08
دی

مقاومت های ملات سیمان رنگی

مقاومت های ملات سیمان رنگی    مقاومت فشاری ملات سیمان  رنگی با  رنگ معدنی زرد 10% در روز سوم  و در روز 28 و روز 120 برابر با 15.81، 33.54 و 40.92 مگاپاسکال بوده است. مقاومت فشاری ملات سیمان رنگی  با 15%  رنگ معدنی سیاه در روز سوم و روز  28 و روز 120 برابر با 14.68، 30.68 و 39.09 مگاپاسکال است.   رشد مقاومت فشاری در سن 3 روز تا 28 روز 40.3-52.86٪ و رشد در سن 28 روز تا 120 روز 22-43.4٪ است. رشد قابل توجهی در مقایسه با گروه کنترل وجود دارد. این ممکن است به این دلیل که افزودن رنگ معدنی منجر به اختلاط بیش از حد آب می‌شود، تخلخل در نمونه افزایش می‌یابد، مقاومت فشاری در سن کم کاهش می‌یابد و مقاومت فشاری با افزایش سن به دلیل هیدراتاسیون سیمان  افزایش می‌یابد در سن 28 روزگی، مقاومت فشاری سیمان رنگی با  رنگ معدنی قرمز 5%، 10% و 15% 31.14، 26.75 و 23.21 مگاپاسکال،  مقاومت فشاری سیمان رنگی با رنگ غیر آلی زرد 34.31، 33.5 می باشد. 33.15 مگاپاسکال،   مقاومت فشاری سیمان رنگی با  رنگ غیر آلی سیاه 31.74، 30.68 و 29.08 مگاپاسکال است.  نتایج نشان می دهد که مقاومت فشاری سیمان رنگی با سه خمیر رنگ معدنی با افزایش محتوی کاهش می یابد. مقاومت فشاری ملات سیمان رنگی با رنگ معدنی 5 درصد نزدیک به گروه کنترل و رنگ معدنی زرد نزدیکترین به گروه شاهد است.  رنگ معدنی 5 درصد تأثیر کمتری بر مقاومت فشاری ملات دارد، محتویات 10 درصد و 15 درصد تأثیر نسبتاً قابل توجهی دارد. زیرا محتوای بیشتر  رنگ معدنی بر نسبت آب به سیمان تأثیر بیشتری می گذارد   جریان اسلامپ گروه کنترل 11.5 سانتی متر است و جریان اسلامپ ملات های سیمان رنگی  با رنگ معدنی قرمز 5، 10 و 15 درصد، 26.8، 26.9 و 27.2 سانتی متر است، یعنی جریان اسلامپ افزایش می یابد. با محتوا هنگامی که محتوای رنگ  غیر آلی 10 درصد باشد، جریان اسلامپ ملات های سیمان رنگی  در رنگ های مختلف (قرمز، زرد، سبز، آبی، سفید و سیاه) به ترتیب 26.9، 28.4، 25.5، 26.8، 26.6 و 28.5 سانتی متر است. . جریان اسلامپ رنگ های مختلف بزرگتر از گروه شاهد و بزرگتر از 25 سانتی متر است، به این معنی که رنگ غیر آلی می تواند کارایی ملات سیمان رنگی  را به طور موثر افزایش دهد. از آنجایی که جریان اسلامپ در این آزمایش بزرگتر از حد بالایی 25 سانتی متری دستگاه آزمایش است، یک صفحه اسلامپ بتنی در بالای دستگاه ثابت می شود تا ناحیه اندازه گیری داده ها را بزرگتر کند.  استحکام کششی ملات سیمان رنگی  مقاومت کششی ملات سیمان غیررنگی  (گروه شاهد) در سنین 3، 28 و 120 روزه 4.38، 5.67 و 6.92 مگاپاسکال است. مقاومت کششی ملات سیمان رنگی  با 5% رنگ معدنی در سه سن 3.96 ~ 4.96 MPa، 6.20 ~ 7.58 MPa و 8.33 ~ 9.17 مگاپاسکال است. مقاومت کششی ملات رنگی با  رنگی معدنی 10% 3.83 ~ 4.08 MPa، 5.80 ~ 7.04 MPa و 7.80 ~ 8.96 مگاپاسکال است. مقاومت کششی ملات سیمان رنگی با 15% رنگ معدنی در سه سن 3.42 ~ 3.96 MPa، 4.79 ~ 6.58 MPa و 7.13 ~ 8.21 مگاپاسکال است. نتایج نشان می دهد که مقاومت کششی محتویات مختلف و رنگ های مختلف در سن 120 روزگی بیشتر از گروه شاهد و مقاومت کششی ملات سیمان رنگی  از سن 28 روزگی تا سن 120 روزگی (به استثنای محتویات مختلف) است.  رنگ غیر آلی قرمز و رنگ معدنی سیاه 15 درصد) از گروه شاهد کمتر است، به این معنی که ملات در سن 28 روزگی دارای مقاومت کششی بهتری است.  