا 67۱۱ 6۱/6 گچ قطعات پیشساخته گچی با روکش مقوایی 7۵۱ تا ۱۱۱ ۸۵/۱ گچ با سبکدانه یا با الیاف معدنی گج با روکش مقوایی ضدآتش و تیههای گچ تقویتشده با الیاف معدنی ۱۱۱ تا 6۱۱۱ ۸۵/۱ گچ اندود با پرلیت یا ورمیکولیت )از 6 تا ۸ میلیمتر(: – یک حجم پرلیت یا ورمیکولیت برای یک حجم گچ 1۱۱ تا ۱۱۱ 6۱/۱ – دو حجم پرلیت یا ورمیکولیت برای یک حجم گچ ۵۱۱ تا 1۱۱ 6۱/۱ پیوست 8 : مقاومت حرارتی الیههای هوا و قطعات ساختمانی ۸۸6 پیوست 8: مقاومت حرارتی الیههای هوا و قطعات ساختمانی مبحث نوزدهم ۸۸۸ پ 8 مقاومت حرارتی الیههای هوا و قطعات ساختمانی مقادیر ارائهشده در این پیوست در روشهای طراحی پوسته خارجی مبنای محاسبه قرار میگیررد، مگر آنکه نهاد دارای صالحیت قانونی، با رعایت استانداردهای ملی، ضرایب حرارتی دیگرری تعیرین کرده باشند. پ8-9 مقاومت حرارتی الیه هوای مجاور سطوح داخلی و خارجی در این قسمت، مقادیر مقاومت حرارتی بین سطوح داخلی و خارجی پوسته خارجی و هوای محیط داخلی یا خارجی )Ri, Re )ارائه میشود. مقادیر مقاومت حرارتی تیه هوای مجاور سرطوح، بسرته به زاویه جدار نسبت به سطح افقی، جهت جریان حرارت و نوع فضایی کره جردار برا آن در تمراس 2 است، در جدول پ۱-6 آمده است. این مقادیر بر حسب [W/K. m [هستند. چنانچه دیوار خارجی دارای تیه یا تیههای هوای تهویهشرده باشرد، در محاسربات ضرریب انتقرال حرارت، تنها تیههای بین فضای داخل و تیه هوای تهویهشده در نظرر گرفتره مری شرود. از سروی دیگر، تیه هوا مانند فضای خارج تلقی میشود، با این تفاوت که مقاومت حرارتری Re برین سرطح خارجی پوسته خارجی و تیه هوای تهویهشده برابر با Ri در نظر گرفته میشود. پیوست 8 : مقاومت حرارتی الیههای هوا و قطعات ساختمانی ۸۸6 جدول پ8-9 -مقاومت حرارتی الیه هوای مجاور سطح داخلی )Ri )و الیه هوای مجاور سطح خارجی )Re )انواع جدارها زاویه جدار نسبت به سطح افقی جهت جریان حرارت جدار در تماس با فضای خارج جدار در تماس با فضای کنترلنشده تیه هوای داخلی تیه هوای خارجی جمع تیهها تیه هوای داخلی تیه هوای خارجی جمع تیهها عمودی یا با زاویه بیش از 1۱ درجه 66 افقی ۱/۸۸ ۱/66 ۱/66 ۱/67 ۱/۱1 ۱/ افقی یا با زاویه کمتر از 1۱ درجه رو به بات ۱/6۱ ۱/۱۱ ۱/۱۱ ۱/6۴ ۱/۱۵ ۱/۱۱ رو به پایین ۱/6۴ ۱/67 ۱/67 ۱/۸۸ ۱/۱۵ ۱/67 پ8-2 مقاومت حرارتی الیههای هوای محبوس در جدول پ۱-۸ ،مقاومتهای حرارتی تیههای هوای محبوس برین دو تیره جامرد جردار پوسرته خارجی، بسته به زاویه جدار و ضخامت تیه هوا، آمده است. جدول پ8-2 مقاومت حرارتی انواع الیههای هوای محبوس بین دو الیه جامد جدار پوسته خارجی زاویه تیه هوا نسبت به سطح افقی جهت جریان حرارت ضخامت تیه هوا )میلیمتر( ۵ تا 7 7.6 تا ۱ ۱.6 تا 66 66.6 تا 66 6۴ تا ۸۴ ۸۵ تا ۵۱ ۵6 تا 6۱۱ عمودی یا با زاویه بیش از 1۱ درجه 66 افقی ۱/61 ۱/61 ۱/61 ۱/6۵ ۱/6۴ ۱/66 ۱/ افقی یا با زاویه کمتر از 1۱ درجه رو به بات ۱/6۴ ۱/6۴ ۱/6۴ ۱/6۴ ۱/66 ۱/6۸ ۱/66 رو به پایین ۱/۸۱ ۱/6۱ ۱/61 ۱/6۵ ۱/6۴ ۱/66 ۱/6۸ مبحث نوزدهم ۸۸۴ پ8-3 مقاومت حرارتی برخی الیههای عناصر ساختمانی متداول در این بخش، مقادیر مقاومتهای حرارتی برخی تیههای غیرهمگن عناصر ساختمانی مترداول برر .K/W] حسب 2 m [آمده است. پ8-3-9 آجر پالک )نما( جدول پ8-3 مقاومت حرارتی آجر پالک در نما تیه ساختمانی ضخامت )سانتیمتر( مقاومت حرارتی /0 آجر پالک در نما 6 تا ۴ 03 پ8-3-2 آجر توپر )دیوار( سانتیمتر /۵ ابعاد متداول هر آجر: ضخامت : ۵ عرض : 6۱ تا 66 سانتیمتر طول : ۸۱ تا ۸۸ سانتیمتر وزن مخصوص ماده آجر: 67۱۱ تا ۸۱۱۱ کیلوگرم بر متر مکعب جدول پ8-4 مقادیر مقاومت حرارتی الیه ساختمانی آجر توپر در دیوار شکل آجرچینی مقطع افقی ضخامت جدار )سانتیمتر( 6۵ ۸۸ 6۱/۵ ۵/۵ 0/01 0/05 0/20 0/30 پ8-3-3 آجر سوراخدار )دیوار( سانتیمتر /۵ ابعاد متداول هر آجر: ضخامت : ۵ عرض : 6۱ تا 66 سانتیمتر پیوست 8 : مقاومت حرارتی الیههای هوا و قطعات ساختمانی ۸۸۵ طول : ۸۱ تا ۸۸ سانتیمتر وزن مخصوص ماده سفالی :67۱۱ تا ۸۱۱۱ کیلوگرم بر متر مکعب درصد روزنهها : ۸۵ تا ۴۱ درصد جدول پ8-5 مقادیر مقاومت حرارتی الیه ساختمانی آجر سوراخدار در دیوار شکل آجرچینی مقطع افقی ضخامت جدار )سانتیمتر( 6۵ ۸۸ 6۱/۵ 0/93 0/28 0/42 پ8-3-4 بلوک سفالی )دیوار( جدول پ8-7 مقادیر مقاومت حرارتی بلوک سفالی در دیوار شکل بلوک مقطع افقی ضخامت جدار )سانتیمتر( ۴۱ ۸۱ 6۵ 6۸/۵ 6۱/۵ 7/۵ 0/20 0/97 0/30 0/27 31 یا 0/78 0/ مبحث نوزدهم ۸۸1 پ8-3-5 بلوک سیمانی )دیوار( جدول پ8-7 مقادیر مقاومت حرارتی بلوک سیمانی در دیوار شکل بلوک مقطع افقی ضخامت جدار )سانتیمتر( ۴۱ ۸۱ 6۵ 6۱/۵ 7/۵ 0/01 0/07 0/91 0/94 0/32 پ8-3-7 تیرچه و بلوک سفالی )سقف( فاصله محور تا محور تیرچهها : ۵۱ سانتیمتر ضخامت بدنه سفالی بلوک : ۱ تا 6۱ میلیمتر وزن مخصوص خشک ماده سفالی بلوک : 67۱۱ تا ۸6۱۱ کیلوگرم بر مترمکعب پوشش بتنی روی تیرچه : ۵ سانتیمتر بتن با سنگدانه معمولی )سنگین( جدول پ8-8 مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه بلوک سفالی شکل بلوک مقطع افقی ارتفاع بلوک )سانتیمتر( ۸۵ ۸۱ 0/27 0/35 پ8-3-7 تیرچه و بلوک سیمانی )سقف( فاصله محور تا محور تیرچهها : ۵۱ سانتیمتر ضخامت بدنه سفالی بلوک : 6۵ تا 6۱ میلیمتر پیوست 8 : مقاومت حرارتی الیههای هوا و قطعات ساختمانی ۸۸7 وزن مخصوص خشک ماده سیمانی بلوک : 6۱۵۱ تا ۸۸۵۱ کیلوگرم بر مترمکعب پوشش بتنی روی تیرچه : ۵ سانتیمتر بتن با سنگدانه معمولی )سنگین( جدول پ8-1 مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه بلوک سیمانی شکل بلوک مقطع افقی ارتفاع بلوک )سانتیمتر( ۸۵ ۸۱ 0/95 0/25 پ8-3-8 تیرچه و بلوک پلیاستایرن منبسط )سقف( با توجه کم بودن ضریب هدایت حرارت پلیاستایرن منبسط، شرکل بلروک دارای اهمیرت خاصری است. برای تیرچه بلوکهای ساده، با مقطعی مشابه شرکل پ ۱-6 ،مقاومرت هرای حرارتری سرقف تیرچه و بلوک با استفاده از جدول پ۱-6۱ تعیین میشود. شکل پ8-9 تیرچه و بلوک پلیاستایرن ساده مبحث نوزدهم ۸۸۱ جدول پ8-90 مقادیر مقاومت حرارتی Ri سقف تیرچه و بلوک پلیاستایرن ساده ارتفاع بلوک de (cm) عرض پاشنه تیرچه l0 (mm) فاصله محور به محور تیرچهها )cm )le le > 1۴ 16 > le > 16 1۱ > le > ۵۵ ۸۱ 0/77 0/74 0/78 6۸۴ > le > ۱۵ 0/78 0/75 0/51 6۴۱ > le > 6۸۵ ۸۵ 0/10 0/87 0/71 6۸۴ > le > ۱۵ 0/71 0/77 0/71 6۴۱ > le > 6۸۵ 6۱ 9/03 0/11 0/19 6۸۴ > le > ۱۵ 0/19 0/87 0/71 6۴۱ > le > 6۸۵ در صورت وجود زبانهای برای پوشش زیر تیرچه، در بخش تحتانی بلوک )شرکل پ ۱-۸ ،)مقاومرت حرارتی سقف با استفاده از جدول پ۱-66 تعیین میگردد. شکل پ8-2 نمونه سقف تیرچه و بلوک پلیاستایرن با پاشنه پیوست 8 : مقاومت حرارتی الیههای هوا و قطعات ساختمانی ۸۸۱ جدول پ8-99 مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه و بلوک پلیاستایرن با پاشنه ارتفاع پاشنه dL (mm) ارتفاع بلوک از روی پاشنه de (cm) عرض پاشنه تیرچه l0 (mm) فاصله محور به محور تیرچهها )cm )le < le < 1۱ ۵۵ < le < 16 16 le < 1۴ 6۱ 6۸ 1/94 1/90 1/82 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 1/84 1/80 1/72 6۵ 2/08 2/03 1/94 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 1/93 1/89 1/82 67 2/16 2/11 2/00 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 2/04 1/98 1/88 ۸۱ 2/26 2/19 2/08 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 2/12 1/06 1/95 ۸۵ 2/45 2/37 2/25 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 2/30 1/15 2/11 6۱ 2/62 2/54 2/41 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 2/46 1/23 2/27 ۴۱ 6۸ 2/19 2/15 2/07 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 2/09 2/05 1/97 6۵ 2/34 2/29 2/20 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 2/21 2/17 2/08 67 2/43 2/37 2/26 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 2/30 2/24 2/14 ۸۱ 2/53 2/46 2/35 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 2/39 2/33 2/21 ۸۵ 2/74 2/66 2/54 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 2/59 2/52 2/4 6۱ 2/93 2/85 2/73 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 2/77 2/70 2/58 مبحث نوزدهم ۸6۱ ادامه جدول پ8-99مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه و بلوک پلیاستایرن با پاشنه ارتفاع پاشنه dL (mm) ارتفاع بلوک از روی پاشنه de (cm) عرض پاشنه تیرچه l0 (mm) فاصله محور به محور تیرچهها )cm )le le < 1۴ 16 < le < 16 ۵۵ < le < 1۱ ۵۱ 6۸ 2/44 2/40 2/32 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 2/35 2/30 2/22 6۵ 2/60 2/55 2/45 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 2/49 2/43 2/33 67 2/69 2/62 2/51 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 2/57 2/50 2/39 ۸۱ 2/80 2/73 2/60 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 2/66 2/59 2/47 ۸۵ 3/03 2/96 2/81 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 2/88 2/80 2/68 6۱ 3/25 3/17 3/02 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 3/09 3/01 2/88 1۱ 6۸ 2/67 2/63 2/55 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 2/58 2/53 2/45 6۵ 2/83 2/78 2/69 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 2/73 2/67 2/57 67 2/92 2/86 2/75 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 2/80 2/74 2/63 ۸۱ 3/04 2/97 2/85 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 2/91 2/84 2/71 ۸۵ 3/29 3/21 3/09 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 3/15 3/08 2/94 6۱ 3/52 3/44 3/31 6۸۴ > le > ۱۵ > le > 6۸۵ 6۴۱ 3/38 3/30 3/16 پیوست 1 : ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها ۸66 پیوست 1: ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها مبحث نوزدهم ۸6۸ پ 1 ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها در این پیوست، به ترتیب، ضرایب انتقال حرارت شیشهها، جدارهای نورگذر و درها درج میگرردد. برای تعیین ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر، باید به بخشهرای پ ۱-6 و پ ۱-۸ ،کره بره ترتیب مربوط به شیشهها و جدارهای نورگذر هستند، رجروع شرود. نحروه تعیرین ضررایب انتقرال حرارت جدارهای نورگذر، در بخش پ ۱-6 ،در قالب دو مثرال، توضریح داده شرده اسرت. ضررایب انتقال حرارت درها نیز در بخش پ ۱-۴ آمده است. مقادیر درجشده در این پیوست برای هر دو روش طراحی عایقکراری حرارتری )الرف و ب( مبنر ای محاسبه است، مگر آنکه ضرایب انتقال حرارت دیگری، توسط نهادهای دارای صالحیت قرانونی ، برا m2/W رعایت استانداردهای ملی، تعیین شده باشد. همه مقادیر بر حسب K. هستند. پ1-9 ضریب انتقال حرارت شیشهها ضرایب انتقال حرارت شیشهها (Ugl ،(که در جدول پ ۱-6 تا جردول پ ۱-1 ایرن بخرش آمرده است، مربوط به شیشههای با ضخامت ۴ میلیمترر، در دو حالرت عمرودی و افقری، اسرت. مقرادیر ضرایب انتقال حرارت مربوط به گسیلندگیهای بینابینی را میتوان با درونیابی مقرادیر داده شرده در جدول محاسبه کرد. برای مجموعه شیشههای چندجداره، با گازی غیر از هوا در فضای بین دو شیشه، تنهرا غلظرت ۱۵ 6 درصد در نظر گرفته شده است. بدیهی است مقادیر مربوط تنها در صورتی مالک عمل اسرت کره تولیدات مربوط دارای گواهینامه مؤید وجود گاز و حفظ آن در طرول دوره بهرره بررداری باشرد. در غیر این صورت، تزم است مقادیر مربوط به هوا مالک قرار گیرد. همچنین ضرایب گسیلندگی عمود مفید شیشهها، که توسط تولیدکننده اعالم مری شرود، بایرد بره تأیید یک نهاد دارای صالحیت قانونی رسیده باشد. در غیر این صورت، نباید گسیلندگی کرم بررای شیشه منظور شود. 1 .۱۵ درصد گاز خنثی و 6۵ درصد هوای خشک پیوست 1 : ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها ۸66 تزم است توضیح داده شود که پوشش کرم گسریل را مری تروان، در مراحرل تول یرد، مسرتقیماً روی شیشه، یا بر فیلمی که روی شیشه چسبانده میشود، نشاند. برای آنکه مجموعه شیشره هرای کرم گسریل اثربخشری تزم را دارا باشرد، ضرروری اسرت پوشرش کمگسیل، در مناطق با نیاز گرمایی زیاد روی سطح 6( شکل پ۱-6 ،سمت راست( و در مناطق برا نیاز سرمایی زیاد روی سطح ۸ قرار گیرد )شکل پ۱-6 ،سمت چ (. شکل پ1-9 محل قرارگیری پوشش کمگسیل در مناطق سردسیر )سمت راست( و گرمسیر )سمت چپ( پ1-9-9 شیشههای ساده در مورد شیشههای ساده )تکجداره(، برای هر ضخامت، ضریب انتقال حرارت برابر است با: .K)] است عمودی جدار که حالتی در 2 Ugl = ۵/۱ [W/(m .K)] است افقرری جدار که حالتی در 2 Ugl = 1/۱ [W/(m مبحث نوزدهم ۸6۴ پ 1-9-2 شیشههای دوجداره عمودی جدول پ1-9 مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشههای دوجداره عمودی پرشده با هوا )900 درصد( ضخامت تیه هوا [mm] .K)] حرارت انتقال ضریب 2 Ugl [W/(m شیشههای عادی شیشههای کمگسیل با گسیلندگی عمود مفید en ۱/۴۱ ۱/6۵ ۱/6۱ ۱/۸۵ ۱/۸۱ ۱/6۵ ۱/6۱ ۱/۱۵ ۸/۱ ۸/۱ ۸/۱ ۸/۱ ۸/7 ۸/1 ۸/1 ۸/۵ 6/6 1 ۸/7 ۸/1 ۸/۵ ۸/۵ ۸/۴ ۸/6 ۸/۸ ۸/6 6/6 ۱ ۸/۵ ۸/۴ ۸/6 ۸/6 ۸/۸ ۸/6 ۸/۱ 6/۱ ۸/۱ 6۱ ۸/۴ ۸/6 ۸/۸ ۸/6 ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/7 ۸/۱ 6۸ ۸/۸ ۸/۸ ۸/6 ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/7 6/۵ ۸/7 6۴ ۸/۸ ۸/6 ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/7 6/1 6/۴ ۸/7 61 ۸/۸ ۸/6 ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/7 6/1 6/۴ ۸/7 6۱ ۸/۸ ۸/6 ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/7 6/1 6/۵ ۸/7 ۸۱ جدول پ1-2 مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشههای دوجداره عمودی پرشده با آرگون )85 درصد( ضخامت تیه هوا [mm] .K)] حرارت انتقال ضریب 2 Ugl [W/(m شیشههای عادی شیشههای کمگسیل با گسیلندگی عمود مفید en ۱/۴۱ ۱/6۵ ۱/6۱ ۱/۸۵ ۱/۸۱ ۱/6۵ ۱/6۱ ۱/۱۵ ۸/1 ۸/1 ۸/۵ ۸/۴ ۸/۴ ۸/6 ۸/۸ ۸/6 6/6 1 ۸/۴ ۸/6 ۸/6 ۸/۸ ۸/6 ۸/۱ 6/۱ 6/۱ ۸/۱ ۱ ۸/6 ۸/۸ ۸/6 ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/7 6/۵ ۸/۱ 6۱ ۸/6 ۸/6 ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/7 6/۵ 6/۴ ۸/7 6۸ ۸/6 ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/7 6/۵ 6/۴ 6/۸ ۸/1 6۴ ۸/۱ ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/1 6/۵ 6/۴ 6/۸ ۸/1 61 ۸/۱ ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/7 6/۵ 6/۴ 6/۸ ۸/1 6۱ ۸/6 ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/7 6/۵ 6/۴ 6/۸ ۸/1 ۸۱ پیوست 1 : ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها ۸6۵ جدول پ1-3 مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشههای دوجداره عمودی پرشده با کریپتون )85 درصد( ضخامت تیه هوا [mm] .K)] حرارت انتقال ضریب 2 Ugl [W/(m شیشههای عادی شیشههای کمگسیل با گسیلندگی عمود مفید en ۱/۴۱ ۱/6۵ ۱/6۱ ۱/۸۵ ۱/۸۱ ۱/6۵ ۱/6۱ ۱/۱۵ ۸/6 ۸/۸ ۸/6 ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/7 6/1 ۸/۱ 1 ۸/6 ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/7 6/1 6/۵ 6/6 ۸/7 ۱ ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/7 6/1 6/۵ 6/6 6/۸ ۸/1 6۱ ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/7 6/1 6/۵ 6/۴ 6/۸ ۸/1 6۸ ۸/۱ ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/1 6/۵ 6/۴ 6/۸ ۸/1 6۴ ۸/۱ ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/7 6/۵ 6/۴ 6/۸ ۸/1 61 ۸/6 ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/7 6/۵ 6/۴ 6/۸ ۸/1 6۱ ۸/6 ۸/۱ 6/۱ 6/۱ 6/7 6/۵ 6/۴ 6/۸ ۸/1 ۸۱ پ 1-9-3 شیشههای دوجداره افقی )سقفی( جدول پ1-4 مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشههای دوجداره افقی )سقفی( پرشده با هوا )900 درصد( ضخامت تیه هوا [mm] .K)] حرارت انتقال ضریب 2 Ugl [W/(m شیشههای عادی شیشههای کمگسیل با گسیلندگی عمود مفید en ۱/۴۱ ۱/6۵ ۱/6۱ ۱/۸۵ ۱/۸۱ ۱/6۵ ۱/6۱ ۱/۱۵ 6/۸ 6/۸ 6/6 6/۱ 6/۱ ۸/۱ ۸/۱ ۸/7 6/1 1 6/۱ ۸/۱ ۸/۱ ۸/۱ ۸/7 ۸/1 ۸/۵ ۸/۴ 6/۵ ۱ ۸/۱ ۸/۱ ۸/۱ ۸/7 ۸/1 ۸/1 ۸/۴ ۸/6 6/۴ 6۱ ۸/۱ ۸/۱ ۸/۱ ۸/7 ۸/1 ۸/۵ ۸/۴ ۸/6 6/۴ 6۸ ۸/۱ ۸/۱ ۸/7 ۸/7 ۸/1 ۸/۵ ۸/۴ ۸/6 6/۴ 6۴ ۸/۱ ۸/۱ ۸/7 ۸/1 ۸/1 ۸/۵ ۸/6 ۸/۸ 6/۴ 61 ۸/۱ ۸/۱ ۸/7 ۸/1 ۸/۵ ۸/۴ ۸/6 ۸/۸ 6/۴ 6۱ ۸/۱ ۸/۱ ۸/7 ۸/1 ۸/۵ ۸/۴ ۸/6 ۸/۸ 6/6 ۸۱ مبحث نوزدهم ۸61 پ1-2 ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر پ1-2-9 جدارهای نورگذر دارای شیشه تکجداره ساده اگر جدار نورگذر با شیشه تکجداره ساده و با قاب فوتدی یا آلومینیرومی معمرولی سراخته شرده باشد، ضریب انتقال حرارت متوسط بازشو برابر است با: .K)] است عمودی جدار که حالتی در 2 UG = ۵/۱ [W/(m .K)] است افقرری جدار که حالتی در 2 UG = 1/۱ [W/(m در پنجرههای چوبی، اثر قاب تنها با شیشههای چندجداره در نظرر گرفتره مری شرود؛ و در صرورت کاربرد آن با شیشه تکجداره، ضرایب همانند قابهای فوتدی و آلومینیرومی سراده بره کرار بررده میشود. پ1-2-2 جدارهای نورگذر دارای انواع شیشه دوجداره برای محاسبه ضریب انتقال حرارت یک جردار نورگرذر دارای شیشره دوجرداره (UG ،(تزم اسر ت، عالوه بر مقدار ضریب انتقال حرارت متوسط بخش شیشهای (Ugl ،(ضرریب انتقرال حررارت قراب بازشو (Ufr (نیز مشخص شود. در تعیین ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر، نکات زیر باید در نظر قرار گیرد: – برای ضریب انتقال حرارت متوسط قاب بازشو فلزی با حررارت شرکن، سره مقردار ۱/6 ،۱/۴ و .K)] ۵/۱ 2 m/(W [در نظر گرفته شده است. در صورتی که مشخصات حرارتی قابهرا در گواهینامه فنی ارائه نشده باشد، ضریب انتقال حرارت متوسط قاب فلزی با قطع حرارتری، ۱ برابر ۵/ .K)] 2 m/(W [در نظر گرفته میشود. – برای ضریب انتقرال حررارت متوسرط قراب بازشرو پری ویسری، سره مقردار ۵/6 ،۱/6 و ۵/۸ .K)] 2 m/(W [در نظر گرفته شده است. در صرورتی کره مشخصرات حرارتری قراب هرا در گواهینامه فنی ارائه نشده باشد، ضریب انتقال حرارت متوسط قاب پیویسری، برابرر ۵/۸ .K)] 2 m/(W [در نظر گرفته میشود. – برای ضریب هدایت حرارت متوسط قاب بازشو چوبی، دو مقردار 66/۱ و 6۱/۱)] K.m/(W[ در نظر گرفته شده است. در صورتی که مشخصات حرارتی قابها در گواهینامه فنی ارائره پیوست 1 : ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها ۸67 /۱)] K.m/(W [نشده باشد، ضریب هدایت حرارت متوسط قاب چروبی، برابرر 6۱ در نظرر گرفته میشود. – در جدولهای تعیین ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر )جردول پ ۱-7 ترا جردول پ ۱-۱ ،) ضریب انتقال حررارت متوسرط بخرش شیشره ای )سراده یرا کرم گسریل( برین ۸/6 و ۱/۸ .K)] 2 m/(W [در نظر گرفته شدهاست. در صرورتی کره ضرریب انتقرال حررارت متوسرط شیشهای بیش از ۱/۸ باشد، در جدول مربوط به قاب مورد استفاده، ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با برونیابی اعداد ارائهشده تعیین میشود. در جدول پ۱-7 تا جدول پ۱-۱ ،ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر (UG ،(برر حسرب نروع بازشو، ضریب انتقال حرارت شیشه (Ugl (و نوع و ضرریب انتقرال حررارت قراب (Ufr ،(درج شرده است. جدول پ۱-7 مربوط به پنجرههای با قاب فلزی حرارت شکن، جدول پ۱-۱ مربوط به پنجرههای با قاب پیویسی و جدول پ۱-۱ مربوط به پنجرههای با قاب چوبی است. مبحث نوزدهم ۸6۱ جدول پ1-7 ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب فلزی حرارتشکن UG بر حسب Ugl و Ufr نوع جدار نورگذر Ugl بخش نورگذر .K[ W/m2 ] m2/W UG جدار نورگذر بر حسب Ufr قاب ]K. ] Ufr = 5/0 Ufr = 4/0 Ufr = 3/0 پنجره لوالیی ۸/۱ ۸/۵ ۸/۸ 6/۸ ۸/۱ ۸/1 ۸/6 6/6 6 ۸/7 ۸/6 6/۴ 6/6 ۸/7 ۸/۴ 6/۵ 6/6 ۸/۱ ۸/۵ 6/1 6/۸ ۸/۱ ۸/۵ 6/7 6/6 ۸/۱ ۸/1 6/۱ 6/6 6 ۸/7 6/۱ 6/۴ 6 ۸/7 ۸ 6/۴ 6 ۸/7 ۸/6 6/۴ 6/6 ۸/۱ ۸/۸ 6/۵ 6/۸ ۸/۱ ۸/6 6/1 6/۸ ۸/۱ ۸/۴ 6/1 6/6 6 ۸/۵ 6/7 6/۴ 6 ۸/1 6/۱ 6/۴ 6/6 ۸/7 6/۱ 6/۵ 6/6 ۸/۱ 6/۱ 6/1 6/۸ ۸/۱ در پنجرهای لوالیی ۸/7 ۸/۴ ۸/6 6/۸ ۸/۱ ۸/۵ ۸/۸ 6/6 ۸/۱ ۸/۵ ۸/۸ 6/۴ ۸/۱ ۸/1 ۸/6 6/۵ 6 ۸/7 ۸/۴ 6/1 6 ۸/7 ۸/۵ 6/7 6/6 ۸/۱ ۸/۵ 6/۱ 6/۸ ۸/۱ ۸/1 6/۱ 6/۸ ۸/۱ ۸/1 ۸ 6/۸ ۸/۱ ۸/1 ۸/6 6/6 6 ۸/7 ۸/۸ 6/۴ 6/6 ۸/۱ ۸/6 6/۴ 6/6 ۸/۱ ۸/۴ 6/۵ 6/۸ ۸/۱ ۸/۵ 6/1 6/6 6 ۸/1 6/1 6/۴ 6/6 ۸/7 6/7 6/۴ 6/6 ۸/۱ 6/۱ 6/۵ 6/۸ ۸/۱ پیوست 1 : ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها ۸6۱ Uf ادامه پ1-7 ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب فلزی حرارتشکن UG بر حسب Ugl و r نوع جدار نورگذر Ugl بخش نورگذر .K[ W/m2 ] m2/W UG جدار نورگذر بر حسب Ufr قاب ]K. ] Ufr = 5/0 Ufr = 4/0 Ufr = 3/0 پنجره کشویی ۸/1 ۸/6 – 6/۸ ۸/1 ۸/۴ – 6/6 ۸/7 ۸/۵ – 6/۴ ۸/۱ ۸/۵ – 6/۵ ۸/۱ ۸/1 – 6/1 ۸/۱ ۸/7 – 6/7 6 ۸/۱ – 6/۱ 6/6 ۸/۱ – 6/۱ 6/6 ۸/۱ – ۸ 6/6 ۸/۱ – ۸/6 6/۸ ۸/۱ – ۸/۸ 6/6 6 – ۸/6 6/۴ 6/6 – ۸/۴ 6/۴ 6/۸ – ۸/۵ 6/۵ 6/۸ – ۸/1 6/1 6/6 – ۸/7 6/7 6/۴ – ۸/۱ 6/7 6/۵ – ۸/۱ در پنجرهای کشویی ۸/6 ۸/6 – 6/۸ ۸/۴ ۸/۸ – 6/6 ۸/۵ ۸/6 – 6/۴ ۸/1 ۸/۴ – 6/۵ ۸/7 ۸/۵ – 6/1 ۸/7 ۸/۵ – 6/7 ۸/۱ ۸/1 – 6/۱ ۸/۱ ۸/7 – 6/۱ 6 ۸/۱ – ۸ 6 ۸/۱ – ۸/6 6 ۸/۱ – ۸/۸ 6/6 ۸/۱ – ۸/6 6/۸ 6 – ۸/۴ 6/6 6/6 – ۸/۵ 6/۴ 6/۸ – ۸/1 6/۴ 6/۸ – ۸/7 6/۵ 6/6 – ۸/۱ 6/1 6/۴ – ۸/۱ مبحث نوزدهم ۸۴۱ جدول پ1-8 ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب پیویسی UG بر حسب Ugl و Ufr نوع جدار نورگذر Ugl بخش نورگذر .K[ W/m2 ] m2/W UG جدار نورگذر بر حسب Ufr قاب ]K. ] Ufr = 2/5 Ufr = 9/8 Ufr = 9/5 پنجره لوالیی ۸ 6/7 6/1 6/۸ ۸/6 6/۱ 6/7 6/6 ۸/6 6/۱ 6/7 6/۴ 6/۸ 6/۱ 6/۱ 6/۵ ۸/6 ۸ 6/۱ 6/1 ۸/6 ۸ ۸ 6/7 ۸/۴ ۸/6 ۸ 6/۱ ۸/۴ ۸/۸ ۸/6 6/۱ ۸/۵ ۸/۸ ۸/6 ۸ ۸/۵ ۸/۸ ۸/6 ۸/6 ۸/۵ ۸/6 ۸/۸ ۸/۸ ۸/1 ۸/۴ ۸/6 ۸/6 ۸/1 ۸/۴ ۸/6 ۸/۴ ۸/7 ۸/۵ ۸/۴ ۸/۵ ۸/۱ ۸/1 ۸/۵ ۸/1 ۸/۱ ۸/1 ۸/1 ۸/7 ۸/۱ ۸/7 ۸/1 ۸/۱ 6 ۸/۱ ۸/7 ۸/۱ در پنجرهای لوالیی ۸ 6/7 6/1 6/۸ ۸ 6/۱ 6/7 6/6 ۸/6 6/۱ 6/7 6/۴ ۸/۸ 6/۱ 6/۱ 6/۵ ۸/۸ ۸ 6/۱ 6/1 ۸/6 ۸ ۸ 6/7 ۸/۴ ۸/6 ۸ 6/۱ ۸/۴ ۸/۸ ۸/6 6/۱ ۸/۵ ۸/۸ ۸/6 ۸ ۸/۵ ۸/۸ ۸/6 ۸/6 ۸/۵ ۸/6 ۸/۸ ۸/۸ ۸/1 ۸/۴ ۸/6 ۸/6 ۸/1 ۸/۴ ۸/6 ۸/۴ ۸/7 ۸/۵ ۸/۴ ۸/۵ ۸/۱ ۸/1 ۸/۵ ۸/1 ۸/۱ ۸/1 ۸/1 ۸/7 ۸/۱ ۸/7 ۸/1 ۸/۱ 6 ۸/۱ ۸/7 ۸/۱ پیوست 1 : ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها ۸۴6 Ufr ادامه جدول پ1-8 ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب پیویسی UG بر حسب Ugl و نوع جدار نورگذر Ugl بخش نورگذر .K[ W/m2 ] m2/W UG جدار نورگذر بر حسب Ufr قاب ]K. ] Ufr = 2/5 Ufr = 9/8 Ufr = 9/5 پنجره کشویی 6/۱ – – 6/۸ ۸ – – 6/6 ۸/6 – – 6/۴ ۸/6 – – 6/۵ ۸/۸ – – 6/1 ۸/6 – – 6/7 ۸/6 – – 6/۱ ۸/۴ – – 6/۱ ۸/۴ – – ۸ ۸/۴ – – ۸/6 ۸/۵ – – ۸/۸ ۸/1 – – ۸/6 ۸/1 – – ۸/۴ ۸/7 – – ۸/۵ ۸/۱ – – ۸/1 ۸/۱ – – ۸/7 ۸/۱ – – ۸/۱ 6 – – ۸/۱ در پنجرهای کشویی بدون آستانه 6/۱ – – 6/۸ 6/۱ – – 6/6 ۸ – – 6/۴ ۸/6 – – 6/۵ ۸/6 – – 6/1 ۸/۸ – – 6/7 ۸/6 – – 6/۱ ۸/۴ – – 6/۱ ۸/۴ – – ۸ ۸/۴ – – ۸/6 ۸/۵ – – ۸/۸ ۸/1 – – ۸/6 ۸/1 – – ۸/۴ ۸/7 – – ۸/۵ ۸/۱ – – ۸/1 ۸/۱ – – ۸/7 6 – – ۸/۱ 6 – – ۸/۱ مبحث نوزدهم ۸۴۸ Uf ادامه پ1-8 ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب پیویسی UW بر حسب Ug و نوع جدار نورگذر Ugl بخش نورگذر .K[ W/m2 ] m2/W UG جدار نورگذر بر حسب Ufr قاب ]K. ] Ufr = 2/5 Ufr = 9/8 Ufr = 9/5 در پنجرهای کشویی با آستانه ۸/6 6/۱ 6/1 6/۸ ۸/6 6/۱ 6/7 6/6 ۸/۸ 6/۱ 6/۱ 6/۴ ۸/۸ 6/۱ 6/۱ 6/۵ ۸/6 ۸ 6/۱ 6/1 ۸/۴ ۸/6 6/۱ 6/7 ۸/۴ ۸/6 ۸ 6/۱ ۸/۵ ۸/۸ ۸/6 6/۱ ۸/۵ ۸/۸ ۸/6 ۸ ۸/۵ ۸/۸ ۸/6 ۸/6 ۸/۵ ۸/6 ۸/۸ ۸/۸ ۸/1 ۸/6 ۸/۸ ۸/6 ۸/7 ۸/۴ ۸/6 ۸/۴ ۸/7 ۸/۵ ۸/۴ ۸/۵ ۸/۱ ۸/۵ ۸/۴ ۸/1 ۸/۱ ۸/1 ۸/۵ ۸/7 ۸/۱ ۸/7 ۸/1 ۸/۱ 6 ۸/7 ۸/1 ۸/۱ پیوست 1 : ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها ۸۴6 جدول پ1-1 ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب چوبی UG بر حسب Ugl و lfr نوع جدار نورگذر Ugl بخش نورگذر .K[ W/m2 ] UG جدار نورگذر بر حسب lfr قاب .K[ W/m2 ] lfr = 0/98 lfr = 0/93 پنجره لوالیی 6/۱ 6/۱ 6/۸ ۸ 6/۱ 6/6 ۸/6 6/۱ 6/۴ ۸/6 ۸ 6/۵ ۸/۸ ۸ 6/1 ۸/۸ ۸/6 6/7 ۸/6 ۸/۸ 6/۱ ۸/۴ ۸/۸ 6/۱ ۸/۴ ۸/6 ۸ ۸/۴ ۸/6 ۸/6 ۸/۵ ۸/۴ ۸/۸ ۸/۵ ۸/۴ ۸/6 ۸/1 ۸/۵ ۸/۴ ۸/7 ۸/1 ۸/۵ ۸/۱ ۸/1 ۸/1 ۸/۱ ۸/7 ۸/7 ۸/۱ ۸/۱ ۸/۱ 6 ۸/۱ ۸/۱ در پنجرهای لوالیی بدون آستانه یا کشویی 6/۱ 6/7 6/۸ 6/۱ 6/۱ 6/6 ۸ 6/۱ 6/۴ ۸/6 ۸ 6/۵ ۸/6 ۸ 6/1 ۸/۸ ۸/6 6/7 ۸/6 ۸/۸ 6/۱ ۸/۴ ۸/۸ 6/۱ ۸/۴ ۸/6 ۸ ۸/۴ ۸/6 ۸/6 ۸/۵ ۸/۴ ۸/۸ ۸/۵ ۸/۴ ۸/6 ۸/1 ۸/۵ ۸/۴ ۸/7 ۸/1 ۸/۵ ۸/۱ ۸/7 ۸/1 ۸/۱ ۸/7 ۸/7 ۸/۱ ۸/۱ ۸/۱ 6 ۸/۱ ۸/۱ مبحث نوزدهم ۸۴۴ lfr ادامه جدول پ1-1 ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با قاب چوبی UG بر حسب Ugl و نوع جدار نورگذر Ugl بخش نورگذر .K[ W/m2 ] UG جدار نورگذر بر حسب lfr قاب .K[ W/m2 ] lfr = 0/98 lfr = 0/93 در پنجرهای لوالیی با آستانه ۸ 6/۱ 6/۸ ۸/6 6/۱ 6/6 ۸/6 ۸ 6/۴ ۸/۸ ۸ 6/۵ ۸/۸ ۸/6 6/1 ۸/6 ۸/6 6/7 ۸/۴ ۸/۸ 6/۱ ۸/۴ ۸/6 6/۱ ۸/۴ ۸/6 ۸ ۸/۴ ۸/6 ۸/6 ۸/۵ ۸/6 ۸/۸ ۸/1 ۸/۴ ۸/6 ۸/1 ۸/۵ ۸/۴ ۸/7 ۸/۵ ۸/۵ ۸/7 ۸/1 ۸/1 ۸/۱ ۸/7 ۸/7 ۸/۱ ۸/7 ۸/۱ ۸/۱ ۸/۱ ۸/۱ پ 1-3 مثالهای تعیین ضریب انتقال حرارت جدارهای نورگذر مثال 6 )تعیین ضریب انتقال حرارت یک پنجره با مشخصات زیر: – نوع قاب: پیویسی، لوتیی – ضریب انتقال حرارت قاب مطابق گواهینامه فنی: [(K. 2 Ufr = 6/۱ [W/(m – نوع شیشه: دوجداره – گاز موجود میان دو شیشه: ۱۵ درصد آرگون – فاصله داخلی بین دو شیشه: 6۱ میلیمتر – وضعیت گسیلندگی شیشه: بدون تیههای کمگسیل پیوست 1 : ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها ۸۴۵ ابتدا باید ضریب انتقال حرارت شیشه تعیین شود )بخش پ ۱-6 .)به این منظرور، از بخرش پ ۱- 6-۸ ،با عنوان شیشههای دوجداره عمودی، جدول پ۱-۸ مربوط به شیشههای دو جداره عمرودی پرشده با ۱۵ درصد آرگون استفاده میشود. مطابق این جدول، و با توجه به فاصله 6۱ میلیمترری بین دو شیشه و عدم استفاده از پوشش کمگسریل، ضرریب انتقرال حررارت شیشره از سرتون دوم .K)] ۸/۱ ،جدول 2 m/(W [تعیین میگردد. این توضیح را باید افزود که اگر پنجره مورد استفاده فاقد گواهینامه تأییدکننده وجود گاز و حفرظ آن در طول دوره بهرهبرداری باشد، باید مقادیر مربوط به هوا مرالک محاسربه قررار گیررد ) جردول .)6-۱پ در مرحله بعد، باید به تعیین ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر پرداخت )بخرش پ ۱-۸ .)در ایرن مثال، قاب پنجره از جنس پیویسی است، بنابراین برای آن از جدول پ۱-۱ استفاده میشرود. در بخش مربوط به پنجرههای لوتیی این جدول، ردیف مربوط به شیشه دارای ضریب انتقرال حررارت .K)] ۸/۱ 2 m/(W [را در نظر میگیریم. در این ردیف، سه ضرریب انتقرال حررارت متفراوت بررای پنجره داده شده است، که مربوط به سه ضریب انتقال حرارت متفاوت قراب پری ویسری اسرت. برا /6 توجه به آنکه، مطابق گواهینامه فنی، ضریب انتقال حررارت قرا ب پری ویسری ۱ .K)] 2 [W/(m /۸ است، ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر، از ستون چهارم جدول، برابر 7 .K)] 2 تعیرین] W/(m میشود. مثال ۸ )تعیین ضریب انتقال حرارت پنجرهای با مشخصات زیر: – نوع قاب: آلومینیومی حرارتشکن، لوتیی – ضریب انتقال حرارت قاب مطابق گواهینامه فنی: نامشخص – نوع شیشه: دوجداره – گاز موجود در فاصله میان دو شیشه: 6۱۱ درصد هوا – فاصله داخلی بین دو شیشه: 6۸ میلیمتر – وضعیت گسیلندگی شیشه: گسیلندگی عمود مفید ۸/۱ ،مورد تأیید یک مرجع معتبر مبحث نوزدهم ۸۴1 برای تعیین ضریب انتقال حرارت شیشه، ابتدا از جدول پ۱-6 بخرش پ ۱-6-۸ ،کره مربروط بر ه شیشههای دوجداره پرشده با هوا است، استفاده میشود. سپس با توجه به ضخامت 6۸ میلیمتری 2 تیه هوا و گسیلندگی عمود مفیرد ۸/۱ ،ضرریب انتقرال حررارت شیشره برابرر ۱/۸)] K. [W/(m تعیین میگردد. در مرحله بعد، به تعیین ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر، با استفاده از جردول پ۱-7 بخرش پ ۱-۸ ،که مربوط به قابهای فلزی حرارتشکن است، پرداخته میشود. در بخش پنجرههای لوتیی /۸ این جدول، به ردیرف مربروط بره شیشره دارای ضرریب انتقرال حررارت ۱ .K)] 2 توجره] W/(m میشود. در این ردیف، سه ضریب انتقال حرارت متفاوت درج شرده بررای پنجرره مربروط بره سره ضریب انتقال حرارت متفاوت قاب فلزی با حرارتشکن است. اگر فررض کنریم قراب پنجرره فاقرد گواهینامه فنی است، ضریب انتقال حرارت متوسط قاب را باید برابر ۵ در نظرر بگیرریم و بره ایرن /6 ترتیب، ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر، از ستون آخر جردول پ ۱-7 ،برابرر ۴ .K)] 2 [W/(m تعیین میگردد. پیوست 1 : ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها ۸۴7 پ 1-4 ضرایب انتقال حرارت درها مقادیر داده شده در این بخش مربروط بره درهرای مترداول اسرت. در صرورتی کره بررای درهرا از عایقهای حرارتی خاصی استفاده شود و در گواهینامه فنی معتبر نیز ضرایب انتقال حررارت ارائره شده باشد، آن ضرایب میتواند مالک محاسبه قرار گیرد. در غیر این صورت، تزم است مقادیر داده شده در جدول پ۱-6۱ مورد استفاده قرار گیرد. جدول پ1-90 ضرایب انتقال حرارت درها جنس در نوع در ضریب انتقال حرارت در .K] 2 UD [W/m در چوبی معمولی ۵ توپر 6/ /۴ با شیشه تکجداره، سطح شیشه کمتر از 6۱ درصد ۱ /۴ با شیشه تکجداره، سطح شیشه بین 6۱ و 1۱ درصد ۵ /6 با شیشه دوجداره با تیه هوای 1 میلیمتر یا بیشتر 6 در فلزی معمولی /۵ تمام فلز ۱ /۵ با شیشه تکجداره ۱ /۵ با شیشه دوجداره، سطح شیشه کمتر از 6۱ درصد ۱ /۴ با شیشه دوجداره، سطح شیشه بین 6۱ و 1۱ درصد ۱ در تمامشیشهای با شیشه تکجداره ۱/۵ ۸۴۱ پیوست 90: سایهبانها مبحث نوزدهم ۸۵۱ پ 90 سایهبانها در این پیوست، زوایای مناسب برای سایهبان پنجرهها، در جهات مختلف سراختمان، در ۸61 شرهر کشور، ارائه میگردد. در جدولهای مندرج در این پیوست، برای هر شهر، زاویه سرایه بران افقری و زاویه سایهبان عمودی، برای حالتهای مختلف جهتگیری پنجره، بیان شده است. با استخراج این زوایا و آگاهی از ابعاد پنجره، عمق سایهبانهای افقی و عمودی به سرادگی مشرخص مری گرردد. در شکل پ6۱-6 ،جهتگیری پنجره، نمای سایهبانها، زاویه سایهبان عمودی و زاویه سایهبران افقری نشان داده شده است. جهتگیری پنجره نمای پنجره و سایهبانهای افقی و عمودی مقطع افقی – زاویه سایهبان عمودی مقطع عمودی – زاویه سایهبان افقی شکل پ90-9 زوایای جهت پنجره و زاویه سایهبان افقی و عمودی پیوست 90 : سایهبانها ۸۵6 برای استفاده از جدولهای مندرج در این پیوست، باید موارد زیر در نظر گرفته شود: – »ش« مخفف »شرقی« است و بیانگر آن است که سایهبان عمودی باید فقط در سمت شرق پنجره قرار گیرد. – »غ« مخفف »غربی« است و بیانگر آن است که سایهبان عمودی باید فقرط در سرمت غررب پنجره قرار گیرد. – »ل« مخفف »شمالی« است و بیانگر آن است که سایهبان عمودی باید فقط در سمت شمال پنجره قرار گیرد. – »ج« مخفف »جنوبی« است و بیانگر آن است کره سرایه بران عمرودی بایرد فقرط در سرمت جنوب پنجره قرار گیرد. – »ط« مخفف »طرفین« است و بیانگر آن است که سایهبان عمودی باید در دو سمت پنجرره قرار گیرد. – »ع.م« جانشین عبارت »سایهبان عمودی متحرک مقابل تمام پنجره« است. – چنانچه برای یک پنجره هر دو زاویه سایهبان افقی و عمودی توصیه شده باشد، بایرد از هرر دو نوع سایهبان استفاده گردد. – در صرورتی کره محرل اسرتقرار سراختمانی در ایرن پیوسرت درج نشرده باشرد، مریتروان سایهبانهای مربوط به نزدیکترین شهر را مالک گرفت. – در صورت ذکر نشدن زاویه جهتگیری پنجره در جدولها، مقادیر زوایای سایهبران آن بایرد مطابق با مقادیر نزدیکترین جهتگیری پنجره، یا از طریق درونیابی مقادیر، تعیین گردد. – در شهرهایی که با عالمت * مشخص شدهاند، با توجه به عمرق زیراد سرایه بران هرا، توصریه میشود ضمن رعایت زوایای سایهبان ارائهشده، روی تمام نمای ساختمان سایه ایجاد شود. مبحث نوزدهم ۸۵۸ پیوست 90 : سایهبانها ۸۵6 مبحث نوزدهم ۸۵۴ پیوست 90 : سایهبانها ۸۵۵ مبحث نوزدهم ۸۵1 پیوست 90 : سایهبانها ۸۵7 مبحث نوزدهم ۸۵۱ پیوست 90 : سایهبانها ۸۵۱ مبحث نوزدهم ۸1۱ پیوست 90 : سایهبانها ۸16 مبحث نوزدهم ۸1۸ پیوست 90 : سایهبانها ۸16 مبحث نوزدهم ۸1۴ ۸1۵ پیوست 99: روشهای محاسبه پلهای حرارتی مبحث نوزدهم ۸11 پ 99-9 علل بروز پلهای حرارتی ایجاد پلهای حرارتی در ساختمان دتیل مختلفی دارد، که مهمترین آنها عبارت است از: – وجود قطعات یا اجزایی، با ضریب هدایت حرارت زیاد، در پوسته خارجی سراختمان کره بره صورت موضعی یا گسترده از داخل به خارج جدار ادامه مییابند، مانند پروفیلهای فروتدی در دیوارها و سقفها؛ – تغییر ضخامت موضعی مصالح، خصوصاً عایقهرای حرارتری، کره در بخرش هرایی از پوسرته خارجی سبب کاهش مقاومت حرارتی میگردد؛ – تداوم نداشتن بعضی تیهها، خصوصاً عایقهای حرارتی، در محلهای اتصال پوسرته خرارجی به جدارهای داخلی )کف طبقات، تیغههای داخلی، …(. پلهای حرارتی موجب میگردند انتقال حرارت از پوسته خارجی به میرزان قابرل تروجهی افرزایش یابد. در برخی ساختمانها، این افزایش میتواند حدود ۴۱ درصد از کل انتقال حرارت ساختمان را شامل شود. از دیگر تبعات پلهای حرارتی، ایجاد یا تشدید میعران سرطحی در اوقرات سررد سرال است. به همین علت، تزم است در طراحی پوسته خارجی ساختمان، عالوه برر محاسربه انتقرال حررارت )سطحی( از اجزای پوسته خارجی، انتقال حرارت خطی یا نقطهای ناشی از پرل هرای حرارتری نیرز محاسبه گردد. پل حرارتی، بهطور کلی، دو گونه است: – پل حرارتی خطی، یا دو بعدی، که با ضریب انتقال حررارت خطری Y بره واحرد [K.m/W[ تعریف میشود. برای مثال، اتصال یک دیوار خارجی با عایق از داخل بره کرف طبقرات. در این حالت، انتقال حرارت از این پلها برابر حاصل ضرب ضرریب انتقرال حررارت خطری و طول پل حرارتی است. – پل حرارتی موضعی، یا سه بعدی، که با ضریب انتقال حرارت نقطره ای c بره واحرد [K/W[ تعریف میشود. برای مثال، اتصال کف طبقه به دو دیوار متعامد پوسته خارجی. پیوست 99 : روشهای محاسبه پلهای حرارتی ۸17 برای محاسبه انتقال حرارت خطی طرح، باید عالوه بر تعیین ضرایب انتقال حرارت )خطی( پلهای حرارتی پوسته خارجی، که دارای مشخصات حرارتری متفراوتی هسرتند یرا در مجراورت فضراهای متفاوتی از نظر کنترل دما قرار گرفتهاند، طولهای هر یک از پلها نیز مشخص گردد. ایرن مقرادیر شامل طولهای خالص انواع اتصال دیوارها، بامها، کفهای مجاور هوا، درها و پنجرههاسرت، کره در مجاورت فضای خارج، یا فضاهای کنترلنشده، قرار گرفتهاند. در محاسبه این طرول هرا، بایرد ابعراد داخلی فضاها مالک قرار گیرد. تعیین میزان ضریب انتقال حرارتی پلها را میتوان با محاسبه )مطابق بند پ 66-6 )یا با اسرتفاده از جداول و مقادیر از پیشتعیینشده )مطابق بند پ 66-۴ )بهدست آورد. تزم به ذکر است در صورت استفاده از روش تجرویزی و موازنره ای، نیرازی بره محاسربه پرل هرای حرارتی نیست، زیرا در مقادیر مربوط به مقاومت حرارتی )روش تجویزی( و ضریب انتقرال حررارت )روش موازنهای( اثر پلهای حرارتی در نظر گرفته شدهاست؛ ولی در موارد زیرر تزم اسرت انتقرال حرارت )خطی( از پلهای حرارتی پوسته خارجی ساختمان نیز محاسبه گردد: – در صورتی که از روشهای نیاز انرژی ساختمان یرا روش کرارایی انررژی سراختمان اسرتفاده شود – در صورتی که از روش موازنهای برای طراحی پوسته خارجی با عایقکاری حرارتی منقطع )از داخل یا همگن( استفاده شود، و مقادیر تعیینشده برای حالت عایقکاری حرارتی از خارج مبنای محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان قرار گیرد. مقادیر پلهای حرارتی شامل موارد زیر است: پ 99-2 محاسبه طولهای پلهای حرارتی پوسته خارجی – محیط کف و دیوار مجاور خاک؛ – محیط کفهای زیرین؛ – محیط سقفهای میانی )که باید در عدد ۸ ضرب شود(؛ – محیط سقفهای نهایی؛ مبحث نوزدهم ۸1۱ – طول اتصاتت دیوارهای داخلی و خارجی )که باید در عدد ۸ ضرب گردد(؛ – طول اتصاتت بازشوها و جدارهای غیرنورگذر. پل حرارتی دیوار مجاور خاک: L پل حرارتی تقاطع دیوارهای داخلی و خارجی: 2 × H پل حرارتی کف بین طبقات: 2 × (A+B) شکل پ 99-9 طرح برخی از پلهای حرارتی در پوسته خارجی ساختمان در صورتی که عایقکاری حرارتی یکپارچه و بدون انقطاع در محل تقاطع جدارها باشد، تعیرین اثرر پلهای حرارتی الزامی نیست و میتوان انتقال حرارت از پوسته خارجی ساختمان را برا مبنرا قررار دادن ابعاد خارجی محاسبه کرد. در این صورت، پلهای حرارتی قابل چشمپوشی خواهند برود. امرا اگر ابعاد داخلی اجزای پوسته ساختمان مبنای کار در محاسبات قرار گرفتهباشد، فقرط تزم اسرت ضریب انتقال حرارت سطحی جدارهای متقراطع ایجادکننرده پرل حرارتری بره میرزان 6۱ درصرد افزایش یابد. در صورتی که عایقکاری حرارتی غیر یکپارچه و یا با انقطاع در محل تقاطع جدارها باشد، پلهرای حرارتی را میتوان، بسته به مورد، با استفاده از روشها و مقادیر ارائه شده در این پیوست محاسربه کرد. البته در این حالت نیز، برای تسریع و سادهسازی محاسبات، میتوان به جای محاسبه پلهای حرارتی، ضرایب انتقال حرارت سطحی اجزای مورد نظر پوسته خارجی را در مقادیر تعیینشرده در یک ردیف از جدول پ66-6 ضرب کرد. پیوست 99 : روشهای محاسبه پلهای حرارتی ۸1۱ جدول پ99-9 ضرایب افزایشی معادل اثر پلهای حرارتی، براساس ضریب انتقال حرارت سطحی جدارهای پوسته خارجی ضریب انتقال حرارت .K] 2 [W/m ضریب افزایش 6/۵۱ ۱/۸۱ از کمتر 6۱ بین ۱/ 6۱ و ۸/۱6 ۱/ ۴۱ بین ۱/ ۴۱ و ۸/۴۵ ۱/ ۵۱ بین ۱/ 1۱ و ۸/61 ۱/ 7۱ بین ۱/ ۱۱ و 6/۱6 ۱/ ۱۱ بین 6/ ۴۱ و 6/۵۱ 6/ ۵۱ بین 6/ ۱۱ و 6/6۱ 6/ ۱۱ بین ۸/ ۴۱ و 6/۸۱ ۸/ ۵۱ از بیش 6/۸6 ۸/ پ 99-3 تعیین ضرایب انتقال حرارت )خطی( بهروش محاسبه محاسبه پلهای حرارتری را مری تروان برر مبنرای اسرتاندارد ملری شرماره 6۸۵۱1و برا اسرتفاده از نرمافزارهای تخصصی معتبر و شبیهسازی دوبعدی یا سهبعدی )بسته به وضرعیت جردارها و شرکل پل حرارتی( انجام داد. در این صورت، تزم است انطباق نرمافزار مورد استفاده با انتظارات تعیینشده مطابق با پیوست الف استاندارد ملی شماره 6۸۵۱1 کنترل شود. مبحث نوزدهم ۸7۱ پ 99-4 تعیین ضرایب انتقال حرارت )خطی( با استتفاده از جتداول و مقتادیر از پیشتعیینشده در این بخش، ضرایب انتقال حرارت پلهای حرارتی متداول آمده است. چنانچه پرل هرای حرارتری مورد نظر با شرایط تعیینشده در این بخش انطباق کامل نداشته باشند، ضروری اسرت محاسربات عددی طبق بند پ-66-6 صورت پذیرد. پ99-4-9 کفهای زیرین مجاور خاک پ99-4-9-9 کف روی خاک بدون عایق حرارتی در مواردی که دیوار و کف ساختمان فاقد هر گونه عرایق حرارتری اسرت، ضررایب انتقرال حررارت خطی، در محل اتصال دیوار به کف روی خاک، برحسب اختالف ارتفراع برین کرف سرازی داخرل و محوطهسازی خارج از ساختمان (Z ،(با استفاده از جدول پ66-۸ تعیین میگردد. شکل پ 99-2 حاالت مختلف اختالف تراز کف داخلی و محوطه ساختمان پیوست 99 : روشهای محاسبه پلهای حرارتی ۸76 جدول پ99-2 ضرایب انتقال حرارت خطی در محل اتصال دیوار به کف روی خاک پ99-4-9-2 کف روی خاک با عایق حرارتی برای کاهش انتقال حرارت از کف روی خاک، میتوان در زیر تمام سطح کف، یا بهصورت پیرامونی زیر کف، یا بهصورت ادامه عایق حرارتی دیوار، عایقکاری حرارتی را اجرا کرد. در هر کردام از ایرن حاتت، بسته به نحوه عایقکاری در محل تالقی کف و دیوار، سه حالرت در نظرر گرفتره مری شرود: قطعشده، کاهشیافته و یکسره. عایق حرارتی قطعشده در مواردی که، در محل تالقی کف و دیوار، عایقکاری حرارتی به صرورت منقطرع اجررا مری گرردد )مانند نمونههای شکل پ66-6 ،)جدول پ66-6 ضریب انتقال حرارت خطی مربوط به اتصال کف را، با توجه به پارامترهایی، از جمله اختالف ارتفراع کرف سرازی داخرل و محوطره z ،عررض عرایق حرارتی l ،و مقاومت حرارتی آن r ،داده است. [W/m.K] به Y متر به Z ۱ -1/۱۱ از کمتر ۱۱ از- 1/ ۱۵ تا ۱/۸۱ -۴/ ۱۱ از- ۴/ ۵۵ تا ۱/۴۱ -۸/ ۵۱ از- ۸/ ۱۵ تا ۱/1۱ -6/ ۱۱ از- 6/ ۸۵ تا ۱/۱۱ -6/ ۸۱ از- 6/ 7۵ تا 6/۱۱ -۱/ 7۱ از- ۱/ ۴۵ تا 6/۸۱ -۱/ ۴۱ از- ۱/ ۸۵ تا 6/۴۱ -۱/ ۸۱ از- ۱/ ۸۱ تا 6/7۵ +۱/ ۸۵ از ۱/ ۸/6۱ +۱/۴۱ تا+ ۴۵ از ۱/ ۸/6۵ +6/۱۱ تا+ ۱۵ از 6/ ۸/۵۵ +6/۵۱ تا+ مبحث نوزدهم ۸7۸ عایق پیرامونی افقی و دیوار فاقد عایق حرارتی عایق پیرامونی افقی و دیوار دارای عایق حرارتی عایق سراسری زیر تمام کف و دیوار فاقد عایق حرارتی عایق سراسری زیر تمام کف و دیوار دارای عایق حرارتی عایق پیرامونی عمودی و دیوار فاقد عایق حرارتی شکل پ99-3 حالتهای مختلف عایقکاری حرارتی کف روی خاک به صورت قطعشده در محل تالقی دیوار و کف پیوست 99 : روشهای محاسبه پلهای حرارتی ۸76 جدول پ99-3 ضریب انتقال حرارت خطی Y بر حسب [K.m/W [در عایقکاری قطعشده Z )متر( عرض عایق )متر( m2 مقاومت حرارتی عایق )W/K. ) ۸/۱۵ 6/۵۵ 6/۱۵ ۱/۱۱ ۱/1۱ ۱/۴۱ ۱/۸۱ تا تا تا تا تا تا تا 6/۱۱ ۸/۱۱ 6/۵۱ 6/۱۱ ۱/7۵ ۱/۵۵ ۱/6۵ عایق حرارتی پیرامونی )عمودی یا افقی( ۸۱ از- 6/ 7۵ تا ۱/۸۵ -۱/ ۱۱ تا ۱/۱۵ ۱/۱۱ ۱/۱۱ ۱/۱۱ ۱/۱۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ 6/ 7۱ از- ۱/ ۴۵ تا ۱/۸۵ -۱/ ۱۱ تا 6/۱۵ 6/۱۵ 6/۱۵ 6/6۱ 6/6۱ 6/6۱ 6/6۵ 6/ ۴۱ از- ۱/ ۸۵ تا- ۱/ 6/6۵ 6/۸۱ 6/۸۱ 6/۸۵ 6/۸۵ 6/۸۵ 6/6۱ ۱/۴۱ تا ۱/۸۵ 6/۱۵ 6/6۱ 6/6۵ 6/6۵ 6/۸۱ 6/۸۵ 6/۸۵ 6/۱۱ تا ۱/۴۵ ۸۱ از- ۱/ ۸۱ تا+ ۱/ 6/۴۱ 6/۴۵ 6/۴۵ 6/۵۱ 6/۵۱ 6/۵۵ 6/1۱ ۱/۴۱ تا ۱/۸۵ 6/6۱ 6/6۱ 6/6۵ 6/۴۱ 6/۴۵ 6/۵۱ 6/۵۵ 6/۱۱ تا ۱/۴۵ ۸۵ از ۱/ +۱/۴۱ تا+ 6/1۵ 6/7۱ 6/7۱ 6/7۵ 6/۱۱ 6/۱۵ 6/۱۱ ۱/6۱ تا ۱/۸۵ 6/۵۵ 6/1۱ 6/1۵ 6/7۱ 6/7۵ 6/۱۱ 6/۱۵ ۱/۴۵ تا ۱/6۵ 6/۴۵ 6/۵۱ 6/۵۵ 6/1۱ 6/1۵ 6/7۵ 6/۱۵ ۱/1۵ تا ۱/۵۱ 6/6۵ 6/۴۱ 6/۴۵ 6/۵۵ 6/1۱ 6/7۱ 6/۱۱ 6/۱۱ تا ۱/7۱ ۴۵ از ۱/ +6/۱۱ تا+ 6/۱۱ 6/۱۱ 6/۱۵ ۸/۱۱ ۸/۱۱ ۸/۱۵ ۸/6۱ ۱/6۱ تا ۱/۸۵ 6/۱۱ 6/۱۱ 6/۱۵ 6/۱۱ 6/۱۵ ۸/۱۱ ۸/6۱ ۱/۴۵ تا ۱/6۵ 6/1۵ 6/7۱ 6/7۵ 6/۱۱ 6/۱۵ 6/۱۵ ۸/۱۵ ۱/1۵ تا ۱/۵۱ 6/۵۱ 6/۵۵ 6/1۵ 6/7۱ 6/۱۱ 6/۱۱ ۸/۱۱ 6/۱۱ تا ۱/7۱ ۱۵ از 6/ +6/۵۱ تا+ ۸/6۱ ۸/6۵ ۸/۸۱ ۸/۸۱ ۸/۸۵ ۸/6۱ ۸/6۵ ۱/6۱ تا ۱/۸۵ ۸/۱۱ ۸/۱۵ ۸/6۱ ۸/6۵ ۸/6۵ ۸/۸۵ ۸/6۱ ۱/۴۵ تا ۱/6۵ 6/۱۵ 6/۱۱ 6/۱۵ ۸/۱۵ ۸/6۱ ۸/6۵ ۸/۸۵ ۱/1۵ تا ۱/۵۱ 6/7۱ 6/۱۱ 6/۱۵ 6/۱۵ ۸/۱۱ ۸/6۱ ۸/۸۱ 6/۱۱ تا ۱/7۱ 6/۵۱ 6/1۱ 6/7۱ 6/۱۱ 6/۱۱ ۸/۱۱ ۸/6۵ 6/۵۱ تا 6/۱۵ ری زیر تمام سطح کف عایق حرارتی سرتاس ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ -1/۱۱ از کمتر ۱۱ از- 1/ ۱۵ تا ۱/6۵ ۱/6۵ ۱/6۵ ۱/6۵ ۱/6۵ ۱/6۵ ۱/۸۱ -۴/ ۱۱ از- ۴/ ۵۵ تا ۱/6۱ ۱/6۱ ۱/6۵ ۱/6۵ ۱/6۵ ۱/6۵ ۱/۴۱ -۸/ ۵۱ از- ۸/ ۱۵ تا ۱/۴۱ ۱/۴۵ ۱/۴۵ ۱/۵۱ ۱/۵۱ ۱/۵۵ ۱/۵۵ -6/ ۱۱ از- 6/ ۸۵ تا- 6/ 7۱ ۱/۴۵ ۱/۵۵ ۱/1۱ ۱/1۱ ۱/1۵ ۱/7۱ ۱/ ۸۱ از- 6/ 7۵ تا- ۱/ ۱۱ ۱/۵۵ ۱/1۵ ۱/7۱ ۱/7۵ ۱/۱۱ ۱/۱۵ ۱/ 7۱ از- ۱/ ۴۵ تا- ۱/ ۱۵ ۱/1۵ ۱/7۵ ۱/۱۱ ۱/۱۱ ۱/۱۵ 6/۱۱ 6/ ۴۱ از- ۱/ ۸۵ تا ۱/7۱ ۱/۱۱ ۱/۱۱ 6/۱۱ 6/۱۵ 6/6۱ 6/۸۱ -۱/ ۸۱ از- ۱/ ۸۱ تا ۱/۱۵ ۱/۱۵ 6/۱۵ 6/6۵ 6/۸۵ 6/6۵ 6/۴۵ +۱/ ۸۵ از ۱/ ۱/۱۵ 6/۱۵ 6/۸۱ 6/6۱ 6/۴۵ 6/۵۵ 6/7۱ +۱/۴۱ تا+ ۴۵ از ۱/ 6/۱۱ 6/6۵ 6/6۱ 6/۴۵ 6/۵۵ 6/7۱ 6/۱۱ +6/۱۱ تا+ ۱۵ از 6/ 6/6۱ 6/۸۵ 6/۴۱ 6/۵۵ 6/7۱ 6/۱۵ ۸/۱۵ +6/۵۱ تا+ مبحث نوزدهم ۸7۴ عایق حرارتی کاهشیافته در برخی موارد، عایقکاری دیوار در محل تالقی با کف، با ضخامت کمتر و برا حفرظ ضرخامت اصلی دیوار، در بخش زیر کف اجرا میشود. البته در هیچ نقطهای مقاومت حرارتری عرایق حرارتری /۱ [ نباید کمتر از ۸۱ m ]باشد. در این شرایط، ضریب انتقال حرارت خطری برا اسرتفاده از 2 .K/W مقادیر جدول پ66-6 و با کسر مقادیر جدول پ66-۴ بهدست میآید. عایق پیرامونی افقی عایق سراسری عایق پیرامونی عمودی شکل پ99-4 حاالت مختلف عایقکاری حرارتی کف روی خاک به صورت کاهشیافته جدول پ99-4 مقادیر کاهش Y در حالت عایق حرارتی کاهش یافته ]W/m.K[ Y کاهش( متر )z کمتر از یا مساوی با ۴۵/۱ -۱۱/۱ ۴۱ بین ۱/۱۵ -۱/۸۵ و- ۱/ /۱ -6۱/۱ بیشتر از یا مساوی با ۸۱ پیوست 99 : روشهای محاسبه پلهای حرارتی ۸7۵ عایق حرارتی