رسانایی حرارتی و تغییر طول با افزایش محتوای  رنگ معدنی کاهش می یابد. افزودن لاتکس باعث ایجاد منافذ در نمونه می شود، به طوری که هدایت حرارتی کاهش می یابد. رنگدانه های مختلف تفاوت های ناچیزی در تغییر طول دارند. تفاوت معنی داری بین تغییر طول و گروه کنترل وجود ندارد. افزودن  رنگ معدنی به سیمان رنگی  خواص سخت شدن ملات سیمان رنگی را اندکی کاهش می دهد، اما افزودن 5%  رنگ معدنی می تواند به طور موثری خواص مخلوط تازه را بهبود بخشد. در این تحقیق افزودن 20% لاتکس پادنار  می تواند خواص مهندسی (مقاومت خمشی، استحکام کششی) و دوام ملات سیمان رنگی را بهبود بخشد و به مزایای کارایی، دوام و زیبایی شناسی دست یابد.  مقدار اسلامپ ملات گروه کنترل بدون رنگ معدنی 0.1 سانتی متر است و مقادیر اسلامپ ملات سیمان رنگی با محتویات رنگی متفاوت بالاتر از 8 سانتی متر است. بنابراین، اثر خمیر رنگ غیر آلی بر اسلامپ نسبتاً مشهود است. ترکیب دیسپرسنت در خمیر رنگ معدنی شبیه به ترکیب یک عامل کاهنده آب است و محتوای آب و محتوای پخش کننده در خمیرهای رنگی مختلف نامشخص است، بنابراین ملات سیمان رنگی با  رنگ معدنی اسلامپ بیشتری دارد. هنگامی که محتوای خمیر غیر آلی از 5٪ به 10٪ افزایش می یابد، نرخ رشد رکود زرد، سبز، سفید، قرمز، آبی و سیاه 2.9، 5.0، 10.0، 10.5، 14.3 و 18.2٪ است. هنگامی که مقدار جایگزینی از 10% به 15% افزایش می‌یابد، نرخ‌های رشد رکود از 5% به 10% افزایش می‌یابد، به این معنی که 5% تا 10% نرخ رشد نسبتاً واضحی دارند. این ممکن است به این دلیل باشد که تأثیر محتوای پراکنده در رنگ معدنی بر روی ملات سیمان رنگی به حداکثر رسیده است و بنابراین افزایش محتوا هیچ کمک آشکاری ندارد. بنابراین، دامنه رشد زمانی که محتوای آن 15 درصد باشد، کم است و خمیر رنگ غیر آلی مشکی بارزترین اثر را بر روی ارزش اسلامپ در میان رنگ‌های مختلف دارد، خمیر رنگ معدنی زرد تأثیر ناچیزی بر اسلامپ دارد و در کل خمیر رنگ معدنی می‌تواند افزایش اسلامپ ملات سیمان رنگی  که به کارایی ملات کمک می کند   نتیجه گیری جریان اسلامپ و اسلامپ با محتوای رنگ غیر آلی افزایش می یابد.  رنگ غیر آلی مشکی بهترین خواص تازه را دارد،  رنگ معدنی زرد در رتبه دوم قرار می گیرد و رنگ های دیگر تفاوت های ناچیزی دارند. با افزایش محتوای رنگ دانه معدنی، مقاومت فشاری کاهش می‌یابد، به این معنی که محتوای بالای  رنگ معدنی تأثیر منفی بر خواص سخت شده دارد. افزودن لاتکس می تواند فشردگی نمونه را کاهش دهد و بر این اساس خواص سخت شده کاهش می یابد.  رنگ غیر آلی زرد بیشترین تأثیر را روی مقاومت فشاری دارد. هنگامی که محتوای آن 5٪ باشد، مقاومت فشاری از گروه کنترل بیشتر است.رنگ معدنی سبز کمترین تأثیر را در مقاومت فشاری سیمان رنگی دارد. مقاومت خمشی و استحکام کششی سیمان رنگی  با افزایش محتوای  رنگ معدنی کاهش می یابد. لاتکس پادنار  می تواند استحکام خمشی و استحکام کششی ملات را بهبود بخشد. نقاط قوت سیمان رنگی  در سنین بعدی افزایش می یابد و حتی از گروه کنترل نیز فراتر می رود. سرعت پالس اولتراسونیک با افزایش سن افزایش می یابد. سرعت پالس اولتراسونیک ملات سیمان رنگی  با  رنگ معدنی کمتر از گروه کنترل است. از آنجایی که لاتکس پادنار  فشردگی نمونه را کاهش می دهد، سرعت پالس اولتراسونیک کمتر از 4400 متر بر ثانیه است. محتوای 5 درصد از  رنگ معدنی زرد دارای بالاترین سرعت پالس اولتراسونیک (4321.33 متر بر ثانیه)، محتوای 15 درصد از خمیر رنگ معدنی سبز دارای کمترین سرعت پالس اولتراسونیک (3750.33 متر بر ثانیه) است. با افزایش محتوای رنگ غیر آلی، مقاومت آن کاهش می یابد. روند مقاومت با سرعت پالس اولتراسونیک در اواخر سن متفاوت است. از آنجایی که نمونه باید در اندازه گیری مقاومت نوع چهارقطبی خیس باشد، محیط پخت این آزمایش اتمسفر است، نمونه خیلی خشک است و مقاومت اندازه گیری شده بسیار بالا است.