یکسره در صورت ادامه یرافتن عرایق حرارتری از خرارج، ترا روی شالوده، ضریب انتقال حرارت خطی، بسته بره مقاومرت عرایق حرارتی و اختالف تراز داخرل و خرارج، برا اسرتفاده از مقرادیر جدول پ66-6 و کسر مقادیر ارائره شرده در جردول پ 66-۵ ، بهدست میآید. شکل پ99-5 عایقکاری حرارتی دیوار از خارج تا روی پی جدول پ99-5 مقادیر کاهش Y در حالت عایق حرارتی یکسره ]K.m/W] R [m2 .K/W] Z [m] 6/۱۱ تا 6/۱۵ 6/۱۱ تا ۱/1۱ ۱/۵۵ تا ۱/۸۱ کمتر از یا مساوی با ۴۵/۱ -۱ ۱ ۱ ۴۱ بین- ۱/ ۸۵ و ۱/6۱ ۱/6۱ ۱/۱۵ -۱/ ۸۱ با مساوی یا از بیشتر ۱/۸۵ ۱/۸۱ ۱/6۵ -۱/ پ99-4-2 دیوارهای مجاور خاک ضرایب انتقال حرارت خطی Y دیوار مجاور خراک، بسرته بره عمق زیرزمین و ضریب انتقال حرارت سطحی دیوار، با اسرتفاده از جدول پ66-1 ،تعیین میگردد. شکل پ99-7 انتقال حرارت خطی ی دیوار مجاور خاک مبحث نوزدهم ۸71 جدول پ99-7 ضرایب انتقال حرارت خطی Y دیوارهای مجاور خاک [(K.m/(W[ Z [m] 2 ضریب انتقال حرارت سطحی دیوار [(K. [W/(m ۱/۴۱ تا ۱/۴۱ ۱/۵۱ تا ۱/1۴ ۱/1۵ تا ۱/7۱ ۱/۱۱ تا ۱/۱۱ 6/۱۱ تا 6/6۱ 6/۸۱ تا 6/۴۱ 6/۵۱ تا 6/7۱ 6/۱۱ تا ۸/6۱ ۸/۸۱ تا ۸/۵۱ ۸/1۱ تا 6/۱۱ 6/6۱ تا 6/7۱ ۴۱ -1/۱۱ از کمتر 6/۴۱ 6/۸۱ 6/۱۱ ۸/۱۱ ۸/1۵ ۸/۴۵ ۸/۸۵ ۸/۱۵ 6/۱۵ 6/1۵ 6/ ۱۱ از- 1/ تا -۵/۱۵ 6/۸۱ 6/۱۱ ۸/۱۵ ۸/1۵ ۸/۴۵ ۸/۸۵ ۸/۱۵ 6/۱۱ 6/7۱ 6/۵۱ 6/6۱ ۱۱ از- ۵/ تا -۴/۱۵ 6/۱۱ ۸/۱۱ ۸/1۵ ۸/۴۵ ۸/۸۵ ۸/۱۵ 6/۱۱ 6/1۵ 6/۵۱ 6/6۵ 6/6۵ ۱۱ از- ۴/ تا -6/۱۵ ۸/7۱ ۸/۵۵ ۸/6۵ ۸/۸۱ ۸/۱۱ 6/۱۵ 6/1۵ 6/۴۵ 6/6۱ 6/6۵ 6/۱۱ ۱۱ از- 6/ تا -۸/۵۵ ۸/۵۱ ۸/6۱ ۸/6۵ ۸/۱۱ 6/۱۱ 6/1۵ 6/۴۵ 6/6۱ 6/6۵ 6/۱۱ 6/۱۵ ۵۱ از- ۸/ تا -۸/۱۵ ۸/6۱ ۸/6۱ 6/۱۵ 6/۱۱ 6/1۵ 6/۴۵ 6/6۱ 6/6۵ 6/۱۱ ۱/۱۵ ۱/7۱ ۱۱ از- ۸/ تا -6/۵ ۸/۱۵ 6/۱۱ 6/7۵ 6/۵۵ 6/۴۱ 6/۸۵ 6/6۱ 6/۱۱ ۱/۱۵ ۱/7۱ ۱/1۱ ۵۱ از- 6/ تا -6/۱۵ 6/7۵ 6/1۱ 6/۴۵ 6/6۱ 6/6۵ 6/۱۱ ۱/۱۱ ۱/7۵ ۱/1۵ ۱/۵۵ ۱/۴۵ ۱۱ از- 6/ تا -۱/7۵ 6/۴۱ 6/6۱ 6/6۵ 6/۱۵ ۱/۱۱ ۱/۱۱ ۱/1۵ ۱/1۱ ۱/۵۱ ۱/۴۱ ۱/6۵ 7۱ از- ۱/ تا -۱/۴۵ 6/6۱ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۱/7۵ ۱/1۵ ۱/۵۵ ۱/۵۱ ۱/۴۱ ۱/6۵ ۱/6۱ ۱/۸۱ ۴۱ از- ۱/ تا -۱/۸۵ ۱/7۱ ۱/1۱ ۱/۵۵ ۱/۴۵ ۱/۴۱ ۱/6۵ ۱/6۱ ۱/۸۵ ۱/۸۱ ۱/6۵ ۱/6۱ ۸۱ از- ۱/ تا +۱/۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ پیوست 99 : روشهای محاسبه پلهای حرارتی ۸77 پ99-4-3 اتصاالت متداول کفهای مجاور خارج یا فضای کنترلنشده اتصال کف با عایق از خارج با دیوار بتنی دارای عایق از داخل ضرایب انتقال حرارت خطی Y اتصرال دیروار بتنری برا عایق از داخل بره کرف برا عرایق از خرارج بسرتگی بره ضخامت کف e1 و ضخامت دیروار e2 دارد و برا مقرادیر جدول پ66-7 تعیین میگردد. شکل پ99-7 اتصال کف با عایق از خارج با دیوار بتنی دارای عایق از داخل جدول پ99-7 ضرایب انتقال حرارت خطی Y اتصال دیوار بتنی با عایق از داخل به کف زیرین با عایق از خارج [W/(m.K)] e1 (cm) 6۱/۱ ۸7/۵ ۸۵/۱ ۸۸/۵ ۸۱/۱ 67/۵ 6۵/۱ e2 (cm) ۱/6۱ ۱/61 ۱/6۴ ۱/66 ۱/۸۱ ۱/۸1 ۱/۸۴ 6۱ تا 6۵ ۱/61 ۱/6۴ ۱/66 ۱/۸۱ ۱/۸7 ۱/۸۵ ۱/۸۸ ۸۵ تا ۸۱ اتصال کف با عایق از خارج با دیوار بنایی دارای عایق از داخل ضرایب انتقال حرارت خطی Y اتصرال دیروار بتنری برا عایق از داخل به کف با عایق از خارج به ضرخامت کرف e1 و ضخامت دیوار e2 بستگی دارد و با مقرادیر جردول پ66-۱ تعیین میگردد. شکل پ99-8 اتصال کف با عایق از خارج با دیوار بنایی دارای عایق از داخل مبحث نوزدهم ۸7۱ جدول پ99-8 ضرایب انتقال حرارت خطی Y اتصال دیوار بنایی با عایق از داخل به کف زیرین با عایق از خارج [W/(m.K)] e1 (cm) 6۱/۱ ۸7/۵ ۸۵/۱ ۸۸/۵ ۸۱/۱ 67/۵ 6۵/۱ e2 (cm) ۱/61 ۱/66 ۱/66 ۱/۸۱ ۱/۸۵ ۱/۸6 ۱/۸6 6۱ تا 6۵ ۱/66 ۱/66 ۱/۸۱ ۱/۸1 ۱/۸۴ ۱/۸۸ ۱/6۱ ۸۵ تا ۸۱ اتصال کف با عایق از داخل با دیوار داخلی ضرایب انتقال حرارت خطی Y اتصال دیوار بتنی داخلری به کف با عایق از داخل به ضرخامت کرف e1 و ضرخامت دیوار e2 بستگی دارد و با مقادیر جدول پ66-۱ تعیرین میگردد. شکل پ99-1 اتصال کف با عایق از داخل با دیوار داخلی جدول پ99-1 ضرایب انتقال حرارت خطی Y اتصال دیوار داخلی به کف زیرین با عایق از داخل [(K.m/(W[ e1 (cm) 6۱/۱ ۸7/۵ ۸۵/۱ ۸۸/۵ ۸۱/۱ 67/۵ 6۵/۱ e2 (cm) ۱/۴۵ ۱/۴۸ ۱/6۱ ۱/6۵ ۱/6۸ ۱/۸۱ ۱/۸۴ 6۱ تا 6۵ ۱/66 ۱/66 ۱/۸۱ ۱/۸1 ۱/6۱ ۱/۸1 ۱/۸۸ ۸۵ تا ۸۱ پیوست 99 : روشهای محاسبه پلهای حرارتی ۸7۱ پ99-4-4 اتصاالت متداول سقفهای میانی ضرایب انتقال حرارت خطی Y اتصال سقفهای بین طبقات به دیوارهرای خرارجی برا عرایق از داخرل بره ضخامت سقف e1 و ضخامت دیوار e2 بسرتگی دارد و با مقادیر جدول پ66-۱ تعیین میگردد. شکل پ99-90 اتصاالت متداول سقفهای میانی پ99-4-5 اتصاالت متداول بامها و دیوار ضرایب انتقال حرارت خطی اتصال بامهای تخت و دیوار، چنانچره عرایق حرارتری دیروار و برام بره یکدیگر متصل نگردد )مانند حاتت مشخصشده در شکل پ66-66 ،)بسته به ضخامت سقف e1 و ضخامت دیوار e2 ،با مقادیر جدول پ66-۱ تعیین میگردد. در صورتی که دیوار و سقف از داخل و به صورت یکپارچه عایقکاری حرارتی گردد، در محل اتصال بام و دیوار، پل حرارتی وجود نخواهرد داشت. شکل پ99-99 برخی حالتهای عایقکاری حرارتی دیوار و بام که موجب ایجاد پل حرارتی میشوند پ99-4-7 اتصال دیوارهای داخلی و خارجی ضرایب انتقرال حررارت خطری Y اتصرال دیوارهرای داخلری و دیوارهرای خرارجی برا عرایق از داخرل بره ضخامت دیوار داخلی e1 و ضخامت دیوار خارجی e2 بستگی دارد. این ضرایب با مقادیر جردول پ 66-6۱ شکل پ99-92 اتصال دیوارهای داخلی و خارجی تعیین میگردد. مبحث نوزدهم ۸۱۱ جدول پ99-90 ضرایب انتقال حرارت خطی Y اتصال دیوار داخلی به دیوار خارجی با عایق از داخل [(K.m/(W[ e1 (cm) ۸۵/۱ ۸۸/۵ ۸۱/۱ 67/۵ 6۵/۱ 6۸/۵ 6۱/۱ e2 (cm) ۱/۴۸ ۱/6۱ ۱/61 ۱/6۸ ۱/۸۱ ۱/۸۴ ۱/۸۱ 6۱ تا 6۵ ۱/۴۱ ۱/67 ۱/6۴ ۱/6۱ ۱/۸7 ۱/۸6 ۱/6۱ ۸۵ تا ۸۱ پ99-4-7 اتصاالت بین بازشوها و جدارهای غیر نورگذر بازشوهای همباد داخل در دیوارهای بدون عایق حرارتی یا با عایق همگن ضرررایب انتقررال حرررارت خطرری Y اتصررال بازشرروهای همبرراد داخررل برره جرردارهای غیرنورگذر )دیوارهای خرارجی( بره ضرخامت جرردار e بسررتگی دارد و بررا مقررادیر جرردول پ66-66 تعیین میگردد. شکل پ99-93 بازشوهای همباد داخل در دیوارهای بدون عایق حرارتی یا با عایق همگن جدول پ99-99 ضرایب انتقال حرارت خطی Y اتصال بازشوها به جدارهای خارجی غیرنورگذر [(K.m/(W[ ضریب انتقال حرارت دیوار e (cm) ۱/۴۱ تا ۱/1۱ ۱/1۵ تا ۱/۱۵ ۱/۱۱ تا 6/6۱ 6/6۵ تا 6/6۵ 6/۴۱ تا 6/1۱ 6/1۵ تا 6/۱۵ 6/۱۱ تا ۸/6۱ ۱/66 ۱/6۸ ۱/6۸ ۱/66 ۱/6۱ ۱/۱۱ ۱/۱7 ۸۴ تا ۸۱ ۱/61 ۱/6۵ ۱/6۴ ۱/66 ۱/6۸ ۱/6۱ ۱/۱۱ ۸۱ تا ۸۵ ۱/6۱ ۱/6۱ ۱/67 ۱/61 ۱/6۴ ۱/6۸ ۱/۱۱ 6۴ تا 6۱ ۱/۸6 ۱/۸۱ ۱/6۱ ۱/6۱ ۱/61 ۱/6۴ ۱/6۱ ۴۱ تا 6۵ پیوست 99 : روشهای محاسبه پلهای حرارتی ۸۱6 بازشوهای همباد خارج در دیوارهای بدون عایق یا با عایق همگن ضرایب انتقال حرارت خطی Y اتصال بازشوهای همبراد خرارج بره جردارهای غیرنورگرذر )دیوارهرای خارجی( به ضخامت جدار e بستگی دارد و با مقرادیر جدول پ66-6۸ تعیین میگردد. شکل پ99-94 بازشوهای همباد خارج در دیوارهای بدون عایق یا با عایق همگن جدول پ99-92 ضرایب انتقال حرارت خطی Y اتصال بازشوها به جدارهای خارجی غیرنورگذر [(K.m/(W[ ضریب انتقال حرارت دیوار e (cm) ۱/۴۱ تا ۱/1۱ ۱/1۵ تا ۱/۱۵ ۱/۱۱ تا 6/6۱ 6/6۵ تا 6/6۵ 6/۴۱ تا 6/1۱ 6/1۵ تا 6/۱۵ 6/۱۱ تا ۸/6۱ ۱/۸۱ ۱/6۱ ۱/6۱ ۱/67 ۱/6۵ ۱/66 ۱/6۱ ۸۴ تا ۸۱ ۱/۸۴ ۱/۸6 ۱/۸۸ ۱/۸۱ ۱/6۱ ۱/61 ۱/66 ۸۱ تا ۸۵ ۱/۸۱ ۱/۸۱ ۱/۸1 ۱/۸۴ ۱/۸۸ ۱/6۱ ۱/6۵ 6۴ تا 6۱ ۱/66 ۱/6۸ ۱/6۱ ۱/۸۱ ۱/۸۵ ۱/۸۸ ۱/67 ۴۱ تا 6۵ بازشوهای همباد با عایق حرارتی دیوار ضرایب انتقال حرارت خطی Y اتصال بازشوهای همباد با عایق حرارتری دیروار خرارجی )بره ضرخامت جدار e (برابر صفر در نظر گرفته میشود. شکل پ99-95 بازشوهای همباد با عایق حرارتی دیوار پیوست 92 : اطالعات تکمیلی در خصوص تأسیسات الکتریکی ۸۱6 پیوست 92: اطالعات تکمیلی در خصوص تأسیسات الکتریکی مبحث نوزدهم ۸۱۴ در این مبحث، به نحوه تأمین برق ساختمان از انشعابات برق شبکه شهری، که باید طبق ضوابط شرکت برق باشد، پرداخته نشدهاست. تأمین برق مصرفی ساختمان، براساس مقدار مصرف، امکانات موجود شربکه بررق شرهری، و سرایر شرایط میتوانرد انشرعاب بررق فشرار ضرعیف یرا فشرار متوسرط باشرد. نروع انشرعاب را ضروابط و دستورالعملهای شرکت برق تعیین میکند )به مبحث سیزدهم مقررات ملی رجوع شود(. تررأمین برررق سراختمان بررا انشرعاب فشررار متوسررط از طریررق پسررت برررق بررا تجهیررزات شررامل ترانسفورماتور)ها( و تابلوهای برق فشار متوسط است. در این انشعابها، نصب سیستم اندازهگیرری مصرف برق در پست پاساژ و یا پست برق تحت اختیار شرکت برق میباشد. پ92-9 مولد نیروی برق اضطراری از مولد نیروی برق اضطراری برای تأمین و تغذیه بررق مصرارف ایمنری و اضرطراری سیسرتم هرای تأسیسات برقی و مکانیکی استفاده میشود. مولدهای نیروی برق اضطراری در داخل ساختمان و یا در محوطه ساختمان و در نزدیکی آن نصب میگردند. نیروی محرکه ژنراتورهای برق این مولدها عموماً موتور دیرزل و یرا موترور گازسروز )گراز شرهری( میباشد )برای تقسیمبندی نوع مصارف تغذیهکننده آنها به مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان رجوع شود(. پیوست 92 : اطالعات تکمیلی در خصوص تأسیسات الکتریکی ۸۱۵ در راندمان موتور نیروی محرکه و ژنراتور برق مولد نیروی برق اضرطراری، عمردتاً ارتفراع از سرطح دریا، و دمای هوای محیط نصب، تأمین مقدار هوای مورد نیاز خنک کردن موترور و ژنراترور مولرد، هوای مورد نیاز احتراق موتور مولد، تخلیه مناسب دود ناشی از احتراق و مقردار ضرریب تروان برار مصرفی برق اضطراری، مؤثر میباشند. این پارامترها در راندمان موتور نیروی محرکه و ژنراتور بررق و مقدار سوخت مصرفی سیستم مولد نیروی برق اضطراری، و به تبرع آن صررفه جرویی در مصررف انرژی، اثر مستقیم دارند. در تخلیه دود ناشی از احتراق باید اثر عوامل زیر مورد توجه قرار گیرد: الف( اندازه، نوع و طول لوله اگزوز، اتصاتت و زانوهای متصل به لوله اگزوز و تعداد آنها، ب( اثر نوع و اندازه صداخفهکن و لوله ارتعاشگیر متصل به آن، با هدف کاهش فشرار معکروس ایجادشده توسط عوامل فوق بر روی پیستون موتور نیروی محرکه و رساندن آن به مقردار فشار معکوس مجاز )بهمنظور افزایش راندمان آن(. مقدار فشار معکوس مجاز باید توسط سازنده در مشخصات فنی دستگاه قید شدهباشد. شرایط کارکرد نرمال موتور نیروی محرکه و ژنراتور برق، بر اساس استاندارد و نیز پارامترهای مرؤثر در شرایط و نیازهای طراحی و نصب مولدهای برق اضطراری به این قرار است: الف( شرایط کارکرد نرمال ژنراتور مولد نیروی برق اضطراری با حداکثر دمای محل نصب برابرر ۴۱ درجه سلسیوس و ارتفاع محل نصب از سطح دریرا برابرر 6۱۱۱ مترر و ضرریب تروان ژنراتور برابر ۱/۱ میباشد. ب( شرایط کارکرد نرمال موتور نیروی محرکه مولد نیروی برق اضطراری با حداکثر دمای محل نصب برابر 6۱ درجره سلسریوس و در کنرار دریرا و یرا حرداکثر دمرای نصرب ۸۱ درجره سلسیوس و ارتفاع از سطح دریا برابر 6۱۱ متر و نیز رطوبت نسبی برابر 1۱ %میباشد. پ( طراح باید به هنگام طراحی و انتخاب مولد نیروی برق اضطراری، ضرایب کاهش را، با توجه به نیاز طرح، شرایط محل نصب و دیگر عوامرل تعیرین کننرده، منظرور نمایرد. تزم اسرت دادههای مورد نیاز برای طراحی از تولیدکنندگان سیستمهای مولد نیروی برق اضرطراری مطابق با استاندارد اخذ گردد. مبحث نوزدهم ۸۱1 ت( ابعاد اتاق نصب مولد نیروی برق اضطراری باید مناسب برای قدرت و یا ظرفیت نامی آن بر حسب کیلووات )kW )انتخاب شود. ث( ابعاد دریچههای هوای ورود و خروج اتاق محرل نصرب مولرد، بایرد براسراس مقردار هروای خنککن و احتراق مورد نیاز مولد، اثر گریلهای دریچهها و نیز نحوه گردش و جهت ورود و خروج هوا انتخاب شود. ج( محل دریچههای ورود و خروج هوای اتاق نصب مولد نیرروی بررق اضرطراری بایرد طروری انتخاب شود که جریان هوای ورود و خروج، بتواند هوای گرم اطراف موتور نیروی محرکره و ژنراتور مولد نیروی برق اضطراری را تخلیه نماید. تأمین شرایط مناسب برای کارکرد مولد نیروی برق اضطراری با رعایت بندهای فوقالذکر و نیرز در مدار قرار گرفتن مصارف بررق اضرطراری عمرده، ماننرد مصرارف موتورخانره تأسیسرات مکرانیکی، تجهیزات و دستگاههای پرمصرف به صورت مرحلهای و پلهای در مدار بررق اضرطراری، بره کراهش قدرت یا ظرفیت نامی مولد نیروی برق اضطراری انتخابی منجر میشود و این امر باعث صرفهجویی در مصرف انرژی و سوخت مصرفی مولد میگردد. در صورتی که برای تأمین و تغذیه برق اضطراری ساختمان به بیش از یرک دسرتگاه مولرد نیرروی برق اضطراری نیاز باشد موازی کردن این مولدها با استفاده تابلو سنکرون، باعث خواهد گردید که مولدها به تناسب مقدار بار اضطراری مورد نیاز، وارد مدار شده و در نتیجه صرفهجرویی در مصررف انرژی و مقدار سوخت مصرفی حاصل شود. تبصره: برای اسرتانداردهای مولرد نیرروی بررق اضرطراری بره نشرریه 6-66۱ سرازمان مردیریت و برنامهریزی کشور )مشخصات فنی، عمومی و اجرایی تأسیسات برقی( مراجعه شود. پیوست 92 : اطالعات تکمیلی در خصوص تأسیسات الکتریکی ۸۱7 پ92-2 تلفات بار در شبکه توزیع برق و سیمکشی برق در کاهش مقدار تلفات بار در شبکه توزیع برق و سیمکشی و به تبرع آن صررفه جرویی در مصررف انرژی، عوامل زیر مؤثرند: الف( مقادیر افت ولتاژ در شبکه توزیع برق و سیمکشی )رجوع شود به مبحث 66 مقررات ملی ساختمان( تبصره: کاهش مقادیر افت ولتاژ باعث کاهش مقدار تلفرات در شربکه توزیرع مری شرود مشروط به اینکه به مقاطع بهینه کابلها در شبکه توزیع نیرز توجره شرود. )بررای بهینررهیررابی اقتصررادی مقرراطع کابررل هررا در شرربکه توزیررع برره اسررتاندارد )شود رجوع IEC 60287-3-2 ب( استفاده از سیم نوع تک مفتولی به جای سیم افشان به دلیل پایین بودن مقاومت سیم تک مفتولی نسبت به رشتهای پ( نحوه آرایش و فاصله کابلها از هم، نوع کابلها، تک رشرته برودن و یرا چنرد رشرته برودن کابلها، انتخاب مقاطع مناسب کابلها برای هر یک از بخرش هرای شربکه توزیرع و غیرره )رجوع شود به مبحث 66 مقررات ملی ساختمان( ت( انتخاب توپولوژی مناسب برای شبکه توزیع، از جمله محل استقرار ترانسرفورماتور)ها( و یرا تابلو)ها( برق فشار ضعیف اصلی و بهینهسازی طول و مقطع کابلهای شبکه توزیع ث( کاهش مقدار جریان هارمونیک با انجام یکی از اقدامات زیر: – بهکارگیری اجزائی که هارمونیک تولید نمیکنند، – سامانههای دارای فیلتر حذف جریان هارمونیک، ج( افزایش مناسب مقطع کابل و یا سیم مدار تغذیه کننده آنها چ( استفاده از خازن برای کاهش تلفات بار در شبکه توزیع ح( استفاده از تجهیزات و یا دستگاههای با ضریب توان باتتر مبحث نوزدهم ۸۱۱ پ92-3 توصیهها در خصوص انتخاب المپ سیستم روشنایی مصنوعی اهم مواردی که در تصمیمگیری برای انتخاب تم ها و اجزای آنها، متناسب با نیاز و نوع فعالیت، و همچنین میزان و کیفیت روشنایی مورد نظر، باید در مدنظر قرار گیرند عبارتند از: الف( راندمان )لومن بر وات( و یا بهره نوری تم مورد استفاده در تأمین روشنایی، ب( مشخصات فنی تم ها و اجزای آنهرا، از جملره برات سرت هرا و منرابع تغذیره در انتخراب مناسبترین گزینهها برای تأمین روشنایی مصنوعی تعیینکننده هستند. پ( مشخصات کیفی نور، از جمله دمای رنرگ، شراخص نرور تمر مرورد اسرتفاده در ترأمی ن روشنایی. ت( راندمان چراغ در سیستم روشنایی ث( عمر تم مورد استفاده در تأمین روشنایی. پ92-4 توان کل المپهای یک فضای ساختمان طراحی سیستم روشنایی مصنوعی، براساس کاربرد و شررایط فضرای سراختمان، شردت روشرنایی مورد نیاز در موضع کار و فعالیت، بهعنوان محدوده اصلی، خصوصیات ابعادی فضا، رنگهای دیروار، سقف و کف، خصوصیات کیفی نور و دیگر پارامترهای تأثیرگذار، انجام میگردد. با این کرار، تعرداد تم ها و تعداد چراغهای مناسب برای تأمین روشنایی فضای مورد نظر، تعیین میگردد. بر اساس روند فوق، توان کل تم های چراغها، با استفاده از رابطه )پ6۸-6 ،)بررای بهینره سرازی مصرف برق سیستم روشنایی و با هدف بهحداقل رسانیدن توان کل تم هرای چرراغ هرا محاسربه میگردد. لومن بر وات تم یا راندمان تم یا یا یا یا یا فرمول محاسبه لومن کل تم ها پیوست 92 : اطالعات تکمیلی در خصوص تأسیسات الکتریکی ۸۱۱ ها )پ6۸-6 )توان کل تم در این رابطه: E :شدت روشنایی مورد نیاز فضای کار یا محیط برحسب لروکس )مقردار ثابرت بررای یرک فضا( S :مساحت فضای کار یا محیط برحسب مترمربع )مقدار ثابت برای یک فضا( W :توان مصرفی هر تم ) بدون لحاک مصررف باتسرت و غیرره بررای هرر گرروه از انرواع تم ها( برحسب وات Lm :لومن تم )بسته به نوع تم انتخابی( Ef :لومن بروات یا راندمان تم ) بسته به نوع تم انتخابی در هر گروه از انواع تم ها( N :تعداد تم های مورد نیاز فضای کار یا محیط WT :توان مصرفی کل تم های روشنایی فضای کار یا محیط ) بسته به نروع تمر و تعرداد آن( برحسب وات CU :ضریب بهره چراغ تأمینکننده روشنایی مصنوعی )بسته به نوع چراغ انتخابی( LLF :ضریب افت توان نوری چراغ براساس شرایط محیط نصب آن )مقدار ثابت برای یک فضا( LmT :شدت روشنایی مورد نیاز )لومن( برای فضرا کرار یرا محریط، کره برابرر اسرت برا شردت روشنایی هر تم )به لومن( در تعداد تم ها. با در نظر گرفتن مقادیر ثابت در هرر یرک از پارامترهرای فروق الرذکر رابطره )پ 6۸-6 ) بهصورت رابطه )پ6۸-۸ )خالصه میشود. مبحث نوزدهم ۸۱۱ )۸-6۸پ) در این رابطه ضریب ثابت K خالصه شرده مقرادیر ثابرت پارامترهرای رابطره )پ 6۸-6 )مری باشرد. رابطه )پ6۸-۸ )متغیرهای اصلی و مؤثر در کاهش توان کل تمر هرای مرورد نیراز بررای ترأمین روشنایی مصنوعی و به تبع آن صرفهجویی در مصرف برق را نشان میدهد. ایرن متغیرهرا مقرادیر لومن بر وات یا راندمان تم )Ef )و ضریب بهره چراغ )CU )میباشند، که باید در انتخاب تمر و چراغ با توجه به بندهای زیر مد نظر قرارگیرد. الف( مقدار ضریب بهره چراغ )CU )برای انواع چراغها از طریق استاندارد روشنایی و یا محاسربات نرمافزاری تعیین میگردد. )6 )هرچقدر مقدار ضریب بهره )CU )چراغ روشنایی تأمینکننده روشنایی فضا و یرا محریط بات باشد، توان کل تم ها کاهش خواهد یافت و صررفه جرویی در مصررف بررق سیسرتم روشنایی حاصل خواهد شد. در تعیین مقدار ضرریب بهرره ) CU )چرراغ، مقردار ضرریب شاخص فضا )بند ب(، منحنی پخش نور چراغ و ضرایب انعکاس جدارهای فضا مؤثر بروده و باید در انتخاب چراغ مناسب برای یک فضا و یا محیط، مد نظر قرار گیرد. تزم به ذکرر است که در منحنی پخش نور چراغ، عواملی از قبیرل رفلکترور چرراغ و جرنس آن، لرووِر چراغ، فرم بدنه چراغ، تعداد تم و غیره، دخیل هستند. )۸ )ضریب بهره)CU )چراغ تابع ضریب انعکاس رنگهای سقف، دیوار و کف میباشد. هر قدر مقدار این ضرایب بیشتر باشد مقدار ضریب بهرره ) CU )نیرز بیشرتر خواهرد شرد و در نتیجه مقدار توان کل تم ها کاهش پیدا خواهدکرد. بنابراین در فضاها باید از رنگهرای روشن و با ضریب انعکاس بات استفاده شود. )6 )از بین انواع چراغهای مناسب برای تأمین روشرنایی فضرا، از چرراغ هرای برا ضرریب بهرره )CU )بیشتر استفاده شود. )۴ )از بین انواع تم های مناسب برای چراغها، از تم های با راندمان بات )لومن بر وات بات( استفاده شود. تبصره: در محاسبات نرمافزاری روشنایی مصنوعی، پارامترهرای تزم بررای طراحری روشرنایی مصنوعی، برای هر چراغ و بر اساس مشخصات و نوع تم آن، از طریق نرمافزار و توسط طراح انتخاب و لحاک میگردد. پیوست 92 : اطالعات تکمیلی در خصوص تأسیسات الکتریکی ۸۱6 ب( ضریب شاخص فضا از رابطه )پ6۸-6 )بهدست میآید )بند الف فوقالذکر(. )پ6۸-6( )عرض × طول( / ))طول + عرض( × ارتفاع × ۵ = )ضریب شاخص فضا با توجه به این رابطه، مالحظه میشود که مقدار این ضریب برای انواع چراغهای قابل استفاده در یک فضا، بهدلیل ثابت بودن طول، عرض و ارتفاع فضا، ثابت خواهدماند. پ( مصرف برق باتستهای تم ها و یا منابع تغذیه آنها به مقدار توان کل تم های مرورد نیراز فضای ساختمان اضافه میگردد، و براین اساس مقدار توان کل چراغهای سیستم روشنایی )مصرف برق چراغها(، تعیین میشود. پ92-5 ترانسفورماتورها پ92-5-9 ترانسفورماتورهای فشار متوسط ترانسفورماتورهای فشار متوسط مورد استفاده در پستهای برق اختصاصی ساختمان مری تواننرد از نوع روغنری یرا نروع خشرک)رزینی( باشرند. بررای الزامرات و شررایط اسرتفاده از هریرک از انرواع ترانسفورماتورها در پست برق اختصاصی ساختمان به مبحث سیزدهم مقررات ملی رجوع شود. تبصره 6 :مشخصرات فنری ترانسرفورماتورهای فشرار متوسرط در نشرریه شرماره 6-66۱ سرازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی سراختمان( تعیرین شدهاست. تبصره ۸ :تلفرا ت برار و تلفرات بری برار در انتخراب تروان نرامی، رانردمان، مشخصرات فنری و نروع ترانسفورماتور، سیستم تهویه و تعویض هوای پست برق و غیره، برای صرفهجویی در مصرف بررق و نیز رتبه انرژی ساختمان، مالک عمل قرار خواهد گرفت. مبحث نوزدهم ۸۱۸ پ-92-5-2 حداکثر راندمان انرژی و تلفات ترانسفورماتورهای فشار متوسط برای هر ترانسفورماتور، حداکثر راندمان آن با استفاده از مقدار تلفات بار و تلفرات بری برار محاسربه میگردد. مقدار آن برای هر نوع و گروه از ترانسفورماتورها، بستگی به استانداردهای رعایت شده به هنگام تولید، توان نامی و نوع ترانسفورماتور دارد. در شرایط کارکرد نرمرال ترانسرفورماتور، ضرریب )K )و یا ضریب مقدار حداکثر راندمان انرژی ترانسفورماتور از رابطه )پ6۸-۴ )محاسبه میگردد. )۴-6۸پ) در این رابطه: : تلفات بیبار ترانسفورماتور برحسب وات و در شرایط کارکرد نرمال PO PK : تلفات بار ترانسفورماتور در توان نامی برحسب وات و در شرایط کارکرد نرمال K : ضریب حداکثر راندمان انرژی ترانسفورماتور در شرایط کارکرد نرمال با اعمال این ضریب در توان نامی ترانسفورماتور، مقردار تروان خروجری ترانسرفورماتور در حرداکثر راندمان از رابطه )پ6۸-۵ )بهدست میآید. )۵-6۸پ )Sm=K.Sr در این رابطه : Sm : توان خروجی ترانسفورماتور در حداکثر راندمان انرژی برحسب کیلوولت آمپر)kVA) Sr : توان نامی ترانسفورماتور )شرایط کارکرد نرمال( برحسب کیلوولت آمپر )kVA) تلفات کل )PV )برای هر نوع ترانسفورماتور، با توجه به مقدار توان کل )توان تقاضرا( یرا بره عبرارت دیگر توان بار خروجی ترانسفورماتور )Sload )که بخشری از و یرا کرل مصررف بررق سراختمان را از طریق پست برق اختصاصی تأمین میکند، از رابطه )پ6۸-1 )محاسبه میگردد. )1-6۸پ) که در این رابطه: Pv : تلفات کل ترانسفورماتور برای توان بار خروجی تراسفورماتور بر حسب وات )در شرایط کارکرد نرمال( Po : تلفات بیبار ترانسفورماتور برحسب وات )در شرایط کارکرد نرمال( Pk : تلفات بار ترانسفورماتور در توان نامی برحسب وات و در شرایط کارکرد نرمال پیوست 92 : اطالعات تکمیلی در خصوص تأسیسات الکتریکی ۸۱6 Sr : توان نامی ترانسفورماتور در شرایط کارکرد نرمال برحسب کیلوولتآمپر )kVA) Sload : توان بار خروجی ترانسفورماتور بر حسب کیلوولتآمپر )kVA )در شرایط محیط تبصره 6 :رابطه )پ6۸-1 )نشان میدهد کره تلفرات کرل ) Pv ،)در صرورت برابرری مقرادیر ) Sr )و )Sload )برابر مجموع مقادیر )Po )و )Pk )خواهد بود. تبصره ۸ :در صورتی که مقدار )Sload )درصدی از مقدار )Sr )باشد، کل تلفات )Pv )نیز به تناسرب کاهش خواهد یافت، و در نتیجه صرفهجویی در مصرف برق حاصل خواهد شد. تبصرره 6 :در محاسربه Sload بایرد ضرریب کراهش منردرج در زیربنردهای 6۱-۵-۴-6-۴ و سرایر پارامترهای مؤثر دیگر منظور گردد. پ 92-5-3 تلفات و ضریب حداکثر راندمان انرژی ترانسفورماتورهای روغنی )OIT) مقادیر تلفات و ضریب حداکثر راندمان انرژی ترانسفورماتورهای روغنی، در شرایط کارکرد نرمرال و برای توانهای نامی مختلف و ولتاژ کار ۸۱ کیلوولت که عمومراً در اکثرر نقراط کشرور در ترأمین و تغذیه نیروی برق ساختمان با انشعاب برق فشار متوسط بهکار میرونرد، در جردول پ 6۸-6 آمرده است. این جدول شامل مقادیر تلفات بیبار )Po ،)تلفات بار )Pk )و ضریب حداکثر راندمان انررژی برای گروههای ترانسفورماتورهای روغنی میباشد. در رابطه )پ6۸-1 ، )چنانچه توان بار خروجی )Sload )برابر مقدار توان نامی ترانسفورماتور باشد )Sr=Sload ،)در این حالت رابطه )پ6۸-1 )به رابطه )پ6۸-7 )تبدیل خواهد شد. )7-6۸پ )Pv=Po+Pk پ92-5-4 تلفات کل ترانسفورماتورهای روغنی بر اسراس رابطره )پ 6۸-1 )تلفرات کرل ترانسرفورماتورهای روغنری، ارقرام جردول پ 6۸-6 برر ای گروههای ترانسفورماتورهای روغنی از جدول پ6۸-۸ بهدست میآید. مبحث نوزدهم ۸۱۴ پ92-5-5 تلفات و ضریب حداکثر راندمان ترانسفورماتورهای خشک )CRT) مقادیر تلفرات شرامل مقرادیر تلفرات بری برار ) Po )و تلفرات برار ) Pk )و ضرریب حرداکثر رانردمان ترانسفورماتورهای خشک در شرایط کارکرد نرمال و برای توانهای نامی مختلرف و ولتراژ کرار ۸۱ کیلوولت که عموماً در اکثر نقاط کشور در تأمین و تغذیره بررق سراختمان برا انشرعاب بررق فشرار متوسط بهکار میروند، برای گروههای ترانسفورماتورهای خشک در جدول پ6۸-6 آمده است. توان نامی جدول پ92-9 تلفات بار، تلفات بیبار و ضریب حداکثر راندمان ترانسفورماتورهای روغنی در توان نامی ترانسفورماتورها ترانسفورماتورهای گروه OIT1 ترانسفورماتورهای گروه OIT2 ترانسفورماتورهای گروه OIT3 K PK PO K PK PO K PK PO (W) (W) (W) (W) (W) (W) (kVA) ۱/6۵ ۸6۵۱ ۸1۱ ۱/۴۸ 67۵۱ 6۸۱ ۱/67 6۴7۵ ۸6۱ 6۱۱ ۱/6۵ ۸۵۴۵ 66۱ ۱/۴۴ ۸۱۱۱ 6۱۱ ۱/6۱ 61۱۵ ۸۴7 6۸۵ ۱/6۵ 66۱۱ 67۵ ۱/۴۵ ۸6۵۱ ۴1۱ ۱/6۱ ۸۱۱۱ 6۱۱ 61۱ ۱/6۵ 61۱۱ ۴۴۵ ۱/۴۵ ۸71۱ ۵۵۱ ۱/6۱ ۸6۵۱ 6۵۵ ۸۱۱ ۱/61 ۴۸۱۱ ۵6۱ ۱/۴۵ 6۸۵۱ 1۵۱ ۱/6۱ ۸7۵۱ ۴۸۵ ۸۵۱ ۱/61 ۵۱۱۱ 1۸۵ ۱/۴۵ 6۱۵۱ 7۱۱ ۱/6۱ 6۸۵۱ ۵۱۱ 66۵ ۱/61 1۱۱۱ 7۵۱ ۱/۴۵ ۴1۱۱ ۱6۱ ۱/۴۱ 6۱۵۱ 16۱ ۴۱۱ ۱/6۵ 76۱۱ ۱7۵ ۱/۴۵ ۵۴۵۱ 66۱۱ ۱/۴۱ ۴۵۵۱ 7۸۱ ۵۱۱ ۱/66 ۱7۱۱ ۱۴۱ ۱/۴۸ 17۵۱ 6۸۱۱ ۱/67 ۵1۱۱ ۱۱۱ 16۱ ۱/66 6۱7۱۱ 66۵۱ ۱/۴6 ۱۵۱۱ 6۴۵۱ ۱/61 7۴۱۱ ۱۴۱ ۱۱۱ ۱/66 66۱۱۱ 6۴۱۱ ۱/۴۱ 6۱۵۱۱ 67۱۱ ۱/6۵ ۱۵۱۱ 66۱۱ 6۱۱۱ ۱/66 61۱۱۱ 676۱ ۱/۴۱ 66۸۱۱ ۸6۱۱ ۱/66 66۴۱۱ 66۱۱ 6۸۵۱ ۱/66 ۸۱۱۱۱ ۸۸۱۱ ۱/6۱ 67۱۱۱ ۸1۱۱ ۱/6۵ 6۴۱۱۱ 67۱۱ 61۱۱ ۱/6۸ ۸۵6۱۱ ۸1۴۵ ۱/6۱ ۸6۸۱۱ 666۵ ۱/6۵ 67۵۵۱ ۸۱۵۵ ۸۱۱۱ ۱/6۸ 6۸۱۱۱ 6۸۱۱ ۱/67 ۸1۵۱۱ 6۱۱۱ ۱/66 ۸۸۱۱۱ ۸۵۱۱ ۸۵۱۱ * ارقام و گروهبندی جدول فوق توسط تولیدکننده داخلی و براساس مشخصات فنی و استاندارد تولید، ارائه گردیده است. در صورت لزوم طراح باید ارقام فوقالذکر را مجدداً با مشخصات فنی تولیدات هماهنگ نماید. * در صورت نیاز به اطالعات فنی مشابه جدول فوق، برای ترانسفورماتورهای روغنی 11 و 44 کیلوولت، الزم است این اطالعات از تولیدکنندگان استعالم گردد. * مقادیر )Po )تلفات بیبار و )Pk )تلفات بار بر حسب وات و )k )ضریب حداکثر راندمان انرژی برای هر ترانسفورماتور در هر گروه و برای شرایط کارکرد نرمال است. پیوست 92 : اطالعات تکمیلی در خصوص تأسیسات الکتریکی ۸۱۵ جدول پ92-2 تلفات کل ترانسفورماتورهای روغنی در توان نامی توان نامی ترانسفورماتورها ترانسفورماتورهای گروه OIT1 ترانسفورماتورهای گروه OIT2 ترانسفورماتورهای گروه OIT3 )W( Pv )W( Pv )W( Pv )kVA( ۸۴6۱ ۸۱7۱ 61۱۵ 6۱۱ ۸۱۵۵ ۸6۱۱ 6۱۴۸ 6۸۵ 6۴7۵ ۸۱6۱ ۸6۱۱ 61۱ ۴۱۴۵ 666۱ ۸7۱۵ ۸۱۱ ۴76۱ 6۱۱۱ 667۵ ۸۵۱ ۵1۸۵ ۴16۱ 67۵۱ 66۵ 17۵۱ ۵۵6۱ ۴۴1۱ ۴۱۱ 7۱7۵ 1۵۵۱ ۵۸7۱ ۵۱۱ ۱1۴۱ 7۱۵۱ 1۴۱۱ 16۱ 66۱۵۱ ۱۱۵۱ ۱6۴۱ ۱۱۱ 6۴۴۱۱ 6۸۸۱۱ 6۱1۱۱ 6۱۱۱ 6776۱ 6۵6۱۱ 6۸7۱۱ 6۸۵۱ ۸۸۸۱۱ 6۱1۱۱ 6۵7۱۱ 61۱۱ ۸7۱۴۵ ۸۴66۵ 6۱1۱۵ ۸۱۱۱ 6۵۸۱۱ 6۱6۱۱ ۸۴۵۱۱ ۸۵۱۱ * در انتخاب ترانسفورماتورهای روغنی از هر یک از گروههای فوقالذکر مالحظات صرفهجویی در مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد مبحث نوزدهم ۸۱1 پ92-5-7 تلفات کل ترانسفورماتورهای خشک تلفات کل )Pv )برحسب وات برای سه گروه از ترانسفورماتورهای خشک و براسراس برابرری مقردار توان خروجی )Sload )و توان نامی )Sr )ترانسفورماتورها و با استفاده از رابطره )پ 6۸-۵ )و مقرادیر تلفات بیبار )Po )و تلفات بار )Pk )برحسب وات، با اسرتفاده از مقرادیر جردول پ 6۸-6 در جردول پ6۸-۴ آمده است. توان نامی جدول پ92-3 تلفات بیبار و تلفات بار و ضریب حداکثر راندمان ترانسفورماتورهای خشک در توان نامی ترانسفورماتورها ترانسفورماتورهای گروه CRT1 ترانسفورماتورهای گروه CRT2 ترانسفورماتورهای گروه CRT3 K PK PO K PK PO K PK PO (W) (W) (W) (W) (W) (W) (kVA) ۱/۵6 ۸۱۱۱ 7۵۱ ۱/۵ ۸1۱۱ 1۵۱ ۱/۴۴ ۸۴۱۱ ۴۱۱ 61۱ ۱/۴۱ 61۱۱ ۱۵۱ ۱/۴۱ ۸۵۱۱ 7۵۱ ۱/۴۵ ۸۱۱۱ ۵۱۱ ۸۱۱ ۱/۴۱ ۴6۱۱ ۱۵۱ ۱/۵6 66۱۱ ۱۱۱ ۱/۴1 66۱۱ 1۵۱ ۸۵۱ ۱/۴۱ ۴1۱۱ 66۱۱ ۱/۵6 61۱۱ 6۱۱۱ ۱/۴7 61۱۱ 7۱۱ 66۵ ۱/۴7 ۵۱۵۱ 66۱۱ ۱/۵۴ ۴6۱۱ 6۸۱۱ ۱/۴۱ ۴6۱۱ ۱۴۱ ۴۱۱ ۱/۴1 7۱۱۱ 6۴۵۱ ۱/۵6 ۵۱۱۱ 6۴۱۱ ۱/۴7 ۵۱۱۱ 66۱۱ ۵۱۱ ۱/۴1 ۱1۵۱ 6۱۱۱ ۱/۵6 1۴۱۱ 61۵۱ ۱/۴۵ 1۴۱۱ 6۸۵۱ 16۱ ۱/۴۵ 6۱6۵۱ ۸۱۵۱ ۱/۴۱ 7۱۱۱ 6۱۱۱ ۱/۴۸ 7۱۱۱ 6۴۵۱ ۱۱۱ ۱/۴1 661۱۱ ۸۴۱۱ ۱/۵۱ ۱۸۱۱ ۸6۱۱ ۱/۴۸ ۱1۱۱ 67۵۱ 6۱۱۱ ۱/۴۵ 66۵۱۱ ۸7۵۱ ۱/۵۸ 6۱۱۱۱ ۸7۱۱ ۱/۴۵ 6۱۵۱۱ ۸6۱۱ 6۸۵۱ ۱/۴۵ 617۱۱ 66۱۱ ۱/۵6 66۱۱۱ 66۱۱ ۱/۴۵ 6۸6۱۱ ۸۴۱۱ 61۱۱ ۱/۴1 6۱۴۱۱ ۴6۱۱ ۱/۵6 6۴۵۱۱ ۴۱۱۱ ۱/۴۵ 6۴۱۱۱ 6۱۱۱ ۸۱۱۱ ۱/۴7 ۸6۱۱۱ ۵۱۵۱ ۱/۵6 671۱۱ ۵۱۱۱ ۱/۴۵ 6۱۱۱۱ 61۱۱ ۸۵۱۱ * ارقام جدول فوق براساس مشخصات فنی تولید داخل )گروه CRT3 )و نیرز تولیردات سفارشری )گرروه CRT1 و CRT2 )میباشند. * ارقام گروهبندی جدول فوق براساس مشخصات فنی تولید ارائه گردیدهاست. در صرورت لرزوم، طرراح بایرد ارقرام فوقالذکر را مجدداً با مشخصات فنی تولیدات هماهنگ نماید. * ترانسفورماتورهای خشک با توان نامی 6۱۱ و 6۸۵ کیلوولرت آمپرر ) kVA )در رده تولیرد داخرل قررار نردارد. در صورت نیاز به پارامترهای فوقالذکر، میتوان از مشخصات فنی تولیدات سفارشی استفاده کرد. * در صورت نیاز به اطالعات فنی مشابه جدول فوق برای ترانسفورماتورهای خشک 66 و 66 کیلوولرت، تزم اسرت این اطالعات از تولیدکنندگان استعالم گردد. پیوست 92 : اطالعات تکمیلی در خصوص تأسیسات الکتریکی ۸۱7 جدول پ92-4 تلفات کل در توان نامی ترانسفورماتورهای خشک در توان نامی توان نامی ترانسفورماتورها ترانسفورماتورهای گروه CRT1 ترانسفورماتورهای گروه CRT2 ترانسفورماتورهای گروه CRT3 )W( Pv )W( Pv )W( Pv )kVA( 61۵۱ 6۸۵۱ ۸۱۱۱ 61۱ ۴۴۵۱ 6۱۵۱ 6۴۱۱ ۸۱۱ ۵۱۵۱ 6۱۱۱ 67۵۱ ۸۵۱ ۵7۱۱ ۴1۱۱ ۴6۱۱ 66۵ 7۸۵۱ ۵6۱۱ ۵۱۴۱ ۴۱۱ ۱۴۵۱ 1۴۱۱ 16۱۱ ۵۱۱ 6۱۴۵۱ ۱۱۵۱ 71۵۱ 16۱ 6۸۸۱۱ ۱۱۱۱ ۱6۵۱ ۱۱۱ 6۴۱۱۱ 66۵۱۱ 666۵۱ 6۱۱۱ 61۸۵۱ 6۸7۱۱ 6۸1۱۱ 6۸۵۱ ۸۱۱۱۱ 6۴۱۱۱ 6۴7۱۱ 61۱۱ ۸6۵۱۱ 6۱۵۱۱ 67۱۱۱ ۸۱۱۱ ۸۱۱۵۱ ۸۸1۱۱ ۸61۱۱ ۸۵۱۱ * در انتخاب ترانسفورماتورهای خشک از هر یک از گروههای فوقالذکر، الزم است مالحظات صرفهجویی در مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد. پ92-5-7 ضریب بار ترانسفورماتورهای روغنی و خشک متوسط ضریب بار ترانسفورماتور )a )در تعیین توان نامی ترانسفورماتور، توان بار خروجری ترانسرفورماتور، گروهبندی ترانسفورماتور، ردهبندی ترانسفورماتور و رتبهبندی ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد این ضریب برای ترانسفورماتورها از رابطه )پ6۸-۱ )بهدست میآید. )۱-6۸پ) مبحث نوزدهم ۸۱۱ که در این رابطه: Sonload : توان زیر بار ترانسفورماتور برحسب کیلوولرت آمپرر ) KVA )مری باشرد و مقردار آن میتواند برابر یا بزرگتر از توان بار خروجی ترانسفورماتور باشد. Sload : توان بار خروجی ترانسفورماتور برحسب کیلوولت آمپر )KVA) Sr : توان نامی ترانسفورماتور برحسب کیلوولت آمپر )KVA )در شرایط کارکرد نرمال a : ضریب بار، برابر مقدار زیر باربودن ترانسفورماتور نسبت به توان نرامی ترانسرفورماتور که معادل درصد زیربار بودن ترانسفورماتور )onload )نیز قابل تعریف است. تبصره: برای مقادیر ضریب بار ترانسفورماتورهای روغنی و خشک بره زیربنردهای 6۱-۵-۴-6-1 و .شود مراجعه ۱-6-۴-۵-6۱ پ92-5-8 تعیین محل استقرار ترانسفورماتور فشار متوسط و یا تابلو برق فشار ضعیف اصلی بهمنظور صرفهجویی در مصرف انرژی محل استقرار و نصر ب ترانسرفورماتور)ها( فشرار متوسرط در پست)ها( برق و یا تابلو)ها( بررق فشرار ضرعیف اصرلی ترأمین و تغذیره کننرده کرل مصررف بررق پروژههایی که بیش از یک نقطه تمرکز بار دارند، بر اساس محل و مختصات نقاط تمرکز هر یرک از بارها و نیز مقدار مصرف برق هر یک از این نقاط، بایستی طوری در نظرر گرفتره شروند کره ضرمن لحاک شدن افت ولتاژ مجاز و کاهش طول و مقطع کابلها، مقدار تلفات در شبکه توزیع نیز کاهش یابد. برای این منظور، تعیین و مشخص کردن مرکز ثقل بارها و یا مختصات نهایی نقاط اسرتقرار و نصب ترانسفورماتور)ها( در پست)ها( برق و یا تابلو برق فشار ضعیف اصلی ترأمین و تغذیره کننرده کل مصرف برق از رابطه )پ6۸-۱ )و رابطه )پ6۸-6۱ )استفاده میگردد. پیوست 92 : اطالعات تکمیلی در خصوص تأسیسات الکتریکی ۸۱۱ 𝑋 )۱-6۸پ) 𝑏 , 𝑌𝑏 = 𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 . 𝐸𝐴𝐶𝑖 𝑖=𝑛 𝑖=1 𝐸𝐴𝐶𝑖 𝑖=𝑛 𝑖=1 𝑋 )6۱-6۸پ) 𝑏 , 𝑌𝑏 , 𝑍𝑏 = 𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 , 𝑍𝑖 . 𝐸𝐴𝐶𝑖 𝑖=𝑛 𝑖=1 𝐸𝐴𝐶𝑖 𝑖=𝑛 𝑖=1 در این روابط پارامترهای مؤثر بهقرار زیر تعریف میشود: Xi : مختصات طول محل و نقاط تمرکز هر یک از بارها در طرح محوطره و یرا طبقرات ساختمان برحسب متر Yi : مختصات عرض محل و نقاط تمرکز هر یک از بارها در طرح محوطره و یرا طبقرات ساختمان برحسب متر Zi : مختصات ارتفاع )قائم( محل و نقاط تمرکز هر یک از بارهرا در طررح محوطره و یرا طبقات ساختمان برحسب متر Xb : مختصات طول مرکز ثقل بار و یرا محرل اسرتقرار و نصرب ت رانسرفورماتور)ها( و یرا تابلو)ها( برق اصلی تأمین و تغذیه کننده کل مصرف برق طرح بر حسب متر Yb : مختصات عرض مرکز ثقل بار و یا محرل اسرتقرار و نصرب ترانسرفورماتور)ها( و یرا تابلو)ها( برق اصلی تأمین و تغذیه کننده کل مصرف برق طرح بر حسب متر Zb : مختصات ارتفاع )قائم( مرکز ثقل بار و یا محل استقرار و نصب ترانسرفورماتور)ها( و یا تابلو)ها( برق اصلی تأمین و تغذیه کننده کل مصرف برق طرح بر حسب متر n : تعداد نقاط تمرکز بار EACi : مقادیر مصرف برق سالیانه برآورد شرده بررای نقراط تمرکرز برار پرروژه برر حسرب کیلووات ساعت )kWh) تبصره 6 :رابطه )پ6۸-۱ )برای حالت دوبعدی )پالن( طرح شامل ساختمانها یا مراکز بار مسرتقر در محوطه و یا در ساختمانهای یک طبقه دارای چندین نقطه تمرکز بار با مصرف بات و یا ترکیب آنها، برای تعیین مختصات نهایی طول )Xb )و عرض )Yb )مرکز ثقل بار طرح و یا محل اسرتقرار و نصب ترانسفورماتور)ها( و یا تابلو)ها( برق فشار ضعیف اصلی تأمین و تغذیه کننرده کرل مصررف برق طرح بکار میرود. مبحث نوزدهم 6۱۱ تبصره ۸ :رابطه )پ6۸-6۱ )برای حالت سهبعدی طرح شامل سراختمان یرا مراکرز برار مسرتقر در محوطه و یا در ساختمانهای چندین طبقه دارای چندین نقطه تمرکز بار در طبقات و برا مصررف بات و یا ترکیب آنها برای تعیین مختصات نهایی طول )Xb ،)عرض )Yb )و ارتفاع )Zb )مرکز ثقل بار طرح و یا محل استقرار و نصب ترانسفورماتور)ها( و یا تابلو)ها( برق فشار ضعیف اصلی ترأمین و تغذیه کننده کل مصرف برق طرح بکار میرود. تبصره 6 :در صورتی که نتوان مقادیر مصرف سالیانه برق بر حسب کیلووات ساعت )kWh )را برای نقاط تمرکز بار )EACi )تعیین و محاسبه نمود، بجای مقادیر EACi بایستی مقرادیر لحظره تروان ظاهری برق مورد مصرف برای هر یک از نقاط تمرکز بار را برر حسرب کیلوولرت آمپرر ) kVA )در رابطه )پ6۸-۱ )و )پ6۸-6۱ )قرار داده و مختصات مرکز ثقل بار را تعیین نمود. تبصره ۴ :محل استقرار ترانسفورماتور)ها( و یا تابلو)ها( برق اصلی تأمین و تغذیه کننده کل مصرف برق طرح حتیالمقدور نزدیک به مختصات مرکز ثقل بار بهدست آمده از طریق محاسبه برا روابرط فوقالذکر، انتخاب شوند. تبصره ۵ :ساختمانهایی که دارای تابلوهای برق فشار ضعیف نیمه اصلی با مصرف برات مری باشرند، این تابلوها به عنوان نقاط تمرکز بار تلقی و مختصات محرل اسرتقرار تابلو)هرا( بررق فشرار ضرعیف اصلی آن ساختمان به عنوان مرکز ثقل بار نیز با استفاده از روابط فوقالذکر تعیین خواهد گردید. تبصره 1 :برای تعیین هر یک از مختصات Xb ،Yb و Zb مختصات مربوطه هر یک از نقراط تمرکرز بار Xi ،Yi و Zi در روابط فوقالذکر، منظور میگردد. پیوست 93 : استانداردها و آییننامههای مرجع 6۱6 پیوست 93: استانداردها و آییننامههای مرجع مبحث نوزدهم 6۱۸ پ 93-9 استانداردها و آییننامههای مرجع فهرست آییننامهها و استانداردهای مورد استناد در این مبحث به شرح زیر است: استانداردهای تعیینشده در مبحث ۵ مقررات ملی در خصروص مصرالح سراختمانی، از جملره عایقهای حرارتی و شیشهها استاندارد ملی شماره 6۸6۱-۸ – آبگرمکن گاز سوز مخزندار- ویژگیهرا و روش هرای آزمرون مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره ۸-6۸۸۱ – بخاری گاز سوز دودکشدار – مشخصات فنی و روش تعیرین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل بر چسب انرژی استاندارد ملی شماره ۸-6۵16 – آبگرمکنهای برق خانگی – مشخصات فنری و روش آزمرون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره ۸-6۱۸۱ – آبگرمکرن فروری گرازی – مشخصرات فنری و روش آزمرون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره 6۴77-۸ – معیارها و مشخصات فنری مصررف انررژی و برچسرب انررژی ماشین های لباسشویی برقی استاندارد ملی شماره 617۱-۸ – چیلرهای تراکمری تبخیرری )برا کندانسرور و اواپراترور آب – خنک( روش اندازهگیری مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره 6-6-6۱-677۸ – ماشینهای الکتریکی گرردان – معیارهرا و مشخصرات فنی مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی موتورهای الکتریکیAC تغذیه شرونده از خط استاندارد ملی شماره ۸-6-6۱-677۸ ماشینهای الکتریکی گردان- معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و برچسب انرژی موتورهای AC سرعت متغیر استاندارد ملی شماره 6-6-6۱-677۸ – ماشینهای الکتریکی گردان – معیارهرا و مشخصرات فنی مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک پیوست 93 : استانداردها و آییننامههای مرجع 6۱6 استاندارد ملی شماره ۸-۴۱6۱ – کولر آبی خرانگی – مشخصرات فنری و روش آزمرون تعیرین معیار مصرف انرژی و دستور العمل بر چسب انرژی استاندارد ملی شماره 6-۵۱۸۱ چراغها- قسمت 6 -مقررات عمومی و آزمونها استاندارد ملی شماره ۸-1۱61 – کولر گازی و پم گرمایی از نوع اتاقی )یا پنجرره ای( بردون کانال )سرد و / یا سرد و گرم(- روش اندازهگیری مصرف انررژی و دسرتورالمعل برچسرب انرژی استاندارد ملی شرماره 16۱۵ -لروازم الکترونیکری برا تغذیره AC و/یرا DC بررای تمر هرای فلورسنت لولهای- الزامات عملکردی استاندارد ملی شماره 11۱۱ – شریر آتت بهداشرتی – سرردوش نروع 6 و ۸ -ویژگری هرای فنری عمومی و روشهای آزمون استاندارد ملی شماره ۸-7۸1۱ – بخراری گازسروز بردون دودکرش – مشخصرات فنری و روش تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل تاییدیه انرژی استاندارد ملی شرماره 76۴6 – معیارهرا و مشخصرات فنری مصررف انررژی و برچسرب انررژی تم های الکتریکی استاندارد ملی شماره ۸-76۴۸ – معیارها و مشخصات فنری مصررف انررژی و برچسرب انررژی بخاریهای برقی خانگی و مشابه استاندارد ملی شماره ۸-7۱67 – پم های گریز از مرکرز، جریران مخرتلط و محروری – روش اندازهگیری مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره 7۱7۸ – اتوی برقی خانگی– مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیرار مصرف انرژی و دستور العمل بر چسب انرژی استاندارد ملی شماره 7۱7۵ – سماور برقی خانگی و مشابه – معیار و مشخصرات فنری مصررف انرژی و برچسب انرژی استاندارد ملی شماره 6۱6۱1 -دستگاههای تهویه مطبوع یکپارچه هوا خنک – مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل بر چسب انرژی مبحث نوزدهم 6۱۴ استاندارد ملی شماره 6۱16۴ – بادزنهرا از ظرفیرت 67۱ ترا 6۵۱۱ مترمکعرب برر سراعت – مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره 6۱16۵ – برجهای خنککن تر – ویژگیها و روش¬های آزمرون مصررف انرژی و دستورالمعل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره 6۱161 – معیارها و مشخصرات فنری مصررف انررژی و برچسرب انررژی فنکوئلهای زمینی، سقفی و فنکوئلهای کانالی استاندارد ملی شماره 6۱167 – کابینهای برودتی ویترینی- مشخصرات فنری و روش آزمرون تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره 6۱16۱ -کولر گازی و/یا پم گرمایی دوتکه )اسپلیت( سرد و/یا سررد و گرم )بدون کانال( – مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصررف انررژِی و دسرتور العمل بر چسب انرژی استاندارد ملی شماره 6۱16۱ – کمپرسورهای هرمتیک خانگی –مشخصات فنی و روش آزمون -تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره 6-6۱1۴6 – تجهیزات اداری – رایانهها- تعیرین معیرار مصررف انررژی و دستورالعمل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره ۸-6۱1۴6 – تجهیزات اداری – صفحههای نمایش– تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره 6-6۱1۴6 – تجهیرزات اداری -منرابع تغذیره خرارجی ترک ولتراژ -AC DC-AC,AC -تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره ۴-6۱1۴6 -تجهیرزات اداری – تجهیرزات تصرویرپردازی – تعیرین معیرار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره 6۱17۸ – جاروبرقی خانگی- مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره 6۱7۵۱ – باتست تم های فلورسنت- مشخصات فنی و روش آزمرون – تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی پیوست 93 : استانداردها و آییننامههای مرجع 6۱۵ استاندارد ملی شماره ۸-66۴6۱ – عملکرد حرارتی درها، پنجرره هرا و کرکرره هرای بیرونری – محاسبه ضریب انتقال حرارت – قسمت ۸ :روش عددی برای چهارچوبها استاندارد ملی شماره 66۵7۴ – دستگاههای هواساز مرکزی – مشخصرات فنری و روش آزمرون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالمعل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره 6۸۵۱1 – پل حرارتی در ساختمانسازی – محاسبات استاندارد ملی شماره 667۱۸-A1 – دیگهای بخار- مشخصرات فنری و روش آزمرون تعیرین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی – اصالحیه شماره 6 استاندارد ملی شماره 6۴۵77 – وسایل برودتی خانگی )یخچال -فریزر و یخچال فریزر( تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل بر چسب انرژی استاندارد ملی شماره 6۴1۸۱ – وسایل پختوپز گازسوز خانگی- تعیین معیار مصرف انررژی و دستورالعمل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره 6۴1۸۱ – پکیجهای گازسروز گرمرایش مرکرزی برا تروان ورودی اسرمی حداکثر 7۱ کیلووات – تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره 6۴76۵ – رادیاتورهای فروتدی و آلومینیرومی – تعیرین معیرار مصررف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره 6۴716 – مجموعه دیگ و مشعل موتورخانه -تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره 6۴7۱۸ – سال ۱7 – عملکرد حرارتی ساختمانهرا – انتقرال حررارت از طریق زمین – روشهای محاسبه استاندارد ملی شماره 6۴7۱6 – سال ۱7 – پلهای حرارتی در ساختمانسازی- نشر حرارتری خطی – روشهای سادهشده و مقادیر پیشفرض استاندارد ملی شماره ۸-6۴7۱۴ – دی ۱6 – عملکررد حرارتری دربهرا و پنجرره هرا – تعیرین ضریب انتقال حرارت با روش محفظه گرم -قسمت ۸ – پنجره سقفی و پنجره با طرحهای دیگر مبحث نوزدهم 6۱1 استاندارد ملی شماره 6۴۱۸7 – دی ۱6 – عایقهای حرارتی- تعیین مشخصات انتقال حرارتی پایا- محفظه گرم واسنجی و محافظتشده استاندارد ملی شماره 61۴۱۵ – تلویزیون- تعیین معیار مصرف انرژی و دسرتورالعمل برچسرب انرژی استاندارد ملی شماره 6۱16۴ – ماشینهای لباسشویی برقی خانگی – تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب استاندارد ملی ایران شرماره 6۱7۱۵ – پنجرره – تعیرین معیرار مصررف انررژی و دسرتورالعمل برچسب انرژی استاندارد ملی شماره 6-۸-۸۱۱۴۸ – سردوش تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب استاندارد ملی شماره 1-۸-۸۱۱۴۸ – شیرآتت بهداشتی – تعیین معیار مصرف و دسرتورالعمل برچسب